Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İRAD₁

  is. [ər.] Söyləmə, demə, danışma. □ İrad eləmək (etmək) – demək, söyləmək. İngiltərə vaizi Ser Deterdinq öz moizələrinin birində irad edirmiş ki, düny

  Tam oxu »
 • İRAD₂

  is. [ər.] Nöqsan, kəsir, eyib, qüsur. □ İrad eləmək (tutmaq, saymaq) – nöqsan tutmaq, kəsrini, eybini demək

  Tam oxu »
 • İRADCIL

  sif. Hər şeyə irad tutmağı, irad tapmağı sevən. İradcıl adam

  Tam oxu »
 • İRADÇI

  sif. Hər şeyə irad tutan, hər şeydə bir nöqsan, eyib, qüsur tapmağa çalışan. İradçı adam

  Tam oxu »
 • İRADÇILIQ

  is. Hər şeydə irad tutma, hər şeydə bir nöqsan, eyib, qüsur tapmağa çalışma

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  is. [ər.] 1. İnsan psixikasının, insanın öz qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq, arzu və istəklərini həyata keçirmək qabiliyyətində təzahür edən xüsu

  Tam oxu »
 • İRADƏLİ

  sif. Möhkəm iradəyə, xarakterə sahib olan (bax iradə 1-ci mənada). İradəli oğlan. – [Günəş] nəzakətli, ciddi və iradəli bir qadın olmuşdu

  Tam oxu »
 • İRADƏLİLİK

  is. Möhkəm iradəyə malik olma, iradəcə möhkəmlik; səbatlılıq

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZ

  sif. İradəsi olmayan, iradəsi zəif, qətiyyətsiz. Zeynal iradəsiz bir gəncdi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZLİK

  is. İradəsi olmayan adamın hal və keyfiyyəti; iradə zəifliyi, qətiyyətsizlik. Toğrul artıq hökumət işlərindəki dəyərsizliyini və həddindən artıq zəifl

  Tam oxu »
 • İRADƏT

  [ər.] klas. Arzu, istək, könüldən gələn razılıq. Öz iradəti ilə (öz razılığı ilə). – Hüsn afəti-eşq olub dəmadəm; Gəldikcə iradət oldu möhkəm

  Tam oxu »
 • İRADİ

  sif. İradəyə aid, iradədən asılı olan, iradə ilə bağlı olan; ixtiyari. İradi hərəkət

  Tam oxu »
 • İRADSIZ

  sif. Heç bir iradı, nöqsanı olmayan; nöqsansız, qüsursuz, eyibsiz. İradsız iş. İradsız əsər. İradsız adam olmaz

  Tam oxu »
 • İRADSIZLIQ

  is. Nöqsansızlıq, qüsursuzluq, eyibsizlik

  Tam oxu »
 • İRAQ

  zərf Uzaq, uzaqda. İraq olmaq. İraq durmaq. – Gül əkdim, şaxta vurdu; Nə yaman vaxtda vurdu; Bimürvət ovçu məni; Yardan iraqda vurdu

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRILMA

  “İraqlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRILMAQ

  məch. Uzaqlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMA

  “İraqlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMAQ

  f. Uzaqlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMA

  “İraqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMAQ

  f. Uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • İRAQLIQ

  is. Uzaqlıq, uzaqda olma. Mənim qanıma girmə, ey pəri, kim; İraqlıqdan gözüm qan ağlar oldu. Kişvəri

  Tam oxu »
 • İRANLI

  is. və sif. İran əhalisindən olan; İran vətəndaşı, İran təbəəsi

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNAS

  is. [fars.] İranşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNASLIQ

  is. İran dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; İran filologiyası

  Tam oxu »
 • İRBİS

  is. zool. Qar bəbiri, pişikkimilər fəsiləsindən məməli yırtıcı heyvan

  Tam oxu »
 • İRÇAL

  dan. bax riçal. Armud irçalı … indi istədiyin qədər taparsan. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • İRÇƏ

  is. məh. Qəlib. Zərgər irçəyi

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMƏK

  f. məh. Təmizləmək, arıtmaq. Taxılı irdələmək. Meyvəni irdələmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  zərf 1. Hərəkətin istiqamətinə görə qabağa, qabaq tərəfə (geri əksi). İrəli yerimək. İrəliyə addımlamaq

  Tam oxu »
 • İRƏLİ-GERİ

  zərf 1. Bir tərəfdən o biri tərəfə, bu başdan o başa və əksinə; dalaqabağa. Qaldırıcı maşınların yüz metr hündürlüyündə polad vışkaları … irəli-geri h

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏ

  zərf Qabaqca, öncə; irəlicədən. İrəlicə kim dedi?

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏDƏN

  zərf Qabaqcadan, əvvəlcədən. Gəlməyəcəyini irəlicədən bildirdi. İclas gününü irəlicədən bildirmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏKİ

  zərf 1. Qabaqda olan, öndə olan; qabaqdakı, öndəki. İrəlidəki yol. İrəlidəki ev. İrəlidəki adam. – Keşlə yaxınlığında qatarımız dayanmağa məcbur oldu;

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏN

  zərf 1. Qabaqdan, qabaq tərəfdən, öndən, qarşıdan. İrəlidən bir atlı çıxdı. 2. Qabaqcadan, irəlicədən

  Tam oxu »
 • İRƏLİKİ

  sif. Qabaqkı, (bundan) əvvəlki, …əvvəl olmuş; keçmiş. İrəliki məqalələrimizdən “Tərəqqi”nin hörmətli oxucuları gördülər ki, əsillərindən o dərəcədə uz

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏ

  1. “İrəliləmək”dən f.is. 2. İrəliləyiş, yüksəliş, tərəqqi, inkişaf. Xalq ədəbiyyatının dilində də böyük bir irəliləmə görünürdü

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏK

  f. 1. Qabağa doğru hərəkət etmək, irəli getmək, yerimək. Maşın evə doğru irəliləyirdi. O, yoldaşına tərəf irəlilədi

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏTMƏ

  “İrəlilətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏTMƏK

  f. 1. Durduğu yerdən bir qədər qabağa itələmək, qabağa çəkmək. Stulu bir az irəlilətmək. 2. İnkişaf etdirmək, tərəqqisini sürətləndirmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏYİŞ

  is. İrəliləmə, tərəqqi, inkişaf, irəliyə doğru hərəkət, nailiyyət, yüksəliş. Bu tayda isə müqayisəolunmaz dərəcədə böyük irəliləyiş olmuşdur

  Tam oxu »
 • İRƏLİLİK

  is. Hər hansı bir işdə irəlidə olma, irəlidə getmə; qabaqcıllıq, tərəqqi, inkişaf

  Tam oxu »
 • İRƏM

  is. [ər.] Şamda, yaxud Yəməndə olduğu rəvayət edilən əfsanəvi bir bağçanın adı olub klassik ədəbiyyatda və folklorda “behişt, cənnət” mənasında işlənm

  Tam oxu »
 • İRƏMƏ

  is. Yer səthindən azacıq hündür olan yer; təpə, dikdir. İrəmələr, ay irəmələr; Qoynunda kəkliklər mələr

  Tam oxu »
 • İRƏŞ

  məh. bax anac 1-ci mənada. İrəş toyuq

  Tam oxu »
 • İRƏŞMƏ

  is. Atın başına bağlanan nazik ip. Bir az gedəndən sonra Süleyman atının irəştini düzəltmək bəhanəsi ilə düşüb geridə qaldı və quldur getdi qabağa

  Tam oxu »
 • İRƏŞT

  is. Atın başına bağlanan nazik ip. Bir az gedəndən sonra Süleyman atının irəştini düzəltmək bəhanəsi ilə düşüb geridə qaldı və quldur getdi qabağa

  Tam oxu »
 • İRFAN

  is. [ər.] 1. Bilik, məlumat; oxumaq və zehin işlətmək nəticəsində hasil olan yetkinlik, kamillik. 2. Mədəniyyət, maarif

  Tam oxu »
 • İRFİDƏ

  is. Açılmış kündəni təndirə yapmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İRGƏNCİ

  sif. İyrənc

  Tam oxu »