Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • NEANDERTAL

  is. [xüs.] 250 min il öncə yaşamış qədim insan

  Tam oxu »
 • NECƏ

  1. zərf Sual məqamında: nə təhər, nə cür. Necə getdin? Necə gəlmisən? Onu necə gördün? – [Sona xanım:] Dan yeri ağarıb sabah indicə açılar, bilmirəm n

  Tam oxu »
 • NECƏLİK

  is. Xüsusiyyət, keyfiyyət. [Rüstəm kişi:] Sən torpağın necəliyini məndən soruş, bala! M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • NEÇƏ

  1. Əşyanın miqdarını müəyyənləşdirmək üçün işlədilən sual əvəzliyi: nə qədər, nə miqdar. Neçə kitab aldın? Bu gün neçə yerə getmisən? Neçə şagirddən d

  Tam oxu »
 • NEÇƏ-NEÇƏ

  zərf Bir çox, çoxlu, bir neçə. Neçə-neçə ölkələr gəzib. Neçə-neçə illər gəlib keçib. Bu işin neçə-neçə səbəbləri var

  Tam oxu »
 • NEÇƏNCİ

  1. Əşyanın sırasını müəyyənləşdirmək üçün sual əvəzliyi; hansı? Neçənci sinifdə oxuyursan? Neçənci mərtəbədə yaşayır? 2

  Tam oxu »
 • NEÇİN

  “Nə üçün” sual əvəzliyinin şeirdə və canlı dildə işlənən forması. Təəccübəm ki, neçin rəhmə gəlmədin, zalım? Fəraq oduna yaxıb salmısan nə halə məni!

  Tam oxu »
 • NEÇÜN

  “Nə üçün” sual əvəzliyinin şeirdə və canlı dildə işlənən forması. Təəccübəm ki, neçin rəhmə gəlmədin, zalım? Fəraq oduna yaxıb salmısan nə halə məni!

  Tam oxu »
 • NEFRİ́T

  [yun.] tib. Böyrək iltihabı

  Tam oxu »
 • NEFT

  is. Yanacaq kimi işlədilən, habelə bir çox müxtəlif məhsullar (benzin, vazelin, parafin və s.) almaq üçün xammal kimi istifadə olunan, adətən tünd-qəh

  Tam oxu »
 • NEFTAYIRAN

  is. Neftayırma sənayesi işçisi. Neftayıranların yarışı. // bax neftayırma. [Zərifə] sənət məktəbində oxudu, oranı qurtarandan sonra neftayıran zavoda

  Tam oxu »
 • NEFTAYIRMA

  is. və sif. Xam nefti üzvi hissələrinə ayırmaqla məşğul olan. Neftayırma zavodu

  Tam oxu »
 • NEFTÇIXARAN

  is. Neftçıxarma sənayesi işçisi. Neftçıxaranlar bu gün təmirçilərin işindən çox razı qalmışdılar. (Qəzetlərdən)

  Tam oxu »
 • NEFTÇIXARMA

  is. və sif. Neft istehsalı ilə, neft çıxarılması ilə məşğul olan. Neftçıxarma briqadası. // Neft istehsalı ilə, neft çıxarılması ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • NEFTÇİ

  is. 1. Neft sənayesi işçisi, həmçinin neft mütəxəssisi (mühəndis, texnik və s.). [Qüdrət:] Sevmək lazımdır gəncləri! Onlardan qorxmaq, özgələrinə yara

  Tam oxu »
 • NEFTÇİLİK

  is. Neftçinin işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • NEFTDAŞIYAN

  sif. və is. Neft daşımağa məxsus (tanker, avtomobil və s.). Ertəsi gün sübh tezdən Azad tacir Hacı Hadinin neftdaşıyan barjında Həştərxana yola düşdü

  Tam oxu »
 • NEFTLİ

  sif. 1. Tərkibində neft olan; neft verən. Neftli lay. 2. Neftə bulaşmış, neftə batmış. Neftli qab. Neftli əsgi

  Tam oxu »
 • NEFTLİLİK

  is. Neft vermə qabiliyyəti (torpaqda, yer laylarında). Layın neftlilik dərəcəsi

  Tam oxu »
 • NEFTTƏMİZLƏYƏN

  sif. tex. Nefti sudan ayıran. Nefttəmizləyən qurğu

  Tam oxu »
 • NEHRƏ

  is. Yağ çıxartmaq üçün içində qatıq çalxalanan saxsıdan və ya ağacdan qayrılmış uzunsov qab. Çöldə hər övrəti-qarabaği; Nehrədə çalxayır gözəl yaği

  Tam oxu »
 • NEKROLOQ

  is. [yun.] Ölən adamın həyat və fəaliyyəti haqqında məqalə-məlumat

  Tam oxu »
 • NEKTÁR

  [yun.] 1. Qədim yunan əsatirində allahlara əbədi gənclik və gözəllik verən içki; abi-həyat. 2. bot. Ali bitkilərdə çiçək ballıqlarının ifraz etdiyi şə

  Tam oxu »
 • NEKTARİ

  is. [yun.] bot. Ali bitkilərin güllərində nektar ifraz edən orqan

  Tam oxu »
 • NEQATİ́V

  [lat. negativus – mənfi] Foto lövhəciyində və ya lentində bir şeyin tərsəsinə (ağın qara və qaranın ağ) düşmüş şəkli, həmçinin bu cür şəkil düşmüş fot

  Tam oxu »
 • NEMES

  [rus. немец] bax alman. Qırdırma nemes xalqını haqsız yerə, zalım; Bir gün gələcək, qorx o cəza məhkəməsindən

  Tam oxu »
 • NEMƏT

  is. [ər.] 1. Yaşamaq üçün lazım olan şeylərin məcmusu (yeyəcək, içəcək və s.); rifah. …Bazar-dükanda cəm olan dünyanın hər bir neməti yeməli və içməli

  Tam oxu »
 • NEN

  is. Nen, Yamal-Nen və Rusiya Federasiyasına daxil Taymır milli mahallarının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • NEO...

  [yun. neos – yeni] Bir sıra xarici sözlərin (isim və sifətlərin) qabağında, onlara yenilik mənası verən önlük; məs

  Tam oxu »
 • NEOANTROP

  is. [yun.] Müasir insan növünün ümumiləşdirilmiş adı

  Tam oxu »
 • NEOLİ́T

  [yun. neos – yeni və lithos – daş] Daş dövrünün axırıncı epoxası, yeni daş dövrü

  Tam oxu »
 • NEOLOGİZM

  [yun. neos – yeni və logos – anlayış] dilç. Dildə yeni əmələ gəlmiş söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • NEON

  [yun. neos – yenidən] Havanın tərkibinə daxil olan rəngsiz və iysiz qaz – kimyəvi element (elektrik lampalarında, siqnal, reklam və s

  Tam oxu »
 • NEPMAN

  [rus. нэп – новая экономическая политика (yeni iqtisadi siyasət) və alm. Mann – adam] tar. Yeni iqtisadi siyasət dövründə meydana gəlmiş sahibkar, alv

  Tam oxu »
 • NEPTÚN

  is. [lat.] 1. Günəş sisteminin Günəşdən məsafəsinə görə səkkizinci planeti. 2. Qədim Roma mifologiyasında bulaqlar və çaylar allahı

  Tam oxu »
 • NERV

  [lat.] dan. Sinir, əsəb. Burada Gülzarın artıq bütün nervləri, bütün ilikləri parçalanıb, boğuq səslə inlədi

  Tam oxu »
 • NEŞTƏR

  is. [fars.] 1. Sancan heyvanlarda (əqrəb, arı və s.-də) sancdıqları yerə zəhər buraxmaq üçün orqan. Əqrəb kimi neştər gücü var dırnağımızda

  Tam oxu »
 • NEŞTƏRLƏMƏ

  “Neştərləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NEŞTƏRLƏMƏK

  f. 1. Neştərlə deşmək, kəsmək, yarmaq. Xan Əsliyə həsrət qoydun Kərəmi; Xəncər alıb neştərlədin yaramı

  Tam oxu »
 • NEŞTƏRLƏNMƏ

  “Neştərlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NEŞTƏRLƏNMƏK

  məch. Neştərlə deşilmək

  Tam oxu »
 • NEŞTƏRLİ

  sif. Neştəri olan. Neştərli heyvanlar (arı, əqrəb və s.)

  Tam oxu »
 • NÉTTO

  [ital.] 1. Əmtəənin qabsız xalis kütləsi. 2. İtkilər, ayırmalar və s. çıxıldıqdan sonra mənfəətin, büdcənin həcmi

  Tam oxu »
 • NEVRALGİ́YA

  [yun. neuron – damar və algos – ağrı] Hər hansı bir sinirin və onun qabığının zədələnməsi nəticəsində həmin sinirin keçdiyi yerdə əmələ gələn ağrı

  Tam oxu »
 • NEVRİ́T

  [yun.] tib. Zədə, soyuqdəymə, infeksiya və s. nəticəsində törəyən sinir iltihabı

  Tam oxu »
 • NEVROLÓGİYA

  [yun. neuron – damar və logos – elm] Sinir sistemi və onun xəstəliklərindən bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • NEVRÓZ

  [yun.] Daxili üzvlərin funksiyalarının, mübadilə prosesinin pozulması və s. şəklində təzahür edən mərkəzi sinir sistemi xəstəliyi

  Tam oxu »
 • NEY

  is. [fars.] 1. Qarğıdan, qamışdan düzəldilən, nəfəslə çalınan musiqi aləti. Çobanın çaldığı neyin səsi də qoyun mələşmələrinə qarışaraq bir musiqi ans

  Tam oxu »
 • NEYBƏT

  is. [ər.] Çirkin, kifir, eybəcər. Ağ üzdə qara xal ziynətdir, qara üzdə ağ xal – neybət. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • NEYBƏTLİK

  is. Çirkinlik, kifirlik, eybəcərlik. [Ələkbər:] Yox canım! Qumru hara, belə kifirlik, neybətlik hara! Mir Cəlal

  Tam oxu »