Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İT

  is. 1. Canavar, tülkü kimi heyvanların mənsub olduğu yırtıcı məməli heyvanların xüsusi fəsiləsinə mənsub ev heyvanı

  Tam oxu »
 • İT-BAT

  it-bat düşmək – itmək, yoxa çıxmaq, yox olmaq. İt-bat eləmək – yox etmək, aradan götürmək, məhv etmək

  Tam oxu »
 • İT-QURD

  top. dan. Tanınmayan, bilinməyən adamlar; yararsız, dəyərsiz adamlar mənasında təhqiramiz söz. Dərənin itiqurdu yığılıb bir yerə məsləhət edirlər

  Tam oxu »
 • İTAƏT

  is. [ər.] 1. Tabe olma, boyun əymə, sözə qulaq asma, göstərişə əməl etmə; tabelik. Ata-anaya itaət. Böyüyə itaət

  Tam oxu »
 • İTAƏTKAR

  sif. [ər. itaət və fars. …kar] bax itaətli. Şərif ki hər zaman … [Molla Xəlilin] müti və itaətkar bir müridi idi, bütün bayır işlərini ona gördürərdi

  Tam oxu »
 • İTAƏTKARCASINA

  zərf [ər. itaət və fars. karanə] İtaətlə, müticəsinə

  Tam oxu »
 • İTAƏTKARLIQ

  is. İtaət etmə, tabe olma; hər əmrə, sözə, göstərişə sözsüz əməl etmə; mütilik, ehtiram. [Nuriyyə:] Mən [Muradın] dəvətini qeyri-şüuri bir itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • İTAƏTLİ

  sif. İtaətdən çıxmayan, tabe olan, itaət edən; müti, intizamlı. [İblis:] Heç maraq etmə, əmin ol, o mənim ən itaətli qulumdur daim

  Tam oxu »
 • İTAƏTLİLİK

  bax itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZ

  sif. İtaət etməyən, tabe olmaq istəməyən, sözə qulaq asmayan; dikbaş, intizamsız. İtaətsiz uşaq

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZLİK

  is. İtaət etməmə, boyun əyməmə, tabe olmama, sözə qulaq asmama; hörmətsizlik, intizamsızlıq. Qızının belə itaətsizliyi İmamverdiyə artıq dərəcədə təsi

  Tam oxu »
 • İTALİYALI

  bax italyan

  Tam oxu »
 • İTALYAN

  is. İtaliyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. İtalyan musiqisi. İtalyan operası

  Tam oxu »
 • İTALYANCA

  sif. və zərf İtalyan dilində. İtalyanca-rusca lüğət. İtalyanca danışmaq. İtalyanca söz sırası sərbəstdir

  Tam oxu »
 • İTALYANÇILIQ

  is. köhn. Musiqi əsərlərində, əksəriyyətlə operada italyan musiqisi üsullarının tətbiqi

  Tam oxu »
 • İTARISI

  is. zool. Yuvasını yerdəki deşiklərdə quran bozaçalar rəngli arı növü

  Tam oxu »
 • İTBALIĞI

  is. zool. Uzunsov başlı, əti yeyilməyən balıq növü

  Tam oxu »
 • İTBAZ

  is. İt saxlamağı, itlə məşğul olmağı sevən adam. [Koxa:] Səlim bəy itbazdır, tazıları var; Hər səhər onları hey öpüb yalar

  Tam oxu »
 • İTBAZLIQ

  is. İt saxlama, itlə məşğul olma. Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini qoçbazlıq, bildirçinbazlıq, itbazlıq və bu kimi işlərə verərdi

  Tam oxu »
 • İTBOĞAN

  is. bot. bax novruzgülü. İtboğanın bəzi növləri dekorativ bitki kimi becərilir

  Tam oxu »
 • İTBURNU

  is. bot. Qızılgül fəsiləsindən tikanlı kol bitki və onun qırmızı meyvəsi. İtburnu kolu. İtburnu gülü

  Tam oxu »
 • İTÇİ

  is. İt saxlayan, it yetişdirməklə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • İTÇİLİK

  is. İt saxlamaqla, it yetişdirməklə məşğul olma

  Tam oxu »
 • İTDAMI

  is. 1. İt saxlanan yer. 2. məc. Qaranlıq, kiçik, yaşayışa yaramayan, natəmiz yer. Bura ev deyil, itdamıdır

  Tam oxu »
 • İTDİRSƏYİ

  is. Kirpik diblərində piy vəzilərinin irinli iltihabı; sızanaq. Gözünə itdirsəyi çıxmaq. İtdirsəyini sıxdıqda, göz yuvasının fleqmonasına səbəb ola bi

  Tam oxu »
 • İTƏBAXAN

  is. Ov və ya xidmət itlərinə baxan adam

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏ

  “İtələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏK

  f. 1. Kəskin, ani bir hərəkətlə, təkanla bir şeyə toxunmaq. [Əmiraslan:] …Nurəddin su çəkdiyi halda daldan itələyib suya salacağam

  Tam oxu »
 • İTƏLƏNMƏ

  “İtələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTƏLƏNMƏK

  “İtələmək”dən məch

  Tam oxu »
 • İTƏLƏŞMƏ

  “İtələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTƏLƏŞMƏK

  qarş. Bir-birini itələmək. Bəzi adamlar kəndin içində əyri-üyrü yolla qaçışır, bir çoxu yenə də bir-birinə toqquşub itələşir və həyətə doluşurdu

  Tam oxu »
 • İTƏLƏYİCİ

  is. tex. İşləmə zamanı mexanizmin müəyyən hissələrinin vəziyyətini təkanla dəyişdirən qurğu

  Tam oxu »
 • İTGƏ

  is. dan. Qızılquş və qırğı balalarına xalq arasında verilən ad

  Tam oxu »
 • İTHAF

  is. [ər.] Hədiyyə etmə, töhfə vermə; hədiyyə, töhfə. Ürəyin ürəyə öz ithafını; Ayrı bir mətləbə yozmaq olarmı? B

  Tam oxu »
 • İTXİYARI

  is. bot. Zibilli yerlərdə bitən, xiyara bənzər çoxillik yabanı bitki. İtxiyarı, yetişmiş meyvəyə toxunduqda saplağından qopur, içərisindəki acı maye i

  Tam oxu »
 • İTİ

  1. sif. Yaxşı itilənmiş, kəskin, çox kəsici. İti bıçaq. İti balta. İti ülgüc. İti qılınc. // Ucu şiş, batıcı, deşici

  Tam oxu »
 • İTİ-İTİ

  zərf Sürətlə, cəld, tez-tez. İti-iti axmaq. İti-iti yazmaq. İti-iti danışmaq. – Tramvay sürətini artırdıqca [Tahirin] də fikri iti-iti işləməyə başlay

  Tam oxu »
 • İTİAXAN

  sif. Sürətlə axan, tez axan. İtiaxan çay

  Tam oxu »
 • İTİBAXIŞLI

  sif. Baxışı kəskin, baxışından zirəklik, əzmkarlıq duyulan. İtibaxışlı oğlan. – …Onların içində bir nəfər qarayanız, itibaxışlı, sakitduruşlu bir gənc

  Tam oxu »
 • İTİBUCAQ

  is. riyaz. İti bucağı olan həndəsi fiqur. // Buna oxşar hər hansı bir şey. İtibucaqlı daş

  Tam oxu »
 • İTİBUCAQLI

  is. riyaz. İti bucağı olan həndəsi fiqur. // Buna oxşar hər hansı bir şey. İtibucaqlı daş

  Tam oxu »
 • İTİBURUN

  sif. Burnu sivri, şiş, iti. İtiburun adam. İtiburun çəkmə

  Tam oxu »
 • İTİBUYNUZ

  sif. Buynuzu iti olan. İtibuynuzlu qoç. İtibuynuzlu çəpiş. – Biri var idi, biri yox idi, bir itibuynuz ala keçi var idi

  Tam oxu »
 • İTİBUYNUZLU

  sif. Buynuzu iti olan. İtibuynuzlu qoç. İtibuynuzlu çəpiş. – Biri var idi, biri yox idi, bir itibuynuz ala keçi var idi

  Tam oxu »
 • İTİCƏ

  1. sif. Çox iti. İticə bir bıçaq. 2. zərf Çox iti, çox sürətli. İticə yerimək

  Tam oxu »
 • İTİDƏMİR

  is. xüs. Aşılanacaq gönün, dərinin üzərindəki ət qalıqlarını təmizləmək üçün ağzıiti dəmir alət

  Tam oxu »
 • İTİDIRNAQLI

  sif. Dırnaqları iti, sivri olan. İtidırnaqlı quş. – Görsəydi havada itidırnaqlı; Yırtıcı dimdikli, qarmaqayaqlı; …Vurardı başına ürəyindən qan

  Tam oxu »
 • İTİDİŞLİ

  sif. Dişləri iti olan. İtidişli çarx. İtidişli it. – [Ana:] [Buğacı] itidişli qaplanlara qapdırdınsa, gizlətmə, de! M

  Tam oxu »
 • İTİGEDƏN

  sif. İti sürətli, çox sürətli gedən

  Tam oxu »