Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LİANA

  [fr.] bot. Tropik meşələrdə, Qafqaz meşələrində bitən iri sarmaşıq, bitki

  Tam oxu »
 • LİBAS

  is. [ər.] 1. Paltar, geyim. Səfər libası. Toy libası. Dərviş libası. Hərbi libas. – Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim; Diri olduqca, libasım bu

  Tam oxu »
 • LİBASLI

  sif. Paltarlı, geyimli. [Qəhrəman:] Qara libaslı bir kişi qapının qıfılını sındırmağa məşğul idi. H.Nəzərli

  Tam oxu »
 • LİBASSIZ

  sif. və zərf Paltarsız. Neçə vaxtdan sonra işin üstü açıldı. Həqiqətən bir seyid qızı haman günü məşədinin evinə libassız əyləşibmiş, o da məşədinin ö

  Tam oxu »
 • LİBERAL

  [lat. liberalis – azad] 1. Liberalizm (1-ci mənada) tərəfdarı. 2. Liberal partiyalardan birinin üzvü

  Tam oxu »
 • LİBERALCASINA

  sif. və zərf Liberala (2-ci mənada) xas olan bir tərzdə, liberal kimi, liberallıq göstərərək. Liberalcasına münasibət

  Tam oxu »
 • LİBERALİZM

  [lat.] 1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə s

  Tam oxu »
 • LİBERALLAŞMA

  “Liberallaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LİBERALLAŞMAQ

  f. 1. köhn. Liberal olmaq, liberal bir şəkil (hal) almaq; demokratlaşmaq, azadfikirli olmaq. 2. dan. Möhkəmliyini, sabitliyini itirmək, liberalizmə (3

  Tam oxu »
 • LİBERALLIQ

  bax liberalizm 3-cü mənada. □ Liberallıq göstərmək – lüzumsuz yerə yumşaqlıq (rəhmdillik) göstərmək, pis işlərə göz yummaqla onlara yol vermək

  Tam oxu »
 • LİBERTİ

  [ing.] İpək və ya ipək qarışıq yumşaq, parıltılı parça növü. Liberti çarşab. Liberti köynək

  Tam oxu »
 • LİBİDO

  is. [lat.] 1. Psixoanalizin əsas anlayışlarından biri, şüursuz cinsi həvəs. 2. Psixi energiya

  Tam oxu »
 • LİBRÉTTO

  [ital.] 1. Böyük musiqi-vokal əsərinin (opera, operetta, oratoriya) mətni. “Şahsənəm” operasının librettosunu Cəfər Cabbarlı yazmışdır

  Tam oxu »
 • LİBRETTOÇU

  is. Libretto yazan şəxs, libretto müəllifi

  Tam oxu »
 • LİCİM

  is. dan. Biçim, görkəm, təhər-töhür, üst-baş. Bunun licimini görürsən?! O danışanda nə təhər də gülür! – deyə iki əlilə döşünü sıxıb geriyə çəkildi

  Tam oxu »
 • LİDER

  [ing. leader – başçı] 1. Siyasi partiyanın, ictimai-siyasi təşkilatın və s. başçısı, rəhbəri. Parlament fraksiyasının lideri

  Tam oxu »
 • LİDERLİK

  is. 1. Liderin mövqeyi, vəzifəsi. // Liderin fəaliyyəti; başçılıq. 2. Hər hansı yarışda birincilik. Liderlik uğrunda mübarizə

  Tam oxu »
 • LİF₂

  is. Bədəni sabunlayıb çirkini aparmaq üçün nazik parçadan tikilmiş və ya toxunmuş kisəcik. [Həkim:] Uşağın özü çox zəif və bədəni də çox çirklidir… Ye

  Tam oxu »
 • LİF₁

  is. [ər.] Pambığın, baramanın incə saçaqları, ipliyi. Pambıq lifi

  Tam oxu »
 • LİFAYIRAN

  sif. xüs. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran. // İs. mənasında. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran maşın

  Tam oxu »
 • LİFÇİ

  is. Hamamda lif çəkən adam; kisəçi

  Tam oxu »
 • LİFƏ

  is. Şalvarın, dizliyin, tumanın içərisindən bağ keçirilən bel hissəsi

  Tam oxu »
 • LİFƏLİ

  sif. Lifə tikilmiş, lifəsi olan. Lifəli dizlik. Lifəli tuman. – Həmişəki kimi [Şahbaz bəy] yenə də müsəlmanı deyilən lifəli şalvar, qara, gahlı arxalı

  Tam oxu »
 • LİFGİR

  is. [ər. lif və fars. …gir] köhn. bax lifçi. Hacı Əbdül hamamında hamı lifgir, camadar; Altı aydır, gecələr məşq qılar, növhə yazar

  Tam oxu »
 • LİFGİRLİK

  köhn. bax lifçilik

  Tam oxu »
 • LİFLƏMƏ

  “Lifləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİFLƏMƏK

  f. Liflə bədəni yumaq, bədənə lif sürtmək. Özünü lifləmək

  Tam oxu »
 • LİFLƏNMƏ

  “Liflənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİFLƏNMƏK

  qayıd. Liflə yuyunmaq, bədəninə lif sürtmək. Liflənib qurtarmaq

  Tam oxu »
 • LİFLİ

  sif. Tərkibində lif olan, liflərdən ibarət. Nazik lifli pambıq. Lifli parça. Lifli bitki

  Tam oxu »
 • LİFT

  [ing. lift] Çoxmərtəbəli binalarda, şaxtalarda adam və yük qaldırıb-düşürmək üçün maşın. Təyyarəçi, mexanik və miniklər təyyarədən çıxıb liftə oturdul

  Tam oxu »
 • LİFTÇİ

  is. Liftdə işləyən, lifti idarə edən adam

  Tam oxu »
 • Lİ́XTER

  is. [holl.] Yedəyə alınan yük gəmisi

  Tam oxu »
 • LİKÖR

  [fr. liqueur] Tünd, şirin, ətirli spirtli içki. [Pişxidmət] …Firəngistanın ən gözəl likörlərindən neçə növünü masanın üstünə qoydu

  Tam oxu »
 • LİQÁ

  is. [ər.] klas. Üz, çöhrə, sima, sifət. Nə gözəlsən, nə xoş liqasən sən; Yeri var söyləsəm humasən sən

  Tam oxu »
 • LİQAF

  is. Heyva və s. meyvələrin toxumunun üzərində olan yumşaq və ağ maddə

  Tam oxu »
 • LİQNİ́T

  [lat.] Aşağı keyfiyyətli boz kömür

  Tam oxu »
 • LİQROİ́N

  [fr.] Neft emalı zamanı alınan məhsullardan biri; neft spirti

  Tam oxu »
 • LİL₁

  is. 1. Dənizin, gölün, çayın dibində olan mineral və ya üzvi hissəciklərdən ibarət çöküntü. 2. Bulanıq suların dibinə çökmüş qara, duru palçıq; lehmə,

  Tam oxu »
 • LİL₂

  is. Yuyulmuş ağ paltarın rəngini qaytarıb təzələmək üçün ona vurulan göy boyaq; sinka. Suya lil qatmaq

  Tam oxu »
 • LİLİPÚT

  [ingilis yazıçısı Sviftin “Qulliverin səyahəti” romanındakı əfsanəvi Liliputlar ölkəsinin balacaboylu sakinlərinin adından] Qeyri-normal, kiçikboylu a

  Tam oxu »
 • LİLİPUTLUQ

  is. Liliput adamın xüsusiyyəti, boyca kiçiklik, balacalıq; cırtdanlıq

  Tam oxu »
 • LİLLƏMƏ

  “Lilləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİLLƏMƏK

  f. Lil vurmaq, lilli suya salmaq; sinkalamaq. Paltarı lilləmək

  Tam oxu »
 • LİLLƏNDİRİLMƏ

  “Lilləndirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİLLƏNDİRİLMƏK

  məch. Bulandırılmaq, lilli edilmək. Su lilləndirilib

  Tam oxu »
 • LİLLƏNDİRMƏ

  “Lilləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİLLƏNDİRMƏK

  f. Duru suyu bulandırmaq, lilli etmək. Su axar, lilləndirər; Bağçanı gülləndirər; Dərdliyə söz deməyin; Dərd onu dilləndirər

  Tam oxu »
 • LİLLƏNMƏ₁

  “Lillənmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİLLƏNMƏ₂

  “Lillənmək2”dən f.is

  Tam oxu »