Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KE

  “K” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • KECİNMƏK

  bax geyinib-kecinmək. Aşıq Cünun geyindi, kecindi, pul götürdü, qızıl götürdü, sazını da çiyninə salıb yola düzəldi

  Tam oxu »
 • KEÇDİ-KEÇDİ

  is. Qaçış yarışı (uşaq oyunu). Keçdi-keçdi oynamaq

  Tam oxu »
 • KEÇƏ

  1. is. Yunu döyüb basmaqla hazırlanan sıx qalın material. Keçə parçası. Alaçıq keçəsi. [Dərviş:] Ruqiyyə bir köhnə keçə üstündə, bir köhnə cırıq kilim

  Tam oxu »
 • KEÇƏATAN

  bax keçəçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • KEÇƏBASAN

  bax keçəçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • KEÇƏBİÇƏN

  is. Keçəni biçib, müxtəlif şeylər hazırlayan usta

  Tam oxu »
 • KEÇƏCƏK

  is. dan. 1. Keçmiş zaman, keçmiş (gələcək əksi). [Şamama Cadu:] Adına qurban olum, xanım, başına dönüm, keçəcəyini pis görürəm, amma gələcəyin yaxşıdı

  Tam oxu »
 • KEÇƏÇİ

  is. 1. Yundan keçə hazırlayan, keçə atan usta; keçəatan, keçəbasan. [Keçmişdə] Bakıda ümumiyyətlə peşəkarlar: keçəçi, dabbağ, dərzi … və sairə çox ola

  Tam oxu »
 • KEÇƏÇİLİK

  is. Keçəçinin sənəti, peşəsi, məşğuliyyəti. [Şah:] Maldan, mülkdən qəni bir padşah; Keçəçilik sənətin etmiş özünə bir pənah! Ü

  Tam oxu »
 • KEÇƏXANA

  bax keçəçi 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • KEÇƏL

  sif. 1. Baş dərisinin xəstəliyi nəticəsində başının tükü tökülmüş. Keçəl adam. Keçəl uşaq. // İs. mənasında

  Tam oxu »
 • KEÇƏLBAŞ

  sif. Başı keçəl (daz) olan. Keçəlbaş oğlan

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏKƏRKƏS

  is. zool. Dağlıq yerlərdə yaşayan, leş və cəmdək yeyən şığıyıcı, caynaqlı quş; toğlugötürən, kərkəs

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏŞDİRMƏ

  “Keçələşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏŞDİRMƏK

  f. Keçə kimi etmək, tüklərini bir-birinə qarışdırmaq; codlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏŞMƏ

  “Keçələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏŞMƏK

  f. Tükləri bir-birinin içinə girib, keçə kimi olmaq, keçə kimi ayrılmaz olmaq, yapıxmaq; codlaşmaq

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏT

  is. məh. Keçmə, addama yeri. Arxın (çayın) keçələti

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLƏMƏ

  “Keçəlləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLƏMƏK

  bax keçəlləşmək. Quraqlıqdan ağaclar keçəlləmişdir

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLƏŞMƏ

  “Keçəlləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLƏŞMƏK

  f. 1. Baş dərisinin xəstəliyi nəticəsində başının tükü tökülmək, keçəl olmaq. // Dazlaşmaq, daz olmaq

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLƏŞMİŞ

  f.sif. Keçəl olmuş, başının tükü tökülmüş. // məc. Dazlaşmış, çılpaqlaşmış. – Tula keçəlləşmişdi, adda-budda yerlərdə belinin tükü tökülmüşdü

  Tam oxu »
 • KEÇƏLLİK

  is. 1. Başdan tükü tökən dəri xəstəliyi. Keçəllik basmaq. // bayt. Heyvanlarda dəri xəstəliyi nəticəsində tükün tökülməsi

  Tam oxu »
 • KEÇƏN

  1. “Keçmək”dən f.sif. 2. sif. Bundan əvvəlki, ötən, cari, axırıncı, sonuncu. Keçən il. Keçən həftə. – Elədimi su yazda; Axar, gedər su yazda; Mən yarı

  Tam oxu »
 • KEÇƏPAPAQ

  sif. Başında keçədən papaq olan. Keçəpapaq kişi

  Tam oxu »
 • KEÇƏPAPAQLI

  sif. Başında keçədən papaq olan. Keçəpapaq kişi

  Tam oxu »
 • KEÇƏRİ

  sif. Müvəqqəti, ötəri, keçici, keçib-gedən. Dünyanın sevinci də; kədəri də ikidir; Biri yüngül, keçəri; xəfif dumana bənzər

  Tam oxu »
 • KEÇƏTƏPƏN

  bax keçəçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • KEÇİ

  is. Süd, yun, ət verən buynuzlu ev heyvanı. Keçi əti. Keçi südü. Keçi balası (çəpiş). Anqara keçisi (çox zərif yunlu keçi cinsi)

  Tam oxu »
 • KEÇİAYAQ

  sif. dan. Ayaqları keçi ayağı kimi nazik olan. Keçiayaq qız uşağı

  Tam oxu »
 • KEÇİCİ

  sif. 1. Hər hansı bir yarışda və s.-də yeni qaliblərə, birincilik qazananlara verilən. Keçici kubok. – O kimdir külüngü dağ kimi vurur? Keçici bayraq

  Tam oxu »
 • KEÇİCİLİK

  is. Keçici şeyin hal və keyfiyyəti. Xəstəliyin keçiciliyi

  Tam oxu »
 • KEÇİD

  is. 1. Bir yerdən başqa yerə keçmək üçün yol; keçəcək, keçiləcək yer. Dağ keçidi (iki dağ arasında olan dar boğaz)

  Tam oxu »
 • KEÇİDLİ

  sif. Keçidi olan, keçmək üçün yolu olan (bax keçid 1-ci mənada). Keçidli dağ

  Tam oxu »
 • KEÇİQIRAN

  is. dan. 1. Martın axırlarında olan bərk soyuq. // Ümumiyyətlə, soyuq. 2. Martın sonu və aprelin birinci yarısı

  Tam oxu »
 • KEÇİQULAĞI

  is. bot. Çiçəklərindən xalq təbabətində istifadə olunan ot bitkisi

  Tam oxu »
 • KEÇİLİŞ

  is. Keçmək işi

  Tam oxu »
 • KEÇİLMƏK

  “Keçmək”dən məch. Xeyli məsafə keçilmişdir. Körpü keçilmişdi. Mərz keçildi. Dərslər iki növbədə keçilir

  Tam oxu »
 • KEÇİLMƏZ

  sif. 1. Keçmək, hərəkət etmək, getmək, addamaq qeyri-mümkün və ya çətin olan. Keçilməz cəngəllik. Keçilməz dağ

  Tam oxu »
 • KEÇİLMƏZLİK

  is. 1. Keçilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan yerin halı. Kim isə – qibtələr yaşasın – deyə; Yalan bir varlığa heykəllər qurur; Kiminsə yolunu keç

  Tam oxu »
 • KEÇİMƏMƏSİ

  is. 1. bot. Zınqırovçiçəklilər fəsiləsindən ot bitkisi. 2. Azərbaycan oyun havalarından birinin adı. Təkçalma, uzundərə, keçiməməsi havası ilə gənclər

  Tam oxu »
 • KEÇİNDİRMƏ

  “Keçindirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİNDİRMƏK

  icb. Keçinməsinə, dolanmasına, yaşamasına vasitə olmaq; kömək etmək; dolandırmaq, yaşatmaq. [Mirzə Qədir Nəsirə] ailəsini keçindirə biləcək bir maaş d

  Tam oxu »
 • KEÇİNƏCƏK

  is. Güzəran, dolanacaq. Keçinəcəyin necədir?

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏ₂

  “Keçinmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏ₁

  “Keçinmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏK₂

  f. Ölmək. …Amma anam onların köçməyini eşitcək qurtaracaq, yəqin bil ki, haman dəqiqə keçinəcək. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏK₁

  f. 1. Dolanmaq, yaşamaq, güzəran etmək, baş saxlamaq. Birtəhər keçinirəm. – Kərim baba naxırı saxladığı, otardığı üçün aldığı cüzi aylıq ilə keçinərdi

  Tam oxu »