Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İRAQLAŞDIRILMA

  “İraqlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRILMAQ

  məch. Uzaqlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMA

  “İraqlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMAQ

  f. Uzaqlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMA

  “İraqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMAQ

  f. Uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLIQ

  is. Uzaqlıq, uzaqda olma. Mənim qanıma girmə, ey pəri, kim; İraqlıqdan gözüm qan ağlar oldu. Kişvəri

  Tam oxu »
 • İRANLI

  is. və sif. İran əhalisindən olan; İran vətəndaşı, İran təbəəsi

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNAS

  is. [fars.] İranşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNASLIQ

  is. İran dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; İran filologiyası

  Tam oxu »
 • İRBİS

  is. zool. Qar bəbiri, pişikkimilər fəsiləsindən məməli yırtıcı heyvan

  Tam oxu »
 • İRÇAL

  dan. bax riçal. Armud irçalı … indi istədiyin qədər taparsan. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • İRÇƏ

  is. məh. Qəlib. Zərgər irçəyi

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMƏK

  f. məh. Təmizləmək, arıtmaq. Taxılı irdələmək. Meyvəni irdələmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  zərf 1. Hərəkətin istiqamətinə görə qabağa, qabaq tərəfə (geri əksi). İrəli yerimək. İrəliyə addımlamaq

  Tam oxu »
 • İRƏLİ-GERİ

  zərf 1. Bir tərəfdən o biri tərəfə, bu başdan o başa və əksinə; dalaqabağa. Qaldırıcı maşınların yüz metr hündürlüyündə polad vışkaları … irəli-geri h

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏ

  zərf Qabaqca, öncə; irəlicədən. İrəlicə kim dedi?

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏDƏN

  zərf Qabaqcadan, əvvəlcədən. Gəlməyəcəyini irəlicədən bildirdi. İclas gününü irəlicədən bildirmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏKİ

  zərf 1. Qabaqda olan, öndə olan; qabaqdakı, öndəki. İrəlidəki yol. İrəlidəki ev. İrəlidəki adam. – Keşlə yaxınlığında qatarımız dayanmağa məcbur oldu;

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏN

  zərf 1. Qabaqdan, qabaq tərəfdən, öndən, qarşıdan. İrəlidən bir atlı çıxdı. 2. Qabaqcadan, irəlicədən

  Tam oxu »
 • İRƏLİKİ

  sif. Qabaqkı, (bundan) əvvəlki, …əvvəl olmuş; keçmiş. İrəliki məqalələrimizdən “Tərəqqi”nin hörmətli oxucuları gördülər ki, əsillərindən o dərəcədə uz

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏ

  1. “İrəliləmək”dən f.is. 2. İrəliləyiş, yüksəliş, tərəqqi, inkişaf. Xalq ədəbiyyatının dilində də böyük bir irəliləmə görünürdü

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏK

  f. 1. Qabağa doğru hərəkət etmək, irəli getmək, yerimək. Maşın evə doğru irəliləyirdi. O, yoldaşına tərəf irəlilədi

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏTMƏ

  “İrəlilətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏTMƏK

  f. 1. Durduğu yerdən bir qədər qabağa itələmək, qabağa çəkmək. Stulu bir az irəlilətmək. 2. İnkişaf etdirmək, tərəqqisini sürətləndirmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏYİŞ

  is. İrəliləmə, tərəqqi, inkişaf, irəliyə doğru hərəkət, nailiyyət, yüksəliş. Bu tayda isə müqayisəolunmaz dərəcədə böyük irəliləyiş olmuşdur

  Tam oxu »
 • İRƏLİLİK

  is. Hər hansı bir işdə irəlidə olma, irəlidə getmə; qabaqcıllıq, tərəqqi, inkişaf

  Tam oxu »
 • İRƏM

  is. [ər.] Şamda, yaxud Yəməndə olduğu rəvayət edilən əfsanəvi bir bağçanın adı olub klassik ədəbiyyatda və folklorda “behişt, cənnət” mənasında işlənm

  Tam oxu »
 • İRƏMƏ

  is. Yer səthindən azacıq hündür olan yer; təpə, dikdir. İrəmələr, ay irəmələr; Qoynunda kəkliklər mələr

  Tam oxu »
 • İRƏŞ

  məh. bax anac 1-ci mənada. İrəş toyuq

  Tam oxu »
 • İRƏŞMƏ

  is. Atın başına bağlanan nazik ip. Bir az gedəndən sonra Süleyman atının irəştini düzəltmək bəhanəsi ilə düşüb geridə qaldı və quldur getdi qabağa

  Tam oxu »
 • İRƏŞT

  is. Atın başına bağlanan nazik ip. Bir az gedəndən sonra Süleyman atının irəştini düzəltmək bəhanəsi ilə düşüb geridə qaldı və quldur getdi qabağa

  Tam oxu »
 • İRFAN

  is. [ər.] 1. Bilik, məlumat; oxumaq və zehin işlətmək nəticəsində hasil olan yetkinlik, kamillik. 2. Mədəniyyət, maarif

  Tam oxu »
 • İRFİDƏ

  is. Açılmış kündəni təndirə yapmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İRGƏNCİ

  sif. İyrənc

  Tam oxu »
 • İRİ

  sif. 1. Həcmcə, ölçücə, cüssəcə böyük, yekə; cüssəli, həcmli. İri qazan. İri bədən. İri əl. İri uşaq

  Tam oxu »
 • İRİ-XIRDA

  sif. Hər cür, hər boyda, hər ölçüdə, hər həcmdə. Ağacda iri-xırda nə meyvə vardısa, töküldü

  Tam oxu »
 • İRİBAŞ

  sif. Başı iri olan. İribaşlı adam. İribaş soğan (turp)

  Tam oxu »
 • İRİBAŞLI

  sif. Başı iri olan. İribaşlı adam. İribaş soğan (turp)

  Tam oxu »
 • İRİBAŞLILIQ

  is. Başı iri adamın, ya heyvanın halı

  Tam oxu »
 • İRİBƏDƏNLİ

  sif. Bədəni iri olan, bədəncə yekə. İribədənli adam

  Tam oxu »
 • İRİBURUN

  sif. Burnu iri olan

  Tam oxu »
 • İRİBURUNLU

  sif. Burnu iri olan

  Tam oxu »
 • İRİBUYNUZLU

  sif. Buynuzları iri olan. İribuynuzlu camış

  Tam oxu »
 • İRİCƏ

  sif. Çox iri, yaxud nisbətən iri. İricə ağac. İricə daş

  Tam oxu »
 • İRİÇİÇƏK

  sif. Çiçəkləri iri olan. İriçiçək üskükotu

  Tam oxu »
 • İRİÇİÇƏKLİ

  sif. Çiçəkləri iri olan. İriçiçək üskükotu

  Tam oxu »
 • İRİDANƏLİ

  sif. Danələri iri olan. İridanəli mirvari. – Qətibə … iridanəli inci çıxarıb, Səba xanımın boynuna salaraq: – Bunu Bağdadda sənin adına almışam, – ded

  Tam oxu »
 • İRİDƏNLİ

  sif. Dənləri iri olan. İridənli darı. İridənli buğda

  Tam oxu »
 • İRİDIRNAQLI

  sif. Dırnaqları iri olan

  Tam oxu »