Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KƏFLƏNMƏK

  f. Qaynadılan zaman köpüklə örtülmək. Ət kəfləndi

  Tam oxu »
 • KƏFLİ

  sif. Kəfi olan, köpüyü olan; köpüklü. Kəfli dolma

  Tam oxu »
 • KƏFRƏM

  is. məh. Mitil. [Ataş Əsgər bəyə:] Döşəklərin yununu boşaldıb, yorğanların kəfrəminə baxdıran kimdir? Ə

  Tam oxu »
 • KƏFRƏMLİ

  sif. Kəfrəmi olan; mitilli

  Tam oxu »
 • KƏHƏR

  sif. Açıq-şabalıdı rəng (at haqqında). Qurbanəli bəyin nökəri bir kəhər atın çilovundan yapışıb bir az kənarda dolandırırdı

  Tam oxu »
 • KƏHİLDƏMƏ

  “Kəhildəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏHİLDƏMƏK

  f. məh. Çətinliklə, tövşüyə-tövşüyə nəfəs almaq; ləhləmək, tövşümək. Tövlənin qapısı açıldı və cahıllar kəhildəyə-kəhildəyə (z

  Tam oxu »
 • KƏHİLTİ

  is. Dərindən nəfəs alarkən çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • KƏHKƏŞAN

  is. [fars.] şair. Gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu

  Tam oxu »
 • KƏHRƏBA

  is. [fars.] Müxtəlif xırda bəzək şeyləri qayrılan qatranlı şəffaf, sarı və ya sarı-qonur rəngli bərk maddə

  Tam oxu »
 • KƏHRƏBALI

  sif. Kəhrəbası olan, kəhrəba ilə bəzədilmiş, kəhrəbadan düzəldilmiş. Kəhrəbalı bilərzik

  Tam oxu »
 • KƏHRİMƏ

  “Kəhrimək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏHRİMƏK

  f. məh. Qocalmaq, qartlamaq. Sümüyü kəhrimiş adam. Ağac kəhrimişdir

  Tam oxu »
 • KƏHRİZ

  is. [fars.] Yeraltı su yolu, su kəməri. Dərədə kəhriz suyu ilə işləyən stansiyanın təzə binası ağarırdı

  Tam oxu »
 • KƏHRİZLİ

  sif. Kəhrizi olan. Kəhrizli bağ. – [Gəray ağa] …fikrən öz kəhrizli mülklərinə, Qarabağa qayıdır, Müqim bəyin qarasınca mırıldanırdı

  Tam oxu »
 • KƏHRİZŞEYTANI

  is. zool. Qarınayaqlılar fəsiləsindən dayaz sularda, kəhrizlərdə yaşayan canlı

  Tam oxu »
 • KƏKƏ

  sif. Danışarkən kəkələyən; kəkov. Kəkə uşaq. Anadan kəkə (z.) doğulmaq

  Tam oxu »
 • KƏKƏLƏMƏ

  1. “Kəkələmək”dən f.is. Onun danışanda kəkələməsi və adı Qəhrəmana sabiq yoldaşı Meracı xatırladırdı

  Tam oxu »
 • KƏKƏLƏMƏK

  f. 1. Danışarkən bəzi səsləri qeyri-iradi təkrar edərək çətinliklə danışmaq. Qızı elçilər danışdırırlar ki, görsünlər, qız kar deyil, eşidirmi, lal de

  Tam oxu »
 • KƏKƏLƏNMƏ

  “Kəkələnmək”dən f.is. Rüstəm kişinin yaşına layiq olmayan şəkildə xoruzlanıb kəkələnməsi Qoşatxana əvvəlcə pis təsir etsə də, getdikcə mənasız və gülü

  Tam oxu »
 • KƏKƏLƏNMƏK

  f. Xoruzlanmaq. Bizi heç bir vaxt aldada bilməzsiniz, – deyə … polis xəfiyyəsi kəkələndi. M.Hüseyn. …Çar məhkəməsinin məmurları bir vaxt Rüstəmin qara

  Tam oxu »
 • KƏKƏLƏYƏ-KƏKƏLƏYƏ

  zərf Kəkələyərək, dili dolaşa-dolaşa, çaşa-çaşa, dili topuq çalaçala. Nə kəkələyə-kəkələyə danışırsan? – Laçının əmisi kəkələyə-kəkələyə deyirdi

  Tam oxu »
 • KƏKƏLİK

  is. Kəkə adamın halı; kəkovluq. Kəkəliyindən utanmaq

  Tam oxu »
 • KƏKƏMƏ

  “Kəkəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏKƏMƏK

  bax kəkələmək

  Tam oxu »
 • KƏKİL

  is. [fars.] 1. Bəzi quşların başında topa şəklində tük. Fərənin kəkili. Göyərçin kəkili. // At və bəzi başqa heyvanların qulaqları arasından sallanan

  Tam oxu »
 • KƏKİLBAŞ

  sif. dan. Başında kəkili olan; kəkilli. Kəkilbaş oğlan

  Tam oxu »
 • KƏKİLBAZ

  is. və sif. [fars.] Kəkil qoymağı, kəkil saxlamağı sevən adam. Kəkilbaz oğlan. – [Əhməd:] Nədən ötrü məni axtarırsan, ay hiyləbaz, kəndirbaz, oyunbaz,

  Tam oxu »
 • KƏKİLCİK

  is. Balaca kəkil, kiçik kəkil

  Tam oxu »
 • KƏKİLDARAQ

  is. məh. Şanapipik

  Tam oxu »
 • KƏKİLLİ

  sif. 1. Kəkili olan. Kəkilli fərə. – Kəkilli durnalar hey qatar-qatar; Qaqqıldaşıb keçir, açılmış bahar

  Tam oxu »
 • KƏKKİLDƏK

  zool. bax çəkçəki. Biçənəklərdə kəkkildəklər qaqqıldaşır

  Tam oxu »
 • KƏKKİLTİ

  is. Kəkliyin çıxardığı səs. Kəkliyin kəkkiltisi eşidilirdi

  Tam oxu »
 • KƏKLİK₂

  bax kəkil. Bəy … [atın] kəkliyini sığalladı. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • KƏKLİK

  is. Toyuq cinsindən əlvan tüklü çöl quşu. Çil kəklik. Ağ kəklik. – Çoban oxur, çalır, dağlar səslənir; Nə anladır o kəkliklər turaca? A

  Tam oxu »
 • KƏKLİKOTU

  is. bot. Qırmızı, bənövşəyi rəngli xırda çiçəkləri olan, gövdəsi yerlə sürünən çoxillik bitki. Kəklikotunun al çiçəyinin, demi yarpızının ətrini gövşə

  Tam oxu »
 • KƏKOTU

  bax kəklikotu. Kəkotuların iyi hər tərəfə yayılırdı. Ə.Vəliyev. Bir kəkotu, bir də ağ boymadərən; Olsa, bircə gündə dirilərəm mən

  Tam oxu »
 • KƏKOV

  is. dan. Kəkələyən adam; kəkə. Kəkov adam. Kəkov uşaq

  Tam oxu »
 • KƏKOVLAMA

  “Kəkovlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KƏKOVLAMAQ

  dan. bax kəkələmək. Uşaq kəkovlayır

  Tam oxu »
 • KƏKOVLUQ

  dan. bax kəkəlik

  Tam oxu »
 • KƏKRƏ

  is. bot. Əsasən dəvələrin yediyi yabanı acı ot bitkisi

  Tam oxu »
 • KƏKRƏOTU

  is. bot. Əsasən dəvələrin yediyi yabanı acı ot bitkisi

  Tam oxu »
 • KƏL

  is. 1. İş heyvanı kimi istifadə edilən camışın erkəyi. Kəl arabası. – Var bu kənddə yenə elə yoxsullar; Nə cütü var, nə kotanı, nə kəli

  Tam oxu »
 • KƏLAĞAYI

  is. Müxtəlif rəngli, haşiyəli, nazik qadın ipək baş örtüyü. Ağ kəlağayı. Kəlağayı örtmək. – Kəlağayı əlvan, qəsəbə qıyğac; Altından cunası, hayıf ki,

  Tam oxu »
 • KƏLAĞAYIÇI

  is. Kəlağayı toxumaqla məşğul olan adam, usta

  Tam oxu »
 • KƏLAĞAYIÇILIQ

  is. Kəlağayı toxuma sənəti

  Tam oxu »
 • KƏLAĞAYILI

  sif. Başına kəlağayı örtmüş, başında kəlağayı olan. Kəlağayılı qız. Kəlağayılı qadın. – Elin kəlağayılı gözəl gəlini

  Tam oxu »
 • KƏLAĞAYITOXUYAN

  is. Kəlağayı toxumaqla məşğul olan adam, usta

  Tam oxu »
 • KƏLAM

  is. [ər.] Söz. Söz kəlam bişirər ağız kürrədə; Dəyər öz başına – dəyənək olsa… M.Araz. // Hikmətamiz, nəsihətamiz söz (ifadə)

  Tam oxu »