Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ODLANDIRMAQ

  bax odlamaq. Siqareti odlandırmaq. Tonqalı odlandırmaq

  Tam oxu »
 • ODLANMA

  “Odlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ODLANMAQ

  qayıd. 1. Yandırılmaq, yanğın törədilmək. Evi odlanan mən, əli kösövlü sən. (Ata. sözü). // Od düşüb yanmaq, alışmaq, alışıb-yanmaq

  Tam oxu »
 • ODLU

  sif. 1. Odu olan; yanar, alovlu, közərən. Odlu ocaq. – Çox zaman qurduğum tələdəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətlə təsvir etdiyi əllərində odl

  Tam oxu »
 • ODLU-ALOVLU

  sif. və zərf 1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın. …Hər yerdə odlu-alovlu vuruş gedir, nəriltili-gurultulu atışma kəsmək bilmirdi

  Tam oxu »
 • ODLU-ODLU

  zərf Ehtirasla, hərarətlə, qızğın surətdə. Odlu-odlu [Rüstəm Mayaya] bildirdi ki, hər yerdə və hər zaman kişinin borcu qadına hörmət etməkdir, ona qul

  Tam oxu »
 • ODLUQ

  is. 1. Samovar, soba və s.-də od yanan hissə. Lampanın odluğu. – Odluq içərisinə doldurulmuş ulas ağacının mis kimi möhkəm kömürləri qıpqırmızı qızarı

  Tam oxu »
 • ODPÜSKÜRDÜCÜ

  sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan)

  Tam oxu »
 • ODPÜSKÜRƏN

  sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan)

  Tam oxu »
 • ODSAÇAN

  is. Yanar maye saçan odlu silah. Xüsusi ağır mina və odsaçan batareyalar, ağır top və tanklar gətirildi

  Tam oxu »
 • ODSÖNDÜRƏN

  is. Yanğını söndürmək üçün xüsusi cihaz. [Zabit soldatları:] Tez şlanqları alın, odsöndürəni! Tez olun, tez! S

  Tam oxu »
 • ODUN

  is. 1. Yandırmaq üçün kəsilmiş və doğranmış ağac parçası; ağac yanacağı. Yaş odun. Doğranmış odun. – Odunlar alışıb çıtırtı ilə yanmağa başlayanda bir

  Tam oxu »
 • ODUNCAQ

  is. Ağacın, yaxud kolun qabıq altında olan ən sıx, bərk hissəsi

  Tam oxu »
 • ODUNCAQLAŞMA

  “Oduncaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ODUNCAQLAŞMAQ

  bax odunlaşmaq

  Tam oxu »
 • ODUNÇU

  is. Meşədən odun doğrayıb satmaqla məşğul olan adam. Gedər odunçu meşəyə, ağac qırar, odun kəsər. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • ODUNÇULUQ

  is. Odunçunun işi, peşəsi, odun doğrayıb satma işi. [Qurban:] Axırda əlacım kəsildi, başladım odunçuluğa

  Tam oxu »
 • ODUNXANA

  bax odunluq 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • ODUNKƏSƏN

  is. zool. Ağacların, kolların qabıq və oduncağını yeyən böcək və onun sürfəsi

  Tam oxu »
 • ODUNQIRAN

  1. sif. Odun qırmaq üçün işlədilən, odun doğramağa məxsus. Əhmədin arvadı Nisə götürüb odunqıran baltanı üz qoydu meşəyə

  Tam oxu »
 • ODUNLAŞMA

  “Odunlaşmaq”dan f.is. …Fosfor gübrəsi meyvələrin inkişafını, kalium gübrəsi isə zoğların inkişafını və vaxtında odunlaşmasını təmin edir

  Tam oxu »
 • ODUNLAŞMAQ

  f. 1. Bərkiyib ağaca dönmək; oduncaqlaşmaq (bitkilərin zoğları haqqında). 2. məc. Keyləşmək, hissizləşmək, oduna dönmək

  Tam oxu »
 • ODUNLUQ

  sif. 1. Odun üçün yarayan, odun kimi kəsmək üçün ayrılmış. Odunluq ağac. 2. Odun saxlanılan yer, odun anbarı

  Tam oxu »
 • OF

  bax uf. [Əsgər Cahana:] Of, ay xala! Yenə bilmədin nə istəyirəm?… Ü.Hacıbəyov. Of, həyat nə qədər şirindir

  Tam oxu »
 • OFİSİÁNT

  is. [lat.] Restoranda, aşxanada xörək paylayan

  Tam oxu »
 • OFSÉT

  [ing. offset] Çap üsulu: bu üsulda çap qəlibi üzərindəki rəng (şəkil) rezin lövhəyə, oradan da kağız üzərinə köçürülür

  Tam oxu »
 • OFTALMOLÓGİYA

  [yun. oftalmos – göz və logos – elm, nəzəriyyə] Göz xəstəlikləri və onların müalicəsi üsullarından bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • OĞLAQ

  is. Körpə, südəmər keçi balası; çəpiş. Analarını əmməsinlər deyə quzuları, oğlaqları bir ağıla doldururdular

  Tam oxu »
 • OĞLAN

  is. 1. Kişi cinsdən olan uşaq. Uşaqlarından biri oğlandır, ikisi qız. – [Arvad:] Aradan bir az keçdi, Allah vurdu, mənə bir oğlan da verdi

  Tam oxu »
 • OĞLANCIĞAZ

  “Oğlan”dan oxş. Oğlancığaz bərk xəstədir

  Tam oxu »
 • OĞLANCIQ

  is. Kiçik oğlan uşağı

  Tam oxu »
 • OĞLANLI-QIZLI

  top. Həm oğlan(lar), həm də qız(lar), oğlanlarla qızlar birlikdə. Oğlanlı-qızlı köməyə gəlmək. – [Yaşlı kişi:] Oğlanlı-qızlı bir araya toplaşır, Şərəf

  Tam oxu »
 • OĞLANLIQ

  is. Kişi cinsinin evlənənə qədər olan halı, oğlan olma dövrü

  Tam oxu »
 • OĞRU

  1. is. Oğurluq edən adam, oğurluqla məşğul olan adam. Casusmusan ki, yoxsa oğru? Ya əyrimisən ki, yoxsa doğru? Xətayi

  Tam oxu »
 • OĞRU-ƏYRİ

  top. Oğrular, oğurluqla məşğul olan adamlar, əli düz olmayan adamlar; cinayətkarlar. [Cındırlı kişi:] Burada oğruəyri çox olduğundan müştəriləri nərdi

  Tam oxu »
 • OĞRU-QULDUR

  top. Oğurluqla, quldurluqla məşğul olan adamlar. Leylək oğruquldurun əzizi, iki gözü idi. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • OĞRUBAŞI

  is. Oğru dəstəsinin başçısı, oğrulara başçılıq edən adam. [Qulu:] Bəli, Tehran həbsxanasından qaçmış oğrubaşı Səftərsən

  Tam oxu »
 • OĞRUN

  zərf və sif. Gizlicə, başqalarına sezdirmədən, başqalarına bildirmədən. Ovçu görmüş maral kimi səksənib; Oğrun baxabaxa bu yanə gəlsin! Q

  Tam oxu »
 • OĞRUN-OĞRUN

  zərf bax oğrun. Gəlinin başına bəy alma atır; Gəlin oğrun-oğrun baxıb naz satır. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • OĞRUNCA

  bax oğrun. Oğrunca nəzər salmaq. – Nəbi kişi göz qapaqlarını qaldırıb tərs-tərs, ancaq oğrunca saqqalına dən düşmüş memara baxdı

  Tam oxu »
 • OĞUL

  is. 1. Kişi cinsindən olan övlad. Onun oğlu olub. İki qızı, bir oğlu var. – [Qurbanəli:] Qaldır başını, sən axı Qurbanəlinin oğlusan

  Tam oxu »
 • OĞUL-UŞAQ

  top. Oğullar, qızlar bir yerdə. [Murad] …evli və oğul-uşaq sahibi idi. S.Hüseyn. [Cahan:] Əsgər, gəl evlən, ev-eşik yiyəsi ol, oğul-uşaq sahibi ol… Ü

  Tam oxu »
 • OĞULLUQ

  is. 1. Oğulun ata-ana qarşısında borcu, vəzifəsi, haqqı; övladlıq. Oğulluq borcu. Oğulluq etmək. 2. Biri tərəfindən övladlığa götürülmüş, yaxud ana ar

  Tam oxu »
 • OĞULSUZ

  sif. Oğlan övladı olmayan, oğlu olmayan, yaxud oğlu ölmüş. Oğulsuz analar yasa batmışdır. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • OĞULSUZLUQ

  is. Oğlan övladı olmayan ata-ananın halı, oğlu olmama

  Tam oxu »
 • OĞURLAMA

  “Oğurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLAMAQ

  f. Başqasına məxsus şeyi, malı, pulu və s.-ni gizlincə götürüb mənimsəmək, aparmaq. [Odabaşı Xudayar bəyə:] …Yekə kişi, xalqın eşşəyini oğurlayıb gəti

  Tam oxu »
 • OĞURLANMA

  “Oğurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLANMAQ

  1. məch. Oğurluqla mənimsənilmək, aparılmaq, ələ keçirilmək. Kassa oğurlandı. 2. f. Gizli olaraq görmək, başqalarına sezdirmədən görmək (bir işi)

  Tam oxu »
 • OĞURLATDIRMA

  “Oğurlatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »