Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OT

  is. 1. Ağaclara, kollara mənsub olmayan yaşıl gövdəli incə bitki. Alaq otu. Yem otu. Ot biçmək. – [Mələk] bulağın qırağından bir çəngə ot yolub sənəyi

  Tam oxu »
 • OT-ALAF

  top. 1. Alaq otları. [Xarabalığa] gedən cığırı da ot-alaf basmışdı. M.İbrahimov. Daşlıq yolun kənarlarında ot-alaf elə ucalmışdı ki, deyərdin buralar

  Tam oxu »
 • OTABƏNZƏR

  sif. Ota oxşayan, ot kimi

  Tam oxu »
 • OTAQ

  is. 1. Mənzilin, evin divar və ya arakəsmələrlə bir-birindən ayrılmış qisimlərindən hər biri. Üç otaqdan ibarət mənzil

  Tam oxu »
 • OTAQCA

  is. Kiçik otaq, balaca otaq. Otaqcığın bir tərəfində, balaca taxt üstündə samandan döşəkcə, illərlə üzü yuyulmamış balış

  Tam oxu »
 • OTAQCIQ

  is. Kiçik otaq, balaca otaq. Otaqcığın bir tərəfində, balaca taxt üstündə samandan döşəkcə, illərlə üzü yuyulmamış balış

  Tam oxu »
 • OTAQLI

  sif. Otağı olan, yaşamaq üçün yeri, mənzili olan. Qızı otaqlıya vermə, papaqlıya ver. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • OTAQSIZ

  sif. Otağı olmayan, yaşamaq üçün yeri, mənzili olmayan

  Tam oxu »
 • OTARILMA

  “Otarılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTARILMAQ

  məch. Otlaqda heyvanlara ot yedirdilmək

  Tam oxu »
 • OTARMA

  “Otarmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTARMAQ

  f. Otlaqda heyvanlara ot yedirmək. Sürünü otarmaq. Quzuları otarmaq. – Alı kişi neçə illər idi ki, Həsən xana ilxı otarırdı

  Tam oxu »
 • OTARTMA

  “Otartmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTARTMAQ

  icb. Yerdə bitən otu, bitkini otlamasına imkan vermək və ya bu işi gördürmək. …Qonşunun əkinini otardanlar manifestə düşür, düşmənin tayasına od vuran

  Tam oxu »
 • OTBİÇƏN

  is. Otbiçən maşın, alət. Otbiçəni təmir etmək. // Sif. mənasında. Ümid … otbiçən maşının, kombaynın yan-yörəsinə dolandı

  Tam oxu »
 • OTÇALAN

  is. Otçalan maşın, alət; otbiçən. Otçalanı yoxlamaq. // Sif. mənasında. …Kreditlə iki yüngül traktor, otçalan maşın və sairə aldım

  Tam oxu »
 • OTDOĞRAYAN

  is. Biçilmiş otu doğrayıb xırdalandıran maşın, alət. // Sif. mənasında. Otdoğrayan maşın

  Tam oxu »
 • OTEL

  [fr.] Mehmanxana. Otel sahibi və onun dalısınca bir əcnəbi nömrəyə girdilər. S.M.Qənizadə. Restorandan aşağı Nemətin nəzərinə çarpan böyük bir otel ol

  Tam oxu »
 • OTLAQ

  is. 1. Çoxlu ot bitən və mal-qara otarılan yer. Naxırı otlağa buraxmaq. – İnək, camış, qoyun, quzu çıxar naxırda otlağa; Köçər arandan el, gedər yavaş

  Tam oxu »
 • OTLAMA

  “Otlamaq”dan f.is. Quzuçuların həvəslə oynamaları, quzuların iştahla otlamaları Gülşada ləzzət verirdi

  Tam oxu »
 • OTLAMAQ

  f. Otlaqda ot yemək. Quzuları otlamağa aparmaq. – [Vəzir:] Hər yerdə sürüylə otlayır ceyran. A.Şaiq. Sürülər çöldə otlayırdı

  Tam oxu »
 • OTLATMA

  “Otlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTLATMAQ

  bax otarmaq. [Şeyx Mərdan:] O qadından qaçan böyük Sənan; Donuz otlatmaq üzrə oldu çoban. H.Cavid

  Tam oxu »
 • OTLU

  sif. Ot olan, ot bitmiş. Otlu sahə. Otlu yer

  Tam oxu »
 • OTLUQ

  is. Çoxlu ot bitmiş yer; çəmən. Birdən otluqdan iki-üç qırqovul qalxdı. Çəmənzəminli. Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında

  Tam oxu »
 • OTSUZ

  sif. Ot bitməyən, ot olmayan; çılpaq. Otsuz düzənlik

  Tam oxu »
 • OTTARLALI

  sif. k.t. Torpağın məhsuldarlığını bərpa etmək üçün tarlada vaxtaşırı ot əkməkdən ibarət əkin üsulu. Ottarlalı əkin növü

  Tam oxu »
 • OTTİSK

  is. [rus.] Çap olunmuş materialların ayrıca nüsxəsi; basmaca

  Tam oxu »
 • OTUXMA

  “Otuxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTUXMAQ

  f. məh. Ot yeməyə başlamaq (körpə otyeyən heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • OTURACAQ

  is. 1. Oturulan yer, üstündə oturmaq üçün şey, üstündə oturula biləcək hər şey. Maşının oturacağı. – Divara söykənmiş oturacaqlarda oturduq

  Tam oxu »
 • OTURACAQLI

  sif. Oturacağı olan

  Tam oxu »
 • OTURAQ

  1. sif. Köçəri həyat keçirməyən, daim bir yerdə yaşayan (köçəri ziddi). Oturaq əhali. – Lakin Camal kəndə gəlmək və oturaq həyat keçirmək istəmirdi

  Tam oxu »
 • OTURAQLIQ

  is. Oturaq həyat sürmə, oturaq həyat tərzi (köçərilik ziddi)

  Tam oxu »
 • OTURDULMA

  “Oturdulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTURDULMAQ

  məch. Oturmağa məcbur edilmək, əyləşdirilmək

  Tam oxu »
 • OTURMA

  “Oturmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  f. 1. Yanını bir yerə, ya oturacağa qoyub oturaq vəziyyət almaq, əyləşmək. Buyurun, oturun! – [Hacı Əhməd Almasa:] Heç, elə belə gəldik, baş çəkək

  Tam oxu »
 • OTURTMA

  “Oturtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTURTMAQ

  icb. 1. Əyləşdirmək. Yanında oturtmaq. – Mənzilimdən sandalya alıb [gələnləri] münasib bir yerdə oturtdum

  Tam oxu »
 • OTURUB-DURMA

  1. “Oturub-durmaq”dan f.is. 2. Əlaqə, yoldaşlıq etmə, vaxtını bir yerdə keçirmə

  Tam oxu »
 • OTURUB-DURMAQ

  f. 1. Əlaqə saxlamaq, dostluq etmək, yoldaşlıq etmək. [Pəricahan xanım:] Mehdi ağanın nəvəsi Ağca xanıma bir qaraçı qızı ilə yoldaş olub, oturub-durma

  Tam oxu »
 • OTURUM

  is. Oturmaq işi, oturma

  Tam oxu »
 • OTURUŞ

  is. Oturma tərzi, oturma qaydası. Oturuşuna fikir vermək. – Oturuşu Şirin, duruşu Leyli; Həm özü, həm fikrü xəyali sərxoş! M

  Tam oxu »
 • OTURUŞMA

  “Oturuşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OTURUŞMAQ

  f. 1. Hamı özünə yer tapıb oturmaq. Qonaqlar oturuşdular. 2. məc. Yaşa dolmaq, ahıllaşmaq, köhnəlmək, qartmaq

  Tam oxu »
 • OTURUŞMUŞ

  sif. və is. dan. Yaşlı, ahıl, qartımış. Müəllim yaşca oturuşmuş adamdı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • OTUZ

  say. İyirmi doqquzdan sonra gələn say – 30. Otuz manat. Otuz nəfər. – Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil; Doxsan min kəlmədə tamamı vardır

  Tam oxu »
 • OTUZCA

  say. Ancaq otuz, yalnız otuz. Otuzca manat pulum var. - [Mirzədadaş:] Hətta mən ondan otuzca manat cib xərcliyi alaram

  Tam oxu »
 • OTUZGÜNLÜK

  sif. Otuz gün sürən və ya sürmüş; biraylıq. Otuzgünlük ezamiyyət. // Otuz gün vaxt tələb edən; biraylıq

  Tam oxu »