Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ORKESTR

  [fr. orchestre, əsli yun. orchestra – qədim yunan teatrında səhnə qabağında yer] 1. Musiqi əsərini müxtəlif alətlərdə bir yerdə ifa edən çalğıçılar də

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏMƏ

  “Orkestrləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏMƏK

  f. 1. mus. Orkestr musiqi əsərini partitura şəklində işləmək, yazmaq. Operanı orkestrləmək. 2. Hər hansı musiqi əsərini orkestrdə ifa olunmaq üçün uyğ

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏNMƏ

  “Orkestrlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ORKESTRLƏNMƏK

  məch. mus. Orkestrdə ifa olunmaq üçün işlənilmək, uyğunlaşdırılmaq (musiqi haqqında)

  Tam oxu »
 • ORKESTROVKA

  [rus.] Orkestr üçün işlə( n)mə, uyğunlaşdır(ıl)ma; orkestrləmə

  Tam oxu »
 • ORQAN

  [yun. organon – alət] İçərisinə körüklərlə hava doldurulan borular sistemindən ibarət olan iri klavişli musiqi aləti; ərğənun

  Tam oxu »
 • ORQAN

  [yun. organon – alət] 1. İctimai həyatın hər hansı bir sahəsində müəyyən vəzifəni ifa edən idarə, təşkilat və s

  Tam oxu »
 • ORQANÇALAN

  is. Orqanda çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • ORQANÇI

  is. Orqanda çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • ORQANİZM

  [lat.] 1. Hər cür canlı vücud (insan, heyvan, bitki). Ən sadə orqanizmlər. Bitki orqanizmi. // Canlı insan və ya heyvan bədəni

  Tam oxu »
 • ORMAN

  is. Meşə. Ətraf bir orman kimi ağaclıq idi. S.Hüseyn. Bülbüllər ormanda edirlər fəğan; Aydınlıq gecədir gündüztək hər yan

  Tam oxu »
 • ORMANLI

  sif. Meşəli, çox ağaclı. Bəli, bizim kənd, daha doğrusu, bizim oba Səngər adlanan, meşəli, ormanlı uca dağın ətəyində yerləşir… S

  Tam oxu »
 • ORMANLIQ

  is. Meşəlik. Burası qalın, sıx ormanlıq, sərt qayalıq, uçurumlu dərdlərlə qucaqlanmışdı. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • ORNAMENT

  [lat. ornamentum – bəzək] Rəssamlıqda, heykəltəraşlıqda və s.-də: təkrarlanan həndəsi elementlərdən və ya bitki və heyvan motivlərindən ibarət naxış,

  Tam oxu »
 • ORNAMENTAL

  sif. [lat.] Ornamentlərdən ibarət olan; ornament mahiyyətində olan, ornament mahiyyəti daşıyan. Ornamental memarlıq əsəri

  Tam oxu »
 • ORNAMENTÇİ

  is. Ornament ustası olan sənətkar

  Tam oxu »
 • ORNAMENTÇİLİK

  is. Ornamentçinin işi, sənəti

  Tam oxu »
 • ORNAMENTLİ

  sif. Ornamenti olan, ornamentlərlə bəzədilmiş; ornamental. Ornamentli divar yazısı

  Tam oxu »
 • ORNİTOLÓGİYA

  [yun. ornitos – quş və logos – nəzəriyyə] Zoologiyanın quşlar bəhsi

  Tam oxu »
 • ORNİTOLOJİ

  sif. [yun.] Ornitologiyaya aid olan, ornitologiya ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • ORNİTÓLOQ

  [yun.] Ornitologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • OROGEN

  is. [yun.] Geosinklinalların inkişafının ikinci mərhələsi

  Tam oxu »
 • OROQRAFİK

  sif. [yun.] Oroqrafiyaya aid olan, oroqrafiya ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • OROQRÁFİYA

  [yun. oros – dağ və grapho – yazıram] Fiziki coğrafiyanın, Yer səthinin relyefini öyrənən şöbəsi

  Tam oxu »
 • ORONİM

  [yun.] Dağ adları

  Tam oxu »
 • ORTA

  1. is. Bir şeyin kənarlarından, uclarından az-çox bərabər dərəcədə aralı olan yer; bir şeyin mərkəzi

  Tam oxu »
 • ORTABAB

  sif. 1. Ortayaş(lı), orta yaşlarda olan; nə cavan, nə qoca. …Şərəf ortabab, qara və arıq övrətdi. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • ORTABABLIQ

  is. Orta yaşda, orta vəziyyətdə olma. [İmanov] ortaboylu, bozumtul qısa saçlarını geri daramış, buğdayısifət, gözləri tünd-qara, gülümsər bir kişi idi

  Tam oxu »
 • ORTABOYLU

  is. Boyu orta olma

  Tam oxu »
 • ORTAQ

  is. Birlikdə görülən işin, əsasən alverin iştirakçılarından hər biri; şərik. Ortaq çox olduqda ziyan az olur

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMA

  “Ortaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMAQ

  f. Ortaq olmaq, şərik olmaq

  Tam oxu »
 • ORTAQLI

  sif. 1. Bir neçə adamın iştirak etdiyi; şərikli. Ortaqlı təsərrüfat. 2. Bir neçə ortaq, şərik tərəfindən istehsal olunan

  Tam oxu »
 • ORTAQLIQ

  is. Ortaq olma; şəriklik

  Tam oxu »
 • ORTALIQ

  is. 1. bax aralıq 1-ci mənada. Ortalıqda qalan şeyləri götürmək. 2. Açıq yer, meydan, sahə. Ortalıqda qoca … ağac, altında da Qoşabulaq durna gözü kim

  Tam oxu »
 • ORTAM

  is. Mühit, şərait, vəziyyət

  Tam oxu »
 • ORTANCIL

  sif. Böyüklə kiçik arasında olan; orta (bacı, qardaş və b. haqqında). Ortancıl oğul düşmənin hücumundan qorxub qaçdı

  Tam oxu »
 • ORTASİN

  bax ortayaş(lı). Ortasin( li) kişi

  Tam oxu »
 • ORTASİNLİ

  bax ortayaş(lı). Ortasin( li) kişi

  Tam oxu »
 • ORTAYAŞ

  sif. Nə qoca, nə də cavan; ortabab, ortasin(li). Ortayaş(lı) qadın. – Musa qarabənizli, ortayaşlı, ortaboylu, qorxunc simalı bir tipdir

  Tam oxu »
 • ORTAYAŞLI

  sif. Nə qoca, nə də cavan; ortabab, ortasin(li). Ortayaş(lı) qadın. – Musa qarabənizli, ortayaşlı, ortaboylu, qorxunc simalı bir tipdir

  Tam oxu »
 • ORTİ́T

  is. [yun.] Radioaktiv mineral

  Tam oxu »
 • ORTODÓKS

  [yun.] kit. Ortodoksal görüşlü

  Tam oxu »
 • ORTODOKSÁL

  [yun.] kit. Hər hansı bir əqidəyə, məsləkə, nəzəriyyəyə münasibətində sabit və ardıcıl olan; ardıcıl

  Tam oxu »
 • ORTODOKSALCASINA

  zərf kit. Ortodoks kimi, ortodoksal

  Tam oxu »
 • ORTODOKSALLIQ

  is. kit. Öz məsləkində, əqidəsində, dünyagörüşündə sabitlik; ardıcıllıq

  Tam oxu »
 • ORTOQONAL

  is. riyaz. Düzbucaqlı

  Tam oxu »
 • ORTÓPED

  [yun.] Ortopediya mütəxəssisi olan həkim; ortopedist

  Tam oxu »
 • ORTOPEDİ́K

  sif. [yun.] Ortopediya ilə bağlı olan, ortopediya ilə əlaqədar olan. Ortopedik tədqiqat. // Bədənin hər hansı deformasiyasının müalicəsi üçün olan

  Tam oxu »