Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OVSUNLANMAQ

  məch. Mövhumatçıların təsəvvürüncə: ovsunla özünə tabe edilmək, təsiri altına alınmaq

  Tam oxu »
 • OVSUNLU

  sif. Ovsun edilmiş, sehirli, cadulu

  Tam oxu »
 • OVŞALA

  is. Su, şəkər və sirkədən (və ya limon turşusundan) hazırlanan sərinlədici içki; şərbət. Ovşala içmək

  Tam oxu »
 • OVŞAR

  is. dan. Sağımdan əvvəl heyvanların, əsasən qaramalın əmcəklərini sığallama, ovuşdurma. □ Ovşara gətirmək – bax ovşarlamaq

  Tam oxu »
 • OVŞARLAMA

  “Ovşarlamaq”dan f.is. Ovşarlama üsulu ilə sağmaq nəticəsində Həcər arvad hamıdan tez, hamıdan çox süd sağırdı

  Tam oxu »
 • OVŞARLAMAQ

  f. Sağımdan əvvəl heyvanların, əsasən qaramalın əmcəklərini sığallamaq, ovuşdurmaq, ovşara gətirmək. Bu arvad inəyi adi sağıcılar kimi sağmır, ovşarla

  Tam oxu »
 • OVUC

  is. 1. Əlin barmaqlar və ayadan ibarət hissəsi, əlin içi. Ovcunda saxlamaq. – …Mən ixtiyarsız ovcumu açdım və quşcuğaz da şad bir səslə uçub getdi

  Tam oxu »
 • OVUC-OVUC

  sif. və zərf Ovuclayaraq, ovuclarla, ovuc dolusu. [Nəbi:] Ovuc-ovuc içək düşmən qanını. “Qaçaq Nəbi”

  Tam oxu »
 • OVUCLAMA

  “Ovuclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUCLAMAQ

  f. Ovucla götürmək, ovcunu ya ovuclarını doldurub götürmək. Arpanı ovuclamaq. – Suyu bulaq gözündən ovuclayıb içməyə öyrəşmiş mən bu təmli, qazlı sula

  Tam oxu »
 • OVUCLANMA

  “Ovuclanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUCLANMAQ

  məch. Ovucla götürülmək

  Tam oxu »
 • OVUCU

  is. Ovan, masajçı

  Tam oxu »
 • OVUQ

  is. 1. Ovulmuş, oyulmuş yer; koğuş. Dələ ovuqda gizləndi. Divardakı ovuq. – Axdı göz yaşı tək soyuq damlalar; Sehirli daşların ovuqlarından

  Tam oxu »
 • OVUQLU

  sif. Ovuğu olan, koğuşlu. Ovuqlu ağac. Ovuqlu qaya

  Tam oxu »
 • OVULMA₁

  “Ovulmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVULMA₂

  “Ovulmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVULMAQ₁

  1. məch. Narınlaşdırılmaq, narın edilmək, ovuq hala salınmaq. Kisədəki tənbəki ovulmuşdur. 2. Ovulub tökülmək

  Tam oxu »
 • OVULMAQ₂

  bax ovuşdurulmaq. ◊ Burnu ovulmaq – bax burun

  Tam oxu »
 • OVUM

  bax ovuntu

  Tam oxu »
 • OVUNDURMA

  “Ovundurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUNDURMAQ

  f. Sakitləşdirmək, təskin etmək, təskinlik vermək, ovutmaq. Aslan uşaqların başını dizi üstünə qoyub ovundurmağa çalışırdı

  Tam oxu »
 • OVUNDURUCU

  sif. Sakitləşdirici, təskinedici, ovuducu

  Tam oxu »
 • OVUNMA

  “Ovunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUNMAQ

  f. Sakitləşmək, təskinlik tapmaq, təsəlli tapmaq. [Yanardağ:] Acıqlı Əhrimən elimizə çox acıqlanmış, nə qədər adi qurbanlar verilirsə, ovunmur

  Tam oxu »
 • OVUNMAZ

  sif. Heç bir şeylə təskinlik tapmayan, ovunmayan, sakitləşməyən, rahatlanmayan

  Tam oxu »
 • OVUNTU

  top. Bir şeyin ovulmuş hissəcikləri, qırıntıları. Çörək ovuntusu. Ağac ovuntusu. Qənd ovuntusu. Mərmər ovuntusu

  Tam oxu »
 • OVURD

  bax ord. Nəriman əmi ovurdlarını şişirdərək, əlini bığına çəkib məzəmmətlə Murada baxdı… İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • OVURTDAQ

  sif. dan. Sifəti koppuş, kök. Ovurtdaq hesabdar içini arıtlayaraq özündən razı bir sifətlə stolun arxasına keçdi

  Tam oxu »
 • OVUŞDURMA

  “Ovuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUŞDURMAQ

  f. 1. Bədənin hər hansı bir yerini barmaqları ilə sıxmaq, əzişdirmək; əlini gəzdirib ovucla sıxmaq, ovmaq; masaj eləmək

  Tam oxu »
 • OVUŞDURULMA

  “Ovuşdurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUŞDURULMAQ

  məch. Masaj edilmək; ovulmaq

  Tam oxu »
 • OVUŞUQ

  sif. Ovxalanmış, ovulmuş, əzilmiş, əzik

  Tam oxu »
 • OVUTMA

  “Ovutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OVUTMAQ

  bax ovundurmaq. Uşağı ovutmaq. Xəstəni ovutmaq. – Çıx buludlardan, ey əfsanəli qız! Gəl ovut ruhumu, ey şən yıldız! H

  Tam oxu »
 • OY

  bax ay2 2-ci mənada. [Xanım:] Oy, nə qədər qorxuncsunuz, ya rəbbi! – dedi. H.Nəzərli. [Gülçöhrə:] Oy, qorxdum a… Ü

  Tam oxu »
 • OYADICI

  sif. Oyadan, təsir edən, doğuran, törədici. İştahaoyadıcı dərmanlar

  Tam oxu »
 • OYAQ

  sif. 1. Yatmamış, yuxulamamış, yuxuya getməmiş. Kim yatmış, kim oyaq? – [Miraxur Səfərə:] Yuxuda boğazıma kəmsik salıb məni boğmaq istəyiblər

  Tam oxu »
 • OYAQLIQ

  is. 1. Yuxuda olmayan adamın halı; oyaq. □ Yuxu ilə oyaqlıq arasında – yarıyuxulu halda. Mansur dizi üstə oturub baxırdısa da, heç bir şey görməyib yu

  Tam oxu »
 • OYALAMAQ

  f. Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək

  Tam oxu »
 • OYANDIRICI

  bax oyadıcı

  Tam oxu »
 • OYANDIRMA

  “Oyandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYANDIRMAQ

  1. Oyatmaq, yuxudan durğuzmaq. Uşağı oyandırmaq. 2. məc. Hərəkətə gətirmək, doğurmaq, törətmək, qızışdırmaq, gücləndirmək

  Tam oxu »
 • OYANIQ

  bax oyaq

  Tam oxu »
 • OYANIQLIQ

  bax oyaqlıq. [Cəmil bəy:] Hər uyuyan oyandığı zaman başı ucunda sənin kimi bir mələk görəcəyini düşünsəydi, şübhəsiz, uyumağı, oyanıqlığa tərcih edərd

  Tam oxu »
 • OYANIŞ

  is. Oyanma; oyanma işi. Buludlar parçalanır, torpaq buğlanır, otlar baş qaldırır, quşlar civildəşməyə başlayırdı

  Tam oxu »
 • OYANMA

  “Oyanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  f. 1. Yuxudan ayılmaq, gözlərini açmaq. Sübh tezdən yuxudan oyanan kimi eşitdim, … rəiyyətin birinin evində qilüqal səsi gəlir

  Tam oxu »
 • OYATMA

  “Oyatmaq”dan f.is

  Tam oxu »