Толковый словарь азербайджанского языка

 • NUBİYALI

  is. Nil çayı (Afrika) sahillərində yaşayan xalq və həmin xalqa mənsub olan adam

  Полностью »
 • NUH

  is. [ər.] Peyğəmbərlərdən birinin adı. Nuhun gəmisi

  Полностью »
 • NUQA

  is. [fr.] Şəkər və qozdan hazırlanmış şirniyyat növü; qənnadı məmulatı

  Полностью »
 • NUMİZMÁTİK

  [latıncadan] Numizmatika mütəxəssisi; qədim sikkələri və medalları yığan və tədqiq edən alim

  Полностью »
 • NUMİZMÁTİKA

  [lat. numisma – pul] Qədim sikkə və medalları toplayıb tədqiq edən elm. [Səməndər:] İsi dayı, siz özünüz numizmatikadan yaxşı baş çıxarırsınız

  Полностью »
 • NUN

  is. [ər.] Ərəb əlifbasında “ ن ” şəklində yazılan hərfin adı. // məc. Klassik şeirdə gözəlin qaşları bu hərfə – qövsə oxşadılır

  Полностью »
 • NUR

  is. [ər.] 1. Aydınlıq, işıq. Günəşin nuru ətrafı işıqlandırmışdır. – Yaz mövsümü endikcə səmadan yerə axşam; Gün nuru verir dağlara min rəngi-dilara

  Полностью »
 • NURANİ

  sif. [ər.] 1. Nurlu, işıqlı, aydın. 2. məc. Hörmətli, hörmətə layiq, müqəddəs simalı, üzündən nur yağan

  Полностью »
 • NURANİLİK

  is. Nurani və hörmətə layiq adamın halı. Beləliklə, günlər gəlib keçir. Mirzə Valehin dən düşmüş saqqalı dümağ olur, ətrafa bir nuranilik saçırdı

  Полностью »
 • NURƏLƏNNUR

  sif. [ər.] 1. Lap işıqlı. Ətraf nurələnnur idi. 2. məc. Yaxşıların yaxşısı, ən əla, ən yaxşı. Hanı mərd igidlər, boş qalıb yurdu; Səxavətdə Eldar nurə

  Полностью »
 • NURİ-ÇEŞMİM

  köhn. Çox istəkli, çox əziz adama nəvazişlə müraciət məqamında, ya onun haqqında deyilir: gözümün işığı (nuru)

  Полностью »
 • NURİ-DİDƏM

  köhn. Çox istəkli, çox əziz adama nəvazişlə müraciət məqamında, ya onun haqqında deyilir: gözümün işığı (nuru)

  Полностью »
 • NURİEYNİM

  köhn. Çox istəkli, çox əziz adama nəvazişlə müraciət məqamında, ya onun haqqında deyilir: gözümün işığı (nuru)

  Полностью »
 • NURLANDIRMA

  “Nurlandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NURLANDIRMAQ

  f. 1. İşıqlı etmək, işıqlandırmaq. Canlı bir məşəl; Qaranlıq gecəni nurlandırırdı. M.Rahim. Göy üzünə səpələnmiş, çiçək kimi açılmış ulduzlar ətrafı n

  Полностью »
 • NURLANMA

  “Nurlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NURLANMAQ

  f. İşıqlanmaq, parlamaq. Üfüqlər bahar günəşinin ilk şəfəqləri ilə nurlanıb aydınlaşır. M.Rzaquluzadə

  Полностью »
 • NURLANMIŞ

  f.sif. İşıqlanmış, işıq almış, işıq gəlmiş. Maya … ilahi məhəbbət duyğularının işığı ilə nurlanmış gözlərilə Qaraşı süzdü

  Полностью »
 • NURLATMA

  “Nurlatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NURLATMAQ

  f. İşıqlandırmaq, nura boyamaq, nura qərq etmək. Gecənin nurladacaq alnını ay, ulduzlar; Səni yad eyləyəcək nazlı gəlinlər, qızlar

  Полностью »
 • NURLU

  sif. İşıqlı, aydın, parlaq. Doğrudan da bir an içində sabahın bu nurlu çağında hava qapqaranlıq oldu

  Полностью »
 • NURSAÇAN

  sif. İşıq saçan, ziya saçan, nur səpən. Qoca Qaf dağından Şərqə nursaçan; Şanlı bir dövlətsən, azad, bəxtiyar

  Полностью »
 • NUŞ

  is. [fars.] 1. klas. Dadlı, şirin. Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuş ləb; İltifat etməz mənə mütləq, nədir bilməm səbəb

  Полностью »
 • NUŞCAN

  [fars.] Çox vaxt “olsun” feli ilə canına nuş olsun! canına sinsin! Nuşcan olsun, qardaşlar, doyunca yeyin, doymasanız, yenə verərik

  Полностью »
 • NUŞCANLIQLA

  zərf Ləzzətlə, həvəslə, canına sinə-sinə. Nisə bərk acmışdı, əlin atıb armud ağacından bir neçə armud dərib nuşcanlıqla yedi

  Полностью »
 • NÜANS

  [fr.] Hər hansı bir şeydə (səsdə, rəngdə və s.-də) incə fərq; çalar. Nüans – musiqidə ayrı-ayrı frazalara – cümlələrə çox zərif tərzdə keçməyə deyilir

  Полностью »
 • NÜCƏBA

  is. [ər. “nəcib” söz. cəmi] Nəcib adamlar, əsilli adamlar; kübarlar, zadəganlar. Belə idi adət əvvəl? Bəyə yalvarardı kasıb; Nücəbaləri görəndə ayağa

  Полностью »
 • NÜCUM

  is. [ər. “nəcm” söz. cəmi] 1. Ulduzlar. Kövkəblər! Ey səmanı müzəyyən qılan nücum; Etmişmidir o yerlərə də seyli-qəm hücum? M

  Полностью »
 • NÜDRƏT

  is. [ər.] Nadir olma, az tapılma, seyrəklik

  Полностью »
 • NÜDRƏTDƏ

  zərf Nadir hallarda, nadir olaraq, bəzən, arabir, əyyamda bir dəfə. Nüdrətdə düşər şənbəyə novruz. (Məsəl)

  Полностью »
 • NÜDRƏTƏN

  zərf [ər.] 1. Hərdənbir, arabir, az-az, təsadüfdən-təsadüfə, nadir hallarda. Elə güman etmək lazım gəlmir ki, yuxarıda rəvayət olunan nüdrətən ittifaq

  Полностью »
 • NÜFUS

  is. [ər. “nəfs” söz. cəmi] 1. Əhali, camaat. [İskəndərzadə:] …Bu arvad və uşaqlarına nüfus hesabı ilə nə qədər yer düşürsə, müəyyən edib versinlər

  Полностью »
 • NÜFUZ

  is. [ər.] 1. Bir adamın sözü keçmə, hörməti, etibarı, təsiri olma; hörmət, etibar, təsir; avtoritet. Naməlsəm camaatının arasında Əminin nüfuzu gündən

  Полностью »
 • NÜFUZEDİCİ

  sif. Təsirli, təsiredici; ifadəli. Nüfuzedici baxış. – Amma yenə də [Əlyarov] oğrun-oğrun qocanı süzürdü, gah onun ağarmış topa saqqalına, gah çuxurla

  Полностью »
 • NÜFUZLU

  sif. Nüfuzu, hörməti, etibarı olan; sözükeçən. Nüfuzlu adam. – [Qəhrəman:] Eşitdiyimə görə bu evin sahibi şəhərin ən böyük və nüfuzlu bəyi imiş

  Полностью »
 • NÜHUSƏT

  is. [ər.] klas. Uğursuzluq, bədbəxtlik, məşumluq, nəhslik. [Mövlana:] Qibleyi-aləm bu əyyami-nühusətdə, yəni novruzdan on beş gün keçənədək gərək özün

  Полностью »
 • NÜKTƏ

  is. [ər.] klas. Bir sözdən, ibarədən, ifadədən dolayısilə çıxarılan gizli, incə məna. Bu pünhan nüktəni bir vaqifi-əsrar olandan sor

  Полностью »
 • NÜKTƏDAN

  is. [ər. nüktə və fars. …dan] klas. Sözdən, danışıqdan dərin incə məna çıxara bilən adam. …Əhli-ürfan, nüktədan, şairsevən, aşiqpərəst; Bir müvafiq mə

  Полностью »
 • NÜKTƏLİ

  sif. İçərisində incə və dərin, bilavasitə başa düşülməyən mənası olan. Nüktəli söz

  Полностью »
 • NÜMAYAN

  sif. [fars.] klas. Görünən, zahir olan, aydın olan. Çay kənarında bir meşə qaralır; O biri yanda kənd nümayandır

  Полностью »
 • NÜMAYƏNDƏ

  is. [fars.] 1. Hər hansı bir kollektiv, təşkilat və s. tərəfindən seçilib bir yerə (məs.: konfransa, qurultaya və s

  Полностью »
 • NÜMAYƏNDƏLİK

  is. 1. Nümayəndə vəzifəsini, hüququnu yerinə yetirmə. 2. Hər hansı bir dövlətin, yaxud təşkilatın, idarənin və s

  Полностью »
 • NÜMAYİŞ

  is. [fars.] 1. Siyasi-ictimai əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün düzəldilən kütləvi yürüş. – 1903-cü ildən etibarən bir-birinin ardınca fəhlə tətili və

  Полностью »
 • NÜMAYİŞÇİ

  is. Nümayişdə iştirak edən adam, nümayiş iştirakçısı. Nümayişçilər şəhərin baş küçəsinə doğru ağır-ağır irəliləyirdi( lər)

  Полностью »
 • NÜMAYİŞKARANƏ

  zərf [fars.] Nümayiş etdirərək, hamıya bildirərək, hamıya göstərmək üçün edilərək, nümayiş etdirmək üçün, göstərmək üçün, nəzərə çarpdırmaq üçün

  Полностью »
 • NÜMUNƏ

  is. [fars.] 1. Hər hansı bir məmulatın, şeyin haqqında təsəvvür yarada biləcək hissəsi, örnəyi, qismi

  Полностью »
 • NÜMUNƏLİK

  1. bax nümunəvi 1-ci mənada. Nümunəlik mal. 2. bax nümunə 1-ci mənada. Nümunəlik götürmək

  Полностью »
 • NÜMUNƏVİ

  sif. [fars. nümunə və ər. …vi] 1. Nümunə olan, nümunə ola biləcək. Nümunəvi iş üsulları. – Bu məktəb … nümunəvi dərs başlamağı öz əlindən vermək istəm

  Полностью »
 • NÜSXƏ

  is. [ər.] 1. Yazılı bir şeydən çıxarılan surətlərdən hər biri (əlyazmasının, yaxud çap olunmuş əsərin ayrıca surəti)

  Полностью »
 • NÜSXƏBƏND

  is. [ər. nüsxə və fars. …bənd] köhn. 1. Aptekdə resept qəbul edən işçi; reseptçi, farmasevt. 2. Xalq təbabətində: qədim tibb kitablarına baxıb dərman

  Полностью »