Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PULGİRLİK

  bax pulpərəstlik

  Tam oxu »
 • PULLANMA

  “Pullanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PULLANMAQ

  f. Çoxlu pul qazanmaq; varlanmaq, dövlətlənmək. [Hacı Nuru şair:] İndi istəyirsən ki, bir yalançı kimyagərin dövlətindən birdən pullanasan

  Tam oxu »
 • PULLU

  sif. 1. Varlı, dövlətli, zəngin. Pullu adam. – [Molla Salman:] Əyərçi nəqd pulunuz yoxdur, amma mən pullu Hacı Rəhim ilə dostam… M

  Tam oxu »
 • PULÓVER

  is. [ing.] Yaxalıqsız və düyməsiz toxunma köynək

  Tam oxu »
 • PULPƏRƏST

  sif. və is. [fars.] Pulu həddindən artıq sevən, pulgir, pul düşkünü. Pulpərəst adam. – Pirverdi ağır təbiətli, çalışqan olmaqla bərabər, son dərəcə pu

  Tam oxu »
 • PULPƏRƏSTLİK

  is. Həddindən artıq pula aludəlik, pul düşkünlüyü

  Tam oxu »
 • PULSUZ

  sif. 1. Əvəzində pul almadan; havayı, məccani. Pulsuz tamaşa. Pulsuz yemək. // Zərf mənasında. Pulsuz işləmək

  Tam oxu »
 • PULSUZ-PARASIZ

  sif. dan. Pulsuz. Pulsuz-parasız adam. // Zərf mənasında. Havayı, məccani, pulsuz. Çox adamın inanmağı gəlmirdi ki, lütün birinə pulsuz-parasız torpaq

  Tam oxu »
 • PULSUZLAMA

  “Pulsuzlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PULSUZLAMAQ

  f. Pulu qurtarmaq, pulu olmamaq, kasıblaşmaq, yoxsullaşmaq. Hələ cavan vaxtlarında Molla Nəsrəddin yaman pulsuzlayır… “M

  Tam oxu »
 • PULSUZLUQ

  is. Kasıblıq, yoxsulluq; pulu olmayan adamın halı. [Məşədi İbad:] Pul elə şeydir ki, qocanı eylər cavan və pulsuzluq da cavanı qoca eylər

  Tam oxu »
 • PULT

  [alm.] 1. Uca ayaqlar üstə duran maili çərçivə şəklində not altlığı. Dirijor pultu. 2. tex. Bir şeyi uzaqdan avtomatik idarə etmək üçün üstündə cihazl

  Tam oxu »
 • PULVERİZÁTOR

  [fr.] Mayeni hava təzyiqi ilə toz halına salıb səpələmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • PUNKTİ́R

  [lat. punctum – nöqtə] Nöqtə və ya kiçik cızıqlardan ibarət qırıq xətt. Punktir çəkmək

  Tam oxu »
 • PUNKTİRLƏMƏ

  “Punktirləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PUNKTİRLƏMƏK

  f. Punktir çəkmək, punktirlə işarə etmək

  Tam oxu »
 • PUNŞ

  [ing. punch] Şərabla su, qənd, limon və ya başqa meyvə şirəsindən hazırlanan, isti və ya soyuq içilən tünd içki

  Tam oxu »
 • PURGÉN

  is. tib. İşlətmə dərmanlar qrupundan dərman preparatı

  Tam oxu »
 • PURİST

  [lat.] Purizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • PURİ́ZM

  [lat. purus – təmiz] Dili xarici sözlərdən təmizləmə cəhdi, ümumiyyətlə, dili yeni sözlərdən – neologizmlərdən, təhriflərdən və s

  Tam oxu »
 • PUSQU

  is. 1. Bir yerdə gizlənib adamı və ya ovu pusma, güdmə, gözləmə; marıq. Aslan həmişə pusquda idi ki, görək nə vaxt buna bir dilənçi rast olacaq

  Tam oxu »
 • PUSQUÇU

  is. Pusquda duran, güdən, gözləyən, pusan adam. [Şölə xanım:] Özün bilmirsən ki, Ziba xanım yüz yerdə pusquçu qoyubdur ki, bu səbəblə səni ölümə verib

  Tam oxu »
 • PUSMA

  “Pusmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUSMAQ

  f. Gizlincə üzərində göz olmaq, gözdən qoymamaq; güdmək. [Mərcan bəy:] Dur gedək o biri otağa, burada bizi pusarlar

  Tam oxu »
 • PUSULMA

  “Pusulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUSULMAQ

  məch. Gizlincə üzərində göz qoyulmaq; güdülmək

  Tam oxu »
 • PUTYOVKA

  [rus.] 1. Bir yerə (məs.: sanatoriyaya, istirahət evinə, kursa və s.) göndərilən adama verilən rəsmi vəsiqə; yol vərəqəsi

  Tam oxu »
 • PÜF

  təql. İstidən, yorğunluqdan, ürək sıxıntısından bezmiş adamın dodaqlarını aralayaraq ağzından havanı buraxarkən çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • PÜFƏ

  uş. Xörək, yemək, bişmiş

  Tam oxu »
 • PÜFKÜRMƏ

  “Püfkürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFKÜRMƏK

  bax püfləmək. Papiros tüstüsünü püfkürərək ağzından; O dalıb fikrə, baxır qurğuya heyran-heyran. S.Rüstəm

  Tam oxu »
 • PÜFLƏMƏ

  “Püfləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFLƏMƏK

  f. Ağıza doldurulmuş havanı birdən buraxmaq, püf etmək; püfürmək. [Əhməd] arxalığının cibindən tənbəki kisəsini çıxartdı, çubuğunu əvvəl püfləyib sonr

  Tam oxu »
 • PÜFÜRMƏ

  “Püfürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFÜRMƏK

  bax püfləmək. Şamama suyu ağzına alıb Hafizənin üstünə püfürür. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • PÜXTƏ

  sif. [fars.] Təcrübəsi olan; bişkin, bişmiş, yetkin, təcrübəli. Təcrübəli və püxtə yazıçı. □ Püxtə olmaq – usta olmaq, yetkin olmaq, təcrübəli olmaq

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏNMƏ

  “Püxtələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏNMƏK

  bax püxtələşmək

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏŞMƏ

  “Püxtələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏŞMƏK

  f. Bir işdə təcrübə qazanmaq, təcrübələnmək, ustalaşmaq, bərkdən-boşdan çıxmaq, püxtələnmək, yetkinləşmək, bərkimək

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLİK

  is. Təcrübəlilik, bişkinlik, yetkinlik; bir işdə püxtə olma. Yaradıcılıq bitkinlik və püxtəlik tələb edir

  Tam oxu »
 • PÜNHAN

  sif. və zərf [fars.] Heç kəsin bilmədiyi; gizli, xəlvət. Nə sözüm, söhbətim, nə həmdəmim var; Dərdim ürəyimdə pünhan, ağlaram

  Tam oxu »
 • PÜNHANİ

  sif. və zərf [fars.] Gizli(cə), xəlvəti. [C.Cabbarlı] tamaşa zamanı isə qaranlıq, pünhani bir küncdə ayaq üstdə dayanır, səhnəni və tamaşaçıları öz də

  Tam oxu »
 • PÜRE

  [fr.] Əzilmiş göyərtidən, tərəvəzdən və meyvədən bişirilən xörək və ya xörək üstünə tökülən sous. Kartof püresi

  Tam oxu »
 • PÜRFƏND

  sif. və zərf [fars. pür və ər. fənn] klas. Fəndgir, usta, mahir. □ Pürfənd olmaq klas. – usta olmaq, ustalaşmaq, mahirləşmək, bicləşmək

  Tam oxu »
 • PÜRHƏVƏS

  sif. [fars. pür və ər. həvəs] klas. Çox həvəsi olan; həvəsli. Pürhəvəs, şerə mübtəla bir qız; Nurə aşiq, sevimli bir yıldız

  Tam oxu »
 • PÜRİBARƏ

  sif. [fars. pür və ər. ibarə] kit. Təmtəraqlı, obrazlı, ibarələrlə dolu (söz, nitq haqqında)

  Tam oxu »
 • PÜRKAMAL

  sif. [fars. pür və ər. kamal] klas. Kamallı, ağıllı

  Tam oxu »
 • PÜRQİYMƏT

  [fars. pür və ər. qiymət] klas. Qiymətli. Tacir də bir xeyli pürqiymət parçanı bir xonçaya qoyub, padşahın hüzuruna aparır

  Tam oxu »