Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MEXANİKLƏŞMƏK

  f. Maşın və mexanizmlər tətbiq edilmək. // Əl əməyi maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz edilmək

  Tam oxu »
 • MEXANİKLİK

  is. Mexanikin sənəti, peşəsi, vəzifəsi. [Murad] ömrünün bir qismini Xəzər dənizində mexaniklikdə keçirdiyi üçün motor işlətməyi bilirdi

  Tam oxu »
 • MEXANİSİST

  [yun.] Mexanisizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • MEXANİSİ́ZM

  [yun.] Nəticə etibarilə materiyanın hərəkət formalarının keyfiyyətcə müxtəlifliklərinin mexaniki hərəkətdən, inkişafın mürəkkəb və çoxcəhətli qanunauy

  Tam oxu »
 • MEXANİST

  [yun.] Mexanisizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • MEXANİSTİK

  sif. Mexanisizmə aid olan, mexanisizm prinsiplərinə əsaslanan. Mexanistik nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • MEXANİZÁTOR

  [yun. mechane-dən] Maşın və mexanizmlərə xidmət edən mütəxəssis (əsasən, kənd təsərrüfatında). Çinarlı … mexanizatorları payız əkininə vaxtında başlam

  Tam oxu »
 • MEXANİZATORLUQ

  is. Mexanizatorun işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • MEXANİ́ZM

  [yun. mechane – alət] 1. Maşını, aparatı, cihazı və s.-ni hərəkətə gətirən daxili hissəsi. Saatın mexanizmi

  Tam oxu »
 • MEXANİZMLİ

  sif. Mexanizmi olan, mexanizmlə işləyən

  Tam oxu »
 • MEKSİKALI

  cəm Meksikada yaşayan xalq

  Tam oxu »
 • MEKSİKALILAR

  cəm Meksikada yaşayan xalq

  Tam oxu »
 • MEQA

  is. [yun.] Söz tərkibində böyüklük mənasını bildirən ön hissə. Meqafon

  Tam oxu »
 • MELANXOLİYA

  is. [yun.] 1. Əzablı ovqat, yavaş hərəkət etmə, çətin düşünmə ilə səciyyələnən xəstəhallıq. 2. Qüssə, kədər, qəmli əhval-ruhiyyə

  Tam oxu »
 • MELASSA

  is. [fr.] Heyvan yemi kimi istifadə olunan şəkər çuğunduru tullantısı, qara patka; mət

  Tam oxu »
 • MELXİÓR

  is. [fr.] Misin nikellə ərintisi; xəlitə

  Tam oxu »
 • MELİNİ́T

  is. [yun.] Aromatik nitrobirləşmə; partlayıcı maddə

  Tam oxu »
 • MELİORÁSİYA

  [lat. melioratio – yaxşılaşdırma] Təbii şəraiti pis olan torpaqları kökündən yaxşılaşdırmaq və onların məhsuldarlığını artırmaq üçün görülən tədbirlər

  Tam oxu »
 • MELİORATİV

  sif. [lat.] Meliorasiyaya aid olan, meliorasiya ilə əlaqədar olan. Qarayonca əkinlərinin çox mühüm meliorativ əhəmiyyəti vardır

  Tam oxu »
 • MELİORÁTOR

  [lat.] Meliorasiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • MÉLİYA

  is. bot. İkiləpəli bitki fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi

  Tam oxu »
 • MELODİK

  sif. [yun.] 1. Melodiyaya aid olan. Nəğmənin melodik quruluşu. 2. Ahəngdar, qulağa xoş gələn. Melodik səs

  Tam oxu »
 • MELÓDİKA

  [yun.] mus. 1. Melodiya haqqında elm. 2. Hər hansı bir kompozitorun, xalqın musiqi yaradıcılığına, yaxud musiqi əsərinə (janrına) xas olan melodik vas

  Tam oxu »
 • MELODİKLİK

  is. Ahəngdarlıq, axıcılıq, gözəllik (səsdə)

  Tam oxu »
 • MELÓDİYA

  [yun. melodia – nəğmə, hava] 1. Müəyyən musiqi vəhdəti əmələ gətirən səslərin ahəngdar ardıcıllığı; hava, motiv

  Tam oxu »
 • MELODRÁM

  [yun. melos – mahnı və drama – hadisə] 1. Mövzusunda mübaliğəli dramatik gərginlik, zahiri effekt və həyəcanlı səhnələr olan dramatik janr, habelə bu

  Tam oxu »
 • MELODRAMATİK

  sif. [yun.] 1. Melodrama aid olan, melodrama xas olan. Melodramatik rol. 2. Həddən artıq gərgin, şişirdilmiş, qeyritəbii, melodramda olduğu kimi

  Tam oxu »
 • MELODRAMATİZM

  [yun.] Bir şeyin melodramda olduğu kimi həddindən artıq həssaslıqla və qeyri-təbii təsvir edilməsi

  Tam oxu »
 • MEMAR

  is. [ər.] Memarlıq mütəxəssisi; arxitektor. [Sənubər Pərşana:] Bu çox ciddi işdir, inanılmış, nə bilim, sınanmış, təcrübəli memara vermək lazımdır

  Tam oxu »
 • MEMARLIQ

  is. Binaları layihələndirmə, tikmə və bədii cəhətdən tərtib etmə sənəti; arxitektura. // Tikintinin bədii üslubu, xarakteri

  Tam oxu »
 • MEMBRÁN

  [lat.] tex. Səs dalğalarını tutmaq və təkrarlamaq üçün lazım olan titrəyişlər əmələ gətirən elastik materialdan nazik lövhəcik və ya pərdə

  Tam oxu »
 • MEMORÁNDUM

  [lat.] Hər hansı bir məsələ haqqında hökumətin fikirləri izah edilmiş diplomatik sənəd

  Tam oxu »
 • MENECMENT

  is. [ing.] Gəliri artırmaq üçün idarəetmə üsulları və prinsipləri

  Tam oxu »
 • MENİNGİ́T

  [yun.] tib. Beyin qişalarının iltihabı

  Tam oxu »
 • MENNO

  is. din. Protestant təriqəti

  Tam oxu »
 • MENŞEVİK

  [rus.] Menşevizm tərəfdarı, antimarksist opportunist partiyanın üzvü

  Tam oxu »
 • MENŞEVİKLİK

  is. Menşevizmə mənsubiyyət, menşevizm

  Tam oxu »
 • MENŞEVİZM

  [rus.] tar. Rusiya SosialDemokrat Fəhlə Partiyasında əksinqilabi xırda burjua opportunist cərəyanı; reformizmin bir növü

  Tam oxu »
 • MENTALİTET

  is. [ing.] Xalqın ruhunun və vərdişlərinin təzahürü; xilqət

  Tam oxu »
 • MENTÓL

  [lat. mentha – nanə və oleum – yağ] Kəskin nanə qoxusu verən şəffaf kristal maddə (təbabətdə, şirniyyat istehsalında və s

  Tam oxu »
 • MENUÉT

  is. [fr.] Fransız rəqsi

  Tam oxu »
 • MENYU

  [fr.] Restoran, aşxana və kafedə yeməklərin adları olan siyahı. Menyuya baxmaq

  Tam oxu »
 • MÉNZULA

  [lat. mensula – kiçik stol] Bir yerin topoqrafik planını çəkmək üçün geodezik alət

  Tam oxu »
 • MENZÚRA

  is. [lat.] Musiqi alətlərində səs mənbəyi ölçülərini hesablamaq üçün məlumat

  Tam oxu »
 • MENZURKA

  [rus. əsli lat. mensura – ölçü] Mayelərin həcmini dəqiq ölçmək üçün bölgülü şüşə və ya stəkan. [Aydın] iynənin menzurkasında əvvəl bir qədər qan gördü

  Tam oxu »
 • MER

  is. [fr.] İcra hakimiyyəti başçısı

  Tam oxu »
 • MERAC

  is. [ər.] İslamda Məhəmməd peyğəmbərin Allahla danışmaq üçün göyə qalxması. Namaz möminin meracıdır

  Tam oxu »
 • MEREJKÁ

  [rus.] Parçadan çıxarılan sapların yerində seyrək deşiklərlə tikilən naxışlı tikmə. Süfrənin kənarını merejka etmək

  Tam oxu »
 • MEREJKALI

  sif. Merejka edilmiş, merejka salınmış, merejkası olan. Merejkalı dəsmal

  Tam oxu »
 • MERİDİAN

  [lat. meridianus – günorta] coğr. Yer kürəsinin hər iki qütbündən keçib ekvatoru düzbucaq şəklində kəsən xəyali qapalı əyri xətt

  Tam oxu »