Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İSLAHATÇI

  is. 1. İslahat aparan adam; reformator. [Rüstəm bəy:] Lüter və Kalvin kimi din islahatçıları olmuş. Yeni din uyduran olmamışdır

  Tam oxu »
 • İSLAHATÇILIQ

  is. İnqilabi, sinfi, siyasi mübarizəni inkar edərək, xırda islahatla kifayətlənmə siyasəti; reformizm

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİCİ

  sif. Düzəldən, yaxşılaşdıran, yaxşı hala salan. İslahedici tədbirlər. İslahedici gülüş

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİLMƏZ

  bax islaholunmaz

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİLMƏZLİK

  bax islaholunmazlıq

  Tam oxu »
 • İSLAHXANA

  [ər. islah və fars. xanə] bax islah evi (“islah”da)

  Tam oxu »
 • İSLAHOLUNMAZ

  sif. İslah edilə bilməyən, düzəlməsi çətin olan. İslaholunmaz adam

  Tam oxu »
 • İSLAHOLUNMAZLIQ

  is. İslah edilə bilməmə, düzəldilə bilməmə; islah oluna bilməyən adamın hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • İSLAHPƏZİR

  sif. [ər. islah və fars. …pəzir] köhn. İslah oluna bilən, düzəlməsi mümkün olan

  Tam oxu »
 • İSLAQ

  sif. Yaş, sulu, nəm, suda qalıb və ya üstünə su tökülüb islanmış. İslaq paltar. İslaq torpaq. İslaq yarpaqlar

  Tam oxu »
 • İSLAQLIQ

  is. İslaq şeyin halı; yaşlıq, nəmlik, rütubətlilik

  Tam oxu »
 • İSLAM

  is. [ər.] VII əsrdə Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən təsis edilmiş din; müsəlmanlıq. …İslam dininin aydın əsas mətni olan Qurani-Məcid … həm də tanınmış

  Tam oxu »
 • İSLAMİYYƏT

  is. [ər.] İslam dini; müsəlmanlıq. Azərbaycanlılar hələ islamiyyətdən daha əvvəl … öz azadlıq yollarında bitən maneələri məhv etməklə məşğul olmuşdu(

  Tam oxu »
 • İSLAMLIQ

  is. İslam dininə mənsub olma; müsəlmanlıq. [Sönməz:] [Ərəblər] xalqı … islamlığa çevirir, iman gətirməyənin dilini kəsirlər

  Tam oxu »
 • İSLAND

  is. İslandiya əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Danimarka ağalığı islandların milli inkişafını xeyli ləngitdi

  Tam oxu »
 • İSLANDCA

  sif. və zərf İsland dilində. İslandca danışmaq. İslandca kitab

  Tam oxu »
 • İSLANDİYALI

  is. İslandiya əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Danimarka ağalığı islandların milli inkişafını xeyli ləngitdi

  Tam oxu »
 • İSLANMA

  “İslanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İSLANMAQ

  f. İslaq hala gəlmək. Yağışa düşüb islanmaq. Suya düşüb islanmaq. – Əzizim, gülüstana; Şeh düşüb gülüstana; Qorxuram göz yaşımdan; Qoynunda gül islana

  Tam oxu »
 • İSLANMIŞ

  f.sif. İslaq hala gəlmiş. Anam gecəki yağışdan islanmış şeyləri Ayrım qızının köməyi ilə alaçıqdan çıxara-çıxara: – Allah kəssin belə yaylağı

  Tam oxu »
 • İSLATMA

  “İslatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İSLATMAQ

  f. 1. Yaş eləmək, islaq hala gətirmək. İndi [Xədicənin] gözlərindən sakitcə axan yaşlar yanaqlarını isladıb axır… axır… bir dürlü bitmək bilməyirdi

  Tam oxu »
 • İSLIQ

  is. Fit, fışqırıq. Ancaq … gəmilərin son islıqları … eşidilirdi. M.S.Ordubadi. Düşmən tərəfdən gələn güllələr islıq çalaçala başı üzərindən uçuşur

  Tam oxu »
 • İSMARIŞ

  is. Tapşırıq. Aşıq sazla dediyi kimi, sözlə də Məhbub xanımın ismarışını Koroğluya yetirdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • İSMARLAMA

  “İsmarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İSMARLAMAQ

  f. 1. Tapşırmaq. Dəvənin dizini bağla, Allaha ismarla. (Ata. sözü). Rəhmətlik son nəfəsində əllərimi tutub dedi: – Gülcahan, Əşrəfi sənə, səni də Alla

  Tam oxu »
 • İSMARLANMA

  “İsmarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İSMARLANMAQ

  məch. Tapşırılmaq. // Sifariş edilmək

  Tam oxu »
 • İSMARLATMAQ

  “İsmarlamaq”dan icb

  Tam oxu »
 • İSMƏT

  is. [ər.] Namus, irz, həya, abır, pərdə. Arvadın isməti, ərin izzəti. (Ata. sözü). Qorxum bu ki ismət ola pamal; Fərmanə müvafiq olmaya hal

  Tam oxu »
 • İSMƏTLİ

  sif. Namuslu, həyalı, abırlı, əxlaqlı, təmiz, məsum. – Gülzarın namuslu və ismətli (z.) olduğu xüsusi bir tərzdə dillərdə dolaşırdı

  Tam oxu »
 • İSMƏTLİLİK

  is. Namusluluq, həyalılıq, abırlılıq, əxlaqlılıq, əxlaq təmizliyi. // Məsumluluq, günahsızlıq

  Tam oxu »
 • İSMƏTSİZ

  sif. İsmətini itirmiş, namussuz, abırsız, həyasız, şərəfsiz, üzündə pərdə olmayan. …Mənim sözüm budur ki, ümumiyyətlə, heç bir millətin barəsində demə

  Tam oxu »
 • İSMƏTSİZLİK

  is. İsməti, abırı, həyası olmama; abırsızlıq, həyasızlıq

  Tam oxu »
 • İSNAD

  [ər.] : isnad etmək (vermək) – bir şeyi bir şəxsə və ya bir yerə və s.-yə aid etmək, nisbət vermək, bağlamaq; üstünə atmaq mənalarını bildirir

  Tam oxu »
 • İSNADƏN

  [ər.] köhn. …əsasən, …görə, isnad edilərək. Alınan xəbərlərə isnadən… Əldəki sənədlərə isnadən demək olar ki…

  Tam oxu »
 • İSPAN

  is. İspaniyanın əsas əhalisini təşkil edən, roman dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • İSPANAQ

  is. bot. Qısa yeməli yarpaqları olan birillik tərəvəz bitkisi. İspanaq iki növdür: ev və vəhşi (çöl) halda bitən ispanaq

  Tam oxu »
 • İSPANCA

  sif. və zərf İspan dilində. İspanca kitab. İspanca-latınca lüğət. İspanca danışmaq

  Tam oxu »
 • İSPANİYALI

  is. İspaniya əhalisindən olan, İspaniya vətəndaşı

  Tam oxu »
 • İSPÁNKA

  [rus.] tib. 1918-1919-cu illərdə əvvəlcə İspaniyada baş verib, sonralar başqa ölkələrə yayılmış qrip xəstəliyinin bir növü

  Tam oxu »
 • İSPOLKOM

  [rus. исполнительный комитет söz. ixtisarı] tar. dan. İcraiyyə komitəsi (canlı dildə bəzən həmin komitənin sədri mənasında)

  Tam oxu »
 • İSRAF

  is. [ər.] Artıq və lazımsız yerə xərcləmə, sərf etmə, işlətmə, dağıtma, puç etmə. İsraf haramdır. (Ata

  Tam oxu »
 • İSRAFCIL

  bax israfçı 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • İSRAFCILLIQ

  bax israfçılıq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • İSRAFÇI

  is. 1. İsraf edən, israfa yol verən; bədxərc. 2. Özünə inanılıb tapşırılmış pulu, malı və s.-ni israf edən adam

  Tam oxu »
 • İSRAFÇILIQ

  is. 1. İsrafa yol vermə, artıq və lazımsız yerə xərcləmə, dağıtma. İsrafçılıq etmək. 2. Özünə inanılıb tapşırılan pulu, malı və s

  Tam oxu »
 • İSRAĞAGÜN

  zərf Srağagün. [Şəhrəbanı xanım:] İsrağagün aşnası zərdablı Qurban bəyə kağız yazırdı ki, Şamaxı cəngilərinin vədəsini alsın, toya göndərsin

  Tam oxu »
 • İSRAĞAGÜNKÜ

  sif. Srağagün olmuş (baş vermiş). İsrağagünkü hadisə

  Tam oxu »
 • İSRAİLLİLƏR

  is. tar. 1. Qədim yəhudi tayfalarının ümumi adı. İsraillilərin çoxu Assuriyanın uzaq əyalətlərinə köçürülmüşdü

  Tam oxu »