Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KOFEİN

  [hol. koffie, əsli ər.] Qəhvənin, çay yarpaqlarının tərkibində olan, təbabətdə işlənən bir maddə. Kofein yorğunluğu alıb zehni artırır və onu da artıq

  Tam oxu »
 • KOFTA

  [rus.] Qısa, belə qədər olan qadın üst paltarı. Səlimnaz birdən əlini döşünə atdı, alt köynəyi ilə koftasının arasında gizlətdiyi balaca bir kağızı çı

  Tam oxu »
 • KOFTA-TUMAN

  is. Kofta və tumandan ibarət qadın paltarı. [Səlimnazın] əynində qırmızı ipəkdən kofta-tuman, ayağında yastıdaban qırmızı tufli vardı

  Tam oxu »
 • KOFTALIQ

  sif. Kofta üçün yararlı, kofta üçün olan

  Tam oxu »
 • KOĞA

  is. məh. Bir şeyi tutub çəkmək üçün ucu qarmaqlı ağac; qarmaq. Təndir koğası. Çoban koğası. Alma ağacının budağını koğa ilə əymək

  Tam oxu »
 • KOĞUŞ

  is. Böyük ağacların gövdəsi içindəki boşluq. Güllü qız meşədə ağlaya-ağlaya gəzirdi. Gəldi, bir ağac koğuşu tapdı, oranı özünə məskən elədi

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLANMA

  “Koğuşlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLANMAQ

  f. Koğuş əmələ gəlmək, koğuş açılmaq

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLU

  sif. Koğuş əmələ gəlmiş, koğuşu olan. Koğuşlu ağac

  Tam oxu »
 • KOKAİN

  [isp.] Koka bitkisinin yarpaqlarından alınan narkotik və ağrıkəsən zəhərli maddə

  Tam oxu »
 • KOKAİNÇƏKƏN

  is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü

  Tam oxu »
 • KOKAİNÇİ

  is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü

  Tam oxu »
 • KOKAİNİZM

  [isp. cocaina-dan] Kokainə mübtəla olma, kokain düşkünlüyü. // Daima kokaindən zəhərlənmə nəticəsində əmələ gələn ruhi xəstəlik

  Tam oxu »
 • KOKAİNLİ

  sif. Kokaini olan, tərkibində kokain olan

  Tam oxu »
 • KOKARDA

  [fr.] Rəsmi papaqlara vurulan müəyyən formada nişan

  Tam oxu »
 • KOKARDALI

  sif. Kokarda taxılmış, kokardası olan. Kokardalı furajka. – Axar suyun üzündə; Kokardalı göy şapkalar

  Tam oxu »
 • KOKKLAR

  [yun. kokkos-dan] tib. Birhüceyrəli yumru orqanizmlər (bakteriyalar)

  Tam oxu »
 • KOKOS

  is. [isp.] 1. Hind qozu ağacı. 2. Hind qozu

  Tam oxu »
 • KOKS

  [alm.] Hava daxil olmadan közərdilmə yolu ilə daş kömürdən, torfdan və s.-dən alınan bərk yanacaq növü

  Tam oxu »
 • KOKSLAMA

  “Kokslamaq”dan f.is. Kokslama prosesi

  Tam oxu »
 • KOKSLAMAQ

  bax kokslaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRILMA

  “Kokslaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRILMAQ

  məch. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.)

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRMA

  “Kokslaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRMAQ

  f. Koksa çevirmək (daş kömürü, torfu və s.)

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞMA

  “Kokslaşmaq”dan f.is. Kokslaşma qabiliyyəti. Kokslaşma dərəcəsi

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞMAQ

  f. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.). Bu kömür yaxşı kokslaşır

  Tam oxu »
 • KOKTEYL

  [ing. cocktail – xoruz quyruğu] Müxtəlif spirtli içkilərə ədviyyat, meyvə şirəsi, qənd və s. qatılmış spirtli içki

  Tam oxu »
 • KOL

  is. Torpaqdan qol-budaq şəklində ayrılan alçaq, ağacaoxşar bitki. Yasəmən kolu. Qaratikan kolu. Çay kolu

  Tam oxu »
 • KOL-KOS

  top. 1. Bir-birinə qarışmış, dolaşmış müxtəlif kollar; kolluq. İlanlar fışıldayır kol-koslar arasında

  Tam oxu »
 • KOL-KOSLU

  sif. Kol-kos olan, kol-kos basmış. Kol-koslu dərə (cığır). – Mərkəzdən uzaq … kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olunmuşdur

  Tam oxu »
 • KOL-KOSLUQ

  is. Kol-kos basmış yer; kolluq. Qayanın dibi yaman kol-kosluq idi. “Koroğlu”. Kəhər ağzını palçıqlı cığırdan kol-kosluğa saldı

  Tam oxu »
 • KOLA

  sif. Gödək buynuzu olan; gödəkbuynuz. Kola keçi. – [Ataş:] Atalar sözüdür ki, kola qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz

  Tam oxu »
 • KOLABUYNUZ

  sif. Buynuzu gödək olan, buynuzu qısa. Kolabuynuz qoyun. – Yusif yəhərinin tərkində dolu xurcun olan qəmər madyanı tərpədib, kolabuynuz inəyi qabağına

  Tam oxu »
 • KOLABUYNUZLU

  sif. Buynuzu gödək olan, buynuzu qısa. Kolabuynuz qoyun. – Yusif yəhərinin tərkində dolu xurcun olan qəmər madyanı tərpədib, kolabuynuz inəyi qabağına

  Tam oxu »
 • KOLAHÜRƏN

  sif. dan. Boş yerə hürən, boş-boşuna hürən (it haqqında). [Məşədi Cahangir:] …Kolahürən köpəklər kimi ağzını yuxarı tutdu

  Tam oxu »
 • KOLAVAT

  is. məh. Əkin əkmək üçün kol-kosu yandırılıb təmizlənmiş yer. Kolavat yerin taxılı yaxşı olar. ◊ Kolavat kösövünə dönmək dan

  Tam oxu »
 • KOLAZ

  is. Dibi yastı ensiz qayıq. Soyuq havada dəniz və ya göldə ördək dəstələrini ovlayan ovçu kiçik qayıq və ya kolazı yaxşı sürə bilməlidir

  Tam oxu »
 • KOLAZÇI

  is. Kolaz qayıqçısı

  Tam oxu »
 • KOLBA

  [alm.] Kimya laboratoriyalarında mayeləri qızdırmaq üçün işlədilən dar uzun boğazlı, adətən girdə və ya konusşəkilli şüşə qab

  Tam oxu »
 • KOLBACIQ

  is. Balaca kolba, kiçik kolba

  Tam oxu »
 • KOLBASA

  is. [rus. əsli türk.] Xüsusi surətdə qiymə edilmiş ətdən hazırlanaraq bağırsaq və ya su keçirməyən süni şəffaf qabığa bükülmüş yeyinti məhsulu

  Tam oxu »
 • KOLBASAÇI

  is. Kolbasa hazırlayan adam. // köhn. Kolbasa satan adam

  Tam oxu »
 • KOLBASALIQ

  sif. Kolbasa üçün yararlı, kolbasa üçün ayrılmış. Kolbasalıq ət

  Tam oxu »
 • KOLBASAR

  bax kolluq

  Tam oxu »
 • KOLÇEDAN

  Bəzi metalların (dəmir, nikel, mis və s.) sürmə, kükürd, arsenlə birləşməsindən ibarət mineralların ümumi adı

  Tam oxu »
 • KOLÇEDANLI

  sif. Tərkibində kolçedan olan. Kolçedanlı süxurlar

  Tam oxu »
 • KOLENKOR

  [fr.] Yapışqan hopdurulmuş ağ və ya birrəngli pambıq parça növü. // Kolenkordan qayrılmış (tikilmiş)

  Tam oxu »
 • KOLXORUZU

  is. məh. Qırqovul

  Tam oxu »
 • KOLXOZ

  is. tar. [rus. “коллективное хозяйство” söz. ixtisarı] Kollektiv təsərrüfat – SSRİ-də iri, yüksək səviyyədə mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatını elli

  Tam oxu »