Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KABİNETÇİLİK

  is. isteh. Canlı həyatdan uzaq düşmə; kabinetdə qapanıb real həyatdan xəbərsiz qalma, mücərrədliyə meyil; nəzəriyyəbazlıq

  Tam oxu »
 • KABİNƏ

  [fr.] 1. Budka şəklində kiçik otaq. Səsvermə kabinəsi. Pilot kabinəsi. Yük maşınının kabinəsi. Telefon kabinəsi

  Tam oxu »
 • KABİNKA

  [rus.] Kiçik kabinə (1-ci mənada). [Fərman] indi ekskavatorun kabinkasında oturaraq, iri maşını hərlədiyi halda, qızla olan ilk görüşünün təfsilatını

  Tam oxu »
 • KABOTÁJ

  [fr.] dəniz. Hər hansı dövlətin bir dənizdəki sahilboyu gəmiçiliyi

  Tam oxu »
 • KABOTAJÇI

  is. dəniz. Kabotaj gəmisində işləyən dənizçi

  Tam oxu »
 • KABRİOLET

  is. [fr.] Biratlı, sürətli, ikitəkərli, yüngül araba. 2. Açılıb-örtülən yüngül avtomobilin örtüklü kuzovu

  Tam oxu »
 • KABUS

  is. [ər.] Qarabasma. Lakin bu, yuxu deyil, kabus idi. Ə.Əbülhəsən. // Kölgə. Küçələri, evləri taun gəzir birbəbir; Bir qara kabus kimi o hər yerə baş

  Tam oxu »
 • KADÉT₂

  [rus.] 1905-ci ildə çar Rusiyasında yaradılmış, imperialist burjuaziyanın başlıca partiyası olan konstitusion-demokratik partiyanın üzvü, ya tərəfdarı

  Tam oxu »
 • KADET

  [fr.] Çar Rusiyasında: qapalı orta hərbi məktəb müdavimi. Hələ baqidir yerində; Köhnə qaydalar, adətlər; Hələ küncbucaq gəzir; Yunkerlər, kadetlər

  Tam oxu »
 • KÁDMİUM

  [lat.] kim. 1. Sink filizlərinin tərkibində olan gümüşü-ağ yüngül metal; kimyəvi element. 2. Müxtəlif çalarları olan süni sarı boya

  Tam oxu »
 • KADR₂

  [fr.] 1. Qoşun hissələrinin sülh zamanı tərxis edilməyən daimi heyəti. Ordu kadrları. Kadr qoşunları

  Tam oxu »
 • KADR₁

  [fr.] Kino və ya fotolentində ayrıayrı şəkil, səhnə. Kinolentində şəkil hərəkətsiz kadrlardan ibarətdir

  Tam oxu »
 • KADRİ́L

  [fr.] Cüt-cüt oynanılan altı qısa fiqurdan ibarət rəqs və bu rəqsin musiqisi. Arkadi kənara çəkildisə də, hey Odinsovaya baxır və kadril oynadıqları z

  Tam oxu »
 • KAFÉ

  [fr. əsli ər. qəhvə] Qəhvə, çay, qəlyanaltı və s. satılan kiçik restoran. – “Novbahar” kafesində Məhbusi [Kərimxanı] gözləyəcəkdi

  Tam oxu »
 • KÁFEDRA

  [yun.] 1. Auditoriyalarda mühazirəçi və ya natiq üçün hündür yer; xitabət kürsüsü. Salonu ağzına almış gurultular arasında Ruqiyyə kafedranın dalına k

  Tam oxu »
 • KÁFEL

  [alm.] 1. Üzərinə şir çəkilmiş çox nazik kərpic; kaşı. Kafel zavodu. Kafel ustası. – [Dadaşov:] Bilirəm ki, rayonda neçə adama kafel, parket filan sat

  Tam oxu »
 • KAFELÇİ

  is. xüs. 1. Kafel hazırlayan, kafel qayıran usta, fəhlə. 2. Kafel (kaşı) çəkən usta

  Tam oxu »
 • KAFELLİ

  sif. Üzünə kafel (kaşı) çəkilmiş. Kafelli divar. Kafelli mətbəx

  Tam oxu »
 • KAFEŞANTAN

  [fr.] Adətən bayağı tamaşalar göstərmək üçün açıq səhnəsi olan kafe, ya restoran; kefxana. [Rüstəm:] O xanımları ki mən Parisin kafeşantanlarında görm

  Tam oxu »
 • KAFƏR

  klas. bax kafir. Səni qoyub, bütə eylər ibadətin kafər; Əzabi-duzəxə ol vəchdən olur qabil. Füzuli. Bu qarə gün ki mənim başıma hicrində gəlib; Həqq n

  Tam oxu »
 • KAFİ

  sif. [ər.] 1. Kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən. Kafi qədər. Kafi məbləğ. // Zərf mənasında. Tələbə məclisi nizama saldı, lakin söylənən sözlə

  Tam oxu »
 • KAFİLİK

  is. Kifayət etmə, kafi olma; bəslik

  Tam oxu »
 • KAFİR

  sif. [ər.] 1. Müsəlman olmayan, islam dininə etiqad etməyən; qeyri-müsəlman. // İs. mənasında. Kafir olsaydı əgər rəhmə gələrdi, gözəlim; O qədər ki,

  Tam oxu »
 • KAFİRCƏSİNƏ

  zərf İnsafsızcasına, zalımcasına

  Tam oxu »
 • KAFİRLİK

  is. 1. Allahı inkar etmə; müşriklik, dinsizlik, küfr. 2. məc. dan. Zalımlıq, insafsızlıq mənasında

  Tam oxu »
 • KAFTAN

  is. köhn. Uzunətəkli qədim kəndli paltarı; don. Cəfər Bərməki məclislərinin daimi iştirakçısı olan xorasanlı əyanlar qara kaftanlarını çıxardıb kimi a

  Tam oxu »
 • KAFTANLI

  sif. köhn. Əyninə kaftan geymiş. Kaftanlı kəndli

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  is. 1. zool. Səhra və yarımsəhra yerlərdə yaşayan və başlıca olaraq leş yeməklə keçinən yırtıcı məməli heyvan; goreşən

  Tam oxu »
 • KAFTARKUS

  1. bax kaftar 2-ci mənada. [Fərzəli:] Görmürsən bu kaftarkusu, necə bu Alagöz qızın üstünə xoruzlanır? S

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMA

  “Kaftarlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMAQ

  f. dan. Qocalmaq, qocalıqdan siması dəyişmək, qocalıb əldən düşmək

  Tam oxu »
 • KAFTARLIQ

  is. dan. Qocalıq, qocalıb əldən düşmə

  Tam oxu »
 • KAFUR

  is. [ər.] Həmin adda ağacın kitrəsindən alınan, təbabətdə və texnikada işlədilən kəskin və spesifik qoxulu maddə

  Tam oxu »
 • KAFURİ

  sif. [ər.] Kafura aid olan, tərkibində kafur olan

  Tam oxu »
 • KAĞIZ

  is. 1. Üzərində yazı yazılan, yazı çap edilən, rəsm çəkilən, yaxud başqa məqsədlər üçün işlədilən, ağac kütləsindən və s

  Tam oxu »
 • KAĞIZ-KUĞUZ

  top. dan. Yazılı kağızlar, yaxud lüzumsuz kağızlar. Qarı elə elədi ki, söhbət Mirzə Mustafanın başından fikrini dağıtdı, kağız-kuğuzunu yığışdırıb qoy

  Tam oxu »
 • KAĞIZ-QƏLƏM

  is. Kağız və qələmdən ibarət yazı ləvazimatı; kağız və qələm. [Sərvər Məşədi İbada:] Tez ol, bir kağızqələm götür! Ü

  Tam oxu »
 • KAĞIZBADAM

  is. Nazik qabıqlı badam növü

  Tam oxu »
 • KAĞIZÇILIQ

  is. dan. Heç bir ehtiyac olmadan çoxlu, müxtəlif kağızlar yazmaqla məsələnin həllini qəsdən uzatma; süründürməçilik, bürokratçılıq

  Tam oxu »
 • KAĞIZI

  sif. Nazik qabıqlı. Kağızı qoz. – Həvəslə dedi Bəhram: – Mən ancaq kağızı badam; Bir də hulu əkmişəm

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAMA

  “Kağızlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAMAQ

  f. Üzərinə kağız yapışdırmaq, kağız çəkmək. Divarları kağızlamaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMA

  “Kağızlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMAQ

  məch. Üzərinə kağız yapışdırılmaq, kağız çəkilmək. Divarlar kağızlanmışdır

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMIŞ

  f.sif. Üzərinə kağız yapışdırılmış, kağız çəkilmiş. Kağızlanmış otaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAŞMA

  “Kağızlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAŞMAQ

  qarş. Məktublaşmaq, birbirinə məktub yazmaq. Çoxdandır onunla kağızlaşmıram. – [Əbdüləli:] Biz onunla kağızlaşırdıq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLATMAQ

  icb. Üzərinə kağız çəkdirmək, kağız yapışdırtmaq. Divarı kağızlatmaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLI

  sif. Kağızı olan, əlində kağızı (rəsmi sənədi) olan (bax kağız 3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • KAĞIZPAYLAYAN

  is. dan. Kuryer. // Poçtalyon. Kağızpaylayana ixtiyar vermişik ki, müştərilərimizdən qabaqca bir şey almayınca onların jurnalını aparıb verməsin

  Tam oxu »