Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İTİGÖRƏN

  sif. Gözdən iti olan. İtigörən adam

  Tam oxu »
 • İTİGÖZ

  sif. 1. Gözü iti, tez görən, ən incə şeyi görən. İtigözlü adam. – Onu, o itigözlü, girdə və gülərüzlü müəllimi kim tanımır, kim əzizləmir? Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İTİGÖZLÜ

  sif. 1. Gözü iti, tez görən, ən incə şeyi görən. İtigözlü adam. – Onu, o itigözlü, girdə və gülərüzlü müəllimi kim tanımır, kim əzizləmir? Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İTİGÖZLÜLÜK

  is. İtigözlü adamın hal və keyfiyyəti; ən incə şeyi görmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • İTİK

  bax itki. Qonşu qonşunun itiyini bayatı çağıra-çağıra tapar. (Ata. sözü). Bu böyük itik, bu kədərli faciə … ata-balaya bir vurğun kimi təsir etdi

  Tam oxu »
 • İTİKÇİ

  is. İtiyini gəzən, axtaran adam. İtikçinin acığı dabanından çıxar. (Məsəl)

  Tam oxu »
 • İTİKLİ

  sif. Bir şey itirmiş, mühüm bir şeyi itmiş. [İlyas] vaqonlara girib itikli adamlar kimi hamını bir-bir nəzərdən keçirirdi

  Tam oxu »
 • İTİLƏLƏK

  sif. Lələkləri iti olan

  Tam oxu »
 • İTİLƏMƏ

  “İtiləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏMƏK

  f. 1. Kəsici alətləri bülövə, çarxa, qayışa və s.-yə çəkməklə yaxşı kəsər hala gətirmək, kəskin etmək

  Tam oxu »
 • İTİLƏNMƏ

  “İtilənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏNMƏK

  məch. İti hala gətirilmək, kəskinləşdirilmək. Burada xəncərlər sulanır, itilənir, hər cür tüfənglər yoxlanır… Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞDİRİLMƏ

  “İtiləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Daha iti edilmək, daha kəsərli hala salınmaq

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞDİRMƏ

  “İtiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Daha iti etmək, daha iti hala gətirmək. 2. məc. Kəskinləşdirmək, daha kəskin etmək

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞMƏ

  “İtiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏŞMƏK

  f. Daha iti olmaq, daha kəskin olmaq. [Bəndalının] yanaqları qızarmış, sümüyü bərkimiş, vücudu möhkəmlənmiş, baxışı itiləşmişdi

  Tam oxu »
 • İTİLƏTDİRMƏ

  “İtilətdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏTDİRMƏK

  icb. İtilətmək (başqası vasitəsilə). Bıçaqları itilətdirmək. Ülgücləri itilətdirmək

  Tam oxu »
 • İTİLƏTMƏ

  “İtilətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLƏTMƏK

  “İtiləmək”dən icb

  Tam oxu »
 • İTİLƏYİCİ

  sif. İtiləyən, kəskin hala salan

  Tam oxu »
 • İTİLİK

  is. 1. İti şeyin hal və keyfiyyəti; kəsicilik. Bıçağın itiliyi. Baltanın itiliyi. 2. Sürətlilik, tezlik, cəldlik

  Tam oxu »
 • İTİLMƏ

  “İtilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİLMƏK

  f. dan. 1. Çıxıb getmək, rədd olub getmək, uzaqlaşmaq, gözdən yox olmaq: getmək. [Tükəz:] Kişi, dəli olubsan! Mən evimdən hara itiləcəyəm? M

  Tam oxu »
 • İTİRİLMƏ

  “İtirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİRİLMƏK

  “İtirmək”dən məch

  Tam oxu »
 • İTİRMƏ

  “İtirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİRMƏK

  f. 1. Diqqətsizlik üzündən harada isə salmaq, yaxud məlum olmayan yerə qoymaq, hara qoyduğunu bilməmək

  Tam oxu »
 • İTİRTDİRMƏ

  “İtirtdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTİRTDİRMƏK

  bax itirtmək

  Tam oxu »
 • İTİRTMƏK

  icb. Yox etmək, yoxa çıxartmaq, məhv etmək (başqasının vasitəsilə). // Rədd etmək, uzaqlaşdırmaq (başqasının vasitəsilə)

  Tam oxu »
 • İTİŞ

  bax itik

  Tam oxu »
 • İTİUC

  sif. Ucu iti (şiş, sivri) olan. İtiuclu qüllə

  Tam oxu »
 • İTİUCLU

  sif. Ucu iti (şiş, sivri) olan. İtiuclu qüllə

  Tam oxu »
 • İTİYARPAQ

  sif. Ucu iti olan (yarpaq). İtiyarpaqlı ağac

  Tam oxu »
 • İTİYARPAQLI

  sif. Ucu iti olan (yarpaq). İtiyarpaqlı ağac

  Tam oxu »
 • İTKİ

  is. 1. İtirilmiş şey. İtkisi olmaq. 2. məc. Ölüm. Bu böyük itki, bu kədərli faciə bütün qohum-qardaşa … çox ağır təsir etdi

  Tam oxu »
 • İTKİN

  sif. İtmiş; xəbərsiz, soraqsız yox olan, yoxa çıxan. Öldü Ziyad xanım, Mahmudum itdi; O itkin Mahmudun atasıyam mən

  Tam oxu »
 • İTKİNLİK

  is. İtkin adamın halı; itib-batma, xəbərsiz-soraqsız yox olma. Oğlunun itkinliyi anaya böyük dərd oldu

  Tam oxu »
 • İTKİSİZ

  zərf 1. Ölüm, tələfat, zayiat olmadan, itki vermədən. Bir dəstə rus soldatı yapon batalyonunun qarşısını almış və alayların itkisiz geri çəkilməsinə ç

  Tam oxu »
 • İTQILIQ

  sif. dan. Bədxasiyyət, rəftarsız, heç kəslə yola getməyən. İtqılıq adam. – Veys acıdil və itqılıq olduğundan arvaduşaqdan heç biri ağacın dibinə gəlmə

  Tam oxu »
 • İTQIRDI

  itqırdı salmaq dan. – araya dava salmaq, qarmaqarışıqlıq törətmək. Gərçi itqırdı salıb çoxların etdi ixrac; Leyk bundan belə olmaz qəmi-pünhanə ilac

  Tam oxu »
 • İTLƏŞMƏ

  “İtləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İTLƏŞMƏK

  dan. qarş. Didişmək, çeynəşmək, bir-birini qapmaq

  Tam oxu »
 • İTLİK

  is. İtə məxsus xasiyyət və hal. İt itliyini tərgitsə də, sümsünməyini tərgitməz. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • İTMAM

  is. [ər.] klas. Tamamlama, sona yetirmə, axıra çatdırma, bitirmə. □ İtmama yetirmək, itmam vermək (etmək) – tamamlamaq, qurtarmaq, bitirmək

  Tam oxu »
 • İTMƏ

  “İtməkdən” f.is

  Tam oxu »
 • İTMƏK

  f. 1. Yoxa çıxmaq, qeyb olmaq. [Koroğlu:] Nigar, Düratın itməyi; Yandırır məni, yandırır. “Koroğlu”. // Azmaq, azıb qalmaq, başqa yerə düşmək

  Tam oxu »