Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OKEÁN

  [yun. okeanos – ucsuz-bucaqsız dəniz] Dünyanın bütün su ilə örtülü, yaxud onun materiklər arasındakı hissəsi

  Tam oxu »
 • OKEANÓQRAF

  [yun.] Okeanoqrafiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • OKEANOQRAFİK

  sif. [yun.] Okeanoqrafiyaya aid olan, okeanoqrafiya ilə bağlı olan. Okeanoqrafik tədqiqat

  Tam oxu »
 • OKEANOQRÁFİYA

  [yun. okeanos – ucsuzbucaqsız dəniz və grapho – yazıram] Fiziki coğrafiyanın dəniz və okeanlarda gedən fiziki, kimyəvi, geoloji, bioloji prosesləri və

  Tam oxu »
 • OKSİD

  is. [yun.] Kimyəvi elementlərin oksigenlə birləşməsi

  Tam oxu »
 • OKSİGÉN

  [yun. oxys – turş və genos – əmələ gətirən] Havanın tərkibinə daxil olan, tənəffüs və yanmaq üçün zəruri olan, hidrogenlə birləşdikdə su əmələ gətirən

  Tam oxu »
 • OKTAEDR

  [yun. okta – səkkiz və hedra – üz] riyaz. Səkkiz səthdən ibarət fiqur; səkkiztərəfli

  Tam oxu »
 • OKTÁVA

  [lat. octava – səkkizinci] mus. 1. Qammanın səkkizinci pilləsi, habelə müxtəlif yüksəklikdə olan ən yaxın eyniadlı səslər arasındakı interval

  Tam oxu »
 • OKTYÁBR

  [lat. october, octo – səkkiz] Təqvim ilinin onuncu ayı. Oktyabr döyüşləri. Mübarizə oktyabrın 20-də üsyançıların tam məğlubiyyəti ilə qurtardı

  Tam oxu »
 • OKULİST

  [lat. oculis – göz] Göz xəstəlikləri mütəxəssisi olan həkim

  Tam oxu »
 • OL

  “O” işarə əvəzliyinin klassik dildə işlədilən forması. Eşq əhlinə ol mah, Füzuli, nəzər etmiş; Sən həm özünü göstər, əgər bir hünərin var

  Tam oxu »
 • OLACAQ

  is. 1. Tale, alın yazısı, labüd şey. [Mahmud bəy:] Olacağa çarə yoxdur, hacı! N.Vəzirov. 2. İçində yaşamaq üçün yer (mənzil, ev və s

  Tam oxu »
 • OLAN-QALAN

  sif. dan. İşlədildikdən, sərf olunduqdan sonra qalan. [Qurban:] Olanqalan pul da bir otuz manat olardı, toya xərc olundu, getdi

  Tam oxu »
 • OLAN-OLMAZ

  sif. dan. Hər nə var, mövcud. Olan-olmaz yem ehtiyatı tükəndiyindən qışda zəif düşmüş heyvanın saxlanması daha da çətinləşirdi

  Tam oxu »
 • OLAY

  is. Hadisə, əhvalat

  Tam oxu »
 • OLDUQCA

  sif. Çox, xeyli, lap çox, həddən artıq. Olduqca mürəkkəb məsələ. – [Mehriban] xüsusilə çocuğu doğduqda olduqca ağır və böhranlı hallar keçirmişdi

  Tam oxu »
 • OLEÁNDR

  [fr.] Xoşiyli qırmızı, al və ya ağ gülləri olan həmişəyaşıl kol bitkisi; söyüdgülü. Oleandr və ya söyüdgülü … geniş becərilən bəzək bitkisidir, yarpaq

  Tam oxu »
 • OLİQARXİYA

  [yun. oligarchia] 1. Qədim və orta əsrlərdə: cəmiyyətin zadəganlardan ibarət yuxarı təbəqəsinin əsasında qurulan dövlət üsulu, habelə hakimiyyət sürən

  Tam oxu »
 • OLİ́MP

  [yun. dağ adı] mif. 1. Qədim yunan əsatirində: allahların məskəni, habelə yığışdığı yer. 2. bax olimpiya

  Tam oxu »
 • OLİMPİADA

  [yun. olympias (olympiados)] 1. Qədim Yunanıstanda: olimpiya oyunları bayramları arasındakı dörd ildən ibarət təqvim vahidi

  Tam oxu »
 • OLİMPİYA

  [yun.] : olimpiya oyunları – qədim Yunanıstanda: Zevs adlı allahın şərəfinə Olimpiya yaxınlığında hər dörd ildən bir keçirilən ümumxalq oyunları, habe

  Tam oxu »
 • OLİMPİYAÇI

  is. Olimpiya yarışlarında iştirak edən idmançı. Olimpiyaçıların müvəffəqiyyətləri

  Tam oxu »
 • OLMA

  “Olmaq”dan f.is. Havaların isti olmasına baxmayaraq, qalın ipək parça və məxmər paltar geymiş [xanım] … kölgəyə çəkilmək istəmirdi

  Tam oxu »
 • OLMAQ

  1. Müstəqil feil kimi aşağıdakı mənalarda işlədilir: a) yaşamaq, sakin olmaq, ömür sürmək. İki il Bakıda oldum

  Tam oxu »
 • OLMALI

  sif. Olması, həyata keçirilməsi, varlığı, iştirakı lazım sayılan, arzu edilən, istənilən. Bu gün işdə olmalısan

  Tam oxu »
 • OLMAYA

  1. “Bəlkə”, “yoxsa” mənalarında ara söz. Olmaya, sən də bu fikirdəsən. Olmaya, onun da könlündən keçir

  Tam oxu »
 • OLMAYA-OLMAYA

  zərf 1. Bir işin icrasının qəti surətdə məsləhət görülmədiyini, tövsiyə edilmədiyini, bir işdən saqındırmağı bildirir; məbada

  Tam oxu »
 • OLMAZ

  1. İmkan yoxdur, mümkün deyil. Qidasız yaşamaq olmaz. Razı olmamaq olmaz. 2. İcazə yoxdur, qadağandır, yaramaz

  Tam oxu »
 • OLMAZIN

  sif. 1. Son dərəcə, həddən artıq, ölçüyəgəlməz, görünməmiş. Olmazın əziyyət. Olmazın ziyan. – Qazamat qulluqçuları Həcərə olmazın əziyyətlər verirlər

  Tam oxu »
 • OLSA-OLSA

  ara s. Ancaq, ancaq-ancaq, ciddi qiymət verilərsə, ən çoxu. [Firəngiz:] Olsa-olsa [Muxtar] səhv etmişdir, işin mahiyyətini başa düşməmişdir

  Tam oxu »
 • OLSUN

  1. Yaxşı, razıyam, etirazım yoxdur. – Olsun, – deyə direktor gülümsündü. 2. “Ki” bağlayıcısı ilə: olsun ki… – ola bilsin ki…, ola bilər ki…, mümkündür

  Tam oxu »
 • OLUB-KEÇƏN

  is. Olmuş əhvalat, keçmiş məsələ, vaqiə, iş, hadisə. Olub-keçənləri yada salmaq. – …Qadirlə əmisi … olub-keçəni daha yaxşı başa düşürlərmiş kimi, gözl

  Tam oxu »
 • OLUB-KEÇMİŞ

  sif. Olmuş, olub-bitmiş, baş vermiş, keçmiş. Olub-keçmiş əhvalat. – [Gülnaz] olub-keçmiş hadisələri xatırlamamaq üçün başqa şey haqqında fikirləşirdi

  Tam oxu »
 • OLUNMA

  “Olunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OLUNMAQ

  “Olmaq”dan məch. İdarə olunmaq. Azad olunmaq. Təşkil olunmaq. Təklif olunmaq

  Tam oxu »
 • OLUŞ

  is. Kürəkayaqlılar fəsiləsindən bədəni və qanadları ağ iri quş

  Tam oxu »
 • OM

  [xüs. is.-dən] Elektrik müqaviməti vahidi

  Tam oxu »
 • OMAÇ

  is. Su səpilmiş unun ovuntularından bişirilən duru xəmir xörəyi

  Tam oxu »
 • OMAR

  is. Onurğasız dəniz heyvanı; onayaqlı xərçəng

  Tam oxu »
 • OMBA

  is. anat. Qıçın çanaqdan dizə qədər olan hissəsi

  Tam oxu »
 • OMEQA

  [yun. omeqa – böyük o] Yunan əlifbasının son hərfinin adı (Ω)

  Tam oxu »
 • OMLET

  is. [fr.] Su və ya süddə çalınmış yumurta yeməyi; qayğanağın bir növü

  Tam oxu »
 • OMONİM

  [yun. homo – eyni və onyma – adlı] dilç. Eyni cür səslənən, lakin mənaca fərqlənən sözlərdən hər biri (məs

  Tam oxu »
 • OMONİMİK

  sif. [yun.] dilç. Omonim olan. Omonimik sözlər

  Tam oxu »
 • OMONİMİKA

  [yun.] dilç. 1. Hər hansı bir dildəki omonimlərin məcmusu. 2. Leksikologiyanın omonimləri öyrənən bölməsi

  Tam oxu »
 • OMONİMİ́YA

  [yun.] dilç. Mənaca müxtəlif olan sözlərin səslənmə cəhətdən bir-birinə uyğun gəlməsi

  Tam oxu »
 • ON

  say. 1. Doqquzdan sonra gələn ədəd – 10. 2. On birdən on doqquza qədər mürəkkəb sayların birinci tərkib hissəsi

  Tam oxu »
 • ON-ON

  zərf Hər dəfə on dənə, hər adama on dənə, yaxud hər dəstədə on nəfər. On-on sıraya düzülmək

  Tam oxu »
 • ONAÇILAN

  is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança. [Həcər xanım] onaçılan tapança götürər, kişi kimi gəzərdi

  Tam oxu »
 • ONALTILIQ

  is. ədəb. Hər misrası on altı hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Tam oxu »