Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LEGİÓN

  [lat.] 1. tar. Qədim Romada: iri qoşun hissəsi. 2. Bəzi ölkələrdə xüsusi qoşun hissələrinin adı

  Tam oxu »
 • LEGİONÇU

  is. Legionda xidmət edən əsgər

  Tam oxu »
 • LEHİM

  is. [ər.] Metal şeyləri yapışdırmaq üçün qalay və s. ərinti

  Tam oxu »
 • LEHİMÇİ

  is. Lehimləmə ustası

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏMƏ

  “Lehimləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏMƏK

  f. Lehim vurmaq, lehimlə birləşdirmək. Boruları lehimləmək. // Mis və başqa qablardakı dəlikləri lehimlə tutmaq, lehimləmək

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏNMƏ

  “Lehimlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏNMƏK

  məch. Lehim vurulmaq, qalay və s. ilə yapışdırılmaq (tutulmaq). Qazan lehimləndi

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏTMƏ

  “Lehimlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏTMƏK

  f. Lehim vurdurmaq, qalay və s. ilə yapışdırtmaq (birləşdirtmək). Samovarı lehimlətmək

  Tam oxu »
 • LEHİMLƏYİCİ

  sif. Lehimləyən, lehimləmə üçün olan. Lehimləyici ərinti. Lehimləyici lampa. // İs. mənasında. Lehimləyən alət

  Tam oxu »
 • LEHİMLİ

  sif. Lehim vurulmuş, lehimlənmiş, qalay və s. ilə yapışdırılmış. Lehimli çaynik

  Tam oxu »
 • LEHİNƏ

  zərf [ər.] Xeyrinə, tərəfinə, mənfəətinə (əleyhinə ziddi). Lehinə səs vermək. Lehinə çıxmaq. – Vəziyyət hər tərəfdən Qızıl Arslanın lehinədir

  Tam oxu »
 • LEHLƏR

  Polyakların köhnə adı

  Tam oxu »
 • LEHMƏ

  is. Duru palçıq, batdaq. Lehməyə batmaq. Cavad yoldaşları ilə birlikdə xirtdəyə kimi lehməyə bataraq qalın meşələrdən keçir, … hədəfə doğru irəliləyir

  Tam oxu »
 • LEHMƏQARIN

  sif. dan. Qabağına gələni yeyən, çox yeyən, yeməkdən doymayan. Lehməqarın adam

  Tam oxu »
 • LEHMƏLİ

  sif. Lehmə qatışıq, palçıqlı. Lehməli su. – Çöldən uzanıb gələn köhnə arxın bulanıq, lehməli suyu taxılı basaraq gölməçələnirdi

  Tam oxu »
 • LEHMƏLİK

  is. Lehmə yığılmış yer; palçıqlıq, batdaq. [Gecə] düz aşağıdakı lehməliyə düşmüşdü və o dəqiqədə lehməlik onu udmuşdu

  Tam oxu »
 • LEK

  Albaniya Xalq Respublikasında pul vahidi

  Tam oxu »
 • LEKAL

  [rus. лекало] Əyri cizgiləri çəkmək üçün fiqurlu xətkeş

  Tam oxu »
 • LEKSÉM

  is. [yun.] Dilçiliyin leksikologiya şöbəsinin vahidi; söz

  Tam oxu »
 • LEKSİK

  sif. dilç. [yun.] Leksikaya aid olan, lüğəvi. Sözün leksik mənası. Dilin leksik sərvəti

  Tam oxu »
 • LÉKSİKA

  [yun.] Hər hansı bir dildə və ya dialektdə işlədilən sözlərin məcmusu. Azərbaycan dilinin leksikası. // Hər hansı bir yazıçının əsərinin lüğət tərkibi

  Tam oxu »
 • LEKSİKÓQRAF

  [yun.] bax lüğətçi

  Tam oxu »
 • LEKSİKOQRÁFİYA

  [yun. lexikos – söz və logos – yazıram] bax lüğətçilik

  Tam oxu »
 • LEKSİKOLÓGİYA

  [yun. lexikos – söz və logos – nəzəriyyə] Dilçiliyin dilin lüğət tərkibini öyrənən bəhsi; lüğətşünaslıq

  Tam oxu »
 • LEKSİKÓLOQ

  [yun.] Leksikologiya mütəxəssisi; lüğətşünas

  Tam oxu »
 • LÉKSİYA

  [lat.] bax mühazirə. Bu qayda ilə polis darülfünuna gəlib leksiyalarda iştirak etməyənləri bəlli etmək istəyirdi

  Tam oxu »
 • LÉKTOR

  [lat. lector – oxuyan] Auditoriya qarşısında leksiya oxuyan şəxs; mühazirəçi. Afərin deyərəm o lektora ki, [Hacının adamına] kafirdir desin

  Tam oxu »
 • LEKTORİYA

  [lat.] Kütləvi mühazirələr keçirilən yer (zal, bina)

  Tam oxu »
 • LEQAL

  [lat.] Qanuni, qanunla icazə (yol) verilən, açıq (qeyri-leqal əksi). Leqal ədəbiyyat. Leqal qəzet. Leqal vəziyyət

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞDIRILMA

  “Leqallaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞDIRILMAQ

  məch. Leqal vəziyyətə gətirdilmək, leqal şəklə salınmaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçirilmək, qanunla yol verilmək

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞDIRMA

  “Leqallaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞDIRMAQ

  f. Leqal vəziyyətə gətirmək, leqal şəklə salmaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçirmək, qanuni olduğu qəbul edilmək

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞMA

  “Leqallaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LEQALLAŞMAQ

  f. Leqal vəziyyətə keçmək, leqal şəkil almaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçmək

  Tam oxu »
 • LEQALLIQ

  is. Leqal vəziyyətdə olma; qanunla yol verilmə, qanuni olma; açıqlıq, aşkarlıq (qeyri-leqallıq əksi)

  Tam oxu »
 • LÉMMA

  [yun.] riyaz. Bir və ya bir neçə teoremi sübut etmək üçün lazım olan köməkçi teorem

  Tam oxu »
 • LEMUR

  is. [lat.] Qədim təsəvvürlərə görə əcdadların ruhu

  Tam oxu »
 • LEN

  is. [alm.] Orta əsrlərdə Almaniyada hər bir şəxsə hərbi və ya inzibati xidmət müqabilində bağışlanan torpaq sahəsi

  Tam oxu »
 • LEND-LİZ

  [ing.] İkinci dünya müharibəsi zamanı ABŞ-ın borc olaraq müttəfiq dövlətlərə silah, xammal, ərzaq və s

  Tam oxu »
 • LENT

  is. [alm.] 1. Bəzək və s. üçün işlədilən dar, uzun parça zolağı. Sarı lent. Ağ lent. Qara lent. – “Ura” səsləri altında qırmızı lent kəsildi, stansiya

  Tam oxu »
 • LENTƏBƏNZƏR

  sif. Şəkilcə lentə oxşayan; lentvari. Lentəbənzər qurdlar

  Tam oxu »
 • LENTLİ

  sif. Lenti olan, lentlə bəzədilmiş, lent tax(ıl)mış. Lentli saç. Lentli qutu. – Şəkildə lentli, kök, qaragöz bir qız uşağı oturub kitab oxuyurdu

  Tam oxu »
 • LENTVARİ

  sif. Lentə bənzəyən, lentəoxşar, zolaq şəkilli, lent kimi. Lentvari yol

  Tam oxu »
 • LEONİD

  is. [lat.] Səmada Şir bürcündə özünü göstərən meteor seli (cəmdə işlənir: leonidlər)

  Tam oxu »
 • LEŞ

  is. [fars.] 1. Ölmüş heyvan bədəni, leş, cəmdək. İt leşi. İnək leşi. – Yolun ətrafında sınıq düşmən maşınları, at leşi və əzilmiş toplardan başqa bir

  Tam oxu »
 • LEŞ-LEŞƏ

  leş-leşə söykənmək, qalanmaq və i.a. – yan-yana yıxılmış çoxlu meyit haqqında. Başlar qopub düşdü qanlı torpağa; Leş-leşə qalandı, yollar kəsildi

  Tam oxu »
 • LEŞSÖKƏN

  sif. “Acgöz”, “qarınqulu”, “doymaz” mənasında. Bəyəm bu leşsökən, qarın Fərəc Allahı tanıyır? S.Rəhimov

  Tam oxu »