Толковый словарь азербайджанского языка

 • PİNİYA

  is. [lat.] İynəyarpaqlı italyan küknar ağacı

  Полностью »
 • PİNQ-PONQ

  [ing. ping-pong] Stolüstü tennis

  Полностью »
 • PİNQVİN

  [lat. pingouin – yağlı] zool. Kürəyəoxşar qanadları olan, yaxşı üzən, lakin uça bilməyən iri Cənub qütb dəniz quşu

  Полностью »
 • PİNSÉT

  [pincette] bax maqqaş 1-ci mənada

  Полностью »
 • PİNTİ

  sif. 1. Üst-başına, təmizliyə, səliqəsahmana fikir verməyən; əyin-paltarı, ya bədəni kirli, pasaqlı. Pinti uşaq

  Полностью »
 • PİNTİLİK

  is. Pinti adamın halı; kirlilik, səliqəsizlik. [Firəngiz:] Bax, bu pintilik xəstəliyinə qarşı yürüş eləmək lazımdır

  Полностью »
 • PİÓN

  is. Qaymaqçiçəklilər fəsiləsindən iri, qırmızı və ya ağ gülləri olan çoxillik bəzək bitkisi

  Полностью »
 • PİONER₁

  is. [fr. pionnier – ilk yolaçan, bani, əsasını qoyan] 1. Birincilər sırasında olaraq hələ tanınmayan yeni bir ölkəyə daxil olmuş və orada məskən salmı

  Полностью »
 • PİÓNER₂

  is. [fr.] Sovet dövründə: könüllü uşaq kommunist təşkilatının üzvü. Gedir pionerin qızıl dəstəsi; Dağlara əks edir baraban səsi

  Полностью »
 • PİPET

  [fr.] Gözə damcı və s. tökmək üçün rezin ucluq keçirilmiş şüşə borucuq

  Полностью »
 • PİPİK

  is. Bəzi quşların (məs.: xoruzun və bəzi toyuqların) başında olan qırmızı ət parçası, çıxıntı. Qaraş ərik ağacının başına dırmaşmış beçənin qanlı pipi

  Полностью »
 • PİPİKLİ

  sif. Pipiyi olan. Pipikli toyuq. Pipikli quş

  Полностью »
 • PİR

  bax ocaq 3-cü mənada. Şəhərdə böyük möcüzələr görünmüşdü: çoxlu ocaqlar, pirlər zühur etmişdi. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • PİR

  is. [fars.] 1. Qoca, çox yaşlı kişi, ixtiyar. Pirə ata dedim, cavana qardaş; Ana, bacı bildim qızı, gəlini

  Полностью »
 • PİRAMİDA

  [yun. pyramis, pyramidos] 1. riyaz. Oturacağı çoxbucaqlı və ya üçbucaqlı; yanları isə üçbucaqlı olan həndəsi cisim

  Полностью »
 • PİRAMİDAL

  sif. Piramida şəklində olan, piramidaya oxşayan

  Полностью »
 • PİRAMİDKA

  [rus.] Oxa keçirilən, getdikcə kiçilən müxtəlif rəngli halqalardan ibarət uşaq oyuncağı

  Полностью »
 • PİRAMİDON

  [yun. pur – od, am(moniakon) – qətranlı kitrə və eigos – şəkil] əcz. Ağrıkəsən və qızdırmanı salan dərman

  Полностью »
 • PİRANİ

  sif. [fars.] Qoca, ağsaqqal, ixtiyar, nurani. Pirani kişi. – Qoca pirani bir kişi oturub qabağında manqal, əlində batman kitab

  Полностью »
 • PİRANİLİK

  is. Qocalıq, ağsaqqallıq, ixtiyarlıq, nuranilik

  Полностью »
 • PİRAT

  [lat. əsli yun.] tar. Dəniz qulduru

  Полностью »
 • PİRATLIQ

  is. tar. Dəniz quldurluğu

  Полностью »
 • PİRKEŞİK

  is. [rus. “приказчик” sözünün təhrif olunmuş forması] 1917-ci il rus inqilabından qabaq: mağazada qulluq edən xidmətçi; satıcı

  Полностью »
 • PİRLİK

  is. Qocalıq, ağsaqqallıq, ixtiyarlıq; nuranilik, piranilik. Pirlik etmişdi məni sərsəri; Qalmamışdı zövqü səfa əsəri… Q

  Полностью »
 • PİROJKİ

  [rus. “пирожок” söz. cəmi] dan. Kiçik piroq, balaca piroq. Pirojki bişirmək. Ətli pirojki

  Полностью »
 • PİROJNA

  [rus. пирожное] Adətən şirin iç (krem, badam və s.) qoyulmuş yağlı xəmirdən bişirilən şirniyyat məmulatı

  Полностью »
 • PİROKSİLİN

  [yun. pur – od və oxys – ağac] Partlayış işlərində və tüstüsüz barıt hazırlanmasında işlədilən partladıcı maddə

  Полностью »
 • PİROQ

  [rus.] Hər hansı bir şeydən iç qoyulmuş xəmir məmulatı. Povidlo və riçal piroq və ponçik bişirmək üçün ən yaxşı şirnidir

  Полностью »
 • PİROTEXNİK

  [yun. pur – od və technike – bacarıq] Pirotexnika mütəxəssisi

  Полностью »
 • PİROTEXNİKA

  [yun.] Texnikanın, alışqan xəlitələr, siqnal raketləri, fişəng və s. hazırlamaqla məşğul olan sahəsi

  Полностью »
 • PİS

  sif. 1. Mənfi keyfiyyət və ya xüsusiyyətlərə malik, verilən tələbləri təmin etməyən, istənilən kimi olmayan, mənfi təsir bağışlayan; yaman, fəna (yaxş

  Полностью »
 • PİS-PİS

  sif. bax pis (çoxluq bildirir). Pispis işlər. Pis-pis hərəkətlər. Pis-pis sözlər. – [Mirpaşa:] Mahmud qoşulub pis adamlara

  Полностью »
 • PİSİKDİRMƏ

  “Pisikdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • PİSİKDİRMƏK

  f. dan. Qorxutmaq, vahiməyə salmaq, çaşdırmaq, ürkütmək. Rüstəm kişi də məsələnin bu tərəfindən yapışıb [Nəcəfi] pisikdirdi

  Полностью »
 • PİSİKMƏ

  “Pisikmək”dən f.is

  Полностью »
 • PİSİKMƏK

  f. dan. 1. Qorxmaq, vahiməyə düşmək, ürkmək. Qaranlıqda pisikmək. 2. İncimək, qəlbinə dəymək. Yəhya Kamal pisikdi, küsdü, getdi

  Полностью »
 • PİSKƏNDƏ

  is. [fars.] məc. Qabığı soyulub qurudulmuş əncir. Nənə isə əncirin qabıqlarını soyandan sonra sərib, piskəndə qurudardı

  Полностью »
 • PİSLƏMƏ

  “Pisləmək”dən f.is

  Полностью »
 • PİSLƏMƏK

  f. Haqqında pis rəy, mənfi fikir söyləmək; pis hesab etmək. Hərəkətini (işini) pisləmək

  Полностью »
 • PİSLƏNMƏ

  “Pislənmək”dən f.is

  Полностью »
 • PİSLƏNMƏK

  məch. Haqqında pis fikir, pis rəy söylənmək, pis hesab edilmək. Hərəkəti pislənmək. İşi pislənmək

  Полностью »
 • PİSLƏŞMƏ

  “Pisləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • PİSLƏŞMƏK

  f. 1. Getdikcə pis olmaq, keyfiyyətini itirmək, xarablaşmaq. Məhsul pisləşib. 2. Halı, vəziyyəti daha da xarab olmaq, daha da pis olmaq, ağırlaşmaq, k

  Полностью »
 • PİSLİK

  is. 1. Pis şeyin hal və keyfiyyəti (yaxşılıq ziddi). Yolun pisliyi. – Yüz min camaat içdiyi suyun yaxşılığı və pisliyini təbib əvəzinə molladan və hac

  Полностью »
 • PİSNİYYƏTLİ

  sif. Niyyəti, arzusu, istəyi, məqsədi yaxşı olmayan; qarafikirli

  Полностью »
 • PİSNİYYƏTLİLİK

  is. Niyyəti, məqsədi, arzusu, istəyi pis olma; qarafikirlilik

  Полностью »
 • PİSTOLET

  [fr.] Tapança. Zabit yerə yıxıldı, pistoleti əlindən düşdü. S.Vəliyev. □ Pistolet-pulemyot – yaxın məsafələrə atmaq üçün sürətli avtomatik silah

  Полностью »
 • PİSTÓN

  [fr.] 1. Patronda barıtı alışdırmaq üçün partladıcı qalpaqcıq. Patrona piston qoymaq. Pistonu nəmdən qorumaq

  Полностью »
 • PİSTONLAMA

  “Pistonlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PİSTONLAMAQ

  f. Piston qoymaq, piston salmaq. Patronu pistonlamaq

  Полностью »