Толковый словарь азербайджанского языка

 • ORA

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yer. Ora nə yaxşı yerdir? Ora haçan gedəcəksən? – Keçdi çox illər, olmadı orda; Bir müsafir gəlib sirab olsu

  Полностью »
 • ORA-BURA

  zərf 1. Həm ora, həm bura; o tərəf-bu tərəfə, hər tərəfə. Ora-bura qaçmaq. – [Nəsir] yenə əvvəlki kimi ora-bura yortan … idi

  Полностью »
 • ORADA

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdə. Orada heç kəsi görmədim. – [Cavad:] Orada hava başqa rəngdədir

  Полностью »
 • ORADA-BURADA

  zərf Müxtəlif yerlərdə; həm orada, həm də burada; adda-budda yerdə. Camaat vəkilləri yığılıb koma-koma oradaburada söhbət edirdilər

  Полностью »
 • ORADACA

  zərf . 1. Həmin o yerdə, lap orada. Oradaca dayandım. – [Usta:] Qan məni götürdü, yıxılıb oradaca qaldım

  Полностью »
 • ORADAKI

  sif. 1. O yerdə olan, o yerdə duran, o yerdəki. Oradakı kitabları oxu. Oradakı binalar qəşəngdir. 2. Bəzən əvəzlik mənasında işlənir

  Полностью »
 • ORADAN

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdən. Oradan gəlirəm. – [Hacı:] Qəlbim alışıb bu macəradan; Tez qapdım o tifli mən oradan

  Полностью »
 • ORADAN-BURADAN

  zərf . 1. Bir yerdən deyil, müxtəlif yerlərdən. Oradan-buradan yüz manat tapdım. 2. Müxtəlif mənbələrdən, ayrı-ayrı məxəzlərdən

  Полностью »
 • ORÁKUL

  is. [yun.] Antik dövrdə qeybdən xəbər verən kahin; falçı, rəmmal

  Полностью »
 • ORAQ

  is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, yarımdairəvi kəsici kənd təsərrüfatı aləti. Oraqla ot biçmək

  Полностью »
 • ORAQÇI

  is. məh. Biçinçi

  Полностью »
 • ORAQÇILIQ

  is. məh. Biçinçilik

  Полностью »
 • ORAQLAMA

  “Oraqlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • ORAQLAMAQ

  f. Oraqla biçmək. Otu oraqlamaq

  Полностью »
 • ORAQLANMA

  “Oraqlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ORAQLANMAQ

  məch. Oraqla biçilmək. Zəmi oraqlandı

  Полностью »
 • ORAQLATMA

  “Oraqlatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ORAQLATMAQ

  icb. Oraqla biçdirmək. Sahəni oraqlatmaq

  Полностью »
 • ORAQLI

  sif. Əlində oraq olan, oraqla işləyən. Oraqlı biçinçi

  Полностью »
 • ORAQVARİ

  sif. Oraq şəklində, orağa oxşayan, oraq kimi; yarımdairəvi. Qarayonca cinsinin paxlaları oraqvaridir

  Полностью »
 • ORALI

  sif. O yer əhalisindən olan, o yerli. Mən oralı deyiləm

  Полностью »
 • ORANJERÉYA

  [fr.] İlin soyuq fəsillərində tərəvəz, gül, meyvə və s. yetişdirmək üçün şüşəbəndli yer; istixana. Oranjereyada pomidor əkmək

  Полностью »
 • ORANQUTÁNQ

  [malay. orangutang – meşə adamı] İnsanaoxşar iri meymun. [Həsən bəy:] …Mən özüm də meymuna bənzəyirəm

  Полностью »
 • ORATÓRİYA

  [ital.] Xor, solist müğənnilər və orkestr tərəfindən konsertlərdə ifa olunmaq üçün yazılmış dramatik mövzulu iri musiqi əsəri

  Полностью »
 • ORBİ́T

  [lat.] 1. astr. Göy cisminin hərəkət etdiyi yol. Marsın orbiti. // Süni peyklərin, kosmik gəmilərin hərəkət etdiyi yol

  Полностью »
 • ORD

  is. Ağız boşluğunun yanaqlar tərəfində olan hissələrindən biri. [Xanməmməd] ordlarının ikisi də şişik bir halda şəhərin yeni xəbərlərini nağıl eləməyə

  Полностью »
 • ORDEN₂

  [lat.] Katolik kilsəsinin müəyyən məramnaməsi olan rahib və ya rıtsar-rahib icması; təriqət. Dominikan ordeni

  Полностью »
 • ORDEN₁

  [alm. orden, lat. ordo – sıra, dərəcə] Hərbi və ya mülki xidmətlərə görə dövlət tərəfindən verilən müxtəlif dərəcəli və adlı fərqlənmə nişanı

  Полностью »
 • ORDENLİ

  sif. Ordeni olan, ordenlə təltif edilmiş (bax orden1). Ordenli qəhrəman. – [Qəhrəman:] Həmin bu gördüyünüz ordenli Narıngül mənim anamdır

  Полностью »
 • ÓRDER

  [fr. ordre – əmr] Yazılı sərəncam, əmr; bir şeyi vermək və ya almaq üçün sənəd. Kassanın məxaric orderi

  Полностью »
 • ORDERLİ

  sif. Order verilmiş, orderi olan. [Qədirin] yaşadığı otaqlara da əli orderli işçilər daşındığı üçün özü ailəsi ilə bərabər oranı tərk etməyə məcbur ol

  Полностью »
 • ORDİNAR

  [lat.] köhn. 1917-ci il rus inqilabından əvvəl elmi vəzifə adlarının tərkibində “ştatda olan”, “ştatlı” mənasında işlənən söz

  Полностью »
 • ORDİNÁT

  [lat. ordinatus – qaydada düzülmüş] riyaz. Nöqtənin fəzadakı vəziyyətini müəyyənləşdirən üç koordinatdan biri

  Полностью »
 • ORDİNÁTOR

  [lat.] Xəstəxana, klinika və s.-də şöbə müdirinin rəhbərliyi altında işləyən, müalicə aparan həkim

  Полностью »
 • ORDİNÁTORLUQ

  is. Ordinatorun işi, vəzifəsi

  Полностью »
 • ORDİNÁTURA

  [lat.] 1. Təcrübi tibb aspiranturasının bir növü. 2. Ordinator vəzifəsi

  Полностью »
 • ORDU

  is. 1. Dövlətin silahlı qüvvələri (quru qoşunları, hərbi dəniz və hərbi hava qüvvələri). [Uğur:] Dördüncü kursdan orduya alındıq

  Полностью »
 • ORDUBAŞI

  is. köhn. Orduya komandanlıq edən şəxs; sərkərdə

  Полностью »
 • ORDUGAH

  is. Qoşunların, məskun məntəqələrdən kənarda müvəqqəti mənzil saldıqları yer. Qoşunlar ordugaha qayıtdılar

  Полностью »
 • ORFOEPİK

  sif. [yun.] Orfoepiyaya aid olan, orfoepiya ilə əlaqədar olan

  Полностью »
 • ORFOÉPİYA

  [yun. orthos – düzgün və epos – nitq] Düzgün ədəbi tələffüzü müəyyənləşdirən qaydalar sistemi. Azərbaycan dilinin orfoepiyası

  Полностью »
 • ORFOQRAFİK

  sif. [yun.] Orfoqrafiyaya aid olan, orfoqrafiya ilə əlaqədar olan. Orfoqrafik səhv

  Полностью »
 • ORFOQRAFİYA

  [yun. orthos – düzgün və grapho – yazıram] Hər hansı bir dildəki bütün sözlərin hamı tərəfindən qəbul edilmiş düzgün yazılış qaydaları sistemi; imla

  Полностью »
 • ORGİYA

  is. [yun.] 1. Qədim Şərq, yunan, Roma allahlarına sitayişlə bağlı keçirilən bayram mərasimləri. 2. Azğın kef məclisi

  Полностью »
 • ORİJİNAL

  [yun.] 1. is. Bir yazının, şəklin və s.-nin əsli (surət qarşılığı). Portretin orijinalı. Kitabın orijinalı

  Полностью »
 • ORİJİNALLIQ

  is. 1. Başqalarına oxşamama, ancaq özünə məxsus olan hal, keyfiyyət və sifətlər. [Mirzağa Əliyevin] yaratdığı Kərəmov surəti öz təbiiliyi, satirik qüd

  Полностью »
 • ORİYENTALİST

  [lat.] Oriyentalistika (şərqşünaslıq) mütəxəssisi; şərqşünas

  Полностью »
 • ORİYENTALİSTİKA

  [lat.] Şərq ölkələrinin tarixini, iqtisadiyyatını, dillərini, incəsənətini və s. öyrənən elmlərin hamısı bir yerdə; şərqşünaslıq

  Полностью »
 • ORİYENTALİZM

  [lat.] 1. Şərqə, Şərq mədəniyyətinə göstərilən maraq; Şərqi öyrənmə. 2. Bir şeydə nəzərə çarpan Şərq ruhu, Şərq xüsusiyyəti; şərqçilik

  Полностью »
 • ORİYENTİR

  [lat.] Hərəkətin istiqamətini müəyyənləşdirmək, hədəfi tapmaq üçün açıq yerdə yaxşı görünən hərəkətsiz şey

  Полностью »