Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MİL₂

  [ing. mile] Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif uzunluğa bərabər məsafə ölçüsü. □ Coğrafi mil – 7420 metr uzunluqda məsafə ölçüsü

  Tam oxu »
 • MİL₁

  is. [ər.] 1. Bəzi alətlərdə, mexanizmlərdə, maşınlarda ox, qol; ümumiyyətlə, müxtəlif işlərdə istifadə edilən nazik metal çubuq

  Tam oxu »
 • MİL-MİL

  bax miləmil. Mil-mil çit. – [Maya] mil-mil göy adyalı üstünə çəkdi. M.İbrahimov. İkram mil-mil sətin köynəyinin yaxasını düymələmişdi

  Tam oxu »
 • MİLAD

  is. [ər.] Xristianlarda: İsanın doğulduğu il. // Həmin ildən başlanan təqvim. Miladın II əsrində. Miladdan əvvəl

  Tam oxu »
 • MİLADİ́

  sif. [ər.] İsanın anadan olduğu gündən başlanan, hesablanan. Miladi tarix. – Hicri tarixlə 1324-cü, miladi tarixlə 1906-cı ildə şah konstitusiyanın bi

  Tam oxu »
 • MİLÇƏ

  is. Kiçik mil, balaca mil. Hüseyn əmi … milçə ilə çubuğun başını qurdalayır və boğazını arıtlayırdı. M

  Tam oxu »
 • MİLÇƏK

  is. Bəzi yoluxucu xəstəlik mikroblarını yayan qoşaqanadlı həşərat, çibin. Milçək bir şey deyil, könül bulandırır

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKQAPAN

  is. zool. Ağacdələn dəstəsindən kiçik bir quş

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKQIRAN

  is. 1. Milçəkləri qırmaq üçün üstü zəhərli və ya yapışqanlı kağız və s. 2. bax milçəkvuran

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKLƏNMƏ

  “Milçəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKLƏNMƏK

  f. 1. Quyruğu ilə və ya bədəninin hər hansı bir hərəkəti ilə üstünə, göz-başına qonan milçəkləri qovmaq (heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKTUTAN

  is. 1. bot. Şehçiçəyi fəsiləsindən həşərat yeyən bitki; sinəkqapan. 2. zool. Sərçə fəsiləsindən həşərat yeyən müxtəlif quşların adı

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKVURAN

  is. Milçəkləri vurub öldürmək üçün dəstəkli alət

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKYEYƏN

  is. zool. Sürfələrini milçəklə bəsləyən həşərat

  Tam oxu »
 • MİLEDİ

  is. [fr.] İngiltərədə imtiyazlı sinifdən olan ərli qadına müraciət forması

  Tam oxu »
 • MİLENİUM

  is. [lat.] Min ilə bərabər zaman vahidi. Üçüncü milenium başladı

  Tam oxu »
 • MİLƏL

  is. [ər. “millət” söz. cəmi] Millətlər. Sair miləl övrətlə ədalət edir, etsin. M.Ə.Sabir. Sair miləl və əqvam artıq sürətlə irəli gedib özləri üçün ix

  Tam oxu »
 • MİLƏMİL

  sif. Milləri olan, zol-zol, zolaqzolaq. Miləmil çit. Miləmil parça. – [Tahir] stuldan asılmış miləmil yay kostyumunu geyindi

  Tam oxu »
 • MİLİS

  [lat. militia – ordu] köhn. 1. Bax milisioner. Kapitan iki milislə daxil olur. İ.Əfəndiyev. □ Milis nəfəri – bax milisioner

  Tam oxu »
 • MİLİSİONER

  [lat.] köhn. Milis işçisi, milisiyada xidmət edən adam, milis nəfəri. Milisioneri köməyə çağırmaq. – Yoldaş milisioner, axşamınız xeyr! Ən köhnə dostu

  Tam oxu »
 • MİLİSİONERLİK

  is. Milisioner vəzifəsi, işi. Milisionerlik eləmək

  Tam oxu »
 • MİLİSİYA

  [lat. militia – ordu] köhn. 1. İctimai asayişi və əmniyyəti qoruyan inzibati orqan. // dan. Bu orqanın yerli idarəsi

  Tam oxu »
 • MİLİTARİST

  [lat. militaris – hərbi] Militarizm siyasəti yeridən; hərbçi

  Tam oxu »
 • MİLİTARİZM

  [lat.] 1. İmperialist dövlətlərin silahlanma və müharibəyə hazırlanmaqdan ibarət mürtəce siyasəti; hərbçilik

  Tam oxu »
 • MİLLƏMƏ

  1. “Milləmək”dən f. is. 2. zərf Mil kimi, düz, dik. Milləmə qalxmaq

  Tam oxu »
 • MİLLƏMƏK

  f. Mil kimi düz, dik qaldırmaq, durğuzmaq

  Tam oxu »
 • MİLLƏNMƏ

  “Millənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MİLLƏNMƏK

  f. Dik qalxmaq, düz qalxmaq, dikəlmək. Quşlar havaya millənib, dənizə doğru uçub getdilər. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  is. [ər.] 1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəmə

  Tam oxu »
 • MİLLƏTÇİ

  is. və sif. Millətçilik tərəfdarı (bax millətçilik). Millətçi partiyalar

  Tam oxu »
 • MİLLƏTÇİLİK

  is. Milli əlahiddəlik və müstəsnalığı, digər millətlərə etimadsızlığı təbliğ edən ideologiya və siyasət

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRƏST

  [ər. millət və fars. …pərəst] bax millətçi. [Rüstəm bəy:] Birisi millətpərəst Həsənqulu bəydir ki, sən onu tanıyırsan

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRƏSTLİK

  bax millətçilik

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRVƏR

  is. və sif. [ər. millət və fars. …pərvər] Millətini, xalqını sevən, istəyən, millətinə, xalqına məhəbbəti olan; milli azadlıq hərəkatı tərəfdarı, işti

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRVƏRLİK

  is. Millətini, xalqını sevmə, istəmə; millətinə, xalqına məhəbbəti olma

  Tam oxu »
 • MİLLİ₁

  sif. [ər.] 1. Millətə aid olan, millətə məxsus olan. Milli məsələ. Milli hərəkat. – [Səttarxan:] Möhtərəm natiq, əsil məsələ yalnız torpaq və suda dey

  Tam oxu »
 • MİLLİ...

  [lat. – mille – “min”dən] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, əsas ölçü vahidinin mində birini göstərir; məs

  Tam oxu »
 • MİLLİ

  sif. 1. Üzərində milləri olan, zolzol, zolaqlı, mil-mil, miləmil. Milli parça. – [Tahirin] ağ milli, qəhvəyi kostyumuna söz ola bilməz

  Tam oxu »
 • MİLLİK

  Adətən saylara qoşularaq, məsafənin neçə mil olduğunu göstərir

  Tam oxu »
 • MİLLİQRÁM

  [milli… və yun. gramma] Qramın mində bir hissəsi

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRİLMƏ

  “Milliləşdirilmək”dən f.is. Neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında iyunun 2-də verilən Dekret Bakıda mühüm bir hadisə kimi qarşılandı

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Xüsusi mülkiyyətdən çıxarıb dövlətin ixtiyarına verilmək. Dəmir yolları milliləşdirildi

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRMƏ

  “Milliləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Xüsusi sahibkarların əlindən alıb, hökumətin ixtiyarına vermək. İstehsal vasitələrini milliləşdirmək

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞMƏ

  “Milliləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞMƏK

  f. 1. Xüsusi sahibkarların əlindən çıxıb hökumət ixtiyarına keçmək. Şəhər nəqliyyatı milliləşdi. – Birkərəlik [Hacı Sultanın] evləri milliləşdi

  Tam oxu »
 • MİLLİLİK

  is. Milli xüsusiyyət daşıma, milli səciyyədə olma

  Tam oxu »
 • MİLLİMÉTR

  [milli… və yun. metron] Metrin mində bir hissəsi

  Tam oxu »
 • MİLLİMETRLİK

  sif. Bir millimetr ölçüsündə. ◊ Millimetrlik kağız – bir millimetr ölçüsündə kvadratları olan çertyoj kağızı

  Tam oxu »
 • MİLLİYYƏ

  [ər.] klas. bax milli1 1 və 3-cü mənalarda. Söylə mənə: vəzarətimilliyyəniz düzəldimi? M.Ə.Sabir

  Tam oxu »