Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QRÉYDER

  [ing.] tex. 1. Yol saldıqda, yaxud təmir etdikdə torpaq laylarını kəsib kənara çəkmək, habelə suvarma kanalları çəkmək və s

  Tam oxu »
 • QREYDERÇİ

  is. xüs. Qreyder maşınında işləyən fəhlə. Qreyderçilər arasında yarış genişlənmişdi

  Tam oxu »
 • QRİ́FEL

  [alm.] Daşaoxşar xüsusi materialdan düzəldilmiş yazı taxtası üzərində yazmaq üçün daş qələm

  Tam oxu »
 • QRİM

  [ital.] Aktyorun səhnədə ifa edəcəyi rola görə üzünə lazımi şəkil verməsi üçün işlədilən vasitələr (boyalar, bığ, saqqal, saç və s

  Tam oxu »
 • QRİMÇİ

  is. Qrim hazırlayan və qrimləmə işində aktyora kömək edən teatr işçisi; qrim mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏ

  “Qrimləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏK

  f. Qrim vasitəsilə üzünə lazımi surət vermək. Artistləri qrimləmək

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMƏ

  “Qrimlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMƏK

  qayıd. Üzünə qrim vurmaq. Artist güzgünün qabağında oturub qrimlənir

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMİŞ

  f.sif. Üzünə qrim vurmuş. Qrimlənmiş artistlər

  Tam oxu »
 • QRİMLƏTMƏK

  icb. Qrim vurdurmaq

  Tam oxu »
 • QRİMLİ

  sif. Üzündə qrim olan, üzünə qrim vurmuş

  Tam oxu »
 • QRİP

  [fr.] tib. Nəfəs yollarının iltihabı, qol və qıçların ağrıması, əzginlik və s. şəklində təzahür edən çox yoluxucu xəstəlik

  Tam oxu »
 • QRİPLİ

  sif. və is. Qrip xəstəliyinə tutulmuş (adam)

  Tam oxu »
 • QROSSMÉYSTER

  [alm.] Şahmat ustalarına verilən yüksək ad və bu adı almış şahmatçı

  Tam oxu »
 • QROSSMEYSTERLİK

  is. şahm. Qrossmeyster adı

  Tam oxu »
 • QRUP

  is. [alm.] 1. Bir yerdə, bir-birinə yaxın olan bir neçə adam, heyvan, şey və s.; dəstə. Bir qrup adam

  Tam oxu »
 • QRUPBAZ

  is. [alm. qrup və fars. …baz] Qrupbazlıqla məşğul olan adam; dəstəbaz

  Tam oxu »
 • QRUPBAZLIQ

  is. Ümumi mənafe ziddinə olaraq məhdud bir qrupun mənafeyini müdafiə etmə; hər hansı bir kollektivin işində vəhdət olmaması, dəstələrə ayrılma; dəstəb

  Tam oxu »
 • QRUPCUQ

  is. Kiçik qrup, balaca qrup, balaca dəstə

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMA

  “Qruplaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMAQ

  məch. Qrup-qrup düzəldilmək, qruplar şəklində birləşdirilmək, dəstə-dəstə edilmək; təsnif edilmək

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Qrup-qrup düzəldilmiş, qruplar şəklində birləşdirilmiş, dəstə-dəstə edilmiş; təsnif edilmiş

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRMA

  “Qruplaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRMAQ

  f. Qrup(lar) halında birləşdirmək, qrup-qrup düzmək, yerləşdirmək; dəstələmək, dəstə-dəstə etmək; təsnif etmək

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞMA

  1. “Qruplaşmaq”dan f.is. Mütləqiyyətin yıxılması ilə əlaqədar olaraq, Şehli kəndində qruplaşmalar gedirdi

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞMAQ

  f. Qrup-qrup olmaq, dəstədəstə olmaq, qruplar şəklində birləşmək, toplaşmaq. Hər tərəfdə atlı və piyada qoşun dəstələri dolaşır, hər tində qruplaşmış

  Tam oxu »
 • QU

  is. 1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona

  Tam oxu »
 • QU QUŞU

  is. 1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona

  Tam oxu »
 • QUÁŞ

  is. [fr.] 1. Qeyri-şəffaf sulu rəng. 2. Həmin rəng ilə çəkilən şəkil

  Tam oxu »
 • QUBA

  is. şair. Vəhşi qaz. Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • QUBA-QAZ

  is. şair. Vəhşi qaz. Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • QUBAR

  is. [ər.] 1. klas. Toz, torpaq. 2. məc. Kədər, dərd, qəm, qüssə. Getdi o köhnə qubari ki, gözümdə var idi

  Tam oxu »
 • QUBARLANMA

  “Qubarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUBARLANMAQ

  f. Son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək. Onun əlindən ürəyim qubarlandı

  Tam oxu »
 • QUBARLATMA

  “Qubarlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUBARLATMAQ

  icb. Son dərəcə kədərləndirmək, qəmləndirmək, qüssələndirmək

  Tam oxu »
 • QUBARLI

  sif. Dərdli, kədərli, qəmli, ürəyi dərdli. Dərdli, qubarlı aşıq; Gəlib görünür yenə. M.Rahim

  Tam oxu »
 • QUBERNÁT

  “Qubernator” sözünün vaxtı ilə canlı danışıq dilində işlənmiş forması. Ərzə verdim keçən qubernatə; Keçmədi, heyf, ərzə isbatə

  Tam oxu »
 • QUBERNÁTOR

  [lat.] tar. 1. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada quberniya (vilayət) rəisi; vali. Qubernator həmişə deyərdi: “Poçt yolundakı çaparxanaların hər b

  Tam oxu »
 • QUBERNATORLUQ

  is. tar. 1. Qubernator (vali) vəzifəsi. 2. Qubernatorun (valinin) idarəsi altında olan vilayət

  Tam oxu »
 • QUBERNİYA

  [lat.] Çar Rusiyasında və rayonlaşmadan qabaq SSRİ-də əsas inzibati ərazi vahidi; vilayət. …Bunu biz bilirik ki, Gəncə quberniyasının aclarından ötrü

  Tam oxu »
 • QUCAQ

  is. 1. Qolları açdıqda döş ilə qollar arasında əmələ gələn boşluq. Bayram aşağı əyildi, yerə sərilmiş fəhlələrdən birini qucağına alıb ortadan çıxartd

  Tam oxu »
 • QUCAQ-QUCAQ

  zərf Çox, lap çox, çoxlu miqdarda, bollu, bol-bol. Adsız ölən igidlərin o pərişan məzarına; Çiçək səpir qucaqqucaq, gül dağıdır ətək-ətək

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMA

  “Qucaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMAQ

  f. 1. Nəvaziş və mehribanlıq əlaməti olaraq birini qolları arasına alıb döşünə basmaq, ağuşuna almaq

  Tam oxu »
 • QUCAQLANMA

  “Qucaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLANMAQ

  məch. 1. Qollar arasına alınmaq, ağuşa alınmaq. 2. məc. Əhatə olunmaq, dövrələnmək. Bu yer qalın, sıx meşəlik, çılpaq qayalıq uçurumlu dərələrlə qucaq

  Tam oxu »
 • QUCAQLAŞMA

  “Qucaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLAŞMAQ

  qarş. 1. Bir-birini qucaqlamaq, bir-birinə sarılmaq, bir-birini bağrına basmaq; qol-boyun olmaq. İki qardaş bir-birini görüncə qucaqlaşdılar

  Tam oxu »