Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KÜLBƏLƏMƏ

  “Külbələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLBƏLƏMƏK

  f. Təndirin, kürənin külbəsini qapamaq (bax külbə1 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏ₂

  is. Yasda halva ilə paylanan çörək. Sağlığında badam yeməyib, külçəsinə badam vururlar. (Ata. sözü). Qazanla və nimçələrlə plovu, halvanı, külçələri h

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏ₁

  is. Tərkibində metal və metal birləşmələri və ya faydalı minerallar olan maddə, süxur. Dəmir külçəsi

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏLƏNMƏ

  “Külçələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏLƏNMƏK

  f. Burulmaq, yumrulanmaq, qıvrıq şəkil almaq. İlan külçələndi

  Tam oxu »
 • KÜLƏ

  sif. məh. Quyruqsuz. Külə keçi

  Tam oxu »
 • KÜLƏCƏ

  is. köhn. Boynuna, ətəyinə, yaxasına və qol yerlərinin kənarına xəz və s. tikilmiş qolsuz üst geyimi; kürdü

  Tam oxu »
 • KÜLƏÇALAN

  sif. Külə bənzəyən, külə oxşayan, kül rəngində olan, külrəngi. Küləçalan torpaq

  Tam oxu »
 • KÜLƏÇALAR

  sif. Külə bənzəyən, külə oxşayan, kül rəngində olan, külrəngi. Küləçalan torpaq

  Tam oxu »
 • KÜLƏK

  is. 1. Havanın üfüqi istiqamətdə hərəkətindən ibarət təbiət hadisəsi; yel. Külək əsir. Külək birdən kəsdi

  Tam oxu »
 • KÜLƏKKEŞ

  bax küləklik

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏMƏ

  “Küləkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏMƏK

  f. 1. Külək əsmək, külək olmaq. Hava küləkləyir. 2. Süni surətdə yel, külək yaratmaq. Yelpiklə özünü küləkləmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏNMƏ

  “Küləklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏNMƏK

  məch. 1. Külək döymək, külək vurmaq. Sərilən paltarlar küləklənir. 2. Özünü küləyə vermək, sərinlənmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ

  sif. Külək olan, külək əsən. Küləkli gün. Küləkli hava. – Küləkli bir yaz günü idi. A.Şaiq. Yenicə yarpaq açmış budaqlarda yellənən quşlar isə küləkli

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ-QARLI

  sif. Həm külək əsən, həm də qar yağan. Küləkli-qarlı gün. Küləkliqarlı hava

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ-TUFANLI

  sif. Həm külək əsən, həm də tufan olan. Küləkli-tufanlı gecə. [Gəray ağa:] Biz bu hisli-paslı, tozlu-torpaqlı, küləkli-tufanlı xarabaya öz dərdimizi a

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ-YAĞIŞLI

  sif. Həm külək əsən, həm də yağış yağan. Küləkli-yağışlı hava. – Nəhayət, küləkli-yağışlı bir gündə [Həsəni] buraxdılar

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİK

  is. Hava çəkmək üçün binalarda olan deşik, dəlik, oyuq

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİLİK

  is. Küləkli havanın və ya yerin halı, xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • KÜLƏKÖLÇƏN

  is. xüs. Küləyin gücünü və istiqamətini ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • KÜLƏKSİZ

  sif. 1. Külək olmayan, sakit. Küləksiz hava. 2. Külək tutmayan, külək olmayan. Küləksiz yer

  Tam oxu »
 • KÜLƏKSİZLİK

  is. Küləksiz yerin və ya havanın halı, xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • KÜLƏKTUTAN

  sif. Daim külək olan, küləyə məruz qalan. Evin küləktutan tərəfi

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞ

  is. 1. Taxıl döyüldükdən sonra qalan quru çöplər; iri saman. Dəni küləşdən ayırmaq. Damı küləşlə örtmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞDOĞRAYAN

  is. Küləşi doğrayıb saman halına salan maşın. // Sif. mənasında. Küləşdoğrayan maşın

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏMƏ

  “Küləşləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏMƏK

  f. Küləşlə örtmək; üstünə küləş salmaq, küləş döşəmək. Tövlənin damını küləşləmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏNMƏ

  “Küləşlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏNMƏK

  məch. Küləşlə örtülmək, üstünə küləş salınmaq, küləş döşənmək. Daxmanın damı küləşlənib

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏTMƏ

  “Küləşlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLƏTMƏK

  f. Üstünü küləşlə örtdürmək, üstünə küləş saldırmaq (döşətmək). Damı küləşlətmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLİ

  sif. 1. Küləşi olan. Hətəm dayı … küləşli taxıl yerlərinə baxırdı. Mir Cəlal. 2. Küləşlə örtülmüş, küləş qoyulmuş yaxud küləşlə doldurulmuş

  Tam oxu »
 • KÜLƏŞLİK

  is. Küləş olan yer, küləş, tökülmüş yer; kövşənlik. Biçilmiş tarlaların küləşliyindən bildirçinlərin … səsləri gəlirdi

  Tam oxu »
 • KÜLFƏ

  is. İşıq düşmək üçün tikilinin (əsasən, dəyənin) damında baca, işıq yeri; işıqlıq

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT

  is. [ər.] 1. bax ailə 1-ci mənada. Bir külfətdə dörd nəfər uşaq var… C.Məmmədquluzadə. [Qafar:] Pinəçilik edib yeddi baş külfətin ruzisini bir tövr il

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTARASI

  sif. Ailə daxilində baş verən, ailədə olan. Külfətarası söhbət

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTLİ

  sif. Külfəti olan, arvad-uşağı olan; ailəli. Külfətli adam

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTLİKLƏ

  zərf Bütün ailə birlikdə, bütün külfət bir yerdə; ailəliklə. Külfətliklə gəzməyə getmək

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTSİZ

  sif. Külfəti, ailəsi olmayan, arvad-uşağı olmayan, evli olmayan; ailəsiz

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTSİZLİK

  is. Külfəti, ailəsi, arvaduşağı olmama; külfəti olmayan adamın halı

  Tam oxu »
 • KÜLXAN

  is. [fars.] köhn. 1. Odunla qızdırılan hamamın odluğu, ocağı. Külxanı təmizləmək. – Bir yetim tifildi baldırı açıq, başı keçəl; Mənzili şamü-səhər köh

  Tam oxu »
 • KÜLXANA

  [fars.] bax külxan 1-ci mənada. Ata-ana sözünə baxmayan külxanada yatar. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • KÜLXANAÇI

  bax külxançı. Yaşıllaşmaqda olan düzlükdən ara-sıra ötən qatarlar tüstülü kösöv gəzdirən külxanaçılara bənzəyirdi

  Tam oxu »
 • KÜLXANÇI

  is. köhn. Külxanada işləyən adam, hamam ocaqçısı

  Tam oxu »
 • KÜLQABI

  is. Papiros külünü və kötüyünü tökmək üçün xüsusi qab. Yusif papirosu axıra qədər sümürüb külqabıya atdı

  Tam oxu »
 • KÜLL

  [ər.] 1. Bütün, cümlə, cəmi; bütöv, tam halda; ümum, ümumiyyətlə. Bir küll halında. – Bəli, biz burada Mozalan kəndinin xəstəliyi olan sümük azarından

  Tam oxu »
 • KÜLLƏMƏ

  1. “Külləmək”dən f.is. 2. sif. Qaynar kül içərisində bişirilmiş. Külləmə kartof

  Tam oxu »