Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Aşağıdakı mənalarda və hallarda işlədilən ədat. 1. Sual cümlələrinin sonunda gələrək, xəbərə aid olur, xəbərin və ya ümumiyyətlə, cümlənin mənasındakı

  Tam oxu »
 • bağl. 1. Baş cümlə ilə budaq cümlələri bir-birinə bağlayır. Elə yavaş danışır ki, eşitmək olmur. Elə dumandır ki, göz gözü görmür

  Tam oxu »
 • KİBERNETİKA

  is. [yun.] İdarə sistemləri, üsul və vasitələri haqqında elm

  Tam oxu »
 • KİBR

  is. [ər.] Özünü hamıdan üstün tutma, başqalarına yüksəkdən baxma; lovğalıq, məğrurluq; lovğalanma, qürurlanma, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • KİBRİT

  is. [ər.] Od almaq üçün ucunda kükürd olan nazik çubuq. Kibrit qutusu. – Azad kibrit işığında onun sarı bənizini, tutqun firuzə gözlərini, hətta üzünd

  Tam oxu »
 • KİBRİTQABI

  is. Kibrit çöpləri qoyulan balaca qutu. // Həmin qutunun üstünə geydirilən metal və s. materialdan qapaq

  Tam oxu »
 • KİBRLƏ

  zərf Lovğalıqla, lovğa-lovğa, qürurla. Kibrlə danışmaq. Kibrlə gülmək. – Bünyad başqa vaxt olsaydı … kibrlə susub durmazdı

  Tam oxu »
 • KİBRLƏNMƏ

  “Kibrlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİBRLƏNMƏK

  f. Kibrli olmaq; lovğalanmaq, təşəxxüslənmək

  Tam oxu »
 • KİBRLİ

  sif. Lovğa, təşəxxüslü. [Zabit] nəzərini Şirəlinin dodaqlarından ayırıb kibrli bir hal aldı. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • KİBRLİLİK

  is. Kibrli adamın hal və keyfiyyəti; lovğalıq, məğrurluq, təşəxxüslük

  Tam oxu »
 • KİCƏMƏ

  “Kicəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİCƏMƏK

  f. Öcəşmək, sataşmaq. [Məşədi İmamqulu:] Ədə, bəlkə darvazanın qabağında uşaqlarla kicədin, orada düşdü? Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • KİÇİCİK

  sif. Olduqca kiçik, çox kiçik. Kiçicik otaq. Kiçicik qab. Kiçicik qutu. – Gülzar kiçicik əllərini irəli uzatmış, həyəcan içində nəticəni gözləyirdi

  Tam oxu »
 • KİÇİK

  sif. 1. Həcmcə, ölçücə balaca; xırda (böyük müqabili). Kiçik əl. Kiçik göz. Kiçik otaq. Kiçik qab. Kiçik kitab

  Tam oxu »
 • KİÇİKCƏ

  sif. Çox kiçik, yaxud bir qədər kiçik. Məhlədə bitər söyüd; Yarpağı gömgöy söyüt; Kiçikcə bir yar sevdim; Xudam, sən özün böyüt

  Tam oxu »
 • KİÇİKCİK

  bax kiçicik. [Müqim bəy:] Gəl, mirzə, … aramızdakı hər hansı kiçikcik ixtilafı bir kənara buraxıb qardaş olaq

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏNMƏ

  “Kiçiklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏNMƏK

  f. Yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq, başqalarının qarşısında əyilmək, əskilmək

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏŞMƏ

  “Kiçikləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏŞMƏK

  f. Kiçik olmaq, kiçilmək

  Tam oxu »
 • KİÇİKLİ-BÖYÜKLÜ

  is. Hamı, hamısı

  Tam oxu »
 • KİÇİKLİK

  is. 1. Həcmcə, ölçücə balacalıq, xırdalıq. Otağın kiçikliyi. Tarlanın kiçikliyi. 2. Kəmiyyətcə, sayca, miqdarca, cüzilik, azlıq

  Tam oxu »
 • KİÇİKRAQ

  müq. dər. köhn. Bir qədər kiçik

  Tam oxu »
 • KİÇİKTƏHƏR

  bax kiçikraq

  Tam oxu »
 • KİÇİKYAŞLI

  sif. Yaşı az, uşaq yaşlarında olan; uşaq. Kiçikyaşlı uşaqlar. – [Cəfər əmi] dünyada hər şeydən artıq iki vücudu sevər və xidmət edərdi: kiçikyaşlı qız

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİCİ

  sif. Görünən şeylərin şəkillərini kiçildən. Kiçildici şüşə

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİLMƏ

  “Kiçildilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİLMƏK

  məch. Kiçik edilmək; balacalandırılmaq

  Tam oxu »
 • KİÇİLƏN

  f.sif. riyaz. Sonsuz miqdarda çıxılan rəqəm; azalan

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  “Kiçilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  f. 1. Həcmcə, miqdarca, ölçücə daha kiçik olmaq; azalmaq, balacalaşmaq, xırdalanmaq. …Başın çanağı nazikləşib kiçildikcə beyin də zəifləməyə və kiçilm

  Tam oxu »
 • KİÇİLTMƏ

  1. “Kiçiltmək”dən f.is. 2. Qrammatikada: isimlərdə şeylərin həcm etibarı ilə kiçilməsini və sifətlərdə keyfiyyətcə azlığı göstərən

  Tam oxu »
 • KİÇİLTMƏK

  f. 1. Balacalatmaq, daha kiçik etmək, azaltmaq, ixtisar etmək (miqdarca, sayca, həcmcə və s.). 2. Vəzifəcə aşağı salmaq

  Tam oxu »
 • KİF

  is. Çürüyən və ya nəm şeylərin üstündə nazik qat şəklində əmələ gələn yüngül, yumşaq mikroskopik göbələkciklər

  Tam oxu »
 • KİFAYƏT

  zərf [ər.] 1. Yetər, kafi, bəs olma. Deyirlər, çox ardır yüz il, əlli il; İnsana bir ömür kifayət deyil

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNDİRİCİ

  sif. Kifayət qədər yaxşı verilən tələblərə cavab verən; kafi. // Kifayətləndirək razı edən, təmin edən; qaneedici

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNDİRMƏ

  “Kifayətləndirmək” dən. f.is

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

  f. Razı salmaq, qane etmək, təmin etmək

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNMƏ

  “Kifayətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNMƏK

  f. 1. Özünü təmin olunmuş hesab etmək, razı qalmaq, qane olmaq; qənaətlənmək. Bu cavabla kifayətlənmək olar

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTSİZ

  sif. Ehtiyacı ödəməyən, çatışmayan, kifayət etməyən

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTSİZLİK

  is. Ehtiyacı ödəməmə, çatışmama, kifayət etməmə

  Tam oxu »
 • KİFİR

  sif. 1. Çirkin, eybəcər. Kifir qadın. Kifir uşaq. – [Sənəm:] Nə kifir kişidir, ay Allah! Ü.Hacıbəyov

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏNMƏ

  “Kifirlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏNMƏK

  bax kifirləşmək

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏŞMƏ

  “Kifirləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏŞMƏK

  f. Gözəlliyini itirmək, eybəcərləşmək, çirkinləşmək. Qız böyüdükcə kifirləşirdi

  Tam oxu »
 • KİFİRLİK

  is. Eybəcərlik, çirkinlik. Üzündən, gözündən kifirlik daşır; Deyəsən, qəlbində qurdlar oynaşır. S.Vurğun [Ələkbər:] Yox canım, Qumru hara, belə kifirl

  Tam oxu »
 • KİFLƏNMƏ

  “Kiflənmək”dən f.is

  Tam oxu »