Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KVADRÁNT

  [lat.] riyaz. Dairənin dörddə bir hissəsi

  Tam oxu »
 • KVADRAT

  [lat.] 1. riyaz. Dörd tərəfi bərabər düzbucaq. // Kvadrat şəklində olan şey; çargül. Kvadrat kərpic. – Qarovulçu, kvadrat şəkilli bir taxta ilə yeralt

  Tam oxu »
 • KVADRATURA

  [lat. quadratus-dan] Kvadrat vahidlərlə (metr və s. ilə) hesablanan sahənin ölçüsü. Otağın (mənzilin) kvadraturası

  Tam oxu »
 • KVANT

  [lat. quantum] Fizika və kimyada hər hansı bir enerjinin ən kiçik miqdarı. İşıq enerjisinin kvantı

  Tam oxu »
 • KVARS

  [alm.] 1. Kristallar, yaxud başdanbaşa kristal kütlələr halında təsadüf edilən rəngsiz mineral-silisium oksidi

  Tam oxu »
 • KVARSLI

  sif. Tərkibində kvars olan, kvarsla qatışığı olan. Kvarslı şüşə. Kvarslı qum

  Tam oxu »
 • KVÁRTA

  [lat.] mus. Diatonik qammada dördüncü pillə. // Həmin pillə ilə birinci pillə arasındakı interval

  Tam oxu »
 • KVARTÁL

  [alm. əsli lat.] 1. İlin dörddə biri; üçaylıq, rüb. Kvartal planı. İlin birinci kvartalı. İkinci kvartalın hesabatı

  Tam oxu »
 • KVARTÉT

  [ital. əsli lat.] 1. Dörd musiqi aləti və ya dörd səs üçün yazılmış musiqi əsəri. 2. Müvafiq musiqi əsərlərini ifa etmək üçün dörd nəfərdən ibarət mus

  Tam oxu »
 • KVAS

  [rus.] Çörəkdən, undan və s.-dən hazırlanan turşməzə içki. Kvas istehsalı. Çörək kvası. Soyuq kvas

  Tam oxu »
 • KVASÇI

  is. Kvas hazırlayan, ya satan adam

  Tam oxu »
 • KVİNTA

  [lat. quinta] 1. mus. Diatonik qammada beşinci pillə. // Həmin pillə ilə birinci pillə arasındakı interval

  Tam oxu »
 • KVİNTET

  [ital. əsli lat.] mus. 1. Beş musiqi aləti və ya beş səs üçün yazılmış musiqi əsəri. 2. Müvafiq musiqi əsərlərini ifa etmək üçün beş nəfərdən ibarət m

  Tam oxu »
 • KVİT

  [fr.] Baş-başa, heç-heçə. □ Kvit olmaq – hesablaşmaq, üzülüşmək; baş-başa, əl-ələ olmaq

  Tam oxu »
 • KVORUM

  is. [lat.] Yetərsay, yetərsəs

  Tam oxu »
 • KVOTA

  is. [lat.] Hissə, norma, pay

  Tam oxu »
 • Q

  Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe

  Tam oxu »
 • QA

  təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • QAAN

  is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan

  Tam oxu »
 • QAB

  is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı. Saat qabı. Şeyləri qoymaq üçün qab lazımdır

  Tam oxu »
 • QAB-QACAQ

  top. İçərisində xörək hazırlamaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar. Qab-qacaq mağazası

  Tam oxu »
 • QAB-QAŞIQ

  top. Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti. Belə tutaq ki, sən evində bir pişik saxlayırsan və bu pişik yaxşı dolanmır; məsələn, qab-qaşığı gə

  Tam oxu »
 • QAB-QAZAN

  top. İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı. [Xortdan:] Görürsən neçəsi … qabqazanın arasında, taxçalarda qıvrılmış ya

  Tam oxu »
 • QABA

  sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud. Qaba yem. 2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud; tərbiyəyə zidd

  Tam oxu »
 • QABAĞARDAN

  is. dan. Qalayçı

  Tam oxu »
 • QABAQ₁

  is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu

  Tam oxu »
 • QABAQ

  1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm. – Bir ay bundan qabaq övrətim və uşaqlarımı da götürüb Ağdamdan Bakıya köçürmüşəm

  Tam oxu »
 • QABAQ-QABAĞA

  zərf Qarşı-qarşıya, üz-üzə, üzbəüz, bir-birinin önündə. Cəlal və müəllim diz üstə qabaq-qabağa oturub dərs oxuyurlar

  Tam oxu »
 • QABAQ-QARŞI

  zərf Qabaq-qabağa, qarşıqarşıya, üz-üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar

  Tam oxu »
 • QABAQ-QƏNŞƏR

  is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün

  Tam oxu »
 • QABAQCA

  zərf Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən. Mən qabaqca söyləmişdim. Qabaqca hazırlaşmaq lazımdır. – Qabaqca Münəvvər xanım anası ilə görüşürdü: – Ana,

  Tam oxu »
 • QABAQCADAN

  zərf Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. Qabaqcadan şərtləşmək. Qabaqcadan xəbər vermək. – Mən bir az tez gəldim ki, qabaqcadan sizi görüm

  Tam oxu »
 • QABAQCIL

  sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. Cəmiyyətin ən qabaqcıl adamları

  Tam oxu »
 • QABAQCILLIQ

  is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. İşdə qabaqcıllıq. Dərsdə qabaqcıllıq

  Tam oxu »
 • QABAQDA

  zərf 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq. □ Qabaqda gedən – 1) irəlidə gedən; 2) məc. yol göstərən, başçılıq edən, rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • QABAQDAKI

  sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. Qabaqdakı evlər. – Atları sürüb, qabaqdakı adama yetişdilər

  Tam oxu »
 • QABAQDAN

  zərf 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. Evin qabaqdan görünüşü. – Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni da

  Tam oxu »
 • QABAQGÖRƏN

  sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları … alçaq düşmənlərl

  Tam oxu »
 • QABAQGÖRƏNLİK

  is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət

  Tam oxu »
 • QABAQKI

  sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. Qabaqkı məsələ. – Gözəl sonra ikinci uşağı Atabəyə verdi, yenə qabaqkı sözünü təkrar etdi

  Tam oxu »
 • QABAQLAMA

  “Qabaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAMAQ

  f. 1. Bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün qabaqcadan tədbir görmək, baş verməyə qoymamaq, qabağını almaq

  Tam oxu »
 • QABAQLANMA

  “Qabaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLANMAQ

  məch. Qarşılanmaq, önlənmək

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMA

  “Qabaqlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMAQ

  1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək. 2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞMA

  “Qabaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞMAQ

  f. Qarşılaşmaq, qarşıqarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq. Tənbur ilə telli sazı; Qabaqlaşıb çalaq, barı! S

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ₁

  is. 1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. 2. Döşlük

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ₂

  is. Qabaq əkilmiş yer

  Tam oxu »