Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LOBBİ

  is. [ing.] Qanunverici hakimiyyətin üzvlərinə pərdəarxası təsir göstərən bankirlər, monopolistlər qrupu

  Tam oxu »
 • LOBYA

  is. bot. Paxlalılar fəsiləsindən birillik bostan bitkisi. O tərəfdə də hörmə çəpərin içində sarmaşıqlar, göy lobyalar, günəbaxanlar, sarısaçaqlı qarğı

  Tam oxu »
 • LOBYAÇİLOV

  is. Lobya ilə bişirilmiş aş; lobyalı çilov

  Tam oxu »
 • LOBYALI

  sif. Lobya qatılmış, lobya ilə bişirilmiş. Lobyalı aş. Lobyalı xəmiraşı

  Tam oxu »
 • LOBYALIQ

  is. Lobya əkilmiş yer, lobya bostanı. Lobyalığı sulamaq. Lobyalığı alaq etmək

  Tam oxu »
 • LODKA

  [rus. лодка] Qayıq. …Geniş və uzun hovuzda səyahət üçün kiçik lodkalar üzürdü. M.S.Ordubadi. Dəniz üzərində burada-orada bir çox yelkənli və yelkənsiz

  Tam oxu »
 • LODKADABAN

  dan. bax dikdaban

  Tam oxu »
 • LOĞAZ

  is. [ər.] 1. İstehza, rişxənd, masqara, ələ salma. □ Loğaz qoşmaq (oxumaq) – 1) rişxənd etmək, istehzalı sözlər demək, lağa (araya) qoymaq

  Tam oxu »
 • LOĞMA

  is. [ər.] 1. Bir dəfədə ağıza qoyulan çörək parçası; tikə, dişləm. Loğma ki var, boğmadır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • LOĞMALAMA

  “Loğmalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LOĞMALAMAQ

  f. dan. kob. Çörək (loğma) vermək; yedirmək

  Tam oxu »
 • LOĞMALANMA

  “Loğmalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LOĞMALANMAQ

  qayıd. dan. kob. Çörək, loğma yemək; tıxmaq

  Tam oxu »
 • LOĞMALIQ

  is. 1. Adətən “bir” sayı ilə işlənərək bir dəfə ağza salmağa kifayət edəcək miqdarı bildirir. Bir loğmalıq çörək

  Tam oxu »
 • LOĞMAN

  Əfsanəvi bir həkimin adı olub, klassik ədəbiyyatda və canlı dildə bütün dərdlərə çarə edən, adamlara yol göstərən bilici şəxs mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • LOJA

  [fr.] Tamaşa zalında bir neçə adamın oturması üçün ayrılmış xüsusi yer. Sağ loja. Lojaya bilet almaq

  Tam oxu »
 • LOKAL

  sif. [lat.] Yerli əhəmiyyətli, müəyyən yerə mənsub olan. Lokal məsələ

  Tam oxu »
 • LOKASİYA

  is. [lat.] Radiodalğaların köməyi ilə cismin yerini tapma

  Tam oxu »
 • LOKATOR

  [lat.] Hər hansı bir cisimdən çıxan səs və ya radio dalğalarının köməyi ilə həmin cismin yerini müəyyənləşdirən cihaz

  Tam oxu »
 • LOKAUT

  [ing. lock-out – üzünə qapı bağlamaq] Burjuaziyanın fəhlə sinfinə qarşı mübarizə üsullarından biri olaraq, müəssisələrin bağlanması və fəhlələrin kütl

  Tam oxu »
 • LOKAUTÇU

  is. Lokaut elan edən, lokautdan istifadə edən kapitalist

  Tam oxu »
 • LOKOMOBİL

  [fr.] Müxtəlif maşınları hərəkətə gətirən buxar mühərriki; bu cür mühərriki olan maşın

  Tam oxu »
 • LOKOMOTİV

  [fr.] Rels üzərində işləyən və vaqonları, qatarları hərəkətə gətirən maşın (parovoz, teplovoz, elektrovoz və s

  Tam oxu »
 • LOQARİ́FM

  [yun. logos – nisbət və arithmos – say, rəqəm] riyaz. Verilən bir ədədi almaq üçün kökün vurulacağı üst dərəcə

  Tam oxu »
 • LOQARİFMLƏMƏ

  “Loqarifmləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LOQARİFMLƏMƏK

  f. riyaz. Verilən ədədin loqarifmini almaq

  Tam oxu »
 • LOQQULDAMA

  “Loqquldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LOQQULDAMAQ

  bax loqquldamaq

  Tam oxu »
 • LOQQULTU

  is. 1. Tökülən, axan, bərk qaynayan mayedən hasil olan səs. 2. bax lökkültü

  Tam oxu »
 • LOM

  [rus.] bax ling. Kim isə zəncirləri lom ilə yerə atır. M.İbrahimov. Qoca dəmir loma söykəndi. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • LOMBA

  is. Qəliz maye və ya sıyıq şeyin iri və dairəvi parçası; iri damcı, böyük damla. Mürəkkəb lombası. – Molla uşağı arxası qatda uzadır yerə, bir lomba t

  Tam oxu »
 • LOMBA-LOMBA

  zərf Lombalar şəklində, iri damlalarla. Mürəkkəb lomba-lomba düşdü. □ Lomba-lomba (içəri) ötürmək kob

  Tam oxu »
 • LOMBALAMA

  “Lombalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LOMBALAMAQ

  f. dan. kob. Lomba ilə yemək. [Mahmud:] Bir tikə nədir, ay axmaq? Bütövünü götürüb lombalaya bilmirsən? Ə

  Tam oxu »
 • LOMBÁRD

  is. [ital. coğr. addan] Daşınar əmlakı və ya başqa bir şeyi girov kimi qəbul edib, borc pul verən kredit müəssisəsi

  Tam oxu »
 • LOPA₂

  is. məh. Sabun bişirilərkən çıxan tullantı

  Tam oxu »
 • LOPA

  is. 1. Odunu alovlandırmaq və ya işıq yaratmaq üçün neft hopdurulub yumruladılmış əski, cındır, pilik, alışqan

  Tam oxu »
 • LOPA-LOPA

  zərf Lopalar şəklində; topatopa, parça-parça. Çöldə lopa-lopa qar yağırdı. Çəmənzəminli. Qar yağır lopa-lopa; Pəncərədən baxıram

  Tam oxu »
 • LOPABIĞ

  sif. Bığı lopa, qalın olan; yekəbığ(lı), yoğunbığ(lı). Pəncərənin içində lopabığlı, uzun xəncərli, yan qoyulmuş yekə papaqlı bir kişi oturub, çubuq çə

  Tam oxu »
 • LOPABIĞLI

  sif. Bığı lopa, qalın olan; yekəbığ(lı), yoğunbığ(lı). Pəncərənin içində lopabığlı, uzun xəncərli, yan qoyulmuş yekə papaqlı bir kişi oturub, çubuq çə

  Tam oxu »
 • LOPAGÖDƏN

  sif. dan. Yumru, iri qarnı olan; yekəqarın. Lopagödən kişi

  Tam oxu »
 • LOPAGÖDƏNLİ

  sif. dan. Yumru, iri qarnı olan; yekəqarın. Lopagödən kişi

  Tam oxu »
 • LOPAGÖDƏNLİK

  is. dan. Lopagödən adamın xüsusiyyəti; yekəqarınlıq

  Tam oxu »
 • LOPARLAR

  cəm Saamların keçmiş adı

  Tam oxu »
 • LOPUQ

  is. Əyləncə üçün köpürülmüş ordlara yavaşca yumruqla, ya barmaqlarla vuraraq səs çıxartma. [Səlim bəy Nəcəf bəyə:] Həmişə qış uzunu bikar qalanda oğlu

  Tam oxu »
 • LOR

  is. Pendir tutulan zaman onun suyunu qaynadıb süzməklə hazırlanan ağartı

  Tam oxu »
 • LORD

  [ing. lord] İngiltərədə nəslən keçən yüksək zadəgan titulu və bu titulu daşıyan şəxs. □ Lordlar palatası – İngiltərə parlamentinin yuxarı palatası

  Tam oxu »
 • LORDLUQ

  is. Lord titulu

  Tam oxu »
 • LORNET

  is. [fr.] Dəstəli qatlama eynək

  Tam oxu »
 • LORT

  sif. Şişman, sallaqqarın

  Tam oxu »