Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PUNŞ

  [ing. punch] Şərabla su, qənd, limon və ya başqa meyvə şirəsindən hazırlanan, isti və ya soyuq içilən tünd içki

  Tam oxu »
 • PURGÉN

  is. tib. İşlətmə dərmanlar qrupundan dərman preparatı

  Tam oxu »
 • PURİST

  [lat.] Purizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • PURİ́ZM

  [lat. purus – təmiz] Dili xarici sözlərdən təmizləmə cəhdi, ümumiyyətlə, dili yeni sözlərdən – neologizmlərdən, təhriflərdən və s

  Tam oxu »
 • PUSQU

  is. 1. Bir yerdə gizlənib adamı və ya ovu pusma, güdmə, gözləmə; marıq. Aslan həmişə pusquda idi ki, görək nə vaxt buna bir dilənçi rast olacaq

  Tam oxu »
 • PUSQUÇU

  is. Pusquda duran, güdən, gözləyən, pusan adam. [Şölə xanım:] Özün bilmirsən ki, Ziba xanım yüz yerdə pusquçu qoyubdur ki, bu səbəblə səni ölümə verib

  Tam oxu »
 • PUSMA

  “Pusmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUSMAQ

  f. Gizlincə üzərində göz olmaq, gözdən qoymamaq; güdmək. [Mərcan bəy:] Dur gedək o biri otağa, burada bizi pusarlar

  Tam oxu »
 • PUSULMA

  “Pusulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUSULMAQ

  məch. Gizlincə üzərində göz qoyulmaq; güdülmək

  Tam oxu »
 • PUTYOVKA

  [rus.] 1. Bir yerə (məs.: sanatoriyaya, istirahət evinə, kursa və s.) göndərilən adama verilən rəsmi vəsiqə; yol vərəqəsi

  Tam oxu »
 • PÜF

  təql. İstidən, yorğunluqdan, ürək sıxıntısından bezmiş adamın dodaqlarını aralayaraq ağzından havanı buraxarkən çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • PÜFƏ

  uş. Xörək, yemək, bişmiş

  Tam oxu »
 • PÜFKÜRMƏ

  “Püfkürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFKÜRMƏK

  bax püfləmək. Papiros tüstüsünü püfkürərək ağzından; O dalıb fikrə, baxır qurğuya heyran-heyran. S.Rüstəm

  Tam oxu »
 • PÜFLƏMƏ

  “Püfləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFLƏMƏK

  f. Ağıza doldurulmuş havanı birdən buraxmaq, püf etmək; püfürmək. [Əhməd] arxalığının cibindən tənbəki kisəsini çıxartdı, çubuğunu əvvəl püfləyib sonr

  Tam oxu »
 • PÜFÜRMƏ

  “Püfürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜFÜRMƏK

  bax püfləmək. Şamama suyu ağzına alıb Hafizənin üstünə püfürür. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • PÜXTƏ

  sif. [fars.] Təcrübəsi olan; bişkin, bişmiş, yetkin, təcrübəli. Təcrübəli və püxtə yazıçı. □ Püxtə olmaq – usta olmaq, yetkin olmaq, təcrübəli olmaq

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏNMƏ

  “Püxtələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏNMƏK

  bax püxtələşmək

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏŞMƏ

  “Püxtələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLƏŞMƏK

  f. Bir işdə təcrübə qazanmaq, təcrübələnmək, ustalaşmaq, bərkdən-boşdan çıxmaq, püxtələnmək, yetkinləşmək, bərkimək

  Tam oxu »
 • PÜXTƏLİK

  is. Təcrübəlilik, bişkinlik, yetkinlik; bir işdə püxtə olma. Yaradıcılıq bitkinlik və püxtəlik tələb edir

  Tam oxu »
 • PÜNHAN

  sif. və zərf [fars.] Heç kəsin bilmədiyi; gizli, xəlvət. Nə sözüm, söhbətim, nə həmdəmim var; Dərdim ürəyimdə pünhan, ağlaram

  Tam oxu »
 • PÜNHANİ

  sif. və zərf [fars.] Gizli(cə), xəlvəti. [C.Cabbarlı] tamaşa zamanı isə qaranlıq, pünhani bir küncdə ayaq üstdə dayanır, səhnəni və tamaşaçıları öz də

  Tam oxu »
 • PÜRE

  [fr.] Əzilmiş göyərtidən, tərəvəzdən və meyvədən bişirilən xörək və ya xörək üstünə tökülən sous. Kartof püresi

  Tam oxu »
 • PÜRFƏND

  sif. və zərf [fars. pür və ər. fənn] klas. Fəndgir, usta, mahir. □ Pürfənd olmaq klas. – usta olmaq, ustalaşmaq, mahirləşmək, bicləşmək

  Tam oxu »
 • PÜRHƏVƏS

  sif. [fars. pür və ər. həvəs] klas. Çox həvəsi olan; həvəsli. Pürhəvəs, şerə mübtəla bir qız; Nurə aşiq, sevimli bir yıldız

  Tam oxu »
 • PÜRİBARƏ

  sif. [fars. pür və ər. ibarə] kit. Təmtəraqlı, obrazlı, ibarələrlə dolu (söz, nitq haqqında)

  Tam oxu »
 • PÜRKAMAL

  sif. [fars. pür və ər. kamal] klas. Kamallı, ağıllı

  Tam oxu »
 • PÜRQİYMƏT

  [fars. pür və ər. qiymət] klas. Qiymətli. Tacir də bir xeyli pürqiymət parçanı bir xonçaya qoyub, padşahın hüzuruna aparır

  Tam oxu »
 • PÜRMƏLAL

  sif. [fars. pür və ər. məlal] klas. Məlallı, məlalla dolu, çox kədərli. □ Pürməlal eləmək (etmək) klas

  Tam oxu »
 • PÜRMƏNA

  sif. [fars. pür və ər. məna] klas. Mənalı, çox mənalı, məna ilə dolu; dərin. [Cənnətəli:] Təbim mövzundur, yazılarım da pürməna

  Tam oxu »
 • PÜRRƏNG

  sif. [fars.] Yaxşı dəm almış; tünd (çay haqqında). Xan xadiməyə qışqırdı: – Mirzənin çayını pürrəng edin! S

  Tam oxu »
 • PÜRVÜQAR

  [fars. pür və ər. vüqar] klas. Vüqarla dolu; vüqarlı

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏ

  “Püskürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏK

  f. 1. Öz içərisindən şiddətlə bir şey sovurub atmaq. Vulkan püskürür. Pilpilə püskürür. 2. məc. Saçmaq, buraxmaq

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTMƏ

  “Püskürtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTMƏK

  icb. Geri oturtmaq, geri atmaq, geriyə çəkilməyə məcbur etmək. Düşməni mövqelərindən püskürtmək

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTÜ

  is. Püskürmə işi; püskürmə. Vulkan püskürtüsü. // Püskürmə halında olan vulkanın ağzından çıxan kütlə; lava

  Tam oxu »
 • PÜSTƏ

  is. [fars.] 1. bot. Qışda yarpağı tökülən, quraqlığa davamlı, qabıqlı meyvə gətirən subtropik ağac. Bağçanın ortasında tək bir püstə ağacı vardı

  Tam oxu »
 • PÜSTƏQARIN

  sif. Azyeyən, azacıq yeməklə doyan. Püstəqarın adam

  Tam oxu »
 • PÜSTƏLİK

  is. Püstə ağacları əkilmiş yer. Püstəliyi becərmək

  Tam oxu »
 • PÜSTƏYİ

  sif. Püstə rəngdə olan; açıqyaşıl. Püstəyi parça. – [Kəblə Heybətin] ayağında püstəyi rəngdə sarı başmaq var idi

  Tam oxu »
 • PÜŞK

  is. Bir mübahisəni həll etmək, yaxud bir şeyə haqqı olduğunu və ya bir şeyin üsul və qaydasını müəyyən etmək üçün eyni cür nişanlar arasından bəxtəbəx

  Tam oxu »
 • PÜŞTƏ

  is. [fars.] köhn. Kiçik təpəcik; torpaq və ya qum topası, yığımı

  Tam oxu »
 • PÜŞTİ

  is. [fars.] köhn. Oturub söykənmək üçün divara dayadılan döşək. [Səkinə xanım:] Gülsəba, yerə bir döşək sal, dalısına bir püşti qoy

  Tam oxu »
 • PYEDESTAL

  [fr.] Üzərinə heykəl, sütun və s. dikəldilən bədii tərtibatlı özül; altlıq, postament. Qranit pyedestalın üzərində böyük şairin 5 metr hündürlüyündə t

  Tam oxu »