Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OH

  nida. 1. Heyrət, təəccüb bildirir. Oh, nə hündür ağacdır. 2. Qorxu, ürək sıxıntısı bildirir, yaxud zəhmət və sıxıntıdan qurtardığına dəlalət edir

  Tam oxu »
 • OHA

  təql. İnək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanları hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • OHALAMA

  “Ohalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OHALAMAQ

  f. “Oha” edərək inək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanı hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək

  Tam oxu »
 • OHO

  nida. Gözlənilməz bir şey qarşısında təəccüb, heyranlıq, sevinc, yaxud tərif bildirir. [Səfər bəy:] Oho, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, elə bu saat sən

  Tam oxu »
 • OX₁

  nida. 1. Təəssüf, məyusluq, peşmançılıq, narazılıq və s. hissləri ifadə edir. Ox, bu nə işdir, elədim

  Tam oxu »
 • OX₂

  is. 1. Yayla atılan itiuclu və ya ucuna iti dəmir keçirilmiş mil (qədim silah növü). Oxu yaya qoymaq

  Tam oxu »
 • OX-KAMAN

  top. köhn. Ox və kamandan ibarət primitiv silah; ox-yay. Elə ki, gün batdı, axşam oldu, Məlikməmməd qıvraq geyinib, ox-kamanını götürüb bağa getdi

  Tam oxu »
 • OX-YAY

  bax ox-kaman

  Tam oxu »
 • OXABƏNZƏR

  bax oxvari

  Tam oxu »
 • OXALAMA

  “Oxalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXALAMAQ

  bax ovxalamaq. [Yəhya Kamal] …gözlərini oxalayıb bir də baxdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • OXALANMA

  “Oxalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXALANMAQ

  bax ovxalanmaq. Mururizamanla oxalandı; Töküldü ehramların daşı. O.Sarıvəlli

  Tam oxu »
 • OXATAN₁

  is. köhn. Ox-kamanla silahlanmış əsgər

  Tam oxu »
 • OXATAN₂

  [lat. Sagittarius] – Zodiak bürcü

  Tam oxu »
 • OXAY

  nida. Məmnunluq, sevinc, bir şeydən xoşlanmanı, bir şeyin cana yayıldığını bildirir. [Təlxək Əcinnəyə:] Oxay! Canıma yayıldı… Ə

  Tam oxu »
 • OXDAN

  is. köhn. Çiyindən asılan oxqabı, oxluq, sadaqa (dəridən və ya ağacdan olardı). [Qara Məlikin] kamanı köhnə oxdanı sadə bir dəridən ibarət idi

  Tam oxu »
 • OXQABI

  bax oxdan

  Tam oxu »
 • OXLAMA

  “Oxlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXLAMAQ

  f. 1. Oxla vurmaq. Ceyranı oxlamaq. – Yanaqların güldü, solmaz; Oxladın, yaram sağalmaz. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • OXLANMA

  “Oxlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXLANMAQ

  məch. 1. Oxla vurulmaq. İgidim oxlanıbdı; Ürəklər qara qandı. (Bayatı). 2. dan. Ox keçirilmək, ox salınmaq (bax ox2 3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • OXLOV

  is. Xəmir yaymaq üçün işlədilən ortası yoğun, ucları getdikcə nazikləşən taxta mildən ibarət alət. Oxlovla xəmir yaymaq

  Tam oxu »
 • OXLOVÇU

  is. köhn. Çörəkxanada xəmir yayan işçi. Üzü pörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri … təndirə yapırdı

  Tam oxu »
 • OXLOVLAMA

  “Oxlovlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXLOVLAMAQ

  f. 1. Oxlovla yaymaq. Xəmiri oxlovlamaq. 2. Oxlovla döymək, oxlovla vurmaq. Uşağı oxlovlamaq

  Tam oxu »
 • OXLU

  sif. Oxu olan. Oxlu təkər. ◊ Oxlu kirpi zool. – gəmiricilər dəstəsindən kürəyi və yanları uzun tikanlarla örtülü məməli heyvan

  Tam oxu »
 • OXLUQ

  is. 1. Ox qayrılmaq üçün yarayan. Oxluq ağac. 2. bax oxdan. Şah oxluqdan bir ox alıb yaya qoyur. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • ÓXRA

  is. [yun.] Açıq qəhvəyi rəngli təbii boya

  Tam oxu »
 • OXRANMA

  “Oxranmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXRANMAQ

  f. məh. Yavaşdan kişnəmək. At oxrandı

  Tam oxu »
 • OXRANTI

  is. məh. Yavaş kişnəmə, kişnərti. Oxrantı səsi. – [Qoca:] O yanda malın gövşəməsi, ilxının oxrantısı qulağıma gəlmir… A

  Tam oxu »
 • OXŞADILMA

  “Oxşadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞADILMAQ

  f. Bənzədilmək

  Tam oxu »
 • OXŞAMA₂

  1. “Oxşamaq2”dan f.is. 2. əd. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik şeir formalarından biri. Səhhət, Cabbarlı və Vurğun kimi sənətkarlarımız öz ə

  Tam oxu »
 • OXŞAMA₁

  “Oxşamaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ₂

  f. 1. Nəvaziş etmək, öz sevgisini, riqqətini ifadə etmək; nazlamaq. [Aslanın] belə kövrəldiyini görən Gilə arvad nəvəsini qucağına alıb … oxşamağa baş

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ₁

  f. Bənzəmək. Anasına oxşamaq. Bir-birinə oxşamaq. – [Sona:] Baxıram, siz çox yaxşı adama oxşayırsınız

  Tam oxu »
 • OXŞANMA

  “Oxşanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞANMAQ

  məch. Əzizlənmək, nəvaziş olunmaq, sevilmək, nəvazişlənmək. Ana qucağında isinərkən, mehriban əllərlə oxşanarkən … heç bir şey sənin üçün qorxulu deyi

  Tam oxu »
 • OXŞAR

  sif. Bənzər, oxşayan, bənzəyən. Cəmiləyə oxşar bir ana öz toppuş qızı ilə oynayırdı. S.Rəhimov. …Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızıgüllü, sarı paltar

  Tam oxu »
 • OXŞARLIQ

  is. Bənzərlik, uyğunluq, bənzəyiş, oxşama. Onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur

  Tam oxu »
 • OXŞATMA

  “Oxşatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞATMAQ

  f. 1. Bənzətmək. [Qulam müəllim] Dəmirovu oxşatmışdı, ancaq tanıya bilməmişdi. S.Rəhimov. Qız yenə gülümsündü və bu təbəssüm onu məsum bir uşağa oxşat

  Tam oxu »
 • OXŞAYICI

  sif. 1. Nəvazişli, şəfqətli, mehriban. Oxşayıcı baxış. 2. məc. Mülayim, yumşaq, sakit; ruhu oxşayan. Gecənin sərin, oxşayıcı mehi [Qədiri] alıb ayrı a

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ₁

  is. Bənzəyiş, oxşarlıq, bənzərlik. Zahiri oxşayış

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ₂

  is. Nəvaziş

  Tam oxu »
 • OXŞƏKİLLİ

  sif. Ox şəklində olan, ucu ox kimi iti olan; oxvari

  Tam oxu »
 • OXŞƏKİLLİLİK

  is. Oxşəkilli şeyin forması; oxvarilik

  Tam oxu »