Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PLİTƏ

  [rus. плита] 1. İri, yastı səthi düz daş, metal və s. parçası. Mərmər plitə. Beton plitə. Çuqun plitə

  Tam oxu »
 • PLİTKA

  [rus.] 1. Kiçik plitə (bax plitə 1-ci mənada). Keramika plitkası. // Bir şeyin kiçik, yastı, dördbucaqlı parçası

  Tam oxu »
 • PLOMB

  [lat. – qurğuşun] 1. Bağlanmış qapılara, qablaşdırılmış mallara, qapalı qutulara və s.-yə asılan, üzərinə damğa basılmış qurğuşun və ya başqa material

  Tam oxu »
 • PLOMBİR₂

  [lat.] Bağlı qapılara, mallara plomb vurmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • PLOMBİR₁

  [coğr. addan] Qaymağa meyvə, şirə və s. qatılmaqla hazırlanan dondurma növü

  Tam oxu »
 • PLOMBLAMA

  “Plomblamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PLOMBLAMAQ

  f. 1. Bağlı qapılara, mallara plomb vurmaq. Vaqonu plomblamaq. Malı plomblamaq. Kassanı plomblamaq. 2

  Tam oxu »
 • PLOMBLANMA

  “Plomblanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PLOMBLANMAQ

  məch. 1. Plomb vurulmaq (qapıya və s.-yə). 2. Plomb qoyulmaq (dişə)

  Tam oxu »
 • PLOMBLU

  sif. 1. Plomb vurulmuş, plombu olan; plomblanmış. Plomblu qapı. Plomblu kassa. 2. Plomb qoyulmuş, plombu olan, plomblanmış

  Tam oxu »
 • PLOMBSUZ

  sif. Plombu olmayan, plomb vurulmamış; plomblanmamış

  Tam oxu »
 • PLOV

  is. Bişirilib süzülmüş düyüdən və müxtəlif xuruşlardan ibarət çoxlu növləri olan məşhur Şərq xörəyi; aş

  Tam oxu »
 • PLUTOKRÁT

  [yun.] kit. Öz varı və dövləti sayəsində nüfuzu və hökmü olan adam

  Tam oxu »
 • PLUTOKRATİ́K

  [yun.] kit. “Plutokratiya” söz. sif. Plutokratik idarə üsulu

  Tam oxu »
 • PLUTOKRÁTİYA

  [yun. plutos – var-dövlət və kratos – hakimiyyət] kit. 1. Dövlətin bir ovuc ən varlı adamlar tərəfindən idarə olunduğu siyasi quruluş

  Tam oxu »
 • PLUTÓNİUM

  [xüs. is.-dən] Süni surətdə alınan radioaktiv xassəli kimyəvi element

  Tam oxu »
 • PLUTONİ́ZM

  is. [yun.] Təbii səbəblərin təsiri ilə Yer örtüyünün silsiləvi dəyişkənliyi barədə XVIII əsrin sonlarında geologiyada mövcud olan istiqamət

  Tam oxu »
 • PLÜRALİ́ZM

  is. [lat.] 1. Dünyanın əsasında müxtəlif müstəqil mənəvi mətləblərin durduğunu qəbul edən təlim. 2. Bir məsələ barəsində müxtəlif rəylərin olması; çox

  Tam oxu »
 • PLÜŞ

  is. [alm.] Uzunxovlu məxmər örtüklü divan

  Tam oxu »
 • PLYAJ

  [fr.] Çimmək və ya günəş vannası qəbul etmək üçün istifadə edilən dəniz, göl və çayın qumlu və ya çınqıllı sahil zolağı; çimərlik

  Tam oxu »
 • PLYONKA

  [rus. плёнка] Foto və kino şəkilləri çəkmək, yaxud səs yazmaq üçün xüsusi materialdan hazırlanıb üzünə işığa həssas emulsiya çəkilmiş şəffaf elastik l

  Tam oxu »
 • PLYUS

  is. [lat.] riy. 1. Üstəgəl. 2. Xeyir. Bu işin plyusu çoxdur

  Tam oxu »
 • PNEVMÁTİK

  sif. [yun.] Sıxılmış hava ilə hərəkətə gətirilən. Pnevmatik silah. – Üç nəfər pnevmatik silah işləyirdi

  Tam oxu »
 • PNEVMÁTİKA

  [yun. pneumatika – hava] Pnevmatik qüvvə ilə hərəkətə gətirilən mexanizm, qurğu və alətlər

  Tam oxu »
 • PNEVMONİYA

  [yun. pneumon] tib. Ağciyər iltihabı

  Tam oxu »
 • POÇT

  [pol. poczta, əsli ital.] 1. Adresatlara pul, məktub və s. göndərməklə məşğul olan rabitə idarəsi və həmin idarənin yerləşdiyi bina

  Tam oxu »
 • POÇTA

  [pol. poczta, əsli ital.] 1. Adresatlara pul, məktub və s. göndərməklə məşğul olan rabitə idarəsi və həmin idarənin yerləşdiyi bina

  Tam oxu »
 • POÇTALYÓN

  [ital. postiglione] Poçtla gələn məktubları, dövri mətbuatı və s.-ni adresatlara paylayan rabitə işçisi; məktubpaylayan

  Tam oxu »
 • POÇTALYONLUQ

  is. Poçtalyonun işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • POÇTÁMT

  [alm.] Şəhərin baş poçtu, baş poçtxanası. Bakı poçtamtı

  Tam oxu »
 • POÇTÇU

  is. 1. Poçt işçisi, poçt xidmətçisi. Səhər tezdən Yəhya Kamal məktubu poçtçu Aslana verdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • POÇTXANA

  [ital. poczta və fars. …xanə] Poçt idarəsinin yerləşdiyi bina; poçt

  Tam oxu »
 • PODÁQRA

  [yun. podagra] Orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gələn və bədənin müxtəlif hissələrində duz yığılmasından ibarət olan oyna

  Tam oxu »
 • PODAQRALI

  sif. Podaqra xəstəliyi olan (adam)

  Tam oxu »
 • PÓDİUM

  is. [lat.] 1. Qədim Romada sirkdə hörmətli tamaşaçıların oturması üçün hündür yerlər. 2. Heykəltəraş və rəssamların işləməsi üçün uca yer

  Tam oxu »
 • PODNOS

  [rus.] İçinə qab-qacaq qoymaq, süfrəyə xörək gətirmək və s. üçün işlədilən metal və sair materialdan düzəldilmiş məcməyi, sini

  Tam oxu »
 • PODPOLKÓVNİK

  [rus.] Mayor rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və habelə belə rütbəsi olan şəxs. Mahmud içəri girəndə podpolkovnik bir xəritənin qarşısında durmuş

  Tam oxu »
 • PODPOLKOVNİKLİK

  is. Podpolkovnik rütbəsində olma

  Tam oxu »
 • PODRAT

  [rus. подряд] Müəyyən haqq müqabilində bir işi görməkdən ibarət öhdəlik və bu öhdəlik üzrə görülən iş

  Tam oxu »
 • PODRATÇI

  is. Podrat üzrə işləyən adam və ya təşkilat. Podratçı Şeyda qarovulçunun üstünə bağırıb deyirdi. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • PODRATÇILIQ

  is. Podratçının işi, podrat işi. Podratçılıq və mədən işlərinə bələd olmayan Qulu başını itirmişdir. A

  Tam oxu »
 • PODVÁL

  is. [rus.] Qəzet səhifəsinin ayrıca məqalə çap olunmuş aşağı hissəsi; habelə qəzet səhifəsinin aşağı hissəsində dərc olunmuş məqalənin özü

  Tam oxu »
 • POEMA

  [yun.] 1. Mənzum hekayə janrı. Nizaminin poemaları. S.Vurğunun “Bəsti” poeması. – “Qız qalası” poemasını Cəfər Cabbarlı 1923-cü və 1924-cü illərdə çap

  Tam oxu »
 • POETİK

  sif. [yun.] 1. Poeziya ilə bağlı olan, poeziya ilə əlaqədar olan; bədii. Poetik əsər. // Poeziyaya xas olan; şairanə

  Tam oxu »
 • POETİKA

  [yun.] 1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, poetik yaradıcılıq haqqında elm. 2. Hər hansı bir şair və ya ədəbi məktəbə xas olan xüsusiyyət, tərz, üsul

  Tam oxu »
 • POETİKLİK

  is. Şairanəlik, gözəllik, bədiilik, şeriyyət. Poetik əfsanələr

  Tam oxu »
 • POEZİYA

  [yun.] 1. Şeir. Nəsr, dramaturgiya və publisistikada inqilabi satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur

  Tam oxu »
 • POQON

  [rus.] Hərbi və ya başqa rəsmi paltarda çiyinə tikilən və ya yapışdırılan fərqlənmə nişanı. Zabit poqonu

  Tam oxu »
 • POQONLU

  sif. Poqonu olan. Poqonlu soldat

  Tam oxu »
 • POLAD

  is. [fars.] 1. Dəmir ərintisi ilə karbondan ibarət gümüşü-boz metal. Polad ərintisi. Paslanmayan polad

  Tam oxu »