Толковый словарь азербайджанского языка

 • KAFÉ

  [fr. əsli ər. qəhvə] Qəhvə, çay, qəlyanaltı və s. satılan kiçik restoran. – “Novbahar” kafesində Məhbusi [Kərimxanı] gözləyəcəkdi

  Полностью »
 • KÁFEDRA

  [yun.] 1. Auditoriyalarda mühazirəçi və ya natiq üçün hündür yer; xitabət kürsüsü. Salonu ağzına almış gurultular arasında Ruqiyyə kafedranın dalına k

  Полностью »
 • KÁFEL

  [alm.] 1. Üzərinə şir çəkilmiş çox nazik kərpic; kaşı. Kafel zavodu. Kafel ustası. – [Dadaşov:] Bilirəm ki, rayonda neçə adama kafel, parket filan sat

  Полностью »
 • KAFELÇİ

  is. xüs. 1. Kafel hazırlayan, kafel qayıran usta, fəhlə. 2. Kafel (kaşı) çəkən usta

  Полностью »
 • KAFELLİ

  sif. Üzünə kafel (kaşı) çəkilmiş. Kafelli divar. Kafelli mətbəx

  Полностью »
 • KAFEŞANTAN

  [fr.] Adətən bayağı tamaşalar göstərmək üçün açıq səhnəsi olan kafe, ya restoran; kefxana. [Rüstəm:] O xanımları ki mən Parisin kafeşantanlarında görm

  Полностью »
 • KAFƏR

  klas. bax kafir. Səni qoyub, bütə eylər ibadətin kafər; Əzabi-duzəxə ol vəchdən olur qabil. Füzuli. Bu qarə gün ki mənim başıma hicrində gəlib; Həqq n

  Полностью »
 • KAFİ

  sif. [ər.] 1. Kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən. Kafi qədər. Kafi məbləğ. // Zərf mənasında. Tələbə məclisi nizama saldı, lakin söylənən sözlə

  Полностью »
 • KAFİLİK

  is. Kifayət etmə, kafi olma; bəslik

  Полностью »
 • KAFİR

  sif. [ər.] 1. Müsəlman olmayan, islam dininə etiqad etməyən; qeyri-müsəlman. // İs. mənasında. Kafir olsaydı əgər rəhmə gələrdi, gözəlim; O qədər ki,

  Полностью »
 • KAFİRCƏSİNƏ

  zərf İnsafsızcasına, zalımcasına

  Полностью »
 • KAFİRLİK

  is. 1. Allahı inkar etmə; müşriklik, dinsizlik, küfr. 2. məc. dan. Zalımlıq, insafsızlıq mənasında

  Полностью »
 • KAFTAN

  is. köhn. Uzunətəkli qədim kəndli paltarı; don. Cəfər Bərməki məclislərinin daimi iştirakçısı olan xorasanlı əyanlar qara kaftanlarını çıxardıb kimi a

  Полностью »
 • KAFTANLI

  sif. köhn. Əyninə kaftan geymiş. Kaftanlı kəndli

  Полностью »
 • KAFTAR

  is. 1. zool. Səhra və yarımsəhra yerlərdə yaşayan və başlıca olaraq leş yeməklə keçinən yırtıcı məməli heyvan; goreşən

  Полностью »
 • KAFTARKUS

  1. bax kaftar 2-ci mənada. [Fərzəli:] Görmürsən bu kaftarkusu, necə bu Alagöz qızın üstünə xoruzlanır? S

  Полностью »
 • KAFTARLAŞMA

  “Kaftarlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KAFTARLAŞMAQ

  f. dan. Qocalmaq, qocalıqdan siması dəyişmək, qocalıb əldən düşmək

  Полностью »
 • KAFTARLIQ

  is. dan. Qocalıq, qocalıb əldən düşmə

  Полностью »
 • KAFUR

  is. [ər.] Həmin adda ağacın kitrəsindən alınan, təbabətdə və texnikada işlədilən kəskin və spesifik qoxulu maddə

  Полностью »
 • KAFURİ

  sif. [ər.] Kafura aid olan, tərkibində kafur olan

  Полностью »
 • KAĞIZ

  is. 1. Üzərində yazı yazılan, yazı çap edilən, rəsm çəkilən, yaxud başqa məqsədlər üçün işlədilən, ağac kütləsindən və s

  Полностью »
 • KAĞIZ-KUĞUZ

  top. dan. Yazılı kağızlar, yaxud lüzumsuz kağızlar. Qarı elə elədi ki, söhbət Mirzə Mustafanın başından fikrini dağıtdı, kağız-kuğuzunu yığışdırıb qoy

  Полностью »
 • KAĞIZ-QƏLƏM

  is. Kağız və qələmdən ibarət yazı ləvazimatı; kağız və qələm. [Sərvər Məşədi İbada:] Tez ol, bir kağızqələm götür! Ü

  Полностью »
 • KAĞIZBADAM

  is. Nazik qabıqlı badam növü

  Полностью »
 • KAĞIZÇILIQ

  is. dan. Heç bir ehtiyac olmadan çoxlu, müxtəlif kağızlar yazmaqla məsələnin həllini qəsdən uzatma; süründürməçilik, bürokratçılıq

  Полностью »
 • KAĞIZI

  sif. Nazik qabıqlı. Kağızı qoz. – Həvəslə dedi Bəhram: – Mən ancaq kağızı badam; Bir də hulu əkmişəm

  Полностью »
 • KAĞIZLAMA

  “Kağızlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • KAĞIZLAMAQ

  f. Üzərinə kağız yapışdırmaq, kağız çəkmək. Divarları kağızlamaq

  Полностью »
 • KAĞIZLANMA

  “Kağızlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KAĞIZLANMAQ

  məch. Üzərinə kağız yapışdırılmaq, kağız çəkilmək. Divarlar kağızlanmışdır

  Полностью »
 • KAĞIZLANMIŞ

  f.sif. Üzərinə kağız yapışdırılmış, kağız çəkilmiş. Kağızlanmış otaq

  Полностью »
 • KAĞIZLAŞMA

  “Kağızlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KAĞIZLAŞMAQ

  qarş. Məktublaşmaq, birbirinə məktub yazmaq. Çoxdandır onunla kağızlaşmıram. – [Əbdüləli:] Biz onunla kağızlaşırdıq

  Полностью »
 • KAĞIZLATMAQ

  icb. Üzərinə kağız çəkdirmək, kağız yapışdırtmaq. Divarı kağızlatmaq

  Полностью »
 • KAĞIZLI

  sif. Kağızı olan, əlində kağızı (rəsmi sənədi) olan (bax kağız 3-cü mənada)

  Полностью »
 • KAĞIZPAYLAYAN

  is. dan. Kuryer. // Poçtalyon. Kağızpaylayana ixtiyar vermişik ki, müştərilərimizdən qabaqca bir şey almayınca onların jurnalını aparıb verməsin

  Полностью »
 • KAĞIZPƏRƏST

  is. Kağızlara, işin rəsmi cəhətinə həddindən artıq əhəmiyyət verən adam; rəsmiyyətçi (bax kağız 3-cü mənada)

  Полностью »
 • KAĞIZPƏRƏSTLİK

  is. Quru rəsmiyyətçilik, işin mahiyyətinə deyil, rəsmi cəhətinə həddindən artıq fikir vermə

  Полностью »
 • KAĞIZSIZ

  1. sif. Kağızı olmayan (bax kağız 3-cü mənada). 2. zərf Kağızı, rəsmi sənədi olmadan, yaxud iltizamnaməsiz, qəbzsiz, dilindən kağız vermədən

  Полностью »
 • KAH

  is. məh. Qayalıqda, dağda təbii və ya süni oyuq; mağara. Bədircahanın evinin sağ tərəfində, qayanın ortasında üç kaha var çox dərin

  Полностью »
 • KAHA

  is. məh. Qayalıqda, dağda təbii və ya süni oyuq; mağara. Bədircahanın evinin sağ tərəfində, qayanın ortasında üç kaha var çox dərin

  Полностью »
 • KAHAL

  sif. [ər.] dan. Başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən. Qaragözov ayağa qalxdı: – Elə bilirsiniz ki, müalicə işinə təkcə siz kahalsınız? Mir Cəlal

  Полностью »
 • KAHALIQ

  is. Çoxlu kaha olan yer (qayalıq, dağ və s.)

  Полностью »
 • KAHALLIQ

  bax kahıllıq. Demə fərraşların kahallığından yolda dustaqların biri əkilibmiş. “M.N.lətif.”

  Полностью »
 • KAHI

  is. bot. Yaşıl-ağımtıl yarpaqları və kökü çiy yeyilən kələməoxşar birillik tərəvəz bitkisi. Yavaş-yavaş dəyər, yetər ləzzətli, dadlı meyvələr; Gilasü,

  Полностью »
 • KAHIL

  sif. dan. Başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən, işə can yandırmayan

  Полностью »
 • KAHILLAŞMA

  “Kahıllaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KAHILLAŞMAQ

  f. dan. Tənbəlləşmək, atilləşmək, ağırlaşmaq

  Полностью »
 • KAHILLIQ

  is. dan. Başısoyuqluq, tənbəllik, atillik. □ Kahıllıq etmək – tənbəllik etmək, başısoyuqluq etmək, ərinmək

  Полностью »