Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ORALI

  sif. O yer əhalisindən olan, o yerli. Mən oralı deyiləm

  Tam oxu »
 • ORANJERÉYA

  [fr.] İlin soyuq fəsillərində tərəvəz, gül, meyvə və s. yetişdirmək üçün şüşəbəndli yer; istixana. Oranjereyada pomidor əkmək

  Tam oxu »
 • ORANQUTÁNQ

  [malay. orangutang – meşə adamı] İnsanaoxşar iri meymun. [Həsən bəy:] …Mən özüm də meymuna bənzəyirəm

  Tam oxu »
 • ORATÓRİYA

  [ital.] Xor, solist müğənnilər və orkestr tərəfindən konsertlərdə ifa olunmaq üçün yazılmış dramatik mövzulu iri musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • ORBİ́T

  [lat.] 1. astr. Göy cisminin hərəkət etdiyi yol. Marsın orbiti. // Süni peyklərin, kosmik gəmilərin hərəkət etdiyi yol

  Tam oxu »
 • ORD

  is. Ağız boşluğunun yanaqlar tərəfində olan hissələrindən biri. [Xanməmməd] ordlarının ikisi də şişik bir halda şəhərin yeni xəbərlərini nağıl eləməyə

  Tam oxu »
 • ORDEN₂

  [lat.] Katolik kilsəsinin müəyyən məramnaməsi olan rahib və ya rıtsar-rahib icması; təriqət. Dominikan ordeni

  Tam oxu »
 • ORDEN₁

  [alm. orden, lat. ordo – sıra, dərəcə] Hərbi və ya mülki xidmətlərə görə dövlət tərəfindən verilən müxtəlif dərəcəli və adlı fərqlənmə nişanı

  Tam oxu »
 • ORDENLİ

  sif. Ordeni olan, ordenlə təltif edilmiş (bax orden1). Ordenli qəhrəman. – [Qəhrəman:] Həmin bu gördüyünüz ordenli Narıngül mənim anamdır

  Tam oxu »
 • ÓRDER

  [fr. ordre – əmr] Yazılı sərəncam, əmr; bir şeyi vermək və ya almaq üçün sənəd. Kassanın məxaric orderi

  Tam oxu »
 • ORDERLİ

  sif. Order verilmiş, orderi olan. [Qədirin] yaşadığı otaqlara da əli orderli işçilər daşındığı üçün özü ailəsi ilə bərabər oranı tərk etməyə məcbur ol

  Tam oxu »
 • ORDİNAR

  [lat.] köhn. 1917-ci il rus inqilabından əvvəl elmi vəzifə adlarının tərkibində “ştatda olan”, “ştatlı” mənasında işlənən söz

  Tam oxu »
 • ORDİNÁT

  [lat. ordinatus – qaydada düzülmüş] riyaz. Nöqtənin fəzadakı vəziyyətini müəyyənləşdirən üç koordinatdan biri

  Tam oxu »
 • ORDİNÁTOR

  [lat.] Xəstəxana, klinika və s.-də şöbə müdirinin rəhbərliyi altında işləyən, müalicə aparan həkim

  Tam oxu »
 • ORDİNÁTORLUQ

  is. Ordinatorun işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • ORDİNÁTURA

  [lat.] 1. Təcrübi tibb aspiranturasının bir növü. 2. Ordinator vəzifəsi

  Tam oxu »
 • ORDU

  is. 1. Dövlətin silahlı qüvvələri (quru qoşunları, hərbi dəniz və hərbi hava qüvvələri). [Uğur:] Dördüncü kursdan orduya alındıq

  Tam oxu »
 • ORDUBAŞI

  is. köhn. Orduya komandanlıq edən şəxs; sərkərdə

  Tam oxu »
 • ORDUGAH

  is. Qoşunların, məskun məntəqələrdən kənarda müvəqqəti mənzil saldıqları yer. Qoşunlar ordugaha qayıtdılar

  Tam oxu »
 • ORFOEPİK

  sif. [yun.] Orfoepiyaya aid olan, orfoepiya ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • ORFOÉPİYA

  [yun. orthos – düzgün və epos – nitq] Düzgün ədəbi tələffüzü müəyyənləşdirən qaydalar sistemi. Azərbaycan dilinin orfoepiyası

  Tam oxu »
 • ORFOQRAFİK

  sif. [yun.] Orfoqrafiyaya aid olan, orfoqrafiya ilə əlaqədar olan. Orfoqrafik səhv

  Tam oxu »
 • ORFOQRAFİYA

  [yun. orthos – düzgün və grapho – yazıram] Hər hansı bir dildəki bütün sözlərin hamı tərəfindən qəbul edilmiş düzgün yazılış qaydaları sistemi; imla

  Tam oxu »
 • ORGİYA

  is. [yun.] 1. Qədim Şərq, yunan, Roma allahlarına sitayişlə bağlı keçirilən bayram mərasimləri. 2. Azğın kef məclisi

  Tam oxu »
 • ORİJİNAL

  [yun.] 1. is. Bir yazının, şəklin və s.-nin əsli (surət qarşılığı). Portretin orijinalı. Kitabın orijinalı

  Tam oxu »
 • ORİJİNALLIQ

  is. 1. Başqalarına oxşamama, ancaq özünə məxsus olan hal, keyfiyyət və sifətlər. [Mirzağa Əliyevin] yaratdığı Kərəmov surəti öz təbiiliyi, satirik qüd

  Tam oxu »
 • ORİYENTALİST

  [lat.] Oriyentalistika (şərqşünaslıq) mütəxəssisi; şərqşünas

  Tam oxu »
 • ORİYENTALİSTİKA

  [lat.] Şərq ölkələrinin tarixini, iqtisadiyyatını, dillərini, incəsənətini və s. öyrənən elmlərin hamısı bir yerdə; şərqşünaslıq

  Tam oxu »
 • ORİYENTALİZM

  [lat.] 1. Şərqə, Şərq mədəniyyətinə göstərilən maraq; Şərqi öyrənmə. 2. Bir şeydə nəzərə çarpan Şərq ruhu, Şərq xüsusiyyəti; şərqçilik

  Tam oxu »
 • ORİYENTİR

  [lat.] Hərəkətin istiqamətini müəyyənləşdirmək, hədəfi tapmaq üçün açıq yerdə yaxşı görünən hərəkətsiz şey

  Tam oxu »
 • ORKESTR

  [fr. orchestre, əsli yun. orchestra – qədim yunan teatrında səhnə qabağında yer] 1. Musiqi əsərini müxtəlif alətlərdə bir yerdə ifa edən çalğıçılar də

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏMƏ

  “Orkestrləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏMƏK

  f. 1. mus. Orkestr musiqi əsərini partitura şəklində işləmək, yazmaq. Operanı orkestrləmək. 2. Hər hansı musiqi əsərini orkestrdə ifa olunmaq üçün uyğ

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏNMƏ

  “Orkestrlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏNMƏK

  məch. mus. Orkestrdə ifa olunmaq üçün işlənilmək, uyğunlaşdırılmaq (musiqi haqqında)

  Tam oxu »
 • ORKESTROVKA

  [rus.] Orkestr üçün işlə( n)mə, uyğunlaşdır(ıl)ma; orkestrləmə

  Tam oxu »
 • ORQAN

  [yun. organon – alət] İçərisinə körüklərlə hava doldurulan borular sistemindən ibarət olan iri klavişli musiqi aləti; ərğənun

  Tam oxu »
 • ORQAN

  [yun. organon – alət] 1. İctimai həyatın hər hansı bir sahəsində müəyyən vəzifəni ifa edən idarə, təşkilat və s

  Tam oxu »
 • ORQANÇALAN

  is. Orqanda çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • ORQANÇI

  is. Orqanda çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • ORQANİZM

  [lat.] 1. Hər cür canlı vücud (insan, heyvan, bitki). Ən sadə orqanizmlər. Bitki orqanizmi. // Canlı insan və ya heyvan bədəni

  Tam oxu »
 • ORMAN

  is. Meşə. Ətraf bir orman kimi ağaclıq idi. S.Hüseyn. Bülbüllər ormanda edirlər fəğan; Aydınlıq gecədir gündüztək hər yan

  Tam oxu »
 • ORMANLI

  sif. Meşəli, çox ağaclı. Bəli, bizim kənd, daha doğrusu, bizim oba Səngər adlanan, meşəli, ormanlı uca dağın ətəyində yerləşir… S

  Tam oxu »
 • ORMANLIQ

  is. Meşəlik. Burası qalın, sıx ormanlıq, sərt qayalıq, uçurumlu dərdlərlə qucaqlanmışdı. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • ORNAMENT

  [lat. ornamentum – bəzək] Rəssamlıqda, heykəltəraşlıqda və s.-də: təkrarlanan həndəsi elementlərdən və ya bitki və heyvan motivlərindən ibarət naxış,

  Tam oxu »
 • ORNAMENTAL

  sif. [lat.] Ornamentlərdən ibarət olan; ornament mahiyyətində olan, ornament mahiyyəti daşıyan. Ornamental memarlıq əsəri

  Tam oxu »
 • ORNAMENTÇİ

  is. Ornament ustası olan sənətkar

  Tam oxu »
 • ORNAMENTÇİLİK

  is. Ornamentçinin işi, sənəti

  Tam oxu »
 • ORNAMENTLİ

  sif. Ornamenti olan, ornamentlərlə bəzədilmiş; ornamental. Ornamentli divar yazısı

  Tam oxu »
 • ORNİTOLÓGİYA

  [yun. ornitos – quş və logos – nəzəriyyə] Zoologiyanın quşlar bəhsi

  Tam oxu »