Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • NİCAT

  is. [ər.] Qurtuluş, xilas; xilas olma, azad olma, qurtulma. [Mirzə Rza:] Mən balalarımın nicatından daha əvvəl İranın nicatına ümid edib, Nəsrəddin şa

  Tam oxu »
 • NİCATVERİCİ

  sif. Qurtarıcı, xilasedici, azad edən

  Tam oxu »
 • NİDA

  is. [ər.] 1. Hiss, həyəcan bildirən səs. Bu sözləri o, kövrək bir nida ilə deyərkən Tahir söhbətə ara vermək və bir daha dostunun könlünə toxunmamaq i

  Tam oxu »
 • NİFAQ

  is. [ər.] Pozuşma, çəkişmə, ixtilaf; ikitirəlik. [Mirzə Heydər:] Yol bir, məqsəd bir, əqidə bir olduqda arada nifaq mümkün deyil

  Tam oxu »
 • NİFRƏT

  is. [ər.] 1. Bir adama, işə, hərəkətə və s.-yə qarşı dərin ikrah, kin, narazılıq hissi. …Qıza qarşı [Ruhnəvaz xanımın] ürəyində anlaşılmaz bir nifrət

  Tam oxu »
 • NİFRƏTAMİZ

  sif. [ər. nifrət və fars. …amiz] Nifrət oyadan, nifrətə səbəb olan. Nifrətamiz bir mənzərə. Nifrətamiz hərəkət

  Tam oxu »
 • NİFRƏTƏŞAYAN

  sif. [ər. nifrət və fars. …şayan] Nifrətə layiq, ancaq nifrətə səbəb olan; pis, alçaq, mənfur. Nifrətəşayan adam

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNDİRİCİ

  sif. Nifrət oyadan, nifrət doğuran, nifrət hissi oyadan; pis, alçaq. Nifrətləndirici hərəkət

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNDİRMƏ

  “Nifrətləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNDİRMƏK

  f. Nifrət oyatmaq, nifrət doğurmaq, ikrah etdirmək. [Uşaqlar] “atacan” – deyə onun üstünə gələndə, onları döyüb özündən nifrətləndirirdi

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNMƏ

  “Nifrətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNMƏK

  f. Nifrət etmək, zəhləsi getmək, acığı gəlmək, qətiyyən xoşlamamaq. [Əbülhəsənbəy:] …Mən qızların bu adi və ani sevişindən olduqca nifrətlənirdim

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLİ

  sif. Nifrət doğuran, mənfur, iyrənc

  Tam oxu »
 • NİFRİN

  is. [ər.] Lənət, bəddua, qarğış. [Qulu:] Heç hara qaçmaz, arxayın ol və o pulları salamat yeyə bilməyəcək, o qədər ki, nifrin ona olunur

  Tam oxu »
 • NİGAH

  is. [fars.] klas. Baxış, baxma, nəzər. Həsrətli nigah. Şəfqətli nigah. – Qərəzin can isə bir tünd nigahın bəsdir; Heyfdir, atma oxun, hər biri min can

  Tam oxu »
 • NİGAHBAN

  is. [fars.] klas. Gözətçi, keşikçi, qarovul. Qeyrətü şənimi hifzində nigahban edərəm; Bir gün öz canımı hətta sənə qurban edərəm

  Tam oxu »
 • NİGAR

  is. [fars.] Əsil mənası “rəsm”, “şəkil”, “surət” olub, şeirdə məcazi olaraq “gözəl”, “məhbubə” mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • NİGARAN

  sif. və zərf [fars.] Təşviş içində, rahatsız, həyəcanlı, iztirablı, narahat. Dəlilər, xanımlar Koroğludan çox nigaran idilər

  Tam oxu »
 • NİGARANÇILIQ

  is. Nigaran hal, narahat vəziyyət, narahatçılıq. Nigarançılıq çəkmək. Nigarançılıq keçirmək. – …Son həftələr Ulduzun gözlərinə böyük bir nigarançılıq

  Tam oxu »
 • NİGARANLIQ

  bax nigarançılıq. Dördüncü məclis Şölə xanımın otağında vaqe olur. Şölə xanım və Nisə xanım qayət nigaranlıqla oturublar

  Tam oxu »
 • NİHAN

  sif. [fars.] klas. Gizli, məxfi, örtülü; gizli saxlanmış. Varımdı sinədə dərdü-qəminihan, ölürəm… X.Natəvan

  Tam oxu »
 • NİHİLİST

  [lat. nihil – heç nə] 1. XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada: zadəgan cəmiyyətinin ənənə və adətlərinə, təhkimçiliyə qarşı mənfi münasibət bəsləyən raz

  Tam oxu »
 • NİHİLİSTCƏSİNƏ

  zərf Nihilist kimi; heç bir norma, prinsip, ənənə qəbul etməyərək. Məsələyə nihilistcəsinə yanaşmaq. – [Səmirə:] Yox, Rima! Sən nahaq yerə adamlara bu

  Tam oxu »
 • NİHİLİ́ZM

  [lat.] 1. XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada: burjua-zadəgan ənənə və adətlərinə, təhkimçilik ideologiyasına mənfi münasibət bəsləyən mütərəqqi ictima

  Tam oxu »
 • NİJAD

  is. [fars.] köhn. Nəsil, nəsəb, soy. Nijadın sual eylədi pəhləvan. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • NİKAH

  is. [ər.] Kəbin, izdivac, evlənmənin qanuni şəklə salınması. [Arvadların] hər birisi ki, razı olsa ona dübarə Abbas Məhəmməd oğluna nikah oxuna və kəb

  Tam oxu »
 • NİKAHLANMA

  “Nikahlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİKAHLANMAQ

  f. Kəbini kəsilmək

  Tam oxu »
 • NİKAHLI

  sif. Nikahı olan, nikahlanmış, kəbinli. …Şəriətdə heç bir müsəlman dörd nikahlı arvaddan artıq arvad ala bilməz, istər xəlifə olsun, istər çoban olsun

  Tam oxu »
 • NİKAHSIZ

  sif. Nikahı olmayan, nikahı kəsilməmiş, qeyri-rəsmi surətdə yaşayan

  Tam oxu »
 • NİKBƏT

  is. [ər.] Talesizlik, bədbəxtlik, iqbalsızlıq. □ Nikbət tutmaq – hər tərəfdən bəla üz vermək, bədbəxtlik basmaq

  Tam oxu »
 • NİKBİN

  sif. [fars.] Həyatdan razı, şən, ümidli, gələcəyə inanan, gələcəyi yaxşı görən; optimist (bədbin əksi)

  Tam oxu »
 • NİKBİNCƏSİNƏ

  zərf Nikbin əhvalruhiyyədə, şən, gələcəyə inamla. Şairin nikbincəsinə yazdığı əsər

  Tam oxu »
 • NİKBİNLİK

  is. Həyatda ancaq yaxşı cəhətləri görmə, müvəffəqiyyətə, gələcəyə inanma; şən və gümrah dünyagörüşü; optimizm (bədbinlik əksi)

  Tam oxu »
 • Nİ́KEL

  [alm. Nickel] 1. Gümüşü-ağ rəngli, parıltılı, çətin əriyən metal – kimyəvi element. 2. Üzərinə nikel sürtülmüş; nikelli, nikellənmiş

  Tam oxu »
 • NİKELÇİ

  is. Nikel çəkən usta

  Tam oxu »
 • NİKELLƏMƏ

  “Nikelləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NİKELLƏMƏK

  f. Üzərinə nikel çəkmək. Samovarı nikelləmək

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMƏ

  “Nikellənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMƏK

  məch. Üzərinə nikel çəkilmək

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMİŞ

  f.sif. Üzərinə nikel çəkilmiş; nikelli. …Zeynəb xala nikellənmiş, parpar parıldayan samovarı ortalığa gətirdi

  Tam oxu »
 • NİKELLİ

  sif. Üzərində nikel olan, üzərinə nikel çəkilmiş

  Tam oxu »
 • NİKNAM

  sif. [fars.] köhn. Yaxşı ad qoymuş, yaxşılıqla xatırlanan, yad olunan. Həmiyyətkeş olub əhli-vətəndən ötrü bişübhə; Qazandı o bu niknamı olsun daima m

  Tam oxu »
 • Nİ́KOL

  is. [xüs. is.-dən] İsland mineral maddəsindən düzəldilmiş prizma

  Tam oxu »
 • NİKOTİ́N

  [xüs. is.-dən] Tütünün tərkibində olan narkotik maddə; tənbəki zəhəri

  Tam oxu »
 • NİQAB

  is. [ər.] 1. Duvaq, üz örtüsü. Niqab çəkib məndən yaşınma, zalım; Pərişan olubdur mənim əhvalım. M.P

  Tam oxu »
 • NİQABLI

  sif. Üzündə niqab olan, üzünə niqab salmış; duvaqlı. Qara saqqallı, üzü niqablı şəkillər xəmirlənərək taxçanın yanlarında divara yapışdırılmışdı

  Tam oxu »
 • NİLUFƏR

  is. [fars.] Suzanbağı. [Lətif dostuna:] Yaşıl yamacdan dəstə tut. Lalə, bənövşə, nərgiz, nanə, xətmi, nilufər nə desən taparsan

  Tam oxu »
 • NİMCAN

  is. [fars.] köhn. Çox zəif, yarımcan. Qonşuda lakin neçə üryan da var, – qış, boran; Giryə də var, naləvü əfğan da var, nimcan; Sən ki şəriətçisən, ey

  Tam oxu »
 • NİMÇƏ

  is. 1. Boşqab. Dərin nimçə. Dayaz nimçə. – Zeynal bayaqdan bəri qabağındakı nimçədə doğramaq istədiyi bir parça əti eləcə qoyub əlindəki … bıçağı yerə

  Tam oxu »