Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KOAQULOQRAM

  is. [lat. və yun.] Qan analizində qanın laxtalanması barədə qeydlər

  Tam oxu »
 • KOALİ́SİYA

  is. [lat.] İttifaq, birləşmə

  Tam oxu »
 • KOBALT

  [lat.] kim. 1. Qırmızıya çalan bərk ağ gümüşü metal – kimyəvi element. Ayrıayrı kimyəvi elementlərdən isə alüminium, …sürmə, volfram, nikel, kobalt, q

  Tam oxu »
 • KOBUD

  bax qaba. Kobud parça. Kobud adam. Kobud hərəkət. Kobud (z.) cavab vermək. – Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun

  Tam oxu »
 • KOBUDCASINA

  zərf Kobud tərzdə, kobud şəkildə, qabacasına. [Səməd] qabağındakı stolu kobudcasına yana itələdi, palçığa dönmüş torpaq döşəmədə iri ləpirlər qoya-qoy

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRILMA

  “Kobudlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRILMAQ

  bax qabalaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRMA

  “Kobudlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRMAQ

  bax qabalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMA

  “Kobudlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMAQ

  bax qabalaşmaq. İşləməkdən əlləri kobudlaşıb. – Yazda və yayda havanın rütubəti zərif çay yarpaqlarını kobudlaşmaqdan qoruyur

  Tam oxu »
 • KOBUDLUQ

  bax qabalıq

  Tam oxu »
 • KOBUDYUNLU

  bax qabayunlu. Kobudyunlu heyvanlar

  Tam oxu »
 • KOBUR

  bax qobur. Qoçu mauzerini koburundan çıxardıb yoxladı. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • KOBZA

  [türk. “qobuz”dan] Barmaqla çalınan qədim Ukrayna musiqi aləti

  Tam oxu »
 • KOD

  [fr.] Diplomatik, hərbi və b. məlumatı teleqrafla, radio ilə vermək, siqnalizasiya və s. məqsədlər üçün işlədilən şərti işarələr sistemi

  Tam oxu »
 • KODAL

  is. Vəhşi heyvanları tutmaq üçün qazılıb üstü çır-çırpı ilə örtülən çuxur yer; tələ

  Tam oxu »
 • KODEİN

  [yun.] əcz. Toz şəklində öskürək dərmanı

  Tam oxu »
 • KODEKS

  [lat. codex – kitab] 1. Qanunların sistemə salınmış toplusu, məcəllə. 2. məc. Əxlaq, əqidə, görüş, adət normaları məcmusu

  Tam oxu »
 • KOFEİN

  [hol. koffie, əsli ər.] Qəhvənin, çay yarpaqlarının tərkibində olan, təbabətdə işlənən bir maddə. Kofein yorğunluğu alıb zehni artırır və onu da artıq

  Tam oxu »
 • KOFTA

  [rus.] Qısa, belə qədər olan qadın üst paltarı. Səlimnaz birdən əlini döşünə atdı, alt köynəyi ilə koftasının arasında gizlətdiyi balaca bir kağızı çı

  Tam oxu »
 • KOFTA-TUMAN

  is. Kofta və tumandan ibarət qadın paltarı. [Səlimnazın] əynində qırmızı ipəkdən kofta-tuman, ayağında yastıdaban qırmızı tufli vardı

  Tam oxu »
 • KOFTALIQ

  sif. Kofta üçün yararlı, kofta üçün olan

  Tam oxu »
 • KOĞA

  is. məh. Bir şeyi tutub çəkmək üçün ucu qarmaqlı ağac; qarmaq. Təndir koğası. Çoban koğası. Alma ağacının budağını koğa ilə əymək

  Tam oxu »
 • KOĞUŞ

  is. Böyük ağacların gövdəsi içindəki boşluq. Güllü qız meşədə ağlaya-ağlaya gəzirdi. Gəldi, bir ağac koğuşu tapdı, oranı özünə məskən elədi

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLANMA

  “Koğuşlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLANMAQ

  f. Koğuş əmələ gəlmək, koğuş açılmaq

  Tam oxu »
 • KOĞUŞLU

  sif. Koğuş əmələ gəlmiş, koğuşu olan. Koğuşlu ağac

  Tam oxu »
 • KOKAİN

  [isp.] Koka bitkisinin yarpaqlarından alınan narkotik və ağrıkəsən zəhərli maddə

  Tam oxu »
 • KOKAİNÇƏKƏN

  is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü

  Tam oxu »
 • KOKAİNÇİ

  is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü

  Tam oxu »
 • KOKAİNİZM

  [isp. cocaina-dan] Kokainə mübtəla olma, kokain düşkünlüyü. // Daima kokaindən zəhərlənmə nəticəsində əmələ gələn ruhi xəstəlik

  Tam oxu »
 • KOKAİNLİ

  sif. Kokaini olan, tərkibində kokain olan

  Tam oxu »
 • KOKARDA

  [fr.] Rəsmi papaqlara vurulan müəyyən formada nişan

  Tam oxu »
 • KOKARDALI

  sif. Kokarda taxılmış, kokardası olan. Kokardalı furajka. – Axar suyun üzündə; Kokardalı göy şapkalar

  Tam oxu »
 • KOKKLAR

  [yun. kokkos-dan] tib. Birhüceyrəli yumru orqanizmlər (bakteriyalar)

  Tam oxu »
 • KOKOS

  is. [isp.] 1. Hind qozu ağacı. 2. Hind qozu

  Tam oxu »
 • KOKS

  [alm.] Hava daxil olmadan közərdilmə yolu ilə daş kömürdən, torfdan və s.-dən alınan bərk yanacaq növü

  Tam oxu »
 • KOKSLAMA

  “Kokslamaq”dan f.is. Kokslama prosesi

  Tam oxu »
 • KOKSLAMAQ

  bax kokslaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRILMA

  “Kokslaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRILMAQ

  məch. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.)

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRMA

  “Kokslaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞDIRMAQ

  f. Koksa çevirmək (daş kömürü, torfu və s.)

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞMA

  “Kokslaşmaq”dan f.is. Kokslaşma qabiliyyəti. Kokslaşma dərəcəsi

  Tam oxu »
 • KOKSLAŞMAQ

  f. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.). Bu kömür yaxşı kokslaşır

  Tam oxu »
 • KOKTEYL

  [ing. cocktail – xoruz quyruğu] Müxtəlif spirtli içkilərə ədviyyat, meyvə şirəsi, qənd və s. qatılmış spirtli içki

  Tam oxu »
 • KOL

  is. Torpaqdan qol-budaq şəklində ayrılan alçaq, ağacaoxşar bitki. Yasəmən kolu. Qaratikan kolu. Çay kolu

  Tam oxu »
 • KOL-KOS

  top. 1. Bir-birinə qarışmış, dolaşmış müxtəlif kollar; kolluq. İlanlar fışıldayır kol-koslar arasında

  Tam oxu »
 • KOL-KOSLU

  sif. Kol-kos olan, kol-kos basmış. Kol-koslu dərə (cığır). – Mərkəzdən uzaq … kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olunmuşdur

  Tam oxu »