Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • PƏPƏ

    is. 1. uş. Çörək. 2. Qırıntı, ovuntu. Çörək pəpəsi

    Tam oxu »
  • PƏPƏŞ

    bax pəpə 1-ci mənada

    Tam oxu »
  • PƏPƏYEYƏN

    məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi (qədər) – bax məməyeyən. Əhalidə olan bu sevinc məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi hamının ürəyindən axıb gəlirdi

    Tam oxu »
  • PƏR

    is. [fars.] 1. Quş tükü. 2. Qanad (klassik ədəbiyyatda çox vaxt “pərü bal” şəklində işlənmişdir). Bilməm bu qəfəsdə nola halım; Sındırdı bəla pər ilə

    Tam oxu »
  • PƏRAKƏNDƏ

    zərf və sif. [fars.] 1. Bir yerdə və müntəzəm halda olmayan; nizamsız, qarmaqarışıq, dağınıq. Qoşun dəstə-dəstə, pərakəndə bir halda gəlib-keçirdi

    Tam oxu »
  • PƏRAKƏNDƏLİK

    is. Pərakəndə şeyin hal və vəziyyəti; dağınıqlıq, nizam-intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq. Gənc leytenantın … üzündə, uzun qara kirpikli gözlərinin qapan

    Tam oxu »
  • PƏRÇİM

    is. İki şeyi bir-birinə bağlamaq (bənd edib bərkitmək) üçün metal mil və onun döyülüb yastılanan ucu

    Tam oxu »
  • PƏRÇİMLƏMƏ

    “Pərçimləmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • PƏRÇİMLƏMƏK

    f. 1. Pərçimlə bağlamaq, bərkitmək. Döşəməsilənin hissələrini pərçimləmək. 2. Soxmaq, sancmaq. Xəncəri ürəyinə pərçimləmək

    Tam oxu »
  • PƏRÇİMLƏNMƏ

    “Pərçimlənmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • PƏRÇİMLƏNMƏK

    məch. 1. Pərçimlə bağlanmaq, bərkidilmək. 2. Özünə yer eləmək, girmək. Kitab da vardır ki, hər sətri mismar; Zorla pərçimlənir beynə, ağıla

    Tam oxu »
  • PƏRDƏ

    is. [fars.] 1. Qapı, pəncərə və s.-dən asılan örtü və ya bir yeri iki hissəyə ayırmaq üçün asılan iri parça

    Tam oxu »
  • PƏRDƏ-PƏRDƏ

    zərf Bir pərdədən o biri pərdəyə keçərək, pərdələri səsləndirərək (bax pərdə 4-cü mənada). Səsləndi pərdəpərdə ruhumdakı rübabım

    Tam oxu »
  • PƏRDƏARASI

    sif. Pərdələr arasında olan (bax pərdə 3-cü mənada). Pərdəarası fasilə

    Tam oxu »
  • PƏRDƏLƏMƏ

    “Pərdələmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • PƏRDƏLƏMƏK

    f. 1. Qabağını örtmək, tutmaq, görünməz etmək. Duman günəşi pərdələdi. 2. məc. Üstünü örtmək, ört-basdır etmək, gizlətmək

    Tam oxu »
  • PƏRDƏLƏNMƏ

    “Pərdələnmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • PƏRDƏLƏNMƏK

    məch. 1. Örtülmək, qabağı tutulmaq, görünməz olmaq. Ayın solğun işığı hərdən bulud ilə pərdələnib, uşaqları qaranlığa qərq edirdi

    Tam oxu »
  • PƏRDƏLİ

    sif. 1. Pərdəsi olan, pərdə salınmış, pərdə asılmış. Pərdəli qapı. – Pəncərəsi ipək pərdəli evlərdə; Min təlaş var, min həşir

    Tam oxu »
  • PƏRDİ

    is. Damın üstünə, taxta və ya küləşin altına qoyulan tir. Nazik pərdi. Damın pərdisi çürümüşdür. – Külək əsir, şaxta kəsir; Pərdilərdən asılmışdır sır

    Tam oxu »
  • PƏRDİLƏMƏ

    “Pərdiləmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • PƏRDİLƏMƏK

    f. Dama pərdi düzmək, damın üstünə pərdi uzatmaq. Damı pərdiləmək

    Tam oxu »
  • PƏRDİLİK

    sif. Pərdi üçün yarar, pərdi üçün yonulub hazırlanmış. Pərdilik şalban. // İs. mənasında. Pərdilik kəsmək

    Tam oxu »
  • PƏRƏ

    is. Burnun xarici deşiklərindən hər biri. [İlyas:] Hirsindən [Tərlanın] geniş açılmış burun pərələri elə bil od saçırdı

    Tam oxu »
  • PƏRƏK

    is. Girdə yastı metaldan (əsasən qızıldan, gümüşdən) düzəldilmiş yastı, ortası deşik bütöv dəyirmi nazik lövhəciklərdən ibarət qadın bəzəyi

    Tam oxu »
  • PƏRƏK

    bax pərə. …Burun pərəkləri geniş açılmış … zərif Qarabağ atı birdən qılçaları biçilmiş kimi yerə sərildi

    Tam oxu »
  • PƏRƏKLİ

    sif. Üzərində pərək olan, üzərinə pərək yapışdırılmış və ya səpilmiş (bax pərək1). [Xanımın] …ortadan ayrılmış saçlarının üzərində qızıl pərəkli araqç

    Tam oxu »
  • PƏRƏQULAQ

    sif. bax sallaqqulaq

    Tam oxu »
  • PƏRƏN-PƏRƏN

    pərən-pərən düşmək (olmaq) – bir-birindən aralı düşmək, birbirini itirmək, hərə bir yerə dağılmaq. Balaca uşaqlar ayaqyalın titrəyə-titrəyə və ağlaya

    Tam oxu »
  • PƏRƏSTAR

    is. [fars.] 1. Xidmətçi, qulluqçu, qul, cariyə. 2. məc. Pərəstiş edən, pərəstişkar. □ Pərəstar olmaq – baxmaq, xidmət etmək, himayə etmək

    Tam oxu »
  • PƏRƏSTARLIQ

    is. Baxma, himayəçilik, himayə etmə, pərəstar olma. □ Pərəstarlıq etmək – bax pərəstar olmaq (“pərəstar”da)

    Tam oxu »
  • PƏRƏSTİŞ

    is. [fars.] 1. Sitayiş etmə, tapınma, ibadət etmə, səcdə etmə. □ Pərəstiş etmək – sitayiş etmək, tapınmaq, ibadət etmək, ilahiləşdirmək, səcdə etmək

    Tam oxu »
  • PƏRƏSTİŞKAR

    is. 1. Pərəstiş edən, tapınan sitayiş edən; ibadət edən. □ Pərəstişkar olmaq – pərəstiş dərəcəsində sevmək, məftun olmaq, vurulmaq

    Tam oxu »
  • PƏRƏSTİŞKARANƏ

    zərf Pərəstiş edərcəsinə, sitayişkaranə, dərin hörmətlə. Şeyda dərhal yerindən qalxar, pərəstişkaranə bir tövrlə ona doğru irəlilər

    Tam oxu »
  • PƏRGAR₄

    is. [lat. Circinus] Göyün Cənub yarımkürəsində bürc

    Tam oxu »
  • PƏRGAR₂

    sif. [fars.] Bacarıqlı, bacaran, usta. [Hacı Murad:] De görüm, yeməkdə pərgarsan, ya yox! S.S.Axundov

    Tam oxu »
  • PƏRGAR₁

    is. [fars.] Dairə çəkmək və çertyojlarda xəttin uzunluğunu ölçmək üçün iki qollu alət; sirkul. Pərgarla dairə çəkmək

    Tam oxu »
  • PƏRGAR₃

    is. [fars.] Qayda, səliqə, nizam; bir şeyin saz vəziyyəti. Evimizə ozan gəlibdir; Pərgar pozan gəlibdir; Gündüz olan işləri; Gecə yazan gəlibdir

    Tam oxu »
  • PƏRGARLAMA

    “Pərgarlamaq”dan f.is

    Tam oxu »
  • PƏRGARLAMAQ

    f. Nizam-intizam yaratmaq, qaydaya, səliqəyə salmaq; sahmanlamaq. Sabahdan etibarən öz evlərini lazımınca pərgarlarsan

    Tam oxu »
  • PƏRGARLAŞMA

    “Pərgarlaşmaq”dan f.is

    Tam oxu »
  • PƏRGARLAŞMAQ

    f. Ustalaşmaq, mahirləşmək, bişmək, məharət qazanmaq. İşdə pərgarlaşmaq. – Və o gündən … zenit topları düşmən tanklarını yandırmaqda pərgarlaşmağa baş

    Tam oxu »
  • PƏRGARLIQ

    is. Ustalıq, mahirlik, bacarıq, məharət

    Tam oxu »
  • PƏRİ

    is. [fars.] 1. Əsatirdə: cinlərin çox gözəl və cazibəli qadın şəklində təsəvvür olunan qismi. 2. məc

    Tam oxu »
  • PƏRİCAMAL

    [fars. pəri və ər. cəmal] bax pəriüz(lü). Yüz vədeyi-vüsal eləsin ol pəricamal; Nərgis gəlib görünməsinin ehtimalı yox

    Tam oxu »
  • PƏRİÇÖHRƏ

    [fars.] bax pəriüz(lü). Bu pəriçöhrələr eşqində gözəldir, Vahid! Qəzəli sən deyəsən, mən oxuyam əzbərdən

    Tam oxu »
  • PƏRİSİMA

    [fars. pəri və ər. sima] bax pəriüz(lü). Ey pərisima, sənin didarının müştaqiyəm. M.P.Vaqif

    Tam oxu »
  • PƏRİSURƏT

    [fars. pəri və ər. surət] bax pəriüz(lü)

    Tam oxu »
  • PƏRİŞAN

    sif. və zərf [fars.] 1. Dağınıq, qatma-qarış, nizamsız. Ağarmış saçları çiyninə tökülmüş, pərişan saqqallı bir qoca … dar küçə ilə gedirdi

    Tam oxu »
  • PƏRİŞANLIQ

    is. 1. Dağınıqlıq, qatmaqarışıqlıq, nizamsızlıq. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır; Nə badi-səbadən, nə şanədəndir

    Tam oxu »