Толковый словарь азербайджанского языка

 • PƏPƏ

  is. 1. uş. Çörək. 2. Qırıntı, ovuntu. Çörək pəpəsi

  Полностью »
 • PƏPƏŞ

  bax pəpə 1-ci mənada

  Полностью »
 • PƏPƏYEYƏN

  məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi (qədər) – bax məməyeyən. Əhalidə olan bu sevinc məməyeyəndən-pəpəyeyənə kimi hamının ürəyindən axıb gəlirdi

  Полностью »
 • PƏR

  is. [fars.] 1. Quş tükü. 2. Qanad (klassik ədəbiyyatda çox vaxt “pərü bal” şəklində işlənmişdir). Bilməm bu qəfəsdə nola halım; Sındırdı bəla pər ilə

  Полностью »
 • PƏRAKƏNDƏ

  zərf və sif. [fars.] 1. Bir yerdə və müntəzəm halda olmayan; nizamsız, qarmaqarışıq, dağınıq. Qoşun dəstə-dəstə, pərakəndə bir halda gəlib-keçirdi

  Полностью »
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  is. Pərakəndə şeyin hal və vəziyyəti; dağınıqlıq, nizam-intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq. Gənc leytenantın … üzündə, uzun qara kirpikli gözlərinin qapan

  Полностью »
 • PƏRÇİM

  is. İki şeyi bir-birinə bağlamaq (bənd edib bərkitmək) üçün metal mil və onun döyülüb yastılanan ucu

  Полностью »
 • PƏRÇİMLƏMƏ

  “Pərçimləmək”dən f.is

  Полностью »
 • PƏRÇİMLƏMƏK

  f. 1. Pərçimlə bağlamaq, bərkitmək. Döşəməsilənin hissələrini pərçimləmək. 2. Soxmaq, sancmaq. Xəncəri ürəyinə pərçimləmək

  Полностью »
 • PƏRÇİMLƏNMƏ

  “Pərçimlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • PƏRÇİMLƏNMƏK

  məch. 1. Pərçimlə bağlanmaq, bərkidilmək. 2. Özünə yer eləmək, girmək. Kitab da vardır ki, hər sətri mismar; Zorla pərçimlənir beynə, ağıla

  Полностью »
 • PƏRDƏ

  is. [fars.] 1. Qapı, pəncərə və s.-dən asılan örtü və ya bir yeri iki hissəyə ayırmaq üçün asılan iri parça

  Полностью »
 • PƏRDƏ-PƏRDƏ

  zərf Bir pərdədən o biri pərdəyə keçərək, pərdələri səsləndirərək (bax pərdə 4-cü mənada). Səsləndi pərdəpərdə ruhumdakı rübabım

  Полностью »
 • PƏRDƏARASI

  sif. Pərdələr arasında olan (bax pərdə 3-cü mənada). Pərdəarası fasilə

  Полностью »
 • PƏRDƏLƏMƏ

  “Pərdələmək”dən f.is

  Полностью »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  f. 1. Qabağını örtmək, tutmaq, görünməz etmək. Duman günəşi pərdələdi. 2. məc. Üstünü örtmək, ört-basdır etmək, gizlətmək

  Полностью »
 • PƏRDƏLƏNMƏ

  “Pərdələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • PƏRDƏLƏNMƏK

  məch. 1. Örtülmək, qabağı tutulmaq, görünməz olmaq. Ayın solğun işığı hərdən bulud ilə pərdələnib, uşaqları qaranlığa qərq edirdi

  Полностью »
 • PƏRDƏLİ

  sif. 1. Pərdəsi olan, pərdə salınmış, pərdə asılmış. Pərdəli qapı. – Pəncərəsi ipək pərdəli evlərdə; Min təlaş var, min həşir

  Полностью »
 • PƏRDİ

  is. Damın üstünə, taxta və ya küləşin altına qoyulan tir. Nazik pərdi. Damın pərdisi çürümüşdür. – Külək əsir, şaxta kəsir; Pərdilərdən asılmışdır sır

  Полностью »
 • PƏRDİLƏMƏ

  “Pərdiləmək”dən f.is

  Полностью »
 • PƏRDİLƏMƏK

  f. Dama pərdi düzmək, damın üstünə pərdi uzatmaq. Damı pərdiləmək

  Полностью »
 • PƏRDİLİK

  sif. Pərdi üçün yarar, pərdi üçün yonulub hazırlanmış. Pərdilik şalban. // İs. mənasında. Pərdilik kəsmək

  Полностью »
 • PƏRƏ

  is. Burnun xarici deşiklərindən hər biri. [İlyas:] Hirsindən [Tərlanın] geniş açılmış burun pərələri elə bil od saçırdı

  Полностью »
 • PƏRƏK

  is. Girdə yastı metaldan (əsasən qızıldan, gümüşdən) düzəldilmiş yastı, ortası deşik bütöv dəyirmi nazik lövhəciklərdən ibarət qadın bəzəyi

  Полностью »
 • PƏRƏK

  bax pərə. …Burun pərəkləri geniş açılmış … zərif Qarabağ atı birdən qılçaları biçilmiş kimi yerə sərildi

  Полностью »
 • PƏRƏKLİ

  sif. Üzərində pərək olan, üzərinə pərək yapışdırılmış və ya səpilmiş (bax pərək1). [Xanımın] …ortadan ayrılmış saçlarının üzərində qızıl pərəkli araqç

  Полностью »
 • PƏRƏQULAQ

  sif. bax sallaqqulaq

  Полностью »
 • PƏRƏN-PƏRƏN

  pərən-pərən düşmək (olmaq) – bir-birindən aralı düşmək, birbirini itirmək, hərə bir yerə dağılmaq. Balaca uşaqlar ayaqyalın titrəyə-titrəyə və ağlaya

  Полностью »
 • PƏRƏSTAR

  is. [fars.] 1. Xidmətçi, qulluqçu, qul, cariyə. 2. məc. Pərəstiş edən, pərəstişkar. □ Pərəstar olmaq – baxmaq, xidmət etmək, himayə etmək

  Полностью »
 • PƏRƏSTARLIQ

  is. Baxma, himayəçilik, himayə etmə, pərəstar olma. □ Pərəstarlıq etmək – bax pərəstar olmaq (“pərəstar”da)

  Полностью »
 • PƏRƏSTİŞ

  is. [fars.] 1. Sitayiş etmə, tapınma, ibadət etmə, səcdə etmə. □ Pərəstiş etmək – sitayiş etmək, tapınmaq, ibadət etmək, ilahiləşdirmək, səcdə etmək

  Полностью »
 • PƏRƏSTİŞKAR

  is. 1. Pərəstiş edən, tapınan sitayiş edən; ibadət edən. □ Pərəstişkar olmaq – pərəstiş dərəcəsində sevmək, məftun olmaq, vurulmaq

  Полностью »
 • PƏRƏSTİŞKARANƏ

  zərf Pərəstiş edərcəsinə, sitayişkaranə, dərin hörmətlə. Şeyda dərhal yerindən qalxar, pərəstişkaranə bir tövrlə ona doğru irəlilər

  Полностью »
 • PƏRGAR₄

  is. [lat. Circinus] Göyün Cənub yarımkürəsində bürc

  Полностью »
 • PƏRGAR₂

  sif. [fars.] Bacarıqlı, bacaran, usta. [Hacı Murad:] De görüm, yeməkdə pərgarsan, ya yox! S.S.Axundov

  Полностью »
 • PƏRGAR₁

  is. [fars.] Dairə çəkmək və çertyojlarda xəttin uzunluğunu ölçmək üçün iki qollu alət; sirkul. Pərgarla dairə çəkmək

  Полностью »
 • PƏRGAR₃

  is. [fars.] Qayda, səliqə, nizam; bir şeyin saz vəziyyəti. Evimizə ozan gəlibdir; Pərgar pozan gəlibdir; Gündüz olan işləri; Gecə yazan gəlibdir

  Полностью »
 • PƏRGARLAMA

  “Pərgarlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PƏRGARLAMAQ

  f. Nizam-intizam yaratmaq, qaydaya, səliqəyə salmaq; sahmanlamaq. Sabahdan etibarən öz evlərini lazımınca pərgarlarsan

  Полностью »
 • PƏRGARLAŞMA

  “Pərgarlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PƏRGARLAŞMAQ

  f. Ustalaşmaq, mahirləşmək, bişmək, məharət qazanmaq. İşdə pərgarlaşmaq. – Və o gündən … zenit topları düşmən tanklarını yandırmaqda pərgarlaşmağa baş

  Полностью »
 • PƏRGARLIQ

  is. Ustalıq, mahirlik, bacarıq, məharət

  Полностью »
 • PƏRİ

  is. [fars.] 1. Əsatirdə: cinlərin çox gözəl və cazibəli qadın şəklində təsəvvür olunan qismi. 2. məc

  Полностью »
 • PƏRİCAMAL

  [fars. pəri və ər. cəmal] bax pəriüz(lü). Yüz vədeyi-vüsal eləsin ol pəricamal; Nərgis gəlib görünməsinin ehtimalı yox

  Полностью »
 • PƏRİÇÖHRƏ

  [fars.] bax pəriüz(lü). Bu pəriçöhrələr eşqində gözəldir, Vahid! Qəzəli sən deyəsən, mən oxuyam əzbərdən

  Полностью »
 • PƏRİSİMA

  [fars. pəri və ər. sima] bax pəriüz(lü). Ey pərisima, sənin didarının müştaqiyəm. M.P.Vaqif

  Полностью »
 • PƏRİSURƏT

  [fars. pəri və ər. surət] bax pəriüz(lü)

  Полностью »
 • PƏRİŞAN

  sif. və zərf [fars.] 1. Dağınıq, qatma-qarış, nizamsız. Ağarmış saçları çiyninə tökülmüş, pərişan saqqallı bir qoca … dar küçə ilə gedirdi

  Полностью »
 • PƏRİŞANLIQ

  is. 1. Dağınıqlıq, qatmaqarışıqlıq, nizamsızlıq. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır; Nə badi-səbadən, nə şanədəndir

  Полностью »