Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İQAMƏT

  is. [ər.] Sakin olma, oturma, bir yerdə yaşamaq üçün qalma, qərar tutma. Mümkün degil, Füzuli, cahanda iqamətin; Bihudə sən bu mərhələdə məskən eylədi

  Tam oxu »
 • İQAMƏTGAH

  is. [ər. iqamət və fars. …gah] İqamət yeri, oturulan yer, məskən. [Ata:] Müqəddəs qanuna görə iqamətgahı kim verəcək? Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • İQBAL

  is. [ər.] Bəxt, tale; bəxti gətirmə. Sənsən mənim ayım, günüm, hilalım; Dövlətim, iqbalım, cahım, cəlalım

  Tam oxu »
 • İQDAM

  is. [ər.] Bir işə səbatla təşəbbüs etmə, başlama. □ İqdam etmək – təşəbbüs etmək, başlamaq, girişmək

  Tam oxu »
 • İQDAMAT

  [ər. “iqdam” söz. cəmi] kit. bax iqdam. Belə bir iqdamatın iki qisim gözəl nəticəsi ola bilər. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • İQLİM

  is. [ər.] 1. Bir ölkənin, bir yerin meteoroloji şəraitinin (havası, suyu və s.) xüsusiyyətləri, ab-havası

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRİLMƏ

  “İqlimləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Yeni iqlim şəraitinə, yeni mühitə alışdırılmaq

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRMƏ

  “İqlimləşdirmək”dən f.is. Toxumdan alınan bitkilər gec meyvəyə düşür və müxtəlif keyfiyyətli olur. Sitrusların bu qayda ilə çoxalmasından iqlimləşdirm

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRMƏK

  f. Yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq (heyvanları, bitkiləri)

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏ

  “İqlimləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏK

  f. Yeni iqlim şəraitinə, yeni mühitə uyğunlaşmaq, alışmaq

  Tam oxu »
 • İQNA

  [ər.] : iqna etmək klas. – qane etmək, qənaətləndirmək, qənaətbəxş olmaq; razı etmək. [Qız:] [Nizamüddövlənin adamları] hər gün gəlib, məni iqna etmək

  Tam oxu »
 • İQRAR

  is. [ər.] 1. Dil ilə söyləmə, ifadə etmə, dili ilə təsdiq etmə, etiraf. // Öz sözündə, əhdində möhkəmlik, dayanıq, səbat, sədaqət, vəfa

  Tam oxu »
 • İQRARSIZ

  sif. Dəyanətsiz, öz sözündə, vədində, qərarında sabit olmayan. Vaqif sevdi bir iqrarsız bivəfa; Badə getdi tamam çəkdiyi cəfa

  Tam oxu »
 • İQREK

  1. Latın əlifbasının axırıncıdan əvvəlki hərfi (). 2. riyaz. X, Z hərfləri ilə yanaşı olaraq, həmin hərflə işarə olunan məchul kəmiyyət

  Tam oxu »
 • İQTA

  is. [ər.] köhn. 1. Bağışlanmış və ya icraya verilmiş yer. 2. Malikanə

  Tam oxu »
 • İQTİBAS

  is. [ər.] Bir sözü, cümləni və ya fikri eynilə və ya məzmunca başqasının əsərindən alma, götürmə. □ İqtibas etmək – götürmək, almaq (fikri, sözü və s)

  Tam oxu »
 • İQTİDAR

  is. [ər.] 1. Qüvvət, taqət, güc. Yeriməyə iqtidarı yoxdur. Danışmağa iqtidarı çatmır. – Bura adətən can verən əsirlər, ayağı üstündə durmağa iqtidarı

  Tam oxu »
 • İQTİDARLI

  sif. 1. İqtidarı olan, gücü çatan; güclü, qüvvətli. 2. Bacarıqlı, qabiliyyətli, qüvvətli. İqtidarlı yazıçı

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZ

  sif. İqtidarı olmayan, gücü çatmayan; qüvvətsiz, gücsüz. // Bacarıqsız

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZLIQ

  is. Qüvvətsizlik, gücsüzlük. // Bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • İQTİSAD

  is. [ər.] bax iqtisadiyyat 1-ci mənada. Uca mədəniyyət yüksək iqtisaddan asılıdır. M.S.Ordubadi. □ Siyasi iqtisad – bəşər cəmiyyəti inkişafının müxtəl

  Tam oxu »
 • İQTİSADÇI

  is. 1. bax iqtisadiyyatçı. 2. tar. siyasi. İqtisadçılıq tərəfdarı (bax iqtisadçılıq)

  Tam oxu »
 • İQTİSADÇILIQ

  is. tar. siyasi. XIX əsrin axırlarında – XX əsrin əvvəllərində Rusiya sosial-demokrat hərəkatında opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarlarının fikr

  Tam oxu »
 • İQTİSADİ

  sif. İqtisadiyyatla bağlı olan, təsərrüfata aid olan. Ölkələr arasında iqtisadi əlaqə. İqtisadi məsələ

  Tam oxu »
 • İQTİSADİYYAT

  is. [ər. “iqtisad”dan] 1. Hər hansı bir ictimai quruluşun, cəmiyyətin istehsal qüvvələrinin inkişafına uyğun olan istehsal münasibətlərinin məcmusu

  Tam oxu »
 • İQTİSADİYYATÇI

  is. İqtisadiyyat, iqtisadiyyat elmləri mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • İQTİZA

  is. [ər.] klas. Lüzum, lazım olma, zəruriyyət, vaciblik. // Ehtiyac, hacət. Hala məgər iqtizayi-dövran; Oldur ki, ola o gənc pünhan

  Tam oxu »
 • İQTİZASINCA

  zərf klas. Tələbinə görə, bacarığına görə, ehtiyacına görə. Hər bir şair öz qəlbinin və təbinin iqtizasınca göy üzündə qatar ilə uçan durnalara öz hal

  Tam oxu »
 • İL

  is. 1. Yer kürəsinin Günəş ətrafında bir dəfə dövr etdiyi müddət (yanvarın 1-dən başlayaraq hesablanan 12 aylıq dövr)

  Tam oxu »
 • İL-MÜDAM

  zərf Daim, həmişə. Həsrətindən sızıldaram sübhü şam; Cism xəstə, gözü yaşlı il-müdam. Aşıq Nəbi. Arizdən Məcnunə tez yetir pəyam; Nə dolanır səhralard

  Tam oxu »
 • İLAC

  klas. bax əlac. Çak görüb köksümü, qılma ilacım, təbib; Zaye olar mərhəmin, məndə bitər yarə yox. Füzuli

  Tam oxu »
 • İLACSIZLIQ

  bax əlacsızlıq. Güllər … acı bir ilacsızlıq içində qalıb, pianinosunun arxasına keçirdi. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  is. [ər.] Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada “Muza

  Tam oxu »
 • İLAHİ́

  sif. din. [ər.] 1. Allaha mütəəlliq, Allaha məxsus, Allaha aid, Allah tərəfindən verilmiş; qeyri-bəşəri

  Tam oxu »
 • İLÁHİ

  nida. Ey Allah, ay Allah (Allaha xitab, yalvarış). İlahi, bülbülə olsun həmişə gül həmdəm; Müdam o xəstə dilin gülşəni, baharı ola

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏ

  “İlahiləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Xariqüladə, ilahi bir qüvvə edilmək, Allah sifəti verilmək, Allah sayılmaq. // Allah kimi yüksəldilmək, təqdis edilmək, Allah kimi qarşısında sə

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  “İlahiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  f. Allah saymaq, Allah sifəti vermək. // Allah kimi yüksəltmək, qaldırmaq, təqdis etmək, Allah kimi qarşısında səcdə etmək

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  is. 1. Ülvilik, müqəddəslik, yüksəklik. [Yaşlı kişi:] Mən bu səslərdə bir ülviyyət, bir ilahilik görürəm

  Tam oxu »
 • İLAHİYYAT

  is. [ər.] Dini ehkamlardan bəhs edən sxolastik elm; din elmləri

  Tam oxu »
 • İLAHİYYATÇI

  is. İlahiyyatla məşğul olan adam, ilahiyyat alimi

  Tam oxu »
 • İLAXIR

  [ər.] (ixtisarı i.a.). Sıra ilə adları çəkilən şeylərin axırında yazılır, ya deyilir və onları davam etdirmək mümkün olduğunu bildirir

  Tam oxu »
 • İLAN

  is. 1. Bədəni uzun və qıvrılan ayaqsız, adətən zəhərli dişləri olan sürünən heyvan. Zəhərli ilan. Xallı ilan

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYAN

  top. İlan, əqrəb kimi sancan heyvanlar. Səfər kişi bir-bir barmaqlarını qatlayaraq saydı: – İlan-çayandan xəbəriniz varmı? Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYANLI

  sif. İlan və əqrəb kimi heyvanlar çox olan yer. Mərkəzdən uzaq, …kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olmuşdu

  Tam oxu »
 • İLAN-QURBAĞA

  1. top. Cürbəcür sürünən heyvanlar; həşərat. 2. sif. dan. məc. Pis, oxunması mümkün olmayan, cızma-qara, anlaşılmaz

  Tam oxu »
 • İLANBALIĞI

  is. zool. Dəyirmiağızlılar sinfindən ilanabənzər ibtidai onurğalı heyvan

  Tam oxu »