Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LEŞYEYƏN

  sif. Ölü heyvan cəmdəklərini yeməklə dolanan. Leşyeyən quş

  Tam oxu »
 • LEY

  is. Qısadimdik, alıcı – yırtıcı quş. Ley vuran oldu, mənim kimi tükü dağılan olmadı. (Ata. sözü). Birdən xəzəl kimi qopur yerdən; Küləyə qoşulub qaçır

  Tam oxu »
 • LEYBORİST

  [ing.] Siyasətdə reformist mövqedə duran İngiltərə fəhlə partiyası və bu partiyanın üzvü. Leyborist partiyası

  Tam oxu »
 • LEYK

  [ər.] klas. bax lakin. Leyk mənim qışda dəxi yaz kimi; Yaşıl olur paltarım ətləs kimi. M.Ə.Sabir. Leyk mən vermədim ona fürsət; Onu vurmaqda eylədim s

  Tam oxu »
 • LÉYKA

  [alm. Leica – Leitz-Camera firmasının adının ixtisarı] köhn. Dar plyonkalı kiçik fotoaparat. …Müxbir leykasını çıxarıb işə saldı

  Tam oxu »
 • LEYKEMİ́YA

  [yun. leukos – ağ və haima – qan] Qanda leykositlərin (ağ qan kürəciklərinin) həddindən çox artması nəticəsində əmələ gələn qan xəstəliyi; ağqanlılıq

  Tam oxu »
 • LEYKOPLASTIR

  is. [rus.] Üstü yapışqanlı yastı tibbi lent

  Tam oxu »
 • LEYKOSİT

  [yun. leukos – ağ və kytos – hüceyrə] Qanın rəngsiz kürəciklər şəklində olan hüceyrələri; ağ qan cisimcikləri

  Tam oxu »
 • LEYKÓZ

  is. [yun.] Qanyaradan toxumanın pisxassəli şiş xəstəliyi

  Tam oxu »
 • LEYL

  is. [ər.] klas. Gecə

  Tam oxu »
 • LEYLAC

  sif. və is. dan. köhn. Qumar oynamaqda ad çıxarmış, məşhur qumarbaz

  Tam oxu »
 • LEYLACI

  bax qıyqacı. Aşıq Cünun [gözələ] bir leylacı nəzər saldı. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • LEYLƏK

  dan. Hacıleylək. Dəmirçinin ömrü taq-taqla, leyləyin ömrü laq-laqla keçər. (Ata. sözü). …İlk baharın uğurlu elçiləri olan qaranquş, sığırçın və leylək

  Tam oxu »
 • LEYLİ

  sif. [ər.] klas. 1. Gecəyə məxsus, gecə vaqe olan. 2. Əvvəllər şagirdlərin həm oxuduqları, həm də gecə qaldıqları məktəb; internat

  Tam oxu »
 • LEYSAN

  bax niysan. Leysan yağışından sonra Fatma ana göydə hanasını, anam da eyvanda sacını asmışdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • LEYTENÁNT

  [fr.] Ordu və donanmada: kiçik leytenant rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs

  Tam oxu »
 • LEYTENANTLIQ

  is. Leytenant rütbəsində olma

  Tam oxu »
 • LEYTMOTİ́V

  [alm.] 1. Musiqi əsərində dönə-dönə təkrar olunan əsas motiv, əsas mövzu. [Uvertüralarda] kompozitor … leytmotivlərdən istifadə edərək əsərin dramatik

  Tam oxu »
 • LƏB

  is. [fars.] klas. şair. Dodaq. Hər zaman düşəndə ləbləri yada; Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi! M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • LƏBALƏB

  [fars.] bax ləbələb. Adını arif qoyubsan, yox cibində bir qəpik; Bax, ləbaləbdir qızıl, kağız cibişdanım mənim

  Tam oxu »
 • LƏBBADƏ

  is. [ər.] 1. köhn. bax aba1. [Molla Xəlil] uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə-yelləndirə o baş-bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə

  Tam oxu »
 • LƏBBEYK

  [ər.] Əslində “nə əmriniz var?”, “əmrinizə müntəzirəm”, “buyurun!” demək olub, adətən “demək” feli ilə işlənir

  Tam oxu »
 • LƏBBEYKDEYƏN

  is. Öz fikri olmayıb başqasının sözü, fikri, göstərişi ilə hərəkət edən adam. [Comərd Sadiqiyə:] Ağaların, bəy-xanların və onların sözünə sizin kimi l

  Tam oxu »
 • LƏBƏLƏB

  zərf [fars.] Ağzına qədər dolu, tamam dolu, ağızbaağız, malamal, ağız-ağıza. Küçə ilə bir gün keçərkən, mat və məəttəl qaldım: bir böyük imarət kəndli

  Tam oxu »
 • LƏBLƏBİ

  is. Çərəz kimi yeyilən qovrulmuş qabıqsız noxud. Əkdiyim noxud, biçdiyim noxud, bazara girib, ləbləbi olub

  Tam oxu »
 • LƏBLƏBİÇİ

  is. köhn. Ləbləbi qovurub satan adam. Qəzetçi, inteligent, milyoner, ziyalı, filan; Kababçı, ləbləbiçi ortada-arada qalan! C

  Tam oxu »
 • LƏC

  sif. [ər.] Tərs, höcət, inad. □ Ləc düşmək – bax ləcləşmək. …Kişi arvadına deyir: – Ay arvad, heç qəm eyləmə, nə qədər canım sağdır, hər günün xərcin

  Tam oxu »
 • LƏCLƏŞMƏ

  “Ləcləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LƏCLƏŞMƏK

  f. Düşmən olmaq, yola getməmək, düşünüşmək, ləc düşmək

  Tam oxu »
 • LƏCLİK

  is. Tərslik, kəclik, inadkarlıq. Ləclik etmək. Ləclik göstərmək. □ Ləcliyinə salmaq – inad göstərmək, tərslik eləmək

  Tam oxu »
 • LƏÇƏK

  is. 1. Ağdan, çitdən, ipəkdən və s.-dən üçkünc qadın baş örtüyü. Nəhayət [Gövhər] … ləçəyini açıb qulaqlarının və qaşının üstündən çəkdi

  Tam oxu »
 • LƏÇƏK-LƏÇƏK

  sif. Ləçəklərdən ibarət, ləçəklər halında. Dəyirman üstü çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək; Qardaş bir qız sevibdir; Uzunboy, qarabirçək

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLƏNMƏ

  “Ləçəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLƏNMƏK

  f. Ləçək-ləçək olmaq, ləçək açmaq, ləçək halına gəlmək. Qızılgül ləçəkləndi. – Bənövşə çiçəkləndi; Yarpağı ləçəkləndi; Yatdığı yalan oldu; Ölümü gerçə

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLİ

  sif. 1. Başına ləçək bağlamış, başında ləçək olan. Ləçəkli qız. Ləçəkli qadın. 2. bot. Ləçək açmış, ləçəkləri olan

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLİK

  is. 1. Ləçəyə yarar ağ və ya çit və s. Ləçəklik parça. 2. Bir ləçəyə lazım olan miqdarda parça. İki ləçəklik çit

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKOTU

  is. bot. Bataqlıq yerlərdə bitən, gön aşılamaq üçün istifadə edilən bir bitki. Ləçəkotu bataqlıq yerlərdə bitir, kökü, yarpağı və gövdəsi gönü aşılama

  Tam oxu »
 • LƏÇƏR

  is. və sif. dan. Abırsız, həyasız, əxlaqsız mənasında söyüş (yalnız qadınlar haqqında). [Vəzir:] Kəs səsini, ay ləçər, məni dilə basdırma, dəxi səni m

  Tam oxu »
 • LƏFFAZLIQ

  is. [ər.] klas. Boş və mənasız danışma; naqqallıq, boşboğazlıq. Nadirin zehninin və ağlının şərafətini dərk etməyib, fəqət özünün zəhlə getmiş ləffazl

  Tam oxu »
 • LƏFZ

  is. [ər.] Ağızdan çıxan mənalı, ya mənasız səs tərkibi; söz, kəlmə. …Axund bərkdən-bərk bizə tapşırdı ki, ayama ləfzini dilimizə gətirməyək, ləqəb dey

  Tam oxu »
 • LƏĞƏNDƏ

  is. k.t. Ağacın cavan budaqlarını yerə basdırmaqla ağac artırma üsullarından biri; daldırma. Yerdə ləğəndə üsulundan istifadə edərkən budağın qabığını

  Tam oxu »
 • LƏĞM

  bax lağım. Bu yazıqlar deyilmidir fabriklərdə çalışan; Ləğmlərdə külüng çalan, zəhmətlərə alışan. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • LƏĞV

  is. [ər.] köhn. 1. Boş, bihudə, əbəs söz; cəfəngiyat. 2. Naqqal, boşboğaz, gəvəzə. □ Ləğv olmaq – boşboğazlıq etmək, hərzə danışmaq, naqqallıq etmək

  Tam oxu »
 • LƏĞV

  is. [ər.] Yox etmə (edilmə), aradan qaldırma (qaldırılma). Nöqsanların, kəsirlərin ləğvi.□ Ləğv edilmək (olunmaq) – 1) aradan qaldırılmaq, yox edilmək

  Tam oxu »
 • LƏĞVİYYAT

  is. [ər.] Boşboğazlıq, cəfəngiyat, boş-boş sözlər

  Tam oxu »
 • LƏH

  təql. Dayanmış atı hərəkət etdirmək, qaçırtmaq məqsədilə çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • LƏHCƏ

  is. [ər.] 1. dilç. Ümumi dialekt xüsusiyyətlərinə malik olan hər hansı bir dilin yerli şivələr qrupu; dialekt

  Tam oxu »
 • LƏHCƏŞÜNAS

  [ər. ləhcə və fars. …şünas] köhn. bax dialektoloq

  Tam oxu »
 • LƏHCƏŞÜNASLIQ

  köhn. bax dialektologiya

  Tam oxu »
 • LƏHLƏMƏ

  “Ləhləmək”dən f.is

  Tam oxu »