Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İSA-MUSA

  is. Yaz, yay gecələrində həzin səslə oxuyan bir quş. Uzaqlarda isa-musa quşunun səsi eşidilirdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • İSABƏT

  is. [ər.] 1. Hədəfə çatma, hədəfə dəymə, hədəfə yetişmə. □ İsabət etmək – dəymək, çatmaq. Tapança bir daha partlar, [güllə] Əşrəflə Musanın arasında d

  Tam oxu »
 • İSAQ-MUSAQ

  is. Yaz, yay gecələrində həzin səslə oxuyan bir quş. Uzaqlarda isa-musa quşunun səsi eşidilirdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • İSBAT

  is. [ər.] Sübut; əsaslandırma, sübut etmə. Ey Füzuli, mən qənaət mülkünün sultanıyam; Səltənət isbatı əynimdə pəlasifəqr bəs

  Tam oxu »
 • İSBATLI

  sif. dan. 1. Sübutlu, sübut olunmuş, dəlilli. 2. Layiqli, görkəmli, yararlı. İsbatlı adam. İsbatlı paltar

  Tam oxu »
 • İSBATSIZ

  sif. dan. Layiqsiz, görkəmsiz, yararsız. İsbatsız pay. İsbatsız geyim

  Tam oxu »
 • İSBİRƏ

  is. Xırda sızaqlar şəklində səpgi. Ağız isbirəsi. Boğaz isbirəsi

  Tam oxu »
 • İSBİRƏLİ

  sif. İsbirəsi olan

  Tam oxu »
 • İSƏ

  bağl. 1. Qarşılıq bildirən bağlayıcılardan olub, əksərən tabesiz mürəkkəb cümlə tərkibindəki cümlələri və bəzən həmcins üzvləri bağlayır

  Tam oxu »
 • İSƏVİ

  is. və sif. [ər.] köhn. İsa dininə mənsub adam; xristian, xaçpərəst. [Papas Şeyx Sənana:] Heç bu mümkünmü isəvi bir qız; Bir müsəlmanə varsın

  Tam oxu »
 • İSƏVİLİK

  is. köhn. İsa dininə mənsub olma; xristianlıq, xaçpərəstlik

  Tam oxu »
 • İSFAHAN

  is. [xüs. is.-dən.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. 12 əsas muğam bunlar idi: üşşaq, nəva, busəlik, rast, əraq, isfahan, zirəfkənd,

  Tam oxu »
 • İSFƏNDAN

  is. Ağcaqayın

  Tam oxu »
 • İSHAL

  is. [ər.] tib. Mədə pozğunluğu, qarnı işləmə, ayaqyoluna düşmə. İnsanlar bəzi bitkilərin ishal törətdiyini, bəzilərinin isə qusduruculuğunu görür və s

  Tam oxu »
 • İSHALOTU

  bax əzvay 1-ci mənada. Parklarda, bağçalarda, bağlarda, mənzillərimizin pəncərələrində aloe bitkisinə teztez rast gəlirik

  Tam oxu »
 • İSIRQA

  is. tib. Boğazda, qulaq ardında səpgili dəri xəstəliyi

  Tam oxu »
 • İSİM

  is. [ər.] 1. köhn. Ad. Hökmün Malik Əjdər, ismindir Ədhəm: Didələrim qan-yaş tökər dəmadəm. Aşıq Abas

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏ

  “İsimləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏK

  f. İsim kimi işlənmək, isim yerini tutmaq, əşyalaşmaq

  Tam oxu »
 • İSİNDİRMƏ

  “İsindirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİNDİRMƏK

  f. 1. Qızdırmaq. Suyu isindirmək. Evi isindirmək. // Məc. mənada. Mən səni ürəyimdə; İsindirən bir qızam

  Tam oxu »
 • İSİNİKLİ

  sif. Tez isinişən, tez alışan, tez öyrəşən, istiqanlı. İsinikli uşaq. – [Bənövşə:] İsinikli adamsan, səndən incimək olmaz

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRİLMƏ

  “İsinişdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRİLMƏK

  məch. Özünə alışdırılmaq, özünə öyrədilmək

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRMƏ

  “İsinişdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRMƏK

  bax isindirmək 2-ci mənada. Qız uşağını da öyrətmək, isinişdirmək olar. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İSİNİŞMƏ

  “İsinişmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİNİŞMƏK

  1. qarş. Bir-birinə alışmaq, bir-birinə öyrəşmək, bir-birinə bağlanmaq. 2. f. Öyrəşmək, alışmaq, bağlanmaq

  Tam oxu »
 • İSİNMƏ

  “İsinmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSİNMƏK

  f. 1. Qızmaq, hərarəti artmaq. Gün çıxdı, hava isindi. – Axır o ola bilər ki, dəmir isinər, isinər, axırda yavaş-yavaş başlar qızarmağa

  Tam oxu »
 • İSİTMƏ

  1. “İsitmək”dən f.is. 2. Qızdırma, titrətmə-qızdırma, malyariya. Ağcaqanadın müxtəlif növləri isitmə törədicilərini insana keçirir

  Tam oxu »
 • İSİTMƏK

  f. 1. İsti eləmək, isti hala gətirmək, qızdırmaq. Suyu isitmək. Xörəyi isitmək. – Toxta, balacığım, qoy donmuş canını bir isidim

  Tam oxu »
 • İSİTMƏLİ

  sif. 1. İsitmə xəstəliyi olan, isitmə çəkən, titrədib-qızdıran. İsitməli adam. // İs. mənasında. İsitməlilərə kinə iynəsi vurmaq

  Tam oxu »
 • İSİTMƏLİ-İSİTMƏLİ

  zərf Qızdırmalı halda, qızdırma içində

  Tam oxu »
 • İSKAMYA

  [fr. “escabelle”dən] köhn. bax skamya. Bəli, Frebel üsulu ilə qayrılan məktəb iskamyalarını bir-iki dəqiqənin ərzində çəkdilər kənara

  Tam oxu »
 • İSKƏLƏ

  is. [ital.] Dənizdə, göldə gəmilərin yanaşması üçün körpü. Qaraşəhər iskələsində yan-yana durmuş qayıqlar dolur, boşalırdı

  Tam oxu »
 • İSKƏMLƏ

  [fr. “escabelle”dən] köhn. bax skamya. Bəli, Frebel üsulu ilə qayrılan məktəb iskamyalarını bir-iki dəqiqənin ərzində çəkdilər kənara

  Tam oxu »
 • İSKƏNCƏ

  is. Xışı boyunduruqla birləşdirən ağac

  Tam oxu »
 • İSKƏNCƏBİ

  is. [fars.] Şirni ilə sirkənin qarışdırılmasından hazırlanan şərbət. Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lum

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏ

  is. Dayaz oyuqlar açmaq, kəsmək, yonmaq və təmizləmək üçün yastı polad alət

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏMƏ

  “İskənələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏMƏK

  f. İskənə ilə oyuq açmaq, yaxud yonmaq

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏNMƏ

  “İskənələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏNMƏK

  məch. İskənə ilə oyuq açılmaq

  Tam oxu »
 • İSKİTLƏR

  bax skiflər. [Çopo:] …Sərkərdəsiz iskitlər qoyun sürüsü kimidir. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • İSLADILMA

  “İsladılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İSLADILMAQ

  məch. İslaq hala gətirilmək, yaş edilmək

  Tam oxu »
 • İSLADILMIŞ

  f.sif. İslaq hala salınmış, yaş edilmiş. // Canına su və ya başqa maye hopdurulmuş

  Tam oxu »
 • İSLAH

  is. [ər.] Qüsur və nöqsanlarını aradan qaldıraraq yaxşı hala salma, yaxşılaşdırma, düzəltmə, yaxşılaşdırılma, düzəldilmə, düzəlmə

  Tam oxu »
 • İSLAHAT

  is. [ər. “islah” söz. cəmi] Bir şeyi yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə edilən əsaslı dəyişiklik. Əlifba islahatı

  Tam oxu »