Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QÖNÇƏ

  is. [fars.] Açılmamış qızılgül və ya başqa çiçək; gül və ya başqa çiçəyin tumurcuğu. Qızılgül qönçə açmışdır

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏCİK

  is. Zərif qönçə. Şəmə pərvanə şövqmənd olmuş; Qönçəciklər həbibidir budağın. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDƏHAN

  sif. və is. [fars.] klas. Ağzı qönçə kimi kiçik və gözəl. Bir təbəssüm qıl xuda üçün, güli-qönçədəhan

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDƏHƏN

  sif. və is. [fars.] klas. Ağzı qönçə kimi kiçik və gözəl. Bir təbəssüm qıl xuda üçün, güli-qönçədəhan

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDODAQ

  sif. Dodaqları qönçə kimi gözəl, zərif. Ucaboylu, incəbelli, qönçədodaqlı … qız utanaraq, qumral saçlarını üzünə örtüb, ürkmüş maral kimi evə qayıdır

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDODAQLI

  sif. Dodaqları qönçə kimi gözəl, zərif. Ucaboylu, incəbelli, qönçədodaqlı … qız utanaraq, qumral saçlarını üzünə örtüb, ürkmüş maral kimi evə qayıdır

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏB

  sif. [fars.] bax qönçədodaq(lı)

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏ

  “Qönçələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏK

  f. Qönçə açmaq; açılmaq. Sənin açıq, ağ alnını öpdü sərin küləklər; Hər addımın dəyən yerdə qönçələndi çiçəklər

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLİ

  sif. Qönçə açmış, çiçəkli, güllü. Pəncərədən baxanda qumluq səhra yox, yaşıl ağaclar, güllü qönçəli kollar görünsün

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLİK

  is. Gülün qönçə halı, qönçə vaxtı. Gül qönçəlikdə gərçi olur xarə aşina; Açsa niqabını, olur əğyarə aşina

  Tam oxu »
 • QÖVL

  is. [ər.] Söz, danışıq. Onun qövlü ilə işi düz gəlmir. – Qövli-zahidlə əməl etməmişəm həşr günü; Var ümidim ki, mənə dadrəs olsun bu əməl

  Tam oxu »
 • QÖVLƏN

  zərf [ər.] Sözlə, sözlə olaraq (felən ziddi)

  Tam oxu »
 • QÖVM

  [ər.] Kiçik xalq, tayfa. Bu qövm bizim vətənimizin başına elə müsibətlər gətirmişlər və onun xarabalığına səbəb olmuşlar ki, onları xatırlayarkən ağıl

  Tam oxu »
 • QÖVMİ

  sif. [ər.] Qövmə mənsub olan, bir xalqa aid olan

  Tam oxu »
 • QÖVMİYYƏT

  is. [ər.] Bir qövmə, bir xalqa mənsub olma. Çünki buna onların qövmiyyəti də icazə verir. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • QÖVR

  qövr etmək – narahat etmək, incitmək, daim özünü hiss etdirmək. Sinəsinə vurulan yara yenidən qövr elədi

  Tam oxu »
 • QÖVS

  is. [ər.] 1. Yay, kaman. // Şəkilcə qövsü xatırladan, qövsə oxşayan şey. Qəzadır qaşların qövsi, qədərdir kirpigin səhmi; Bəni amac üçün eynin bu məni

  Tam oxu »
 • QÖVSİ

  sif. [ər.] Qövs şəklində olan. [Səttarxanın] əymə və qövsi qaşları qalxır(dı). M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QÜZEH

  is. [ər.] Günəş şüalarının havadakı yağış damcılarından keçərkən sınması nəticəsində göydə görünən rəngarəng yarımdairə şəkilli qurşaq; göy qurşağı, q

  Tam oxu »
 • QÖVSŞƏKİLLİ

  bax qövsvari

  Tam oxu »
 • QÖVSVARİ

  sif. Qövsə oxşar, qövs şəklində. Sərvkimilər fəsiləsinin … yarpaqları sadə və tam kənarlı olub, qaidəsindən ucuna doğru qövsvari və ya paralel şəkildə

  Tam oxu »
 • QÖVŞƏ

  is. Qabıq, qın

  Tam oxu »
 • QRADONAÇALNİK

  [rus. градоначальник] 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada xüsusi əhəmiyyəti olan şəhərlərdə qubernator hüququnda olan polis rəisi

  Tam oxu »
 • QRAF

  [alm.] Qərbi Avropada və 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada (knyaz ilə baron arasında orta) zadəgan rütbəsi və bu cür rütbəsi olan adam

  Tam oxu »
 • QRAFÁ

  [yun.] Cədvəllərdə iki vertikal xətt arasındakı sütun; bölmə

  Tam oxu »
 • QRAFÉM

  is. [yun.] Yazılı nitqin ən kiçik vahidi; hərf

  Tam oxu »
 • QRÁFİK₁

  [yun.] Qrafika mütəxəssisi olan rəssam. Qrafiklərin sərgisi

  Tam oxu »
 • QRÁFİK₂

  [yun.] 1. Müxtəlif proseslərin kəmiyyətcə vəziyyətinin cizgilərlə (xətlərlə) təsviri. Hava təzyiqinin dəyişməsini göstərən qrafik

  Tam oxu »
 • QRAFİ́K₃

  sif. Qrafikaya aid olan; qrafika əsasında təsvir edilən. Səslərin qrafik təsviri. Qrafik üsul

  Tam oxu »
 • QRÁFİKA

  [yun.] 1. Əşyanın şəklini boyasız olaraq xətlər, cizgilər vasitəsilə çəkmə üsulu. Qrafika əsərləri. Füzulinin qrafika üsulu ilə çəkilmiş şəkli

  Tam oxu »
 • QRAFİ́N

  is. [ital.] Su, içki və başqa mayelər tökmək üçün şüşədən, yaxud büllurdan dar, uzunboğaz qab. Şüşə qrafin

  Tam oxu »
 • QRAFİ́NYA

  [rus.] Qraf arvadı, yaxud qızı

  Tam oxu »
 • QRAFİ́T

  [alm.] 1. Qurğuşun parıltısına çalar qara rəngli mineral. 2. Karandaşın içərisinə qoyulan bu mineraldan, yaxud başqa rəngli maddədən ibarət mil

  Tam oxu »
 • QRAFLIQ

  is. 1. Qraf titulu, qraf ünvanı. 2. Feodalizm quruluşunda: qraf mülkləri, qraf malikanəsi. 3. İngiltərədə, İrlandiyada, ABŞ-da, Kanadada və bəzi başqa

  Tam oxu »
 • QRAM

  [fr.] Metr ölçü sisteminin çəki vahidi (1 kub santimetr suyun çəkisinə bərabərdir). ◊ Qram-atom kim. fiz

  Tam oxu »
 • QRAMMATİ́K

  sif. Qrammatikaya aid olan, qrammatikaya əsaslanan. Dilin qrammatik quruluşu. Qrammatik təhlil. Qrammatik qanunlar

  Tam oxu »
 • QRAMMÁTİKA

  is. [yun.] 1. Dilçilik elminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna müvafiq olaraq iki hissədən – morfologiya və sintaksisdən ibarət olan bölməs

  Tam oxu »
 • QRAMMOFÓN

  [yun.] Xüsusi lövhəciklərə (vallara) yazılmış səsləri eynən təkrar edən borulu musiqi cihazı; borulu patefon

  Tam oxu »
 • QRAN₂

  is. [fars.] Bir riala bərabər İran gümüş pulu. Eybi yoxdur, Yusif əmi, beş-altı qran hazır elə ki, verək seyidlərə

  Tam oxu »
 • QRAN₁

  [lat.] riyaz. 0,062 qrama bərabər aptek çəki vahidi

  Tam oxu »
 • QRANÁT

  [ital.] 1. Partlayıcı top gülləsi; qumbara. □ Əl qranatı – əl ilə atılan kiçik qumbara. 2. idm. Yüngül atletikada: uzağa və ya hədəfə atılan idman alə

  Tam oxu »
 • QRANATATAN

  is. hərb. Qranat atmaq üçün silah

  Tam oxu »
 • QRANİ́T

  [ital.] Çox bərk süxur (daş). Daş qayaya baxdım, dedim: qranitin nə bərkdir; Dedi: sənin tanklarından mənim daşım köyrəkdir

  Tam oxu »
 • QRANLIQ

  is. Saylarla birlikdə qranın miqdarını bildirir. Düyünçədə ağır günlər üçün saxlanılmış on dənə iki qranlıq pul vardı

  Tam oxu »
 • QRANT

  “Kran” sözünün danışıq dilində işlənən forması. İki qrantdan su şırıltı ilə tökülürdü iki hovuza. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • QRANUL

  is. [lat.] Dənəvərləşdirilmiş qatışıq yem

  Tam oxu »
 • QRAVİTÁSİYA

  is. [lat.] fiz. Ümumdünya cazibəsi

  Tam oxu »
 • QRAVÜRA

  [fr.] Hər hansı bir bərk materialın (metal, ağac, şüşə və s.) hamar üzündə qazılmış və ya aşındırılmış şəkil, naxış

  Tam oxu »
 • QRAVÜRAÇI

  is. Qravüra ustası

  Tam oxu »