Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KAFİR

  sif. [ər.] 1. Müsəlman olmayan, islam dininə etiqad etməyən; qeyri-müsəlman. // İs. mənasında. Kafir olsaydı əgər rəhmə gələrdi, gözəlim; O qədər ki,

  Tam oxu »
 • KAFİRCƏSİNƏ

  zərf İnsafsızcasına, zalımcasına

  Tam oxu »
 • KAFİRLİK

  is. 1. Allahı inkar etmə; müşriklik, dinsizlik, küfr. 2. məc. dan. Zalımlıq, insafsızlıq mənasında

  Tam oxu »
 • KAFTAN

  is. köhn. Uzunətəkli qədim kəndli paltarı; don. Cəfər Bərməki məclislərinin daimi iştirakçısı olan xorasanlı əyanlar qara kaftanlarını çıxardıb kimi a

  Tam oxu »
 • KAFTANLI

  sif. köhn. Əyninə kaftan geymiş. Kaftanlı kəndli

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  is. 1. zool. Səhra və yarımsəhra yerlərdə yaşayan və başlıca olaraq leş yeməklə keçinən yırtıcı məməli heyvan; goreşən

  Tam oxu »
 • KAFTARKUS

  1. bax kaftar 2-ci mənada. [Fərzəli:] Görmürsən bu kaftarkusu, necə bu Alagöz qızın üstünə xoruzlanır? S

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMA

  “Kaftarlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMAQ

  f. dan. Qocalmaq, qocalıqdan siması dəyişmək, qocalıb əldən düşmək

  Tam oxu »
 • KAFTARLIQ

  is. dan. Qocalıq, qocalıb əldən düşmə

  Tam oxu »
 • KAFUR

  is. [ər.] Həmin adda ağacın kitrəsindən alınan, təbabətdə və texnikada işlədilən kəskin və spesifik qoxulu maddə

  Tam oxu »
 • KAFURİ

  sif. [ər.] Kafura aid olan, tərkibində kafur olan

  Tam oxu »
 • KAĞIZ

  is. 1. Üzərində yazı yazılan, yazı çap edilən, rəsm çəkilən, yaxud başqa məqsədlər üçün işlədilən, ağac kütləsindən və s

  Tam oxu »
 • KAĞIZ-KUĞUZ

  top. dan. Yazılı kağızlar, yaxud lüzumsuz kağızlar. Qarı elə elədi ki, söhbət Mirzə Mustafanın başından fikrini dağıtdı, kağız-kuğuzunu yığışdırıb qoy

  Tam oxu »
 • KAĞIZ-QƏLƏM

  is. Kağız və qələmdən ibarət yazı ləvazimatı; kağız və qələm. [Sərvər Məşədi İbada:] Tez ol, bir kağızqələm götür! Ü

  Tam oxu »
 • KAĞIZBADAM

  is. Nazik qabıqlı badam növü

  Tam oxu »
 • KAĞIZÇILIQ

  is. dan. Heç bir ehtiyac olmadan çoxlu, müxtəlif kağızlar yazmaqla məsələnin həllini qəsdən uzatma; süründürməçilik, bürokratçılıq

  Tam oxu »
 • KAĞIZI

  sif. Nazik qabıqlı. Kağızı qoz. – Həvəslə dedi Bəhram: – Mən ancaq kağızı badam; Bir də hulu əkmişəm

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAMA

  “Kağızlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAMAQ

  f. Üzərinə kağız yapışdırmaq, kağız çəkmək. Divarları kağızlamaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMA

  “Kağızlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMAQ

  məch. Üzərinə kağız yapışdırılmaq, kağız çəkilmək. Divarlar kağızlanmışdır

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMIŞ

  f.sif. Üzərinə kağız yapışdırılmış, kağız çəkilmiş. Kağızlanmış otaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAŞMA

  “Kağızlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAŞMAQ

  qarş. Məktublaşmaq, birbirinə məktub yazmaq. Çoxdandır onunla kağızlaşmıram. – [Əbdüləli:] Biz onunla kağızlaşırdıq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLATMAQ

  icb. Üzərinə kağız çəkdirmək, kağız yapışdırtmaq. Divarı kağızlatmaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLI

  sif. Kağızı olan, əlində kağızı (rəsmi sənədi) olan (bax kağız 3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • KAĞIZPAYLAYAN

  is. dan. Kuryer. // Poçtalyon. Kağızpaylayana ixtiyar vermişik ki, müştərilərimizdən qabaqca bir şey almayınca onların jurnalını aparıb verməsin

  Tam oxu »
 • KAĞIZPƏRƏST

  is. Kağızlara, işin rəsmi cəhətinə həddindən artıq əhəmiyyət verən adam; rəsmiyyətçi (bax kağız 3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • KAĞIZPƏRƏSTLİK

  is. Quru rəsmiyyətçilik, işin mahiyyətinə deyil, rəsmi cəhətinə həddindən artıq fikir vermə

  Tam oxu »
 • KAĞIZSIZ

  1. sif. Kağızı olmayan (bax kağız 3-cü mənada). 2. zərf Kağızı, rəsmi sənədi olmadan, yaxud iltizamnaməsiz, qəbzsiz, dilindən kağız vermədən

  Tam oxu »
 • KAH

  is. məh. Qayalıqda, dağda təbii və ya süni oyuq; mağara. Bədircahanın evinin sağ tərəfində, qayanın ortasında üç kaha var çox dərin

  Tam oxu »
 • KAHA

  is. məh. Qayalıqda, dağda təbii və ya süni oyuq; mağara. Bədircahanın evinin sağ tərəfində, qayanın ortasında üç kaha var çox dərin

  Tam oxu »
 • KAHAL

  sif. [ər.] dan. Başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən. Qaragözov ayağa qalxdı: – Elə bilirsiniz ki, müalicə işinə təkcə siz kahalsınız? Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • KAHALIQ

  is. Çoxlu kaha olan yer (qayalıq, dağ və s.)

  Tam oxu »
 • KAHALLIQ

  bax kahıllıq. Demə fərraşların kahallığından yolda dustaqların biri əkilibmiş. “M.N.lətif.”

  Tam oxu »
 • KAHI

  is. bot. Yaşıl-ağımtıl yarpaqları və kökü çiy yeyilən kələməoxşar birillik tərəvəz bitkisi. Yavaş-yavaş dəyər, yetər ləzzətli, dadlı meyvələr; Gilasü,

  Tam oxu »
 • KAHIL

  sif. dan. Başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən, işə can yandırmayan

  Tam oxu »
 • KAHILLAŞMA

  “Kahıllaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KAHILLAŞMAQ

  f. dan. Tənbəlləşmək, atilləşmək, ağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • KAHILLIQ

  is. dan. Başısoyuqluq, tənbəllik, atillik. □ Kahıllıq etmək – tənbəllik etmək, başısoyuqluq etmək, ərinmək

  Tam oxu »
 • KAHİL

  [ər.] bax kahıl. Kimə olsan müsahib, ey cahil; Olur əlbəttə tənbəlü kahil. Füzuli. Əvvələn, ümdeyi-mətləb bu ki, şəhr əhli tamam; Tənbəlü kahilü bihim

  Tam oxu »
 • KAHİN

  is. [ər.] Qədim misirlilərdə, israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani

  Tam oxu »
 • KAHİNANƏ

  zərf [ər. kahin və fars. …anə] köhn. Kahin kimi, qeybdən xəbər verərcəsinə

  Tam oxu »
 • KAHİNLİK

  is. Kahinin işi, peşəsi. // Qeybdən xəbər vermə iddiasında olma

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  is. [ər.] 1. Bütün dünya sistemi (Yer, göy, ulduzlar və b. varlıqların məcmusu). Günəş kainatda mövcud olan saysızhesabsız ulduzlardan biridir

  Tam oxu »
 • KAKADU

  is. [alm.] Malayya tutuquşusu

  Tam oxu »
 • KAKÁO

  [isp.] 1. Toxumundan şokolad hazırlanan tropik bitki. Həmişəyaşıl tropik ağac olan kakao bitkisinin kənarı bütöv böyük yarpaqları vardır

  Tam oxu »
 • KAKİL

  [fars.] klas. bax kəkil. Gah yad zülfün eyləyirəm, gah kakilin; Bir fikri etməmiş, dilə fikri-digər gəlir

  Tam oxu »
 • KÁKTUS

  [lat.] bax maldili

  Tam oxu »