Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ON

  say. 1. Doqquzdan sonra gələn ədəd – 10. 2. On birdən on doqquza qədər mürəkkəb sayların birinci tərkib hissəsi

  Tam oxu »
 • ON-ON

  zərf Hər dəfə on dənə, hər adama on dənə, yaxud hər dəstədə on nəfər. On-on sıraya düzülmək

  Tam oxu »
 • ONAÇILAN

  is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança. [Həcər xanım] onaçılan tapança götürər, kişi kimi gəzərdi

  Tam oxu »
 • ONALTILIQ

  is. ədəb. Hər misrası on altı hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Tam oxu »
 • ONATILAN

  is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança. [Həcər xanım] onaçılan tapança götürər, kişi kimi gəzərdi

  Tam oxu »
 • ONAYLIQ

  sif. 1. On ay üçün düzəldilmiş, on aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud on ay ərzində olmuş. Onaylıq hesabat

  Tam oxu »
 • ONBAŞI

  is. 1. Fəhlə qrupuna başçılıq edən adam. 2. köhn. On nəfərə başçılıq edən əsgər; yefreytor

  Tam oxu »
 • ONBAŞILIQ

  is. Onbaşı rütbəsi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • ONBEŞLİK

  is. 1. ədəb. Hər misrası on beş hecadan ibarət olan şeir. 2. On beş nömrəli, on beş vahiddən ibarət (ölçü, ya şey)

  Tam oxu »
 • ONBİRİLLİK

  is. Təhsil müddəti on bir il davam edən, on bir il sürən məktəb. Onbirilliyi bitirmək. // Sif. mənasında

  Tam oxu »
 • ONBİRLİK

  is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Tam oxu »
 • ONBUCAQ

  1. is. On bucağı olan həndəsi cisim, onkünclü cisim. 2. sif. On bucağı olan. Onbucaqlı fiqur

  Tam oxu »
 • ONBUCAQLI

  1. is. On bucağı olan həndəsi cisim, onkünclü cisim. 2. sif. On bucağı olan. Onbucaqlı fiqur

  Tam oxu »
 • ONCA

  sif. Ancaq on, yalnız on. Onca qəpik pulum qalıb. // Bəzən təyin etdiyi sözə böyüdücülük çaları verir

  Tam oxu »
 • ONDA

  zərf 1. İndi yox, o zaman, o vaxt. Gələrəm, onda danışarıq. – Bir xəlvət yer ola, əğyar olmaya; Onda söhbət edək ikimiz belə

  Tam oxu »
 • ONDÖRDLÜK

  is. ədəb. Hər misrası on dörd hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Tam oxu »
 • ONGİRVƏNKƏLİK

  sif. köhn. On girvənkə ağırlığında olan. Ongirvənkəlik daş. // is. On girvənkə ağırlığında olan çəki daşı

  Tam oxu »
 • ONGÜNLÜK

  1. sif. On gün sürən, on gün davam edən, yaxud on gün vaxt tələb edən. Ongünlük möhlət. Ongünlük yol

  Tam oxu »
 • ONİKİBARMAQ

  onikibarmaq bağırsaq anat. – nazik bağırsağın mədədən başlanan hissəsi (köndələninə on iki barmaq uzunluğunda olduğundan belə adlandırılmışdır)

  Tam oxu »
 • ONİKİLİK

  is. ədəb. Hər misrası on iki hecadan ibarət olan şeir ölçüsü

  Tam oxu »
 • ONİLLİK

  sif. 1. On il sürən, on il müddətli, on il davam edən. Onillik xidmət. // On il müddətinə tərtib olunmuş, on ili nəzərdə tutan

  Tam oxu »
 • ONKOLÓGİYA

  [yun. onkos – kütlə, şiş və logos – elm] Tibbin, şişlərin əmələgəlmə səbəbini, inkişafını, klinik gedişini, müalicə və profilaktikasını öyrənməklə məş

  Tam oxu »
 • ONKOLOJİ

  sif. [yun.] Onkologiyaya aid olan, onkologiya ilə əlaqədar olan. Onkoloji tədqiqat. Onkoloji institut

  Tam oxu »
 • ONKÓLOQ

  [yun.] Onkologiya mütəxəssisi, həkim

  Tam oxu »
 • ONKÜNC

  bax onbucaq(lı)

  Tam oxu »
 • ONKÜNCLÜ

  bax onbucaq(lı)

  Tam oxu »
 • ONQAT

  sif. 1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev. 2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon

  Tam oxu »
 • ONQATLI

  sif. 1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev. 2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon

  Tam oxu »
 • ONQƏPİKLİK

  sif. On qəpiyə dəyən, on qəpik qiymətində olan. Onqəpiklik marka. // is. İkişahılıq metal pul

  Tam oxu »
 • ONQRAMLIQ

  is. On qram ağırlığında olan (daş və s.). Onqramlıq daş

  Tam oxu »
 • ONLAR

  [üçüncü şəxs əvəzliyinin cəmi] Haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsləri bildirir. Onlar getdilər

  Tam oxu »
 • ONLARCA

  sif. Sayı bir neçə on olan; çox, çoxlu. Onlarla adam. – Onlarca əllərin zərbəsi ilə parçalanmağa başlayan divar, … yanğını keçirmək istəyənlərə mane o

  Tam oxu »
 • ONLARLA

  sif. Sayı bir neçə on olan; çox, çoxlu. Onlarla adam. – Onlarca əllərin zərbəsi ilə parçalanmağa başlayan divar, … yanğını keçirmək istəyənlərə mane o

  Tam oxu »
 • ONLUQ

  sif. 1. Onmanatlıq, on manat dəyərində olan. Aşıq Ələsgər belə deyəndə Məşədi Yolçu əlini salıb, cibindən bir onluq qızıl çıxartdı… “Aşıq Ələsgər”

  Tam oxu »
 • ONMANATLIQ

  is. On manat qiymətində olan kağız pul; onluq. Onmanatlığı xırdalamaq. // sif. On manata dəyən, on manat qiymətində olan

  Tam oxu »
 • ONMƏRTƏBƏ

  sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina

  Tam oxu »
 • ONMƏRTƏBƏLİ

  sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina

  Tam oxu »
 • ONMİNLİK

  sif. Sayı on min olan, on min nəfərdən ibarət olan. Onminlik qoşun

  Tam oxu »
 • ONOMÁSTİKA

  [yun. onoma – ad] 1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı. 2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • ONOTAQLI

  sif. On otağı olan, on otaqdan ibarət olan. Onotaqlı kənd xəstəxanası

  Tam oxu »
 • ONSİNİFLİ

  sif. On sinfi olan. Onsinifli məktəb

  Tam oxu »
 • ONTONLUQ

  sif. On ton yük və s. tutan. Ontonluq avtomobil. // On ton ağırlığında olan. Ontonluq yük

  Tam oxu »
 • ONUNCU

  “On”dan sıra s. Onuncu sinif. Onuncu adam. Onuncu sıra

  Tam oxu »
 • ONURĞA

  is. anat. Bel sümüyü. ◊ Onurğa beyni – onurğa kanalının içərisindəki ilik; haram ilik

  Tam oxu »
 • ONURĞALI

  anat. 1. sif. Onurğası olan. 2. cəm. Onurğalılar şəklində – onurğalı heyvanlara verilən ümumi ad; onurğalı heyvanlar

  Tam oxu »
 • ONURĞASIZ

  anat. 1. sif. Onurğası olmayan. Onurğasız heyvan. 2. cəm Onurğasızlar şəklində – onurğasız heyvanlara verilən ümumi ad; onurğasız heyvanlar

  Tam oxu »
 • ONYAŞAR

  sif. On yaşı olan. Onyaşar heyvan

  Tam oxu »
 • ONYAŞLI

  sif. On yaşı olan. Onyaşlı şagird

  Tam oxu »
 • ONYERLİ

  sif. On adamlıq yeri olan. Onyerli avtobus

  Tam oxu »
 • OPÁL

  [lat.] Bəzi növləri qiymətli sayılan şəffaf şüşəvari daş

  Tam oxu »