Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MÚNDA

  is. 1. Hindistanda ən qədim dil qruplarından biri. 2. Hindistan xalq qruplarından biri

  Tam oxu »
 • MUNDİR

  [fr. monture] Hərbi və ya mülki rəsmi geyim. Mundir geymək. Zabit mundiri. – Oğlan mundirinin düymələrini bağladı

  Tam oxu »
 • MUNDİRLİ

  sif. Mundir geyinmiş, əynində mundir olan. Mundirli general

  Tam oxu »
 • MUNİS

  [ər.] 1. sif. Hər kəslə mehriban olan; ünsiyyətli, mehriban; istiqanlı. Munis adam. – [Xədicə] olduqca xoşsöhbət, … genişqəlbli, munis və mehriban bir

  Tam oxu »
 • MUNİSLİK

  is. Munis olma; istiqanlılıq, mehribanlıq, səmimilik

  Tam oxu »
 • MÚNQU

  is. Monqolustanda nikel və bürünc xırda pul

  Tam oxu »
 • MURAD

  is. [ər.] Arzu, məqsəd, niyyət, dilək, istək, kam. Sən muradım əksinə, ey çərx, rəftar eylədin. S.Ə.Şirvani

  Tam oxu »
 • MURADÇİÇƏKLİLƏR

  cəm, bot. Sərbəstləçəkli tacı olan, çiçəklərinin hissələri dörd dairə üzrə düzülən bitki fəsiləsi

  Tam oxu »
 • MURDAR

  sif. [fars.] 1. Müsəlman dini etiqadınca təmiz sayılmayan; napak (pak əksi). Murdar su. – [Pişik itə:] Bil nə səbəbdən belə murdarsan; İstəməzsən xeyr

  Tam oxu »
 • MURDARÇA

  is. bot. Ağ rəngli çiçəkləri olan, meyvəsi yeyilməyən, qabığında aşı maddəsi olan ağac və ya kol. Cır zoğal və ya qara murdarça 3-4 metr hündürlükdə,

  Tam oxu »
 • MURDARÇAÇİÇƏKLİLƏR

  cəm, bot. Sərbəst ləçəkli tacı olan, çiçəklərinin hissələri dörd dairə üzrə düzülən bitki fəsiləsi

  Tam oxu »
 • MURDARÇILIQ

  bax murdarlıq

  Tam oxu »
 • MURDARLAMA

  “Murdarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MURDARLAMAQ

  f. 1. Murdar (1-ci mənada) etmək, napak etmək. 2. məc. dan. Gəbərtmək, öldürmək. Eyvaz kişi dərindən köksünü ötürüb dedi: – Uşaqlar! Canınız üçün, kaf

  Tam oxu »
 • MURDARLANMA

  “Murdarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MURDARLANMAQ

  məch. Murdar (1-ci mənada) olmaq, napak olmaq

  Tam oxu »
 • MURDARLIQ

  is. 1. Murdar (1-ci mənada) olma, pak, təmiz olmama; napaklıq. Su murdarlıq götürməz. (Ata. sözü). 2

  Tam oxu »
 • MURQUZ

  is. bot. Taxıllar fəsiləsindən qarğıyabənzər bitki

  Tam oxu »
 • MURMURDAR

  bax murdar. Əl-ayağı murmurdardır. – Ölülərini niyə dəxi hər yerdən tabutlar içində atlara, eşşəklərə, qatırlara mindirib Kərbəlaya, Nəcəfə daşıyırsan

  Tam oxu »
 • MUROV

  is. tar. Keçmiş zamanlarda kənd yerlərində polis vəzifəsini ifa edən hökumət məmuru. Murovlar olublar oğruya ortaq

  Tam oxu »
 • MUROVLUQ

  is. tar. Murov vəzifəsi, murov rütbəsi. Murovluq eləmək. // Murovlar olduğu dövr. [Səlim bəy:] Hanı keçən günlər? Hanı murovluq zamanı? Ə

  Tam oxu »
 • MUSİQAR

  is. 1. Guya dimdiyində çoxlu deşiklər olub, külək əsdikcə müxtəlif səslər çıxaran əfsanəvi bir quş. 2

  Tam oxu »
 • MUSİQİ

  is. [ər. əsli yunancadan] 1. İnsanın təəssüratını, hiss və ideyalarını ritm və intonasiya cəhətdən mütəşəkkil səslərlə ifadə edən sənət

  Tam oxu »
 • MUSİQİBAZ

  is. [ər. musiqi və fars. …baz] bax musiqipərəst. [Qulu:] [Sədr] yaman musiqibazdır. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • MUSİQİÇİ

  is. 1. Xüsusi olaraq musiqi ilə məşğul olan adam, musiqi mütəxəssisi. 2. Musiqi alətində çalan sənətkar; çalğıçı, çalan

  Tam oxu »
 • MUSİQİÇİLİK

  is. 1. Xüsusi olaraq musiqi ilə məşğul olma; musiqi mütəxəssisinin sənəti. 2. Çalğıçılıq

  Tam oxu »
 • MUSİQİLİ

  sif. Musiqi ilə olan, musiqi ilə birlikdə icra olunan, musiqi ilə müşayiət edilən. Musiqili-ədəbi montaj

  Tam oxu »
 • MUSİQİLİK

  is. Musiqi ahəngi, xoş ahəng; məlahət, ahəngdarlıq, ahəng, gözəllik (səsdə). Böyük şair Nizaminin şeriyyətində olan musiqilik kompozitorlarımıza Nizam

  Tam oxu »
 • MUSİQİPƏRƏST

  sif. [ər. musiqi və fars. …pərəst] Musiqini çox sevən, musiqiyə məhəbbəti olan, musiqi həvəskarı, musiqi pərəstişkarı

  Tam oxu »
 • MUSİQİPƏRƏSTLİK

  is. Musiqi həvəskarı olma, musiqiyə məftunluq, musiqini sevmə, musiqi pərəstişkarlığı

  Tam oxu »
 • MUSİQİŞÜNAS

  is. [ər. musiqi və fars. …şünas] Musiqişünaslıq mütəxəssisi. Musiqişünasların dediyinə görə, xəstəlikdən qalxandan bəri Həsən öz sənətində irəliləyərə

  Tam oxu »
 • MUSİQİŞÜNASLIQ

  is. Musiqi tarixi və nəzəriyyəsini, xalqların musiqi mədəniyyətini öyrənən elm

  Tam oxu »
 • MUSKÁT

  [fr. muskat] 1. Xoşiyli üzüm növü. Ağ muskat. 2. Bu üzümdən hazırlanan şərab növü

  Tam oxu »
 • MUSLİ́N

  [fr. mousseline] Yüngül, yumşaq və nazik parça. İpək muslin. Yun muslin

  Tam oxu »
 • MUSSÓN

  [fr. mousson, əsli ər. mövsüm] Qışda qurudan dənizə, yayda dənizdən quruya doğru vaxtaşırı əsməklə istiqamətini dəyişən külək

  Tam oxu »
 • MUSTÁNQ

  is. [isp.] Vəhşiləşmiş ev atı

  Tam oxu »
 • MUŞHAMUŞ

  bax mışamış. …Bədbəxt Şəfiqə əziz balalarının yanına gedib, onları muşhamuş yuxulamış görüb, onlara busə göndərib öz yataq otağına getdi

  Tam oxu »
 • MUŞKÉT

  is. [isp.] İriçaplı, fitilli tüfəng. Muşket sonralar çaxmaqdaşılı tüfənglə əvəz edildi

  Tam oxu »
 • MUŞKETYÓR

  is. [isp.] XVI əsrin əvvəlindən Avropa ordularında piyada növü. Kral muşketyorları

  Tam oxu »
 • MUŞQURMA

  “Muşqurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUŞQURMAQ

  f. Minik və qoşqu heyvanlarını hərəkətə gətirmək, it və s. heyvanları yaxına çağırmaq üçün dodaqları büzərək muşquruq səsi çıxarmaq

  Tam oxu »
 • MUŞQURTU

  təql. Muşqurmaqdan hasil olan səs

  Tam oxu »
 • MUŞQURUQ

  təql. Muşqurmaqdan hasil olan səs

  Tam oxu »
 • MUŞTULUQ

  is. 1. Xeyir xəbər, şad xəbər, xoş xəbər, sevindirici söz; müjdə. Bəndalının səsi həyətdə böyük nicat xəbəri, bir muştuluq kimi səsləndi

  Tam oxu »
 • MUŞTULUQÇU

  is. Xeyir xəbər, muştuluq xəbəri gətirən adam; müjdəçi. Ay ötüb, il dolandı, bir gün evə muştuluqçu gəldi

  Tam oxu »
 • MUŞTULUQLAMA

  “Muştuluqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUŞTULUQLAMAQ

  f. Xoş xəbər vermək, şad xəbər yetirmək, müjdə vermək. [Məlikməmməd dərziyə:] Dur get, padşahı muştuluqla ki, balaca oğlunu tapmışam

  Tam oxu »
 • MUŞTUT

  is. Cır tut. // Xartut növü

  Tam oxu »
 • MUTAGEN

  is. [lat. muto – dəyişirəm və yun.] İrsi dəyişikliklər yaradan fiziki və kimyəvi amillər. Fiziki mutagenlər

  Tam oxu »
 • MUTANT

  is. [lat.] Dəyişiklik nəticəsində yaranıb normal tipdən irsiyyətə görə fərqlənən forması

  Tam oxu »