Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MOLLABAŞI₂

  is. bot. Ortasında boruvari sarı, yanlarında isə yarpaqvari ağ gülləri olan mürəkkəbçiçəklilər sırasından bir sıra ot bitkilərinin adı

  Tam oxu »
 • MOLLABAŞI₁

  is. köhn. Baş molla, mollaların başçısı. [Xacə:] Fərraş göndər, … molla Yəhyanı və mollabaşı Axund Səmədi mənim hüzuruma çağırsın! M

  Tam oxu »
 • MOLLAGUNƏ

  sif. [ər. molla və fars. …gunə] Dindar. Hacı Hüseyn həmişə təsbeh çevirən, ağzıdualı, mollagunə bir kişi idi

  Tam oxu »
 • MOLLAXANA

  is. [ər. molla və fars. …xanə] Mollanın dərs dediyi dini məktəb. [Növrəstə:] Mollaxanada köhnə qayda ilə, köhnə əlifba ilə dərs verirlər

  Tam oxu »
 • MOLLALIQ

  is. 1. Molla vəzifəsi, molla işi. O vaxt Molla Cəfərqulu hələ mollalıq, mərsiyəxanlıq edərdi. N.Nərimanov

  Tam oxu »
 • MOLLANƏSRƏDDİNÇİLƏR

  cəm “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi ətrafında toplanan mütərəqqi, maarifpərvər şair və yazıçılar. Mollanəsrəddinçilər ilə füyuzatçıların ideya mübarizəsi

  Tam oxu »
 • MOLLANÜMA

  [ər. molla və fars. …nüma] bax mollagunə. [Yaşlı kişi:] Mən “mollanüma” kəlməsinin həqiqi məfhumunu ancaq indi anlamalıyam

  Tam oxu »
 • MOLLASAYAQ

  bax mollagunə. Bu kişi mollasayaq adamdı. (Nağıl)

  Tam oxu »
 • MOLLATÜTƏK

  is. zool. Yayda su üzərində uçan qısaömürlü cücü

  Tam oxu »
 • MOLTANI

  is. dan. Dinsiz, yolsuz, kafir. İşin xatirəsi üçün moltanıya dayı deyərlər. (Ata. sözü). [Axund:] [Qızı] lap moltanıya da nikah etməyə hazıram

  Tam oxu »
 • MOLTANILIQ

  is. dan. Azma, kafirlik

  Tam oxu »
 • MOLYÁR

  is. Bir litrində həll olunmuş maddənin bir qram molekulu olan məhlul

  Tam oxu »
 • MOLYUSK

  is. [rus.] Yumşaq bədənli onurğasız dəniz heyvanı

  Tam oxu »
 • MOMENT

  is. [lat.] 1. Mexanika və ehtimallar nəzəriyyəsində mühüm rol oynayan riyazi anlayış. 2. An, ləhzə

  Tam oxu »
 • MONÁDA

  is. [yun.] fəls. Varlığın struktur vahidini ifadə edən fəlsəfi termin. Monada Leybnits fəlsəfəsinin əsas anlayışlarından biridir

  Tam oxu »
 • MONÁRXİST

  [yun.] Monarxizm tərəfdarı; padşahpərəst

  Tam oxu »
 • MONARXİYA

  [yun. monarcha – təkhakimiyyətlilik] Dövlətin başında bir nəfərin – padşahın durduğu idarə üsulu, habelə bu üsulla idarə olunan dövlət; padşahlıq, müt

  Tam oxu »
 • MONARXİYALI

  sif. Monarxiya (mütləqiyyət) üsuli-idarəsi olan, padşaha tabe olan. Monarxiyalı dövlət

  Tam oxu »
 • MONARXİ́ZM

  [yun.] Monarxiyanı (padşahlığı) bərqərar edib saxlamaq məqsədini daşıyan mürtəce siyasi cərəyan; padşahpərəstlik

  Tam oxu »
 • MONASTIR

  [yun.] 1. Rahib və ya rahibələrin, torpaq və kapitala malik kilsə – təsərrüfat təşkilatından ibarət dini icması

  Tam oxu »
 • MONİST

  [yun.] Monizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • MONİSTİK

  sif. [yun.] Monizmə aid olan, monizmlə əlaqədar olan. Monistik fəlsəfə

  Tam oxu »
 • MONİTOR₃

  is. [ing.] Video nəzarət qurğusu

  Tam oxu »
 • MONİTOR₁

  is. [ing.] Orta və ali məktəblərdə sinif başçısı, sinif nümayəndəsi, qrup başçısı

  Tam oxu »
 • MONİTOR₂

  is. [ing.] Zirehli döyüş gəmilərinin ilk tiplərindən biri

  Tam oxu »
 • MONİTORİNQ

  is. [ing.] Nəzarət, nəzarət etmək

  Tam oxu »
 • MONİ́ZM

  [yun. monos – bir] Bütün varlığın əsasını yalnız bir şey – ya materiya və yaxud da ruh təşkil etdiyini qəbul edən fəlsəfi nəzəriyyə (dualizm ziddi)

  Tam oxu »
 • MONQOLCA

  sif. və zərf Monqol dilində. Monqolca-rusca lüğət. Monqolca yazmaq

  Tam oxu »
 • MONQOLLAR

  is. Monqolustan Xalq Respublikasının və Çin Xalq Respublikasında Daxili Monqoliya Muxtar Vilayətinin əsas əhalisini təşkil edən xalq və həmin xalqa mə

  Tam oxu »
 • MONQOLŞÜNAS

  is. Monqolşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • MONQOLŞÜNASLIQ

  is. Monqolların dil, yazı, mədəniyyət və tarixini öyrənən elmlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • MONÓKL

  [fr. əsli yun. monos – tək və lat. oculus – göz] Eynək və ya pensne əvəzinə göz çuxuruna qoyulan bir göz üçün dairəvi optik şüşə – tək gözlük

  Tam oxu »
 • MONOQRAFİK

  sif. [yun.] Monoqrafiya mahiyyəti daşıyan, monoqrafiya şəklində yazılmış. Monoqrafik tədqiqat

  Tam oxu »
 • MONOQRÁFİYA

  [yun. monos – tək və grapho – yazı] Bir mövzunun, bir məsələnin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqat əsəri

  Tam oxu »
 • MONOQRÁM

  [yun. monos – tək və gramma – hərf] Bir neçə hərfin bir-birinə keçirilməsindən ibarət hərf hörgüsü. Portfel üzərində monoqram

  Tam oxu »
 • MONOLİ́T

  [yun. monos – tək və lithos – daş] 1. Bütöv və böyük daş qaya, bütöv daş. // Bütün daşdan yonulmuş hər hansı bir şey

  Tam oxu »
 • MONOLİTLİK

  is. Sarsılmazlıq, möhkəmlik, bütövlük, yekparəlik

  Tam oxu »
 • MONOLÓQ

  [yun. monos – tək və logos – nitq] Başlıca olaraq dramada aktyorun özünə, yaxud tamaşaçılara xitabən söylədiyi sözlər – nitq

  Tam oxu »
 • MONOPLÁN

  [fr. əsli yun. monos – tək və lat. planum – səth] Bir cüt qanadı olan təyyarə

  Tam oxu »
 • MONOTEİST

  [yun.] Monoteizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • MONOTEİ́ZM

  [yun. monos – bir və theos – Allah] Dünyanın bir Allah tərəfindən yarandığını qəbul edən din; təkallahlılıq

  Tam oxu »
 • MONOTİP

  [yun. monos – bir və typos – çap] köhn. Naboru ayrı-ayrı literlərdən ibarət sətirlər şəklində töküb yığan mətbəə maşını

  Tam oxu »
 • MONOTİPÇİ

  is. köhn. Monotipdə işləyən mürəttib

  Tam oxu »
 • MONPASI

  [fr.] Müxtəlif rəngli və formalı xırda, bərk konfet (nabat) növü. Bir qutu monpası

  Tam oxu »
 • MONTÁJ

  [fr.] 1. Maşınların, binaların, sənaye müəssisələrinin və s.-nin müəyyən plan və çertyojlar əsasında quraşdırılıb qurulması

  Tam oxu »
 • MONTAJÇI

  is. Montaj mütəxəssisi; quraşdırıcı. Montajçılar briqadası. – …Atalar deyib ki, ehtiyat igidin yaraşığıdır

  Tam oxu »
 • MONTYÓR

  [fr. monteur] Elektrik avadanlığı işləri mütəxəssisi; montajçı. Elektrik montyoru. Maşın montyoru. – [Oğlanın] sənətinə həvəsi var idi

  Tam oxu »
 • MONTYORLUQ

  is. Montyorun sənəti, peşəsi. …Dursun montyorluğa da qızlardan şagird qoydu. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • MONUMÉNT

  [lat.] bax abidə 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MONUMENTÁL

  sif. [lat.] 1. Əzəmətli, möhtəşəm. Monumental bina. Monumental abidə. 2. məc. Məzmunca dərin, əsaslı, sanballı

  Tam oxu »