Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KÖHNƏLMİŞ

  f.sif. 1. Çox işlənməkdən xarab olmuş; yıpranmış. Köhnəlmiş papaq. Köhnəlmiş şal. [Hacı Manaf] məhkəməyə gələrkən olduqca köhnəlmiş, yamaqlı bir palta

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLTMƏ

  “Köhnəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLTMƏK

  f. İşlədə-işlədə köhnə hala gətirmək, xarab etmək. Pencəyi köhnəltmək

  Tam oxu »
 • KÖHNƏPƏRƏST

  is. [fars.] Köhnəlik tərəfdarı, köhnə adət və ənənələri sevən, onlara riayət edən, onlardan əl çəkməyən adam; mühafizəkar, cəhalətpərəst

  Tam oxu »
 • KÖHNƏPƏRƏSTLİK

  is. Köhnəlik tərəfdarı olma, köhnə adət və ənənələri sevmə; mühafizəkarlıq, cəhalətpərəstlik

  Tam oxu »
 • KÖHNƏSAYAQ

  sif. və zərf Köhnə tərzdə, köhnə qaydada, köhnədə olduğu kimi

  Tam oxu »
 • KÖHÜL

  is. Mağara. [Cuma] …yaş torpaq iyi verən bu qaranlıq köhülün ora-burasını yoxlayaraq, büzüşüb dirsəkləndi

  Tam oxu »
 • KÖK₂

  sif. 1. Ətli, şişman, gonbul, yoğun (arıq ziddi). Kök uşaq. Kök qoyun. Kök adam. – Həsrət ilə pişik çəkirdi keşik; Gördü gəlir neçə qəvi, kök pişik

  Tam oxu »
 • KÖK₃

  is. Musiqi ifadəliyinin vəzn, tembr və s. kimi ünsürlərindən biri. Müxtəlif yüksəklikdə olan səslərin müəyyən sistem əsasında təşkil olunması ilə əldə

  Tam oxu »
 • KÖK

  Adətən tərkiblərdə işlənib, xarici görünüş, vəziyyət, hal, halət mənasını verir. Pis kökdə görmək (pis vəziyyətdə görmək)

  Tam oxu »
 • KÖK

  is. 1. İri tikiş. 2. Sonradan əl və ya maşınla əsaslı tikmək üçün atılan iri tikiş. □ Kök atmaq (getmək) – bax kökləmək2

  Tam oxu »
 • KÖK₁

  is. 1. Bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi; rişə

  Tam oxu »
 • KÖK-SAQQIZ

  is. bot. Kauçuk verən çoxillik ot-bitki. Kök-saqqız … çoxillik ot bitkisidir, acıqovuna oxşayır. M.Qasımov

  Tam oxu »
 • KÖKALMA

  is. riyaz. Ədədin kvadrata yüksəldilməsi, ədədin özünə vurulması. Qüvvətə yüksəlmənin tərsi olan kökalma əməli də riyaziyyata irrasional ədədləri daxi

  Tam oxu »
 • KÖKAYAQLILAR

  cəm zool. Bədənindəki çıxıntıların köməyi ilə hərəkət edən və qidanı tutan ən sadə birhüceyrəli heyvanlar sinfi

  Tam oxu »
 • KÖKCÜK

  is. Balaca kök, kiçik kök. Otun kökcüyü. – Zəfəran budaqlanmayan sapabənzər kökcüyə malikdir ki, bunun da bütün uzunluğu boyu diametri 1 mm-ə qədər ol

  Tam oxu »
 • KÖKDOĞRAYAN

  sif. k.t. Bitki köklərini doğramaq, xırdalamaq üçün olan. Kökdoğrayan maşın. // is. Kökü doğramaq, xırdalamaq üçün maşın və s

  Tam oxu »
 • KÖKƏ

  is. dan. Adi xəmirdən bişirilən kiçik çörək; qoğal. Nə yoğurdum, nə yapdım; Hazırca kökə tapdım. (Ata

  Tam oxu »
 • KÖKƏCİK

  is. Kiçik kökə, balaca qoğal: qoğalcıq

  Tam oxu »
 • KÖKƏLDİCİ

  sif. Kökəldən, kökəlməyə səbəb olan, kömək edən. Kökəldici yeməklər (maddələr)

  Tam oxu »
 • KÖKƏLDİLMƏ

  “Kökəldilmək”dən f.is. Mal-qaranın kökəldilməsi

  Tam oxu »
 • KÖKƏLDİLMƏK

  məch. Yaxşı yemək verməklə, qulluq etməklə kök hala gətirilmək

  Tam oxu »
 • KÖKƏLMƏ

  “Kökəlmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKƏLMƏK

  f. Yaxşı yemək, bəslənmək, qulluq edilmək nəticəsində kök hala gəlmək, ətə-cana gəlmək. Uşaq kökəlib

  Tam oxu »
 • KÖKƏLTMƏ

  “Kökəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKƏLTMƏK

  f. Yaxşı yemləmək, bəsləmək, qulluq etməklə kök hala gətirmək; kökəlməyə səbəb olmaq. Toyuqları kökəltmək

  Tam oxu »
 • KÖKKƏSƏN

  bax kökdoğrayan

  Tam oxu »
 • KÖKLƏMƏ₁

  “Kökləmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏMƏ₂

  “Kökləmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏMƏK₁

  f. 1. Simli musiqi alətlərinin səsini simləri tarımlaşdırmaq, ya boşaltmaq yolu ilə tələb olunan tona salmaq, simlərinin ahəngini bir-birinə uyğunlaşd

  Tam oxu »
 • KÖKLƏMƏK₂

  f. Paltar biçildikdən sonra kəsilmiş hissələri iri tikişlə bir-birinə quraşdırıb tikmək. Paltarı kökləmək

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏ₁

  “Köklənmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏ₂

  “Köklənmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏ₃

  “Köklənmək3”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏK₃

  məch. İri-iri tikilmək. Paltarın ətəyi köklənib

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏK₂

  qayıd. Bir yerdə kök salmaq, möhkəmlənmək

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMƏK₁

  məch. 1. Musiqi alətlərində: səsləri lazımi tona salınmaq, simləri birbirinə uyğunlaşdırılmaq. Kamançalar köklənib

  Tam oxu »
 • KÖKLƏNMİŞ

  f.sif. Köklənmək yolu ilə səsləri lazımi tona salınmış. Rüstəmin işi gətirəndə həmişə köklənmiş tar kimi əl dəyməmiş səslənərdi

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞDİRMƏ₁

  “Kökləşdirmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞDİRMƏ₂

  “Kökləşdirmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞDİRMƏK₁

  f. Kök hala gətirmək; kökəltmək

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞDİRMƏK₂

  f. Əsaslandırmaq, möhkəmləndirmək

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞMƏ₁

  “Kökləşmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞMƏ₂

  “Kökləşmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞMƏK₂

  f. Kök salmaq, kök atmaq, möhkəmlənmək, bərkimək. İllərcə kökləşmiş olan bu adəti sonralardan tərgitmək olmur

  Tam oxu »
 • KÖKLƏŞMƏK₁

  f. Kökəlmək

  Tam oxu »
 • KÖKLÜ

  sif. 1. Torpaq altında kökü, rişələri olan. // Kökü üstündə olan, kökü ilə birlikdə. Kür çayı bəndini yaz yaran kimi; Köklü ağacları aparan kimi; Yard

  Tam oxu »
 • KÖKLÜ-BUDAQLI

  sif. 1. İri, böyük, inkişaf etmiş, yoğun və qollu-budaqlı. Köklübudaqlı qarağac. Köklü-budaqlı çinar

  Tam oxu »
 • KÖKLÜ-GÖVDƏLİ

  bax köklü-budaqlı 1-ci mənada. Köklü-gövdəli tut ağacı. – …Yayın daşqın günlərində bu çay köklü-gövdəli palıd, söyüd gətirib adamın zəhləsini tökürdü

  Tam oxu »
 • KÖKLÜ-KÖMƏCLİ

  1. bax köklübudaqlı 1-ci mənada. Köklü-köməcli ağac. 2. bax köklü-budaqlı 2-ci mənada. [Hümmət:] Rayonda köklü-köməcli bir adam tapmaq, on iki imama y

  Tam oxu »