Толковый словарь азербайджанского языка

 • OD

  is. 1. Yanan bir şeydən çıxan qazlar; atəş. Odu söndürmək. Odda yanmaq. Odda qızdırmaq. Kömür odu. // məc

  Полностью »
 • OD-ALOV

  1. top. Alovla yanan od. Qaranlıqda od-alov görünür. 2. məc. is. və sif. Zirək, diribaş, çevik, bir yerdə qərar tapmayan, nadinc (əsasən uşaq haqqında

  Полностью »
 • OD-OCAQ

  top. Ocaq, tonqal, soba və s. Kür qırağı, Qarayazı, göy çəmən; Qoşa palıd, tüstülənən od-ocaq! S.Vurğun

  Полностью »
 • OD-YALOV

  bax od-alov. [Məşədi Müslüm:] …Demə qız od-yalov imiş. Mir Cəlal

  Полностью »
 • ODA₂

  is. [yun.] ədəb. Lirik şeir və musiqi janrı

  Полностью »
 • ODA

  Otaq. Zeynal geniş bir şüşəbəndi keçib yemək odasına girdi. S.Hüseyn. Teatrın aktyor və aktrisaları qabağımıza çıxıb bizi teatrın qonaq odasına dəvət

  Полностью »
 • ODABAŞI

  is. köhn. Keçmişdə mehmanxanalarda, karvansaralarda və s.-də otaqlara baxan və onların açarlarını saxlayan adam

  Полностью »
 • ODADAVAMLI

  sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirən. Odadavamlı gil. Odadavamlı kərpic

  Полностью »
 • ODADAVAMLILIQ

  is. xüs. Odadavamlı şeyin xassə və keyfiyyəti. Gilin odadavamlılığı

  Полностью »
 • ODADAVAMSIZ

  sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirməyən. Odadavamsız kərpic

  Полностью »
 • ODADAVAMSIZLIQ

  is. xüs. Oda davamı olmayan şeyin xassə və keyfiyyəti

  Полностью »
 • ODEKOLÓN

  [fr. eau de Cologne – Köln şəhərinin suyu] Kosmetik maddə kimi işlədilən ətirli, spirtli məhlul. Odekolon şüşəsi

  Полностью »
 • ODEKOLONLU

  sif. Odekolon vurulmuş, odekolon səpilmiş. Odekolonlu yaylıq

  Полностью »
 • ODLAQ

  is. Od düşüb alışan, yanan yer, habelə oradan qalxan alov. // Yanıb sönmüş yer, yanmış bir yerin izi

  Полностью »
 • ODLAMA

  “Odlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • ODLAMAQ

  f. 1. Od vurub yandırmaq, yanğın törətmək. Ocağı odlamaq. Tonqalı odlamaq. // Alışdırmaq, yandırmaq. [Hüseynəli əmi] …dəri kisənin içərisindən çaxmağı

  Полностью »
 • ODLANDIRILMA

  “Odlandırılmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ODLANDIRILMAQ

  məch. Od vurub yandırılmaq, yanğın törədilmək. Taya odlandırıldı. // Alışdırılmaq, yandırılmaq. Papiros odlandırıldı

  Полностью »
 • ODLANDIRMA

  “Odlandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ODLANDIRMAQ

  bax odlamaq. Siqareti odlandırmaq. Tonqalı odlandırmaq

  Полностью »
 • ODLANMA

  “Odlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ODLANMAQ

  qayıd. 1. Yandırılmaq, yanğın törədilmək. Evi odlanan mən, əli kösövlü sən. (Ata. sözü). // Od düşüb yanmaq, alışmaq, alışıb-yanmaq

  Полностью »
 • ODLU

  sif. 1. Odu olan; yanar, alovlu, közərən. Odlu ocaq. – Çox zaman qurduğum tələdəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətlə təsvir etdiyi əllərində odl

  Полностью »
 • ODLU-ALOVLU

  sif. və zərf 1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın. …Hər yerdə odlu-alovlu vuruş gedir, nəriltili-gurultulu atışma kəsmək bilmirdi

  Полностью »
 • ODLU-ODLU

  zərf Ehtirasla, hərarətlə, qızğın surətdə. Odlu-odlu [Rüstəm Mayaya] bildirdi ki, hər yerdə və hər zaman kişinin borcu qadına hörmət etməkdir, ona qul

  Полностью »
 • ODLUQ

  is. 1. Samovar, soba və s.-də od yanan hissə. Lampanın odluğu. – Odluq içərisinə doldurulmuş ulas ağacının mis kimi möhkəm kömürləri qıpqırmızı qızarı

  Полностью »
 • ODPÜSKÜRDÜCÜ

  sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan)

  Полностью »
 • ODPÜSKÜRƏN

  sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan)

  Полностью »
 • ODSAÇAN

  is. Yanar maye saçan odlu silah. Xüsusi ağır mina və odsaçan batareyalar, ağır top və tanklar gətirildi

  Полностью »
 • ODSÖNDÜRƏN

  is. Yanğını söndürmək üçün xüsusi cihaz. [Zabit soldatları:] Tez şlanqları alın, odsöndürəni! Tez olun, tez! S

  Полностью »
 • ODUN

  is. 1. Yandırmaq üçün kəsilmiş və doğranmış ağac parçası; ağac yanacağı. Yaş odun. Doğranmış odun. – Odunlar alışıb çıtırtı ilə yanmağa başlayanda bir

  Полностью »
 • ODUNCAQ

  is. Ağacın, yaxud kolun qabıq altında olan ən sıx, bərk hissəsi

  Полностью »
 • ODUNCAQLAŞMA

  “Oduncaqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ODUNCAQLAŞMAQ

  bax odunlaşmaq

  Полностью »
 • ODUNÇU

  is. Meşədən odun doğrayıb satmaqla məşğul olan adam. Gedər odunçu meşəyə, ağac qırar, odun kəsər. A.Səhhət

  Полностью »
 • ODUNÇULUQ

  is. Odunçunun işi, peşəsi, odun doğrayıb satma işi. [Qurban:] Axırda əlacım kəsildi, başladım odunçuluğa

  Полностью »
 • ODUNXANA

  bax odunluq 2-ci mənada

  Полностью »
 • ODUNKƏSƏN

  is. zool. Ağacların, kolların qabıq və oduncağını yeyən böcək və onun sürfəsi

  Полностью »
 • ODUNQIRAN

  1. sif. Odun qırmaq üçün işlədilən, odun doğramağa məxsus. Əhmədin arvadı Nisə götürüb odunqıran baltanı üz qoydu meşəyə

  Полностью »
 • ODUNLAŞMA

  “Odunlaşmaq”dan f.is. …Fosfor gübrəsi meyvələrin inkişafını, kalium gübrəsi isə zoğların inkişafını və vaxtında odunlaşmasını təmin edir

  Полностью »
 • ODUNLAŞMAQ

  f. 1. Bərkiyib ağaca dönmək; oduncaqlaşmaq (bitkilərin zoğları haqqında). 2. məc. Keyləşmək, hissizləşmək, oduna dönmək

  Полностью »
 • ODUNLUQ

  sif. 1. Odun üçün yarayan, odun kimi kəsmək üçün ayrılmış. Odunluq ağac. 2. Odun saxlanılan yer, odun anbarı

  Полностью »
 • OF

  bax uf. [Əsgər Cahana:] Of, ay xala! Yenə bilmədin nə istəyirəm?… Ü.Hacıbəyov. Of, həyat nə qədər şirindir

  Полностью »
 • OFİSİÁNT

  is. [lat.] Restoranda, aşxanada xörək paylayan

  Полностью »
 • OFSÉT

  [ing. offset] Çap üsulu: bu üsulda çap qəlibi üzərindəki rəng (şəkil) rezin lövhəyə, oradan da kağız üzərinə köçürülür

  Полностью »
 • OFTALMOLÓGİYA

  [yun. oftalmos – göz və logos – elm, nəzəriyyə] Göz xəstəlikləri və onların müalicəsi üsullarından bəhs edən elm

  Полностью »
 • OĞLAQ

  is. Körpə, südəmər keçi balası; çəpiş. Analarını əmməsinlər deyə quzuları, oğlaqları bir ağıla doldururdular

  Полностью »
 • OĞLAN

  is. 1. Kişi cinsdən olan uşaq. Uşaqlarından biri oğlandır, ikisi qız. – [Arvad:] Aradan bir az keçdi, Allah vurdu, mənə bir oğlan da verdi

  Полностью »
 • OĞLANCIĞAZ

  “Oğlan”dan oxş. Oğlancığaz bərk xəstədir

  Полностью »
 • OĞLANCIQ

  is. Kiçik oğlan uşağı

  Полностью »