Толковый словарь азербайджанского языка

 • ONDA

  zərf 1. İndi yox, o zaman, o vaxt. Gələrəm, onda danışarıq. – Bir xəlvət yer ola, əğyar olmaya; Onda söhbət edək ikimiz belə

  Полностью »
 • ONDÖRDLÜK

  is. ədəb. Hər misrası on dörd hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Полностью »
 • ONGİRVƏNKƏLİK

  sif. köhn. On girvənkə ağırlığında olan. Ongirvənkəlik daş. // is. On girvənkə ağırlığında olan çəki daşı

  Полностью »
 • ONGÜNLÜK

  1. sif. On gün sürən, on gün davam edən, yaxud on gün vaxt tələb edən. Ongünlük möhlət. Ongünlük yol

  Полностью »
 • ONİKİBARMAQ

  onikibarmaq bağırsaq anat. – nazik bağırsağın mədədən başlanan hissəsi (köndələninə on iki barmaq uzunluğunda olduğundan belə adlandırılmışdır)

  Полностью »
 • ONİKİLİK

  is. ədəb. Hər misrası on iki hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Полностью »
 • ONİLLİK

  sif. 1. On il sürən, on il müddətli, on il davam edən. Onillik xidmət. // On il müddətinə tərtib olunmuş, on ili nəzərdə tutan

  Полностью »
 • ONKOLÓGİYA

  [yun. onkos – kütlə, şiş və logos – elm] Tibbin, şişlərin əmələgəlmə səbəbini, inkişafını, klinik gedişini, müalicə və profilaktikasını öyrənməklə məş

  Полностью »
 • ONKOLOJİ

  sif. [yun.] Onkologiyaya aid olan, onkologiya ilə əlaqədar olan. Onkoloji tədqiqat. Onkoloji institut

  Полностью »
 • ONKÓLOQ

  [yun.] Onkologiya mütəxəssisi, həkim

  Полностью »
 • ONKÜNC

  bax onbucaq(lı)

  Полностью »
 • ONKÜNCLÜ

  bax onbucaq(lı)

  Полностью »
 • ONQAT

  sif. 1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev. 2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon

  Полностью »
 • ONQATLI

  sif. 1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev. 2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon

  Полностью »
 • ONQƏPİKLİK

  sif. On qəpiyə dəyən, on qəpik qiymətində olan. Onqəpiklik marka. // is. İkişahılıq metal pul

  Полностью »
 • ONQRAMLIQ

  is. On qram ağırlığında olan (daş və s.). Onqramlıq daş

  Полностью »
 • ONLAR

  [üçüncü şəxs əvəzliyinin cəmi] Haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsləri bildirir. Onlar getdilər

  Полностью »
 • ONLARCA

  sif. Sayı bir neçə on olan; çox, çoxlu. Onlarla adam. – Onlarca əllərin zərbəsi ilə parçalanmağa başlayan divar, … yanğını keçirmək istəyənlərə mane o

  Полностью »
 • ONLARLA

  sif. Sayı bir neçə on olan; çox, çoxlu. Onlarla adam. – Onlarca əllərin zərbəsi ilə parçalanmağa başlayan divar, … yanğını keçirmək istəyənlərə mane o

  Полностью »
 • ONLUQ

  sif. 1. Onmanatlıq, on manat dəyərində olan. Aşıq Ələsgər belə deyəndə Məşədi Yolçu əlini salıb, cibindən bir onluq qızıl çıxartdı… “Aşıq Ələsgər”

  Полностью »
 • ONMANATLIQ

  is. On manat qiymətində olan kağız pul; onluq. Onmanatlığı xırdalamaq. // sif. On manata dəyən, on manat qiymətində olan

  Полностью »
 • ONMƏRTƏBƏ

  sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina

  Полностью »
 • ONMƏRTƏBƏLİ

  sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina

  Полностью »
 • ONMİNLİK

  sif. Sayı on min olan, on min nəfərdən ibarət olan. Onminlik qoşun

  Полностью »
 • ONOMÁSTİKA

  [yun. onoma – ad] 1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı. 2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi

  Полностью »
 • ONOTAQLI

  sif. On otağı olan, on otaqdan ibarət olan. Onotaqlı kənd xəstəxanası

  Полностью »
 • ONSİNİFLİ

  sif. On sinfi olan. Onsinifli məktəb

  Полностью »
 • ONTONLUQ

  sif. On ton yük və s. tutan. Ontonluq avtomobil. // On ton ağırlığında olan. Ontonluq yük

  Полностью »
 • ONUNCU

  “On”dan sıra s. Onuncu sinif. Onuncu adam. Onuncu sıra

  Полностью »
 • ONURĞA

  is. anat. Bel sümüyü. ◊ Onurğa beyni – onurğa kanalının içərisindəki ilik; haram ilik

  Полностью »
 • ONURĞALI

  anat. 1. sif. Onurğası olan. 2. cəm. Onurğalılar şəklində – onurğalı heyvanlara verilən ümumi ad; onurğalı heyvanlar

  Полностью »
 • ONURĞASIZ

  anat. 1. sif. Onurğası olmayan. Onurğasız heyvan. 2. cəm Onurğasızlar şəklində – onurğasız heyvanlara verilən ümumi ad; onurğasız heyvanlar

  Полностью »
 • ONYAŞAR

  sif. On yaşı olan. Onyaşar heyvan

  Полностью »
 • ONYAŞLI

  sif. On yaşı olan. Onyaşlı şagird

  Полностью »
 • ONYERLİ

  sif. On adamlıq yeri olan. Onyerli avtobus

  Полностью »
 • OPÁL

  [lat.] Bəzi növləri qiymətli sayılan şəffaf şüşəvari daş

  Полностью »
 • ÓPERA

  [ital.] 1. Teatrda ifa olunmaq üçün instrumental musiqili dram əsəri, habelə iştirak edən şəxslərin əsərin sözlərini musiqinin müşayiəti ilə (hava ilə

  Полностью »
 • OPERASİYA

  [lat. operatio – təsir] Bəzi xəstəliklər, yaxud yaralanmalar zamanı müalicə məqsədilə icra edilən cərrahlıq əməliyyatı

  Полностью »
 • OPERATİ́V

  sif. [lat.] 1. Hərbi əməliyyata aid olan. Operativ plan. Operativ məlumat. 2. Bir işi bilavasitə, əməli surətdə həyata keçirən, görən

  Полностью »
 • OPERATİVLİK

  is. Operativ olma (bax operativ 2-ci mənada)

  Полностью »
 • OPERÁTOR

  [lat.] 1. xüs. Mürəkkəb mexanizmlərin işini idarə edən və ya müəyyən istehsal prosesinin icrasına cavabdeh olan yüksək ixtisaslı fəhlə

  Полностью »
 • OPERATORLUQ

  is. Operatorun işi, vəzifəsi

  Полностью »
 • OPERÉTTA

  [ital.] Oxumaq, rəqs və danışmaqla əlaqələndirilən gülməli musiqili səhnə əsəri. Ü.Hacıbəyovun operettaları

  Полностью »
 • OPPONÉNT

  [lat. opponentis – etiraz edən] Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s.-də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxı

  Полностью »
 • OPPONENTLİK

  is. Opponent olma, opponent kimi çıxış etmə (dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda). Opponentlik etmək

  Полностью »
 • OPPORTUNİST

  [lat.] 1. Opportunizm tərəfdarı, opportunizm siyasəti yeridən adam. 2. Opportunizmə aid olan, opportunizm məsləkli

  Полностью »
 • OPPORTUNİSTCƏSİNƏ

  zərf Opportunist kimi, opportunistə yaraşan bir tərzdə. Opportunistcəsinə hərəkət etmək

  Полностью »
 • OPPORTUNİ́ZM

  [fr. opportunis – faydalı] Fəhlə hərəkatında və proletar partiyalarında marksizm-leninizmə zidd cərəyan; opportunizm proletariatın sinfi mənafeyini bu

  Полностью »
 • OPTİ́K₁

  sif. [yun.] 1. Optikaya aid olan. Optik cihazlar. 2. Optika hadisələrinə aid olan; işığın inikası və sınması qanunları üzündən törəyən, əmələ gələn

  Полностью »
 • ÓPTİK₂

  [yun.] 1. Optika mütəxəssisi. 2. Optik şüşə və cihazlar hazırlayan usta

  Полностью »