Толковый словарь азербайджанского языка

 • PRİVAT-DOSENT

  [lat. privatim docens – xüsusi yolla dərs deyən] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və Qərbi Avropa ölkələrində: ştatdankənar (Rusiyada: 1884-cü i

  Полностью »
 • PRİZ

  [fr.] Hər hansı bir yarışda qalib gələnə verilən mükafat. İdmançılar böyük priz uğrunda yarışlarda qalib gələrək qızıl medal qazanmışlar

  Полностью »
 • PRİZÇİ

  is. Priz almış yarış iştirakçısı. Olimpiya oyunlarının prizçisi. // Sif. mənasında. Prizçi idmançı

  Полностью »
 • PRİ́ZMA

  [yun.] 1. riyaz. İki üzü bərabər və uyğun tərəfləri paralel çoxbucaqlı, qalan üzlərinin hamısı paraleloqram olan çoxüzlü (cisim)

  Полностью »
 • PRİZMALI

  sif. Prizması olan, prizma ilə təchiz edilmiş. Prizmalı durbin

  Полностью »
 • PRİZMAŞƏKİLLİ

  bax prizmavari

  Полностью »
 • PRİZMAVARİ

  sif. Prizma şəklində olan

  Полностью »
 • PROBKA

  [rus.] 1. Ağzı girdə şüşə və s. qabların ağzını, aparat və cihazların deşiklərini qapamaq üçün rezin və s

  Полностью »
 • PROBKALAMA

  “Probkalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PROBKALAMAQ

  f. Probka ilə bağlamaq, tıxamaq. Şüşənin ağzını probkalamaq

  Полностью »
 • PROBKALANMA

  “Probkalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PROBKALANMAQ

  məch. Probka ilə bağlanmaq, tıxanmaq. Şüşə probkalandı. Qabın deşiyi probkalandı

  Полностью »
 • PROBLÉM

  [yun. problema – vəzifə, tapşırıq] Həll olunmasını tələb edən nəzəri və ya əməli məsələ. Tərbiyə problemi

  Полностью »
 • PROBLEMATİK

  sif. [yun.] Sübut olunmamış, həll olunmamış, hələ problem kimi qalan. Problematik məsələ. // Şübhəli, ehtimalsız

  Полностью »
 • PROBLEMATİKA

  [yun.] Problemlər. Elmi işlərin problematikası

  Полностью »
 • PROBLEMATİKLİK

  is. Problematik məsələ və s.-nin xüsusiyyəti, problematik olma

  Полностью »
 • PRODǗSER

  is. [ing.] Filmlərin quruluşunu verən, kinostudiya rəhbəri

  Полностью »
 • PROFESSİONAL

  sif. [yun.] Müəyyən bir işi özünə peşə etmiş; peşəkar. Professional idmançı. Professional rəssam. – Ərəblinski səhnə fəaliyyətinə başladığı gündən əsi

  Полностью »
 • PROFÉSSOR

  [lat. professor – tərbiyəçi] Ali məktəblərdə müstəqil kurs aparan ən ixtisaslı müəllimlərə, elmi tədqiqat müəssisələrində isə aspirantlara, elmi tədqi

  Полностью »
 • PROFESSORLUQ

  is. Professorun işi, professor vəzifəsi

  Полностью »
 • PROFESSURA

  [lat.] 1. Professor adı, vəzifəsi. 2. top. Professorlar heyəti. Universitet professurası

  Полностью »
 • PRÓFİL

  [ital. profil] 1. Üzün və əşyanın yandan görünüşü. Bu şəklin üst tərəfində hörükləri çiynindən döşünə doğru sallanan bir qız profili görünürdü

  Полностью »
 • PROFİLAKTİK

  sif. [yun.] Profilaktikaya aid olan, profilaktika məqsədi ilə görülən. Profilaktik tədbir. Maşınların profilaktik təmiri

  Полностью »
 • PROFİLÁKTİKA

  [yun. prophylaktikos – qoruyucu] 1. tib. Xəstəliyin qarşısını alan və əhalinin əmək və məişəti üçün sağlam şərait yaradan tədbirlərin məcmusu

  Полностью »
 • PROFİLAKTORİ

  [yun.] Sanatoriya tipli müalicə müəssisəsi. Gecə profilaktorisi

  Полностью »
 • PROGİMNAZİYA

  [rus.] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: oğlan və ya qızlar üçün natamam orta məktəb. Yeni təhsil ili başlananda progimnaziyada azərbaycanlı təl

  Полностью »
 • PROJEKTOR

  [fr. projecteur, əsli lat. projectio – irəli atılmış] İstənilən tərəfə paralel işıq şüaları salan güclü işıqlandırıcı cihaz

  Полностью »
 • PROJEKTORÇU

  is. Projektorlarla işləyən, projektoru idarə edən şəxs

  Полностью »
 • PROKÁT

  [rus.] tex. Metalı fırlanan vallar arasında sıxmaqla emal etmə. Boru prokatı

  Полностью »
 • PROKATÇI

  is. Prokat sexində işləyən fəhlə

  Полностью »
 • PROKRİPSİYA

  is. [lat.] Qədim Romada rəsmi şəkildə qanundankənar elan edilmiş şəxslərin siyahısı

  Полностью »
 • PROKURÓR

  [lat. procurare – qayğısına qalmaq] 1. Qanunların dəqiq və dürüst yerinə yetirilməsi üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxs

  Полностью »
 • PROKURORLUQ

  is. 1. Qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət edən və qanunu pozanları məsuliyyətə cəlb edən dövlət orqanı

  Полностью »
 • PROQNÓZ

  [yun. prognosis] Əldə olan elmi dəlillərə əsasən hər hansı bir hadisənin gələcək inkişafı və nəticəsi haqqında fikir söyləmə

  Полностью »
 • PROQRÁM

  [programma – elan, sərəncam] 1. Görüləcək iş, fəaliyyət və s.-nin planı. Sənayeni inkişaf etdirmək proqramı

  Полностью »
 • PROQUL

  [rus.] Üzürsüz işə gəlməmə, işə çıxmama; işburaxma. ◊ Məcburi proqul – qanunsuz olaraq işə buraxılmadığına görə vəzifəsini yerinə yetirə bilməmə

  Полностью »
 • PROQULÇU

  is. Üzürsüz işə çıxmayan, proqul edən işçi; işburaxan

  Полностью »
 • PROLETAR

  [lat.] 1. Müasir cəmiyyətdə əsas siniflərdən biri, muzdlu fəhlə; fəhlə sinfi. Proletar sinfi. – Bir qolumuz oldu; bir də ki zindan; Tarix proletar ad

  Полностью »
 • PROLETARİAT

  [lat. proletarius] bax proletar 1-ci mənada

  Полностью »
 • PROLETARLAŞDIRMA

  “Proletarlaşdırmaq” dan f.is

  Полностью »
 • PROLETARLAŞDIRMAQ

  t-li. Muzdlu fəhləyə, proletara çevirmək; yoxsullaşdırmaq

  Полностью »
 • PROLETARLAŞMA

  f.is. Kapitalizm şəraitində xırda əmtəə istehsalçıları (kəndlilərin, sənətkarların, kustarların və b

  Полностью »
 • PROLETARLAŞMAQ

  f. Muzdlu fəhləyə, proletara çevrilmək

  Полностью »
 • PROLÓQ

  [yun. pro – ön və logos – söz, nitq] Ədəbi və ya musiqi əsərinin giriş hissəsi

  Полностью »
 • PROPELLER

  [lat. propellere – irəli itələmək] Təyyarə, aeroxizək, qlisser və s.-ni hərəkətə gətirən hava vinti; pər

  Полностью »
 • PRORÉKTOR

  [lat. pro – yerində, əvəzində və rector – rəhbər] Rektorun müavini, köməkçisi

  Полностью »
 • PROSES

  [lat. processus – gediş] 1. Hər hansı bir hadisənin gedişi. Bitkinin inkişaf prosesi. // Müəyyən nəticə əldə etmək məqsədilə görülən ardıcıl işlərin m

  Полностью »
 • PROSESSUÁL

  sif. [lat.] hüq. Prosesə aid olan, proseslə (3-cü mənada) əlaqədar olan. Prosessual məcəllə

  Полностью »
 • PROSKRİ́PSİYA

  is. [lat.] Qədim Romada rəsmi şəkildə qanundan kənar elan edilmiş şəxslərin siyahısı

  Полностью »
 • PROSPEKT₁

  [lat. prospectus – görünüş, mənzərə] Şəhərdə böyük enli və düz küçə. Nərimanov prospekti

  Полностью »