Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KRAXMAL

  [alm.] bax nişasta

  Tam oxu »
 • KRAXMALLAMA

  “Kraxmallamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KRAXMALLAMAQ

  f. Şax olmaq üçün paltarı kraxmallı (nişastalı) suya salmaq. Paltarı kraxmallamaq

  Tam oxu »
 • KRAXMALLANMA

  “Kraxmallanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KRAXMALLANMAQ

  məch. Şax olmaq üçün kraxmallı (nişastalı) suya salınmaq. Paltar kraxmallanıb

  Tam oxu »
 • KRAXMALLI

  sif. 1. Kraxmal vurulmuş, kraxmalı olan suya salınmış. Kraxmallı köynək. Kraxmallı döşəkağı. – Direktor kraxmallı parusin pencəyini çıxarıb, tor köynə

  Tam oxu »
 • KRAL

  [rus.] 1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • KRALİÇA

  [rus.] 1. Qadın hökmdar (padşah). 1956-cı ildə İngiltərə kraliçasına Qarabağ atı – “Zaman” hədiyyə göndərilmişdi

  Tam oxu »
 • KRALLIQ

  is. 1. Başında kral duran dövlət. [Mister Tomas:] İranın şimal sərhədlərindəki dövlət quruluşu krallığın nəzərində İranı… əbədi əndişədə saxlayan bir

  Tam oxu »
 • KRAN₁

  [alm.] Çən, boru və s.-də maye və ya qazları açıb buraxmaq və qapamaq üçün boru şəklində lüləyi olan cihaz; qurna

  Tam oxu »
 • KRAN₂

  [holl.] Yük qaldırmaq və ya endirmək, habelə onu üfüqi vəziyyətdə yaxın məsafəyə aparmaq üçün qaldırıcı maşın

  Tam oxu »
 • KRANCIQ

  is. Kiçik kran, balaca kran, qurnacıq (bax kran1). Laboratoriya krancığı. Krancığı açmaq

  Tam oxu »
 • KRANÇI

  is. Kranda işləyən, kranı idarə edən işçi (bax kran2). Krançı qız

  Tam oxu »
 • KRANÇILIQ

  is. Krançı peşəsi, işi, sənəti. Krançılıq etmək

  Tam oxu »
 • KRANLI

  sif. Kranı olan, qaldırıcı mexanizmi olan (bax kran2). Kranlı maşın. Kranlı arabacıq

  Tam oxu »
 • KRANT

  dan. “Kran”ın canlı dildə işlənən yanlış forması. Nənəqız vedrəni götürüb su krantına tərəf gəlməyə başladı

  Tam oxu »
 • KRÁTER

  [yun. krater – kasa] Vulkan zirvəsində: püskürtü zamanı lavanın çıxdığı kasa və ya qıf şəklində çökəklik

  Tam oxu »
 • KREDİ́T

  [lat. creditum] mal. 1. Borc olaraq mal və ya pul vermə. Uzunmüddətli kredit. Qısamüddətli kredit. 2

  Tam oxu »
 • KRÉDİT

  [lat.] Mühasibat dəftərində: bir idarə və ya müəssisənin bütün çıxarlarının qeyd edildiyi hesab səhifəsi (adətən sağ səhifə) (debet müqabili)

  Tam oxu »
 • KREDİTÓR

  [lat.] Kredit verən şəxs və ya idarə

  Tam oxu »
 • KRÉDO

  is. [lat.] Məslək, əqidə

  Tam oxu »
 • KREKİ́NQ

  [ing. cracking] tex. 1. Neftdən, mazutdan daha yüngül məhsullar (benzin, qazolin və s.) almaq üçün xüsusi qurğu

  Tam oxu »
 • KREKİNQLƏMƏ

  “Krekinqləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KREKİNQLƏMƏK

  f. xüs. Daha yüngül məhsullar (benzin, qazolin və s.) almaq üçün ağır neft məhsullarını (mazut və s.-ni) xüsusi qurğularda işləmək

  Tam oxu »
 • KREM

  [fr.] 1. Şəkərlə çalınmış qaymaq, süd, yağ, yumurta və s.-dən ibarət qatı maddə, mət (şirni kimi, yaxud pirojna, tort və s

  Tam oxu »
 • KREMASİYA

  [əsli lat.] Meyitlərin xüsusi sobalarda yandırılması; dəfn növlərindən biri

  Tam oxu »
 • KREML

  Rus feodal şəhərlərinin bürclü qala divarları ilə əhatələnmiş və möhkəmləndirilmiş hissəsi

  Tam oxu »
 • KREMLİ

  sif. Kremi olan (bax krem 1-ci mənada). Kremli pirojna. Kremli tort

  Tam oxu »
 • KREP

  [fr.] 1. Səthi nahamar ipək və ya yun parça. Krepdən paltar tikdirmək. 2. Yığış-yığış, büzməli qara rəngli nazik parça

  Tam oxu »
 • KREPDEŞİN

  [fr. crepe de Chine – Çin krepi] Sıx, nazik ipək parça. 3 metr krepdeşin almaq. // Bu parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • KRESLO

  [rus.] Dirsəklənmək üçün qoltuqluğu olan geniş (adətən yumşaq) stul, kürsü. Kresloda oturmaq. – Otağın içində stol, kürsü və kreslolar vardır

  Tam oxu »
 • KREŞÉNDO

  [ital.] mus. Daha ucadan; səslərin qüvvəsini getdikcə artıraraq

  Tam oxu »
 • KRÉYSER

  [holl.] Qüvvətli silahları olan çox sürətli hərb gəmisi. Ağır kreyser. Yüngül kreyser. □ Kreyser sürəti xüs

  Tam oxu »
 • KRİMİNALİST

  [lat.] hüq. Kriminalistika mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • KRİMİNALİ́STİKA

  [latıncadan] Cinayəti tədqiq üsullarını öyrənən hüquq elmi

  Tam oxu »
 • KRİMİNOLÓGİYA

  [lat. crimen – cinayət və yun. logos – nəzəriyyə] hüq. İctimai bir hadisə kimi cinayət haqqında nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • KRİMİNOLÓQ

  [latıncadan] hüq. Kriminologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • KRİSTÁL

  [yun.] Təbii olaraq hissəcikləri (atomları, ya ionları) geometrik şəkildə birləşmiş bərk cisim; büllur

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞDIRILMA

  “Kristallaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞDIRILMAQ

  məch. Kristal halına (şəklinə) salınmaq. // Büllurlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞDIRMA

  “Kristallaşdırmaq”dan f.is. Kristallaşdırma cihazı

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞDIRMAQ

  icb. Kristal halına (şəklinə) salmaq. // Büllurlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞMA

  “Kristallaşmaq”dan f.is. Kristallaşma zamanı ionlar nə qədər çox enerji itirsələr, bu prosesin nəticəsində əmələ gələn kristal bir o qədər möhkəm olar

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞMAQ

  f. xüs. Kristala çevrilmək, kristal şəklinə düşmək. Lavanın yer üzərində tez soyuması nəticəsində tərkibinin bir qismi kristallaşır, digər qismi isə x

  Tam oxu »
 • KRİSTALLİK

  sif. [yun.] Kristal formasında olan, kristaldan ibarət olan, kristala aid olan. Kristallik süxurlar. // Büllur

  Tam oxu »
 • KRİSTALLİZATOR

  [yun.] xüs. Kimyəvi birləşmələri kristallaşdırmaq üçün silindrik, dayaz şüşədən ibarət cihaz

  Tam oxu »
 • KRİSTALLÓQRAF

  [yun.] Kristalloqrafiya mütəxəssisi, kristalloqrafiya alimi

  Tam oxu »
 • KRİSTALLOQRÁFİYA

  [yun. krustallos və grapho] Kristallar haqqında elm

  Tam oxu »
 • KRİSTALÓN

  is. xüs. ad. Parlaq sintetik parça

  Tam oxu »
 • KRİSTALŞƏKİLLİ

  sif. Kristala oxşayan, kristal formasında olan. Kristalşəkilli süxur

  Tam oxu »